Правила дискусії (культура ведення дискусії). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила дискусії (культура ведення дискусії).Дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з суперечливого питання. Для того щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому бажано знати правила культури ведення дискусії:

1. Говоріть по черзі, а не всі одночасно.

2. Не перебивайте того або той, хто говорить.

3. Критикуйте ідеї, а не особу, що її висловила.

4. Поважайте всі висловлені думки.

5. Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.

6. Не змінюйте тему дискусії.

7. Намагайтеся заохочувати до участі в дискусії інших.

 


ВИСНОВКИ

Інтерактивне навчання старшокласників математики – це таке навчання, за якого відбувається як взаємодія старшокласників з власним досвідом навчально-пізнавальної діяльності, так і з досвідом інших учнів (досвід усвідомлюється, акумулюється, систематизується); це таке навчання, сутність якого полягає в організації спільного процесу вчення, коли відбувається реалізація природної потреби старшокласників до діалогу, полілогу (комунікативно-діалоговий характер навчання) зі штучно побудованою системою, структура та зміст якої сприяють досягненню основної мети вивчення математики в старшій школі. При взаємодії учня з інтерактивним навчальним середовищем розвиваються такі якісні ознаки мислення як широта, самостійність, критичність, глибина, гнучкість мислення, широта розуму. За інтерактивного навчання математики старшокласники самостійно за допомогою спільного досвіду знаходять розв’язання тієї чи іншої задачі, через що не відбувається уніфікація алгоритму розв’язання будь- якої задачі. Таким чином, старшокласники при інтерактивному навчанні тренуються саме у власному мисленні, а не спостерігають мислення вчителя чи інших учнів, набувають власний досвід, обговорюють його з іншими, збагачуючи інших учнів власними ідеями щодо розв’язання певної проблемної ситуації.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баханов К. О. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. - №3.- 24 с.

2. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

3. Биков В. Ю. Моделі організації систем відкритої освіти: [монографія] / Валерій Юхимович Биков. – К.: Атика, 2008. – 684 с.

4. Воронцов В. В. Технология обучения // Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: 1996. – 168 с.

5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. Посіб. Уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.Н.Н., 2002. – 136 с.

6. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения: [учеб.-метод. пособие] / Сергей Семёнович Кашлев. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 224 с.

7. Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // Педагогика, 2000. - №7. – С. 12-18.ю

8. Козина Е. В. Польза от интерактивного обучения / Е. В. Козина // Здоровье детей. – 2005. – № 18. – С. 32–33.

9. Лапінський В. В. Навчальне середовище нового покоління та його складові [Електронний ресурс] / В. В. Лапінський. – Режим доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/05.pdf.

10. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с.

11. Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М.: Большая российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

12. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [наук. метод. посібн.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А. С. К., 2004. – 192 с.

13. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

14. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т. 1. М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

15. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих / С. О. Сисоєва // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 3–8.

16. Сігіда Т. В. Орієнтація навчального середовища на формування особистості з цілісним мисленням / Т. В. Сігіда // Постметодика. – 2010.– № 5. – С. 34–37.

17. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Учитель. – 2000. – № 1. – С. 25–27.

18. Уткин С. М. Интерактивная педагогическая технология как фактор повышения обученности учащихся: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Сергей Михайлович Уткин. – СПб, 2000. – 167 с.

19. Хуторской А. В. Современная дидактика. – С.-Петербург, 2001.- 553с.

20. Чернишова Ю. Интерактивные методы: обучение пониманию // Биология в школе, 1998.- №3. – С. 30-35.

21. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997. – 193с.

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Нетрадиційний урок.

Урок – змагання.

 

Тема уроку: Розв’язування нерівностей.

Мета уроку: Перевірити якість знань і вмінь учнів при розв’язуванні тригонометричних, показникових та логарифмічних нерівностей; розвивати увагу, пам'ять, кмітливість, логічне мислення, виховувати почуття колективізму, відповідальності, інтересу до предмета.

 

Хід уроку.

 

І. Вступне слово вчителя.

Учні поділені на 4 команди.

Кожна має свою назву та виготовлені емблеми.

Умови гри: потрібно відгадати слово – код, ключем до нього є правильний розв’язок нерівності.

Гра проводиться в 3 етапи:

І етап: Розв’язування тригонометричних нерівностей:

 

1. sin x (С) (В: + 2 n х + 2 n, n є Z) Ф

 

2. cos х < - (В: О) Л

3. tg 2 х 1 (Б) (В: + n х + n, n є Z) Е

 

ІІ етап: Розв’язування показникових нерівностей:

 

4. 2х > 8 (А) (В: (3; + )) К

 

5. ()х (Б) (В: (3; )) С

 

6. 2х2 > ()2х-3 (С) (В: (- ; - 3) U (1; )) А

 

ІІІ етап: Розв’язування логарифмічних нерівностей:

 

7. log 5 х > log 5 12 (Б) (12; + ) Г

 

8. log ½ х < log ½ 4 (Б) (4; ) О

 

9. log 5 (3х + 1) > 2 (А) (8; ) Н

 

Примітка: Перші два завдання кожного етапу оцінюються в 0,5 бала, третє завдання - 2 бали.

 

Команда може набрати максимально 12 балів і отримає шукане слово – код ФЛЕКСАГОН – це многокутник, складений із смужки прямокутної або більше складної зігнутої форми, що володіє дивовижною властивістю: при перегинанні флексагона його зовнішня поверхня ховається всередину, а попередню схована поверхня несподівано виходить наверх.

 

А тепер супер – гра:

Задача: Розв’язування рівняння: 2 cos = 5х + 5

 

2 cos 2, 5х + х 2, то рівність

 

можлива лише при

5х + х = 2,

 

 

тобто при х = 6 k, k є Z

5х = 1 Звідси х = 0

Оголошується команда - переможець.

Оцінки за роботу на уроці виставляє капітан команди для своїх

учасників. Потім ці оцінки узгоджують капітани з викладачем.

 

 

Додаток БПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.015 с.)