Яку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акціїЯку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акції

2. + статутний капітал,

18. Як впливає вилучений капітал на розмір статутного капіталу:

2. + зменшує статутний капітал на суму викуплених акцій,

19. Які з наведених доходів банку відносять до операційної діяльності:

4. + комісійні.

20. Вибрати правильне визначення поняття «доходи»:

3. + збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу,

21. Вибрати правильне визначення поняття «витрати»:

2. + зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу,

22. Які з наведених доходів відносять до комісійних:

4. + плата за розрахунково-касове обслуговування.

23. Як відображуються в обліку процентні доходи банку при наданні кредиту:

1. + Дебет - збільшення дебіторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу,

24. Рахунки нарахованих доходів по відношенню до балансу:

1. + активні,

25. Рахунки нарахованих витрат по відношенню до балансу:

2. + пасивні,

26. Термін дії кредитної угоди 6 місяців. Процентні доходи за цей період – 120 000 грн. Відобразити в обліку нарахування процентів згідно принципу нарахування та відповідності:

3. + Дебет рахунків нарахованих доходів

Кредит рахунків класу 6 «Доходи» , на суму 20 000 грн.,

27. Вибрати складові власного капіталу банку:

4. + нерозподілений прибуток, статутний капітал, резервний капітал.

28. Вибрати складові залученого капіталу банку:

4. + депозити, кредити НБУ.

29. Які об’єкти обліковуються на балансових рахунках:

4. + активи, зобов’язання, капітал.

30.Номінал депозиту 6500 грн. на 4 місяці (березень-червень) за річною

ставкою 17% з виплатою простих процентів при погашенні. Визначити

проценти за весь період( метод «факт/факт»)..

2. . + 369 грн.

31.Номінал депозиту 26000 грн. на 3 місяці (серпень-жовтень) за

річною ставкою 22% з виплатою простих процентів при погашенні.

Визначити суму процентів за весь період, використавши метод «факт/360».

4. + 1462 грн.

32. За результатами поточного року обсяг доходів банку становить 500000

Грн., обсяг витрат 540000 грн. Визначити фінансовий результат діяльності.

1. + збиток 40 000 грн.,

33. Активні операції банків – це:

3. + фінансові операції з розміщення коштів з метою отримання доходу.

34. Встановити кореспонденцію рахунків: Зменшено розмір статутного капіталу на вартість анульованих акцій:

4. + Дебет 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

Кредит 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)»

35. Яким первинним документом оформляють приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування її на власні поточні рахунки:

4. + об’ява на внесення готівки.

36. Яким первинним документом оформляють видачу готівки юридичним особам та підприємцям:

1. + грошовий чек,

37. Яким первинним документом оформляють видачу готівки працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями:

2. + видатковий касовий ордер,

38. Встановити кореспонденцію рахунків: Одержано банком готівку від юридичної особи для зарахування на поточний рахунок:

3. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

39. Встановити кореспонденцію рахунків: Внесено кошти фізичною особою на депозит:

4. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб».

40. Встановити кореспонденцію рахунків: Сплачено клієнтом комісію за послуги банку:

1. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового

обслуговування клієнтів»,

Визначити залишок в операційній касі на кінець дня, якщо залишок на початок дня – 1000 грн., одержано в касу 10 000 грн., видано з каси 7 000 грн.

3. + 4 000 грн.

42. Що означає кінцеве сальдо на рахунку 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»:

3. + залишок готівки,

43. Скласти бухгалтерську проводку: Видано кошти підприємству з його поточного рахунка:

2. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

44. Рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» призначено для обліку:

3.+ заборгованості банку за вкладами на поточному рахунку клієнта,

 

45. Розрахувати ліміт каси, якщо кількість робочих днів підприємства за

Квартал становила 65, а календарних днів 92. Готівкова виручка за

Квартал 2456790 грн., виплачено готівкою 1780900 грн.

3. + 37797 грн. або 27398 грн.

Визначити кінцеве сальдо на рахунку 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», якщо початкове сальдо по кредиту – 3 000 грн.. оборот по кредиту – 5 000 грн., оборот по дебету – 2 000 грн.

2. + 6 000 грн. по кредиту,

47. Який вид операційної каси відсутній в банківській установі:

4. + нічна.

В якому випадку пасивний рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів

господарювання» стає активним:

4. + при операціях овердрафт.

49. Кредити овердрафт – це:

4. + кредити надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному

рахунку.

50.Рахунки нарахованих доходів при їх нарахуванні кореспондують з рахунками класу:

3. + 6. «Доходи»,

51. Рахунки нарахованих доходів при їх надходженні кореспондують з рахунками класу:

1. + 2 «Операції з клієнтами»,

52. З якого моменту заборгованість за нарахованими доходами обліковується як прострочена:

1. + на наступний день після закінчення дії угоди,

53. Рахунки нарахованих доходів відображують:

1. + дебіторську заборгованість,

54. За яким з наведених варіантів не ведеться облік нарахованих доходів:

4. + перспективні.

55. Роялті – це:

3. + платежі за використання нематеріальних активів,

56. Яким документом оформляють операції прибуткової операційної каси:

3. + об’ява на внесення готівки,

57. Встановити кореспонденцію рахунків: Прийнято готівку на інкасацію:

3. + Дебет 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

Встановити кореспонденцію рахунків: Виявлено надлишок грошей в

інкасаторській сумці:

 

2. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

Встановити кореспонденцію рахунків: Виявлено нестачу грошей в

інкасаторській сумці:

3. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»,

60. Інвентаризація каси – це:

1. + перевірка фактичної наявності готівки ,

61. Яка з наведених вимог заборонена при відкритті поточного рахунка:

3. + анонімність рахунка,

62. Поточні рахунки належать до:

1. + депозитів до запитання,

63. Яка максимальна кількість знаків аналітичного рахунка , що відкривається до поточного рахунка клієнта:

3. + 14,

64. Яку операцію відносять до безготівкових розрахунків:

1. + перерахування банком грошових коштів з рахунка платника на рахунок одержувача,

65. Який банківський документ забезпечує виконання безготівкових розрахунків:

2. + розрахунковий чек,

66. Поточний рахунок клієнта в обліку банку відображується як:

2. + пасив,

67. Для здійснення операцій з використанням платіжних карток клієнту відривають в банку:

4. + картковий рахунок.

68. Яка господарська операція відображена даною проводкою:

Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»:

1. + Поповнення коштів на картковий рахунок готівкою фізичній особі,

69. Яка господарська операція відображена даною проводкою:

Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»:

1. + Cписання коштів з рахунка клієнта-платника для перерахування клієнту, що обслуговується іншим банком,

125. Яка господарська операція розкриває зміст проводки:

Оголошений статутний фонд майбутнього банку «Мрія» 70 млн. грн. суму На момент закінчення підписки нею було покрито акцій на суму 37 млн. грн. Чи можна вважати банк створеним.

3. + ні, оскільки на момент закінчення підписки було викуплено акцій менше 60%,

190. Скласти бухгалтерську проводку: Сплачено відсотки за кредит фізичною особою:

1. + Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»,

191. Спеціальні резерви для покриття втрат за наданими кредитами створюються за рахунок :

2. + витрат банку,

192. Які існують види резервів заборгованості за наданими кредитами:

1.+ під стандартну та нестандартну заборгованість,

Яку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акції

2. + статутний капітал,

18. Як впливає вилучений капітал на розмір статутного капіталу:

2. + зменшує статутний капітал на суму викуплених акцій,

19. Які з наведених доходів банку відносять до операційної діяльності:

4. + комісійні.

20. Вибрати правильне визначення поняття «доходи»:

3. + збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу,

21. Вибрати правильне визначення поняття «витрати»:

2. + зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу,

22. Які з наведених доходів відносять до комісійних:

4. + плата за розрахунково-касове обслуговування.

23. Як відображуються в обліку процентні доходи банку при наданні кредиту:

1. + Дебет - збільшення дебіторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу,

24. Рахунки нарахованих доходів по відношенню до балансу:

1. + активні,

25. Рахунки нарахованих витрат по відношенню до балансу:

2. + пасивні,

26. Термін дії кредитної угоди 6 місяців. Процентні доходи за цей період – 120 000 грн. Відобразити в обліку нарахування процентів згідно принципу нарахування та відповідності:

3. + Дебет рахунків нарахованих доходів

Кредит рахунків класу 6 «Доходи» , на суму 20 000 грн.,

27. Вибрати складові власного капіталу банку:

4. + нерозподілений прибуток, статутний капітал, резервний капітал.

28. Вибрати складові залученого капіталу банку:

4. + депозити, кредити НБУ.

29. Які об’єкти обліковуються на балансових рахунках:

4. + активи, зобов’язання, капітал.

30.Номінал депозиту 6500 грн. на 4 місяці (березень-червень) за річною

ставкою 17% з виплатою простих процентів при погашенні. Визначити

проценти за весь період( метод «факт/факт»)..

2. . + 369 грн.

31.Номінал депозиту 26000 грн. на 3 місяці (серпень-жовтень) за

річною ставкою 22% з виплатою простих процентів при погашенні.

Визначити суму процентів за весь період, використавши метод «факт/360».

4. + 1462 грн.

32. За результатами поточного року обсяг доходів банку становить 500000
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 448; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.005 с.)