Проникнення світла в глиб озерних вод значною мірою визначає умови існування живих організмів та рослинності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Проникнення світла в глиб озерних вод значною мірою визначає умови існування живих організмів та рослинності.Прозорість озерних вод. Прозорість озерних вод змінюється в широких межах залежно від географічної широти місцевості, яка визначає умови освітленості поверхні води сонцем, а також залежно від наявності у воді завислих наносів і планктону. Найбільш прозорі глибокі озера розташовані в гірських місцевостях, у їхній воді дуже повільно розчиняються кристалічні породи озерної улоговини. Найпрозорішим озером у світі є Байкал, прозорість якого становить 40,2 м. Мала прозорість у мілких озерах, де дрібні частки донних відкладів легко піднімаються при перемішуванні, а також в озерах з великим вмістом планктону та озерах, які живляться болотними водами. Найменша прозорість коло берегів таких озер, на відмілинах, найбільша — в центральній частині.

Прозорість озерних вод змінюється з глибиною. В мілководних озерах найменша прозорість коло дна, що пояснюється підійманням і зависанням донних відкладів. У глибоких озерах найменш прозорі поверхневі шари води, де розвивається планктон. Зміна прозорості протягом року пов'язана з режимом стоку і розвитком планктону. Найменша прозорість спостерігається навесні та влітку і пов'язана з повенями та паводками на річках та притоках, а в мілких озерах — і з цвітінням води. Найбільша прозорість характерна для озер у зимовий період, коли вони вкриті льодом.

Колір води. Від прозорості води залежить її колір, який буває дуже різноманітним. Чим прозоріша вода, тим інтенсивніший синій колір вона має. Розчинені речовини, планктон, завислі наноси надають кольору води бруднуватих та каламутних відтінків. Тому в більшості озер колір води має різні відтінки синього. Навіть у різних частинах одного й того ж озера (наприклад, у центральній частіші та в місцях впадання приток) колір води може бути різним. Розвиток планктону також змінює колір води на подібний до кольору організмів, які є у воді.

 

 

Контрольні запитання

1. Що таке озера, ставки та водосховища і внаслідок яких процесів і явищ вони утворюються?

2. Які водні утворення відносять до озер і чим вони характеризуються?

3. Наведіть загальні відомості про озера країні та охарактеризуйте їх сучасний стан.

4. Які стадії проходять озера при своєму утворенні та розвитку?

5. Наведіть типи озер і охарактеризуйте їх будову улаштування та напрямки використання.

6. Наведіть і охарактеризуйте як поділяються озера за характером заглибин та їх походження?

7. Як поділяються котловинні озера в залежності від умов і принцип їх утворення?

8. Наведіть і охарактеризуйте морфометричні характеристики озер.

9. Наведіть повздовжній профіль водосховища і охарактеризуйте його За яких умов утворюється водний баланс озер?

10. За яких умов утворюється водний баланс озер?

11. Яким чином приділяються води озер за умовами їх живлення.

12. Які біологічні процеси і яким чином вони відбуваються в озерах?

13. В наслідок яких процесів утворилися карстові озера?

14. Що таке озеро і чим воно характеризується?

15. Що таке ставки?

16. Якого походження бувають озерні улоговини і яким чином вони класифікуються?

17. Наведіть і охарактеризуйте сутність еволюції озера?

18. Якими морфометричними характеристиками описуються озера?

19. У чому полягають особливості термічного режиму озер?

20. Якими різновидами характеризуються озера за хімічним складом води?

21. На яки типи поділяються озерні відкладення?

22. Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

А Нормативно - правова література

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 1996. -13 липня. (Бібліотека офіційних видань).

2. Водний кодекс України, введений в дію постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188 / 98 – ВР. (Бібліотека офіційних видань).

3. Водний кадастр України. К.; 1995. (Бібліотека офіційних видань).

4. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК у народному господарстві України» від 17. 10. 1990 р. (Бібліотека офіційних видань).

5. Закон України від 17 січня 2002 р. № 2988 - III «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства». (Бібліотека офіційних видань).

6. Указ президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу» від 23 червня 1998 р. № 670 / 98. (Бібліотека офіційних видань).

7. Державна «Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених сільгоспугідь до 2005 р. з прогнозом до 2010 р.» Постанова Кабінету Міністрів України № 1735 від 23. 11. 2000 р. (Бібліотека офіційних видань).

8. Водна рамкова директива ЄС 2000 / 60 / ЕС. Консорціум RODECO – VERSau, К.; 2006. – 123 с. (Бібліотека офіційних видань).

9. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. – Экспо (Финляндия), 25 февраля 1991. – Организация объединенных наций. – Нью – Йорк, Женева, 1994. – 49 с (Бібліотека офіційних видань).

10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000 / 60 / ЕС от 23 октября 2000 года, (Water Framework Directive). – Электронный ресурс РТЦИМ, Киев, 2003 (Бібліотека офіційних видань).

11. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 — ДСТУ ISO 6107 - 9:2004. — [Чинний від 2005 – 04 - 01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. (Державні стандарти України).

12. СН и П 2. 04. 02 – 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с (Державні стандарти України).

13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 1991 р. із змінами 1994 р. ВР України. (Бібліотека офіційних видань).

14. Директива ЕС 98 / 83 / 06 ЕС «Качество води, предназначенной для потребления человеком» (Бібліотека офіційних видань).

15. Пропозиції Держводгоспу до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України.

16. Закон України «Про меліорацію земель». № 1169. від 20. 09. 99 р. (Бібліотека офіційних видань).

17. Рішення Ради національної безпеки і оброни України від 11. 11. 02 з питань «Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість води в містах і селах України», К.: 2002. – 27 с. (Бібліотека офіційних видань).

18. Державний стандарт України ДСТУ № 2730 - 94. «Оцінка якості води придатної для зрошення відповідно агрономічним критеріям». (Державні стандарти України).

19. Закон України «Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки», № 2455 - IV від 03. 03. 2005 р. (Бібліотека офіційних видань).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”.(Бібліотека офіційних видань).

21. Гидрология суши. Термины и определения ГОСТ 29179-73. М.; 1973. - 34 с. (Державні стандарти України).

22. ВНД 33-5.5-08-2001 «Річки. Виконання робіт по догляду». (Державні стандарти України).

23. Постанова Верховної Ради України Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. (Бібліотека офіційних видань).

24. Проект Програми моніторингу довкілля Запорізької області. - Запорізької області Запоріжжя, 2001. – 179 с. (Бібліотека офіційних видань).

Б. Навчальні підручники та посібники

Основна література

1. Лемківській С. С. Загальна гідрологія / С. С. Лемківській, В. К. Хільчевскій та інш. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

2. Владимиров А. М. Гидрологичкие расчёты / А. М. Владимиров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 367 с.

3. Васенков Г. І. Визначення гідрологічних величин розрахункової забезпеченості (Ймовірності перевищення) / Г. І. Васенков, О. Є Поліщук, О. В. Бєльська. – Житомир, 2003. – 51 с.

4. Константинов Н. М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н. М.Константинов, Н. А. Петров, А. И. Высоцкая. – М.: Высш. шк., 1987. – Ч 1, 2.

5. Михайлов В. Н. Общая гидрология / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольская. – М.: Высш. шк., 1991. – 368 с.

6. Новосад Я. А. Геологія и гідрологія / Я. А. Новосад. К.: Вища школа. 1988. – 215 с.

7. Чеботарев А. И. Общая гідрологія / А. И. Чеботарев. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 543 с.

8. Яцик А. В. Гідролого – екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик, О. Д. Антонов, М. В. Корбутяк, П. Д. Сливка. К.: Урожай, 1995. – 155 с.

9. Лосев К. С. Вода / К. С. Лосев – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 272 с.

10. Крот О. П. Конспект лекцій з курсу «Біогеохімія», розділ «Екологія». – Харків: ХДТУБУ, 2001. – 38 с.

11. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Стрельца Б. И. К.: Урожай, 1987. – 298 с.

12. Моніторинг довкілля. Навчально – методичний посібник. – Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 92 с.

13. Биков В. Д. Гидрометрия / В.Д. Биков, А. В. Васильєв. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. – 499 с.

14. Малі річки України. Довідник. / За ред. А. В. Яцика. К.: Урожай, 1991. – 293 с.

15. Семенченко П. М. Практика економічного регулювання й охорони навколишнього середовища / Приаз. гос. техн. ун-т. - Донецьк: 1997. - 143 с

16. Железняков Г. В. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока / Г. В. Железняков и др. - М.: Колос, 1984. - 205 с.

17. Иванов А. Н. Гидрология и регулирование стока / А. Н. Иванов, Т. А. Неговская. - М.: Колос, 1979 – 384 с.

18. Мелиорация и водное хозяйство Украинской ССР / Редакционная колегия Н. А. Гаркуша, Б. И. Стрелец, Б. П. Карук, Н. И. Губина. К.; «Реклама», 1985. – 72 с.

19. Проценко Г. Л. Гідрологія і гідрометрія / Г. Л. Проценко. – Боярко - (Київська обл.: вид Українського заочного технікуму, 1980. - 57 с.

20. Літовченко О. Ф. Інженерна гідрологія та регулювання стоку / О. Ф. Литовченко: Підручник. К.: Вища шк., 1999. - 360 с.

21. Літовченко О. Ф. Практикум з інженерної гідрології та регулювання стоку / О. Ф. Літовченко. – Дніпропетровськ, 2004. - 96 с.

22. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник / А. К. Запольський – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

23. Блинцов И. К. Гидролесомелиорация / И. К. Блинцов, В. А. Ипатьев. Практикум. – Мн.: Высш. шк., 1980. – 255 с.

24. Большаков В. А. Гидрологические и гидравлические расчёты малых дорожных сооружений / В. А. Большаков, А. А. Курганович. – К.: Вища шк., 1983. – 290 с.

25. Воронов В. А. Роль лесов в охране вод / В. А. Воронов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 286 с.

26. Літовченко О. Ф. Гідрологія і гідрометрія / О. Ф. Літовченко, В. Г. Сорокін. Вища школа, 1985. – 240 с.

27. Федоров С. Ф. Исследование элементов водного баланса в лесной зоне Европейской территории СССР / С. Ф. Федоров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 264 с.

28. Побединский А. В. Водоохранная и почвозащитная роль лесов / А. В. Побединский. – М.: Лесн. пром - ть, 1979. – 174 с.

29. Васенков Г. І. Гідрографічні характеристики малих річок Житомирської області: Навчальний посібник / Г. І. Васенков, В. В. Дорощенко та інш. – Житомир, 2003. – 35 с.

30. Иванов А. Н. Гидрология и регулирование стока / А. Н. Иванов, Т. А. Неговская. – М.: Колос, 1970. – 285 с.

31. Левковский С. С. Водные ресурсы Украины / С. С. Левковский. К.: Вища школа, 1979. – с.

32. Слівка П. Д. Загальна гідрологія (конспект лекцій) / П. Д. Слівка. Рівне, УДУВГП, 1997. - 55 с.

Додаткова література

1. Гідрологічні й воднобалансовые розрахунки / Під ред. канд.геогр.наук Н.Г.Галущенко. - К.: Вища школа, 1987. - С. 172-225.

2. Фоменко Я.А. Водні ресурси адміністративних областей, економічних районів України // Праці Українського регіонального науково-дослідного інституту. Вып. 220. - К.: Гидрометеоиздат, 1997. - С. 101-117.

3. Махортов Ю. А. Еколого - економічні проблеми використання земельних угідь. - Луганськ: 1999. - 140 с.

4. Андрейцев Ю. І. Екологічна експертиза, право та практика. – К.: 1998. - 230 с.

5. Бахмачук Ю. А. Доповідь про забезпечення народогосподарського комплексу водою і стан водних ресурсів. – Львів: 2000. - 58 с.

6. Білявський Г. О. Основи загальної екології / Г. О. Білявський. – К.: 1999. - 154 с.

7. Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток / В. Л. Друзь. – Харків: 1998. - 243 с.

8. Друзь В. Л. Методичні засади еколого-географічних досліджень річкових систем / В. Л. Друзь. – Рівне: 2000, 139 с.

9. Музика О. Л. Проблеми використання водних ресурсів України / О. Л. Музика. – К.: 2000. - 352 с.

10. Старченко В. Я. Проблеми і перспективи розвитку водних ресурсів / В. Я. Старченко. К.: 1998. - 108 с.

В. Електронні ресурси

1. Водоснабжение и водоотведение. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.denver – 22.narod.ru/books-VK.html.

2. (нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо).

 

 

Додаток А

Журнал лабораторної роботи

Лабораторна робота

Тема: Озера, лимани та ставки у водогосподарському комплексі країни

Мета: Ознайомитися із загальними відомостями про озера, лимани та ставки у водогосподарському комплексі країни

Озеро -

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗЕР ЗА ОЗНАКАМИ

№ п / п Ознака Типи озер
1. За походженням  
2. По солоності  
3. По трофності  
4. По розташуванню в ландшафті  
5. По глибині  
  По морфології  
6. По проточності  
7. По видах користування  
8. За екологічним станом  

Водосховище - це

 

Ставками – називають

 

 

Літораль -

 

 

Водний баланс озера -

 

ТИПИ КОТЛОВИННИХ ОЗЕР

№ п / п Ознака Типи озер
1. Морені озера  
2. Карстові озера  
3. Термокарстові озера  
4. Дефляційні озера  
5. Котлованні озера  
6. Змішані озера  

ВОДА В ОЗЕРО МОЖЕ ПОСТУПАТИ В РЕЗУЛЬТАТІ ТАКИХ ЯВИЩ:

1)   Хоз
2)   Коз
3)   упр
4)   у’пр

ВИТРАТИ ВОЛОГИ, ЯКА ПОСТУПАЄ, В ОЗЕРО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК:

1)   Еоз
2)   уст;
3)   у’ст.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.173 (0.061 с.)