ВСТУП ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСТУП ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

напряму підготовки 6.020303 Філологія.Українська мова і література

для спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література

факультету філології та журналістики

 

 

Кредитно-трансферна система

організації навчального процесу

 

 

Миколаїв – 2011


Вступ до наукових досліджень.Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вступ до наукових досліджень” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) “6.020303 Філологія. Українська мова і література”.

“27” серпня 2011. – 10 с.

 

Розробник:Корнієнко Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови і літератури

Протокол № 1 від “27” серпня 2011 р.

 

Завідувач кафедрою _________________________________ (Ситченко А.Л.)

(підпис)

“27” серпня 2011 р.

 

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки

Протокол № від “27” серпня 2011 р.

 

«27» серпня 2011 р. Голова _______________(Ситченко А.Л.)

(підпис)

 

Ó Корнієнко І.А., 2011

Ó МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2011


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0203Гуманітарні науки Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.020303 Філологія. Українська мова і література     Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат Семестр
Загальна кількість годин - 60 2-й 1,2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 год.   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   12 год. 2 год.
Практичні (індивідуальні), семінарські
8 год. 2 год.
Лабораторні
12год. 2 год.
Самостійна робота
28 год. 54 год.
ІНДЗ: год.
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32/28

для заочної форми навчання – 12/48

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Вступ до наукових досліджень” полягає в організації науково-дослідницької діяльності студентів та у володінні ними основною науковою термінологією з курсу та методологією проведення наукових досліджень, у виробленні умінь та навичок написання рефератів, статей, курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Зростання вимог до підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення науково-дослідницької діяльності, потребує більш активного залучення до написання різних видів наукових проектів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до наукових досліджень” є:

- висвітлити теоретичні основи, питання психології та технології наукової творчості, організації науково-дослідницької діяльності;

- ознайомити студентів із сутністю, послідовністю виконання, підготовкою до захисту бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;

- виробити у студентів уміння та навички роботи над рефератом, науковою статею та доповідями;

- сприяти ґрунтовному оволодіню орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними й стилістичними нормами сучасної української літературної мови;

- підвищити рівень культури усного й писемного мовлення студентів;

- виробити в студентів уважне й критичне ставлення до свого мовлення й суспільної мовної практики;

- збагатити лексичний запас студентів новими термінами з фахової підготовки;

- навчити студентів самостійно працювати з науковою, навчальною, довідковою літературою.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- основну термінологію, пов’язану із науковою творчістю; особливості різних видів наукових досліджень та методологію їх написання; вимоги до наукового стилю сучасної української літературної мови.

уміти :

- оформляти результати наукових пошуків у вигляді рефератів, статей, доповідей, курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з урахуванням основних вимог до цих видів наукових досліджень.

Очікувані результати:

Засвоєння студентами знань з дисципліни; організація науково-дослідницької діяльності студентів, вироблення умінь та навичок написання різних видів наукових проектів.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності

Вступ. Наука як сфера людської діяльності. Специфіка науково-дослідницької діяльності. Психологія і технологія наукової творчості. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Робочий день науковця. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. Методологія наукового дослідження. Методи і техніка дослідження. Використовування методів наукового пізнання. Методи, що застосовуються на емпірічному і теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичних досліджень.

Змістовий модуль 2. Написання й оформлення різних видів наукових робіт.

Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження. Загальна характеристика названих видів робіт, етапи їх виконання, структура, вимоги до оформлення.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності
Тема 1. Наука як сфера людської діяльності.            
Тема 2. Психологія і технологія наукової творчості. Методологія наукового дослідження.            
Разом за змістовим модулем            

 

Змістовий модуль 2. Написання й оформлення різних видів наукових робіт
Тема 1. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей.            
Тема 2. Курсова, дипломна, магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.            
Разом за змістовим модулем          

 

Теми практичних (індивідуальних) занять (ДФН)

№ з/п Назва теми Кількість годин
Наука як сфера людської діяльності
Психологія і технологія наукової творчості. Методологія наукових досліджень
Підготовка публікацій, доповідей, реферату
Курсова та дипломна робота (бакалавра, магістра) та етапи роботи над ними
  Всього:

 

Теми практичних (індивідуальних) занять (ЗФН)

№ з/п Назва теми Кількість годин
Підготовка публікацій, доповідей та реферату

Самостійна робота

ДФН

№ з/п Назва теми Кількість годин
Наука як сфера людської діяльності
Психологія, технологія і методологія наукової творчості
Підготовка реферату
Оформлення курсової роботи
  Разом

ЗФН

№ з/п Назва теми Кількість годин
Наука як сфера людської діяльності
Психологія, технологія і методологія наукової творчості
Підготовка реферату
Курсова робота: структура, етапи виконання, основні вимоги
  Разом

Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Підготовка реферату

Методи навчання

Словесні, практичної роботи. Аналіз і синтез, індукція і дедукція.

Методи контролю

Індивідуальне і фронтальне опитування, тестування. Контрольна робота

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2       Т6 Т7 Т8 Т9
         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та EКTС

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаEКTС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 - 100 А відмінно     зараховано
80-89 В дуже добре
65-79 С добре
55-64 D задовільно
50-54 Е достатньо
35-49 FX незадовільно не зараховано
1-34 F неприйнятно не зараховано

Методичне забезпечення

Електронне середовище: Web-сторінка кафедри, портал університету (навчальна програма, робоча навчальна програма, матеріали до лекційних і практичних занять та заліку).

Рекомендована література

Базова

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.

2. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: Навч. посіб. – Житомир: „Полісся”, 2003. – 236 с.

3. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А.Лудченко, Я.А.Лудченко, Т.А.Примак; Под ред. А.А.Лудченко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 114 с.

4. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.

5. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: Метод. рекомендації / Уклад. О.Штонь, В.Буда. – Тернопіль, 2000. – 21 с.

6. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.

Довідникова література

1. Бурячок А.А. та ін. Довідник з українського правопису. – 3-є вид. – К., 1984.

2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

3. Головащук С.І. Орфографічний словник. – К., 1994.

4. Зубков М. Сучасний російсько-український і українсько-російський словник. – Харків, 2000.

5. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х томах / Укл. В.В.Яременко, О.М.Сліпушко. – К., 1998.

6. Онуфрієнко Г.С., Таранова Н.В. Навчальний тлумачний словник лінгвістичних термінів (90 терміноодиниць). – Запоріжжя, 1998.

7. Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / За заг.ред. Л.Г.Савченко. – Х., 2004.

8. Російсько-український словник наукової термінології: У 3 т. – К., 1994-1998.

9. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінів-сполучень / За ред. Л.М.Пустовіт. – К., 2000.

10. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К., 1992.

11. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970-1980.

12. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

13. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К., 2001.

14. Український правопис. – К., 2000.


ДФН

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)