Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», якщо початкове сальдо (Д-т) – 5 000 грн., оборот (Д-т) – 3 000 грн., оборотМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», якщо початкове сальдо (Д-т) – 5 000 грн., оборот (Д-т) – 3 000 грн., оборот(К-т) – 7 000 грн.:

2.+ 5 000 + 3 000 - 7 000 = 1 000 грн. (Д-т),

184. Що означає кінцеве дебетове сальдо рахунка 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»:

3. + залишок неповерненого кредиту клієнтом,

185. Банк надає кредит на суму 30 000 грн. на 35 діб під прості проценти 25% річних. Визначити загальний розмір заборгованості з відсотками на момент погашення кредиту.

1. + 30719 грн.

186. Банк надає кредит на суму 15000 грн. на 3 роки під складні проценти 27% річних. Визначити загальний розмір заборгованості з відсотками на момент погашення кредиту.

2.+ 30726 грн.

187. Банк надає кредит на суму 98000 грн. на 2 роки під складні проценти 26% річних. Визначити розмір відсотків за весь період кредитування.

3. + 57585 грн.

188. Фірма «А» володіє 30% статутного капіталу банку. Фірма «Б» володіє 5% статутного капіталу банку і 7% статутного капіталу фірми «А». Чи є фірма «Б» істотним учасником в капіталі банку.

2. + ні, оскільки участь фірми «Б» у статутному капіталі банку менше 10%,

Оголошений статутний фонд майбутнього банку «Мрія» 70 млн. грн. суму На момент закінчення підписки нею було покрито акцій на суму 37 млн. грн. Чи можна вважати банк створеним.

3. + ні, оскільки на момент закінчення підписки було викуплено акцій менше 60%,

190. Скласти бухгалтерську проводку: Сплачено відсотки за кредит фізичною особою:

1. + Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»,

191. Спеціальні резерви для покриття втрат за наданими кредитами створюються за рахунок :

2. + витрат банку,

192. Які існують види резервів заборгованості за наданими кредитами:

1.+ під стандартну та нестандартну заборгованість,

Номінал депозиту 7 000 грн., розмір відсотків за кредит 3 000 грн. Визначити нарощену суму депозиту.

4. + 10 000 грн.

194. Фінансовий стан позичальника – юридичної особи є «добрим», якщо:

3. + кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та проценти за ним сплачуються з максимальною затримкою до 7 календарних днів,

200. Резерви під стандартну та нестандартну заборгованість обліковують на рахунках:

3. + контрактивних,

201. Списану безнадійну кредитну заборгованість за рахунок спеціальних резервів обліковують на рахунках:

4. + позабалансових.

202. Яка кредитна заборгованість буде списана за рахунок резерву під нестандартну заборгованість:

4. + безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом.

203. Строк позовної давності заборгованості за кредитом становить:

3. + 3 роки,

204. Поповнення резервного фонду банку здійснюється за рахунок:

3. + прибутку,

205. Які показники необхідні для визначення гіринга:

1. + позиковий і акціонерний капітал,

206. Кредитний ризик буде високим, якщо гіринг становить:

4. + понад 100%.

207. Гіринг – це коефіцієнт, який показує:

1.+ співвідношення позикового капіталу до акціонерного ,

208. Кредитна заборгованість за простроченими векселями зі строком прострочення більше ніж 30 днів належить до категорії:

4. + безнадійна.

209. Кредитний портфель банку 5 млн. грн., обсяг спеціального резерву під кредитні операції 400 000 грн. Яка реальна вартість кредитного портфеля:

2. + 4 600 000 грн.

210.Встановити кореспонденцію рахунків : Формування резерву під стандартну заборгованість:

3. + Дебет 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів»

Кредит 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

211. З якого моменту прострочена заборгованість за нарахованими доходами вважається сумнівною:

1. + термін сплати відсотків порушено більше, ніж на 30 днів,

212. Гранична сума овердрафту не повинна перевищувати:

3. + середньомісячний кредитовий оборот за рахунком клієнта за останні 6 місяців,

213. Операція РЕПО – це:

3. + кредитування під заставу цінних паперів,

214. Кредити овернайт за терміном погашення є:

1. + короткострокові,

215. Виберіть рахунок, який використовується для обліку цінних паперів за операцією РЕПО:

4. + 9500 «Отримана застава».

216. За яким видом кредитування не відображується в обліку прострочена, сумнівна та безнадійна заборгованість:

3. +РЕПО,

217. До якого виду кредитування належать такі ознаки: головний банк і банки-учасники спільно надають кредит в межах прийнятих часток на кредитування:

2. + консорціумний кредит,

218. Яку з наведених операцій відносять до активних:

3. + банк надав кредит іншому банку,

219. Облік яких об’єктів ведуть на рахунку 2066 «Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання:

4. + комісія або проценти за кредит, утримані авансом.

220. Банк А отримує від НБУ короткостроковий кредит на 6 місяців на суму 200 000 грн. з дисконтом 80 000 грн. Скласти проводки:

1.+ Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 120 000 грн.

Дебет 1316 «Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ», сума 80 000 грн.

Кредит 1313 «Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ», сума 200 000 грн.

221. Визначити залишкову вартість об’єкта основного засобу, якщо первісна вартість – 10 000 грн., знос – 3 000 грн., ліквідаційна вартість – 1 000 грн.:

3. + 7 000 грн.,

222. Визначити кінцеве сальдо на рахунку 4400 «Основні засоби», якщо початкове сало по дебету 7 000 грн., оборот по дебету 12 000 грн., оборот по кредиту 5 000 грн.:

3. + 14 000 грн.,

223. В якому випадку рахунок 4431 «Обладнання, що потребує монтажу, буде закритим:

2. + кінцеве сальдо дорівнює нулю,

224. Облік об’єктів основних засобів за місцем їх знаходження здійснюється в:

3. + інвентарному списку,

225. Встановити кореспонденцію рахунків: Придбано основний засіб у постачальника:

4. + Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ».

226. Встановити кореспонденцію рахунків: Відображено вартість доставки основного засобу:

4. + Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами».

227. Встановити кореспонденцію рахунків: Зараховано придбаний об’єкт до складу основних засобів:

3.+ Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами»,

228. Який рахунок для обліку розрахунків з постачальником необхідно використати в обліку, якщо постачальник є клієнтом іншого банку:

1. + 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

229. Вибрати правильну відповідь:

1. За якою вартість основні засоби включаються до валюти балансу:

2. + залишковою,

230. Які з наведених об’єктів не відносять до основних засобів:

2. + копіювальний папір,

231. Які з наведених об’єктів є основними засобами:

3. + офіс банку,

232. Які з наведених ознак не характерні для основних засобів:

4. + змінюють натуральну форму в процесі використання.

233. До необоротних активів не включають:

1. + готівка в касі,

234. Які з наведених витрат не включаються в первісну вартість придбаних основних засобів:

1. + ПДВ,

235. Вибрати правильне твердження:

4. + сума кредиту, за рахунок якого придбали актив, не включається до первісної вартості основних засобів.

236. Вибрати правильне твердження:

2. + необоротні активи = основні засоби + нематеріальні активи + інші необоротні матеріальні активи,

237. Який первинний документ є підставою для зарахування збудованих об’єктів до складу основних засобів:

3. + акт приймання-передачі,

238. Регістром аналітичного обліку основних засобів є:

1. + інвентарна картка,

239. Рахунок «Основні засоби» по відношенню до балансу є:

1. + активний,

240. Залишкова вартість основного засобу – це:

3. + первісна вартість мінус знос,

241. На якому рахунку ведуть облік витрат по придбанню банком основних засобів:

4. + капітальні інвестиції.

242. В якому з наведених випадків надходження основних засобів в банк не є здійсненням капітальних інвестицій:

3. + безоплатна передача,

243. Який з наведених рахунків є контрарним:

4. + 4409 «Знос основних засобів».

244. Який рахунок слугує для уточнення оцінки основного засобу:

4. + 4409 «Знос основних засобів».

245. Який рахунок є основним по відношенню до рахунка 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»:

3. + 4300 «Нематеріальні активи»,

246. Як відображується в балансі знос основних засобів:

2. + відображується в активі балансу зі знаком «мінус»,

247. Які витрати не включаються в первісну вартість створених банком основних засобів:

1. + адміністративні витрати,

248. Визначити зміст бухгалтерської проводки:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.158.36 (0.009 с.)