Донецький національний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Донецький національний університетЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Імені Михайла Туган-Барановського

 

 

ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Галузь знань ___ 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

 

Напрям підготовки ____ 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

 

Спеціалізація _________ «Технологія харчування»______________ ________________________

(назва спеціалізації)

 

Інститут _____________ харчових виробництв _________________________________________

(назва інституту)

 

 

ДонНУЕТ


Робоча програма _____ Процеси і апарати харчових виробництв ____________ для студентів

(назва навчальної дисципліни)

 

за напрямом підготовки _______ 6.051701 «Харчові технології та інженерія» _____________,

Спеціалізацією _______________ «Технологія харчування»_______________________________

 


Опис навчальної дисципліни

  Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
  денна форма навчання заочна форма навчання
  Кількість кредитів ECTS - 3 Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» (шифр і назва) Нормативна
  Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» (шифр і назва)
  Модулів - 1 Спеціалізація:   «Технологія харчування» Рік підготовки:
  Змістових модулів - 4 основний план підготовки - 3-й основний план підготовки – 3,4-й
    скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Індивідуальне науково-дослідне завдання структурно-логічна схема; реферати тощо (назва) Семестр
  Загальна кількість годин - 108 основний план підготовки - 5-й основний план підготовки – 6,7-й
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Лекції
  Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 3,1 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр з харчових технологій та інженерії основний план підготовки – 34 год. основний план підготовки – 8 год.
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Практичні, семінарські
  основний план підготовки – 17 год основний план підготовки
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Лабораторні
  основний план підготовки основний план підготовки – 8 год.
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Самостійна робота
  основний план підготовки – 40 год. основний план підготовки – 92 год.
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Індивідуальні завдання:
  основний план підготовки – 17 год. основний план підготовки
  скорочений план підготовки скорочений план підготовки
  Вид контролю: ПМК, іспит, Контрольна робота для з.ф.н.
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання: основний план підготовки - 0,9, скорочений план підготовки – для заочної форми навчання: основний план підготовки - 0,15, скорочений план підготовки  
             

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Підготовка студентів до виробничо-технологічної діяльності, пов'язаної з харчовими виробництвами   Завдання. Ознайомити студентів з основними принципами організації проведення процесів харчових виробництв, їх закономірностями та з апаратурним оформленням процесів; - забезпечити засвоєння студентами методик розрахунку процесів та апаратів; - навчити студентів обґрунтовувати пропозиції з удосконалення технологічних процесів та апаратів; - осмислення глибини окремих питань (частин) матеріалу, що повинно заставити студента більш свідомо підійти до вивчення цих частин; - розуміння незавершеності дисципліни як в науковому, так і в методичному плані, тобто її розвитку.   У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні закономірності протікання процесів харчової промисловості, - методики розрахунку процесів та апаратів харчової промсловості вміти: - виявляти резерви підвищення інтенсивності та економічності процесів, - застосовувати навички проектування процесів та апаратів харчової промисловості.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні положення i наукові основи дисципліни. Тема 1. Вступ. Загальні принципи аналізу i розрахунку процесів i апаратів Тема 2. Основи раціонального конструювання апаратів Тема 3. Моделювання процесів i апаратів Змістовий модуль 2. Механічні та гідромеханічні процеси Тема 1. Характеристика дисперсних систем Тема 2. Одержання однорідних i гетерогенних систем Тема 3. Поділ неоднорідних систем Тема 4. Механічні процеси Змістовий модуль 3. Теплові процеси Тема 1. Загальні відомості про теплові процеси Тема 2. Нагрівання. Теплообмінні апарати Тема 3. Випарювання Тема 4. Конденсація Тема 5. Електрофізичні методи обробки харчових продуктів Змістовий модуль 4. Масообмінні процеси Тема 1. Теоретичні основи масообмінних процесів Тема 2. Сорбційні процеси Тема 3. Екстрагування Тема 4. Сушіння харчових матеріалів Тема 5. Ректифікація Тема 6. Процеси розчинення та набрякання Тема 7. Процеси кристалізації

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
                                                 
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основні положення i наукові основи дисципліни
Тема 1. Вступ. Загальні принципи аналізу i розрахунку процесів i апаратів                                                
Тема 2. Основи раціонального конструювання апаратів                                                
Тема 3. Моделювання процесів i апаратів                                                

Структура навчальної дисципліни (продовження)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.248 (0.007 с.)