Структура навчальної дисципліни (продовження) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура навчальної дисципліни (продовження)Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
                                                 
Змістовий модуль 3. Теплові процеси
Тема 8. Загальні відомості про теплові процеси                                                
Тема 9. Нагрівання. Теплообмінні апарати                                                
Тема 10. Випарювання                                                
Тема 11. Конденсація                                                
Тема 12. Електрофізичні методи обробки харчових продуктів                                                

Структура навчальної дисципліни (продовження)

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
                                                 
Змістовий модуль 4. Масообмінні процеси
Тема 13. Теоретичні основи масообмінних процесів                                                
Тема 14. Сорбційні процеси                                                
Тема 15. Екстрагування                                                
Тема 16. Сушіння харчових матеріалів                                                
Тема 17. Ректифікація                                                
Тема 18. Процеси розчинення та набрякання                                                
Тема 19. Процеси кристалізації                                                

Структура навчальної дисципліни (продовження)

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС Лекції Практичні Лаб. роб. ІЗС СРС
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
                                                 
Модуль 2
ІНДЗ (включено до годин на самостійну роботу та ІЗС у змістовних модулях курсу)
Усього годин                                                

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Курсом не передбачені  

6. Теми практичних занять (тільки для скороченої програми підготовки)

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Курсом не передбачені  

Теми практичних занять і лабораторних робіт

№ з/п Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
Змістовний модуль 1 1. Контрольно-вимірювальні прилади.        
Змістовний модуль 2 2. Дослідження процесу перемішування 3. Дослідження процесу псевдозжиження 4. Дослідження процесу осадження 5. Дослідження процесу фільтрування 6. Дослідження процесу пресування                
Змістовний модуль 3 7. Дослідження зміни коефіцієнту теплопередачі у пластинчастому теплообміннику 8. Дослідження процесу вакуумвипарювання        
Змістовний модуль 4 9. Дослідження процесу екстрагування 10. Дослідження процесу конвективної сушки 11. Дослідження процесу ректифікації                
  Разом        

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Основний план підготовки Скорочений план підготовки Основний план підготовки Скорочений план підготовки
Змістовний модуль 1 Питання для самостійного вивчення за першою темою д.ф.н. основна: Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. Короткий історичний нарис розвитку курсу. Роль російських i українських вчених у створенні i розвитку курсу. Класифікація процесів харчової технології. Періодичні i безперервні процеси. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
Питання для самостійного вивчення за другою темою д.ф.н. основна: Основні фізико-технічні властивості сировини i продуктів, розмірності та одиниці їх виміру. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Методи подоби як основа дослідження i розрахунку процесів і апаратів у лабораторії i на виробництві. 1. Загальні поняття про методи дослідження. 2. Сутність теорії подібності та галузь її застосування. Основні поняття фізичних явищ. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
Змістовний модуль 2 д.ф.н. основна: 1. Дисперсна фаза та дисперсійне середовище. Одно- i багатокомпоненті гетерогенні системи. Моно- i полідисперсні системи. 2. Методи визначення характеристики дисперсності: табличний, графічний i математичний. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Сутність i призначення процесу емульгування. Основні типи i принципи роботи апаратів для емульгування. Схема розрахунку емульсорів. 2. Сутність процесу гомогенізації. Устрій i принцип дії гомогенізаторів. Перетворення енергії під час гомогенізації. 3. Призначення процесу розпилювання рідин. Способи розпилювання i принцип дії устрою для розпилювання рідин. 4. Піноутворення та збивання. Сутність i призначення процесів. Характеристика піни. Зміна фізичних параметрів матеріалу в процесі піноутворення. 5. Рух зріджуючого агента через шар зернистого матеріалу. Число псевдозжиження. Режими процесу. 6. Грануляція. Сутність, призначення та область застосування процесу. Способи грануляції i принцип дії устроїв для грануляції. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Флотація. Визначення i сутність процесу. Область застосування. 2. Напівпроникні мембрани. Особливості мембранних методів поділу. Селективність i проникність мембран. 3. Типи апаратів для мембранних методів поділу. Область i перспективи їхнього застосування. 4. Типи центрифуг, область їхнього застосування. Продуктивність центрифуг. 5. Розрахунок циклонів. 5. Мокре очищення газів. 6. Електричне очищення газів. 7. Інтенсивність механічного i фізико-хімічного впливу миючих рідин на поверхню. Ефективність процесу в залежності від його тривалості, температури, складу, кількості i концентрації миючих засобів. Застосування ультразвуку для руйнування поверхневих шарів. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Поняття про відкритий i закритий цикли здрібнювання. 2. Теорія процесів здрібнювання. 3. Сортування, калібрування i просіювання. Поняття проходу i сходу. Характеристика сортування. Основні способи багаторазового просіювання. 4. Гідравлічні, повітряні, відцентрові, магніті, електричні сепаратори. 5. Час штампування. Напруга при штампуванні. Розрахунок пресів. 6. Зсув i поділ сипучих матеріалів. Призначення та область застосування процесів зсуву сипучих матеріалів. 7. Тривалість i ефективність змішування сипких матеріалів, розподіл ключового компонента. Апаратурне оформлення процесу змішування. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
Змістовний модуль 3 д.ф.н. основна: Джерела теплоти i теплоносії, їхня коротка характеристика. Основні закони. Критеріальні рівняння та аналіз процесу тепловіддачі при вільній i змушеній конвекції. Критерії теплової подібності. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Порівняльна оцінка та галузь застосування різних теплообмінників. Шляхи інтенсифікації роботи теплообмінної апаратури. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Багатокорпусні випарні установки. Типи багатокорпусних установок, застосовуваних у харчовій промисловості. Плівкові випарні апарати. Випарні апарати з тепловим насосом. Шляхи інтенсифікації випарних апаратів. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Сутність процесу регенерації (рекуперація) теплоти в теплообмінних апаратах i його значення для економії теплової енepгії. Спосіб регенерації i типи регенераторів. Коефіцієнт регенерації. Показники економії теплоти i холоду при регенерації. Регенерація через проміжний агент. Пристрій регенераторів (рекуператорів) i область їхнього застосування. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Обробка продуктів у електростатичному полі. Фізична сутність i область застосування процесу. Апаратурне оформлення. Електродіалізатори, принцип їхньої дії. Елементи розрахунку електродіалізаторів. Демінералізація i концентрування розчинів. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
Змістовний модуль 4 д.ф.н. основна: Критерії подібності та критеріальні рівняння масообміну. Масопровідність. Закон кінетики переносу речовини, що розподіляється із твердої в рідку фазу. Подібність теплових i дифузійних процесів. Термодифузія. Основні закони дифузійної кінетики. Швидкість i коефіцієнт молекулярної та турбулентної дифузії. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Типові конструкції адсорбційної апаратури. Типові конструкції адсорбційної апаратури. Фізична сутність i застосування процесу десорбції в харчовій промисловості. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Розрахунок апаратів 2. Методи інтенсифікації. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна та скорочена: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Криві сушіння i швидкості сушіння. Аналіз факторів, що визначають інтенсивність сушіння. 2. Способи інтенсифікації i зниження енергоємності процесу сушіння. 3. Сушіння в "киплячому шарі". д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: 1. Фізична сутність процесу розділення бінарної i багатокомпонентної суміші. Види перегонки. 2. Екстрактивна ректифікація. 3. Азеотропна ректифікація. 4. Багатокомпонентна ректифікація. 5. Дефлегмація. д.ф.н. скорочена: — з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
д.ф.н. основна: Процеси набрякання (гідратація) харчових продуктів. Зміна обсягів продуктів при їхньому набряканні. Реологічні властивості продуктів у процесі набрякання. Інтенсифікація процесів набрякання. з.ф.н. основна: див. метод. вказівки до СРС        
  Разом        

 

Індивідуальні завдання

До індивідуальних завдань віднесено виконання рефератів за темами для самостійного вивчення та виконання розділів курсового проекту.


Методи навчання

Вивчення дисципліни студентами здійснюється на лекціях, лабораторних заняттях, в процесі їх самостійної роботи, пов'язаної з виконанням індивідуальних завдань та курсового проекту.

Загальні трудовитрати з модулю та одержання кредиту містять у собі:

Внутрішньо семестрові витрати:

- Лекції;

- Лабораторні і практичні заняття;

- Індивідуальну роботу студента з викладачем;

- Підготовку і складання СРС (самостійна робота студентів);

- Здача не менш чотирьох модулів.

Підсумкові витрати:

- ПМК (модульний контроль або виконання домашньої контрольної роботи для з.ф.н., задачі в якій згруповано за модулями);

- іспит.

Протягом семестру студент повинен набрати необхідну кількість балів. Приймаючи активну участь під час обговорення тем на занятті, у наукових конференціях та за опублікування наукових статей, студент має можливість заробити додаткові бали.

При вивченні курсу протягом семестру для д.ф.н. та з.ф.н. студент має можливість заробити 40 балів за обов’язкову роботу, можливо отримання додаткових балів за рахунок 60 годин, що віднесено на іспит. Підсумкова оцінка з модулю визначається як сума балів з модулів за один семестр та балів, що віднесено на іспит.

Білети на іспиті мають 6 теоретичних питань. За повну відповідь на кожне питання та за розв’язання задачі студент отримує по 10 балів. Таким чином максимальна оцінка складає 60 балів.

 


Методи контролю

Найменування змістових модулів та тем лекції Найменування семінарського, практичного або лабораторного заняття Метод контролю знань
Змістовий модуль 1. Основні положення i наукові основи дисципліни.
  Тема 1. Вступ. Загальні принципи аналізу i розрахунку процесів i апаратів.   Усне опитування, тестування, оформлення звітів лабораторних робіт.
  Тема 2. Основи раціонального конструювання апаратів  
  Тема 3. Моделювання процесів i апаратів 1. Контрольно-вимірювальні прилади. 2. Теорія подібності під час обробки експериментальних даних лабораторного практикуму.
Змістовий модуль 2. Гідромеханічні процеси.
  Тема 1. Характеристика дисперсних систем   Усне опитування, тестування, оформлення звітів лабораторних робіт.
  Тема 2. Одержання однорідних i гетерогенних систем 3. Дослідження процесу перемішу­вання. Рішення задач за темою 4. Дослідження процесу псевдозжиження. Рішення задач за темою
  Тема 3. Поділ неоднорідних систем 5. Дослідження процесу осадження. 6. Розрахунок циклонів 7. Дослідження процесу фільтрування. Рішення задач за темою
  Тема 4. Механічні процеси 8. Дослідження процесу пресування 9. Розрахунок основних параметрів процесу 10. Розрахунок пресів для формування 11. Розрахунок пресів для віджиму
Змістовий модуль 3. Теплові процеси
  Тема 1. Загальні відомості про теплові процеси   Усне опитування, тестування, оформлення звітів лабораторних робіт.
  Тема 2. Нагрівання. Теплообмінні апарати 12. Дослідження зміни коефіцієнту теплопередачі у пластинчастому теплообміннику 13. Розрахунок процесу
  Тема 3. Випарювання 14. Дослідження процесу вакуумвипарювання 15. Розрахунок процесу
  Тема 4. Конденсація  
  Тема 5. Електрофізичні методи обробки харчових продуктів  
Змістовий модуль 4. Масообмінні процеси.
  Тема 1. Теоретичні основи масообмінних процесів   Усне опитування, тестування, оформлення звітів лабораторних робіт.
  Тема 2. Сорбційні процеси  
  Тема 3. Екстрагування 16. Дослідження процесу екстрагування 17. Розрахунок процесу 18. Розрахунок обладнання
  Тема 4. Сушіння харчових матеріалів 19. Дослідження процесу конвективної сушки 20. Розрахунок процесу та обладнання
  Тема 5. Ректифікація 11. Дослідження процесу ректифікації 22. Розрахунок процесу та обладнання
  Тема 6. Процеси розчинення та набрякання  
  Тема 7. Процеси кристалізації  

12. Розподіл балів, які отримують студентиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.024 с.)