Донецький державний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Донецький державний університетУПРАВЛІННЯ

 

 

Присвячується 20-річчю

Донецького державного

Університету управління

 

 

С.Ф. Поважний

М.Т. Демченко

О.М. Демченко

В.В. Харченко

СИСТЕМИ

ТЕХНОЛОГІЙ

Донецьк ДонДУУ 2012

 
 

УДК 658.5

Д42

 

С.Ф. Поваж­ний

 
Системи технологій: навчальний посібник. 3-є вид., переробл. і доповн. / С.Ф. Поваж­ний, М.Т. Демченко, О.М. Демченко, В.В. Харченко. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 198 с.

 

ISBN 5-7763-2145-X

 

Викладаються системи технологій виробництва в енергетиці, добувній, металургійній, хімічній і машинобудівній галузях промисловості та будівництва.

Розглядаються питання технології виробництва найважли­віших продуктів харчування та нанотехнологій.

Даний посібник призначений для студентів першого курсу галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Рис. 77. Бібліогр.: 37 назв.

 

Рецензенти: Кузін В.О. – д-р техн. наук, проф.,

проф. каф. Менеджменту

у виробничій сфері

ДонДУУ;

 

Сілаєв В.І. – д-р техн. наук, проф.,

головний науковий

співробітник ВАТ

«Автоматгірмаш ім. В.А. Антипова»

 

ISBN 5-7763-2145-X

© Поважний С.Ф., Демченко М.т., Демченко о.М., Харченко В.В., 2012 © Донецький державний університет управління, 2012


ВСТУП

 

Людство вступило в XXІстоліття – століття глобалізації, інформатизації та глибоких змін. За допомогою прискореного роз- витку в новому столітті освіти, науки, техніки та новітніх технологій сучасні компанії перетворюються на власників потужного інтелектуального капіталу, відкривають нові виняткові можливості й створюють довгострокові цінності.

Ринок сприймає наукомістку, високоінтелектуальну, ефективну й екологічно небезпечну технологію, спроможну забезпечити значне підвищення продуктивності праці, зниження експлуатаційних ви­трат, енергоспоживання, високі конкурентні властивості продукції.

За цих умов з боку споживачів зростають вимоги до продукції передових підприємств України. І вихід тут один – пошук нових виняткових можливостей, розвиток корпоративної науки, впровадження новітніх технологій, у т. ч. нанотехнологій, створення нової конкуренто­спроможної продукції з кращими споживчими властивостями і ціннісними характеристиками, підвищення якості сервісного обслуговування, продуктивності праці, значне скорочення витрат.

Головна мета будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки –прибуток. Відповідно до цієї мети керівниками фірм (менеджерами) здебільшого є люди, які здобули підготовку з менеджменту, економіки, фінансів або мають юридичну освіту.

Готуючи інженерів-економістів (фактично менеджерів) для планової економіки, вищі навчальні заклади давали їм високу технічну й технологічну базу. В умовах же ринкової економіки така база має бути підсилена, оскільки менеджеру в ринковій системі надаються відповідальні посади, і він часто має сам вирішувати багато технічних і технологічних питань без залучення вузьких фахівців. Тому в навчальних планах з підготовки менеджерів технічним дисциплінам відводять значне місце.

Сучасна технічна підготовка менеджерів має стати універ- сальною, оскільки тепер менеджер готується для роботи не в одній галузі, наприклад, у машинобудуванні, а в усіх виробничих і невироб­ничих сферах економіки.

Ринкова економіка не потребує вузьких фахівців. Здобувши освіту, менеджер потрапляє на ринок праці, й чим більше він «універсальний», тим більше у нього шансів отримати роботу.

Отже, при підготовці менеджерів важливо враховувати як необхідність достатнього знання техніки та технології галузі, де він буде працювати, так і наявність універсальних знань фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці.

При вирішенні цієї задачі доводиться враховувати особливості того чи іншого регіону й універсальність певної галузі. Наприклад, основу промисловості Донецького регіону становить видобувна, металургійна, хімічна промисловість, теплоенергетика й машинобудування.

Тут достатньо розвинена невиробнича сфера з надання послуг населенню

Мета даного курсу – формування знань і навичок з аналізу технологічних процесів економіки та пріоритетних напрямків їх розвитку.

Лекції розбиті на залікові та змістові модулі (теми), в яких розглядаються конкретні технології в різних галузях економіки. Наприкінці кожного змістового модуля (теми) наведені завдання та питання для обговорення.

 

 

Заліковий модуль 1

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВНО–ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСІВПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.006 с.)