Граматичні значення, категорії, способи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Граматичні значення, категорії, способи.Частини мови

План

1. Граматика та її розділи. Предмет граматики.

2. Основні одиниці граматичної будови мови.

3. Граматичне значення.

4. Граматичні категорії.

5. Лексико-граматичні розряди.

6. Способи вираження граматичних значень слова.

7. Морфологічна будова слова. Морфологічний і словотвірний аналіз слова.

8. Морфема і словоформа. Види морфем.

9. Зміни у морфологічній будові слова.

10. Основні способи словотворення.

11. Визначення поняття «частини мови».

12. Основні критерії виділення частин мови.

13. З історії питання про частини мови.

14. Сучасні погляди вчених на частини мови.

15. Характеристика основних частин мови та своєрідність їх виділення в різних мовах світу.

 

Ключовіпоняття: граматика, формальна граматика, контенсивна граматика, синхронічна граматика, діахронічна граматика, функціональна граматика, морфологія, синтаксис, словотвір, граматичне значення, дериваційні значення, реляційні значення, модальні значення, граматична категорія, морфологічні категорії (класифікаційні, словозмінні), синтаксичні категорії, лексико-граматичні розряди, морфема, сегментні морфеми (корінь та афікси), несегментні морфеми (нульова та суперсегментні морфеми), морфеміка, граматична форма слова, синтетичні та аналітичні форми слова, способи вираження граматичних значень, синтетичні способи вираження граматичних значень (афіксація, чергування, наголос, редуплікація, словоскладення, суплетивізм), аналітичні способи вираження граматичних значень (за допомогою службових слів, інтонації, порядку слів), граматикалізація фонетичних та лексичних явищ, зміни морфемної структури слів (опрощення, ускладнення, перерозклад), зміни за аналогією; частини мови, їх категорії, класифікації частин мови за часів давніх індійських та грецьких граматик, в Александрійській школі, у давньому китайському мовознавстві, М.Смотрицького, М.Ломоносова, В.В.Виноградова, І.Вихованця та ін..

 

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 262-294, 295-306.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К. , 1974. – С. 175-183, 214-218.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С.257-300.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С.205-235.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 125-167.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С.244-323.

 

Додаткова література

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). – М., 1966.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови.: Морфологія. – К., 1993.

Бондарко Л.В. Теории морфологических моделей. – Л., 1976.

Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1987.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті – К., 1988.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. – М., 1952.

Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку (учение о частях речи). – М., 1952.

Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Морфология в описании языков. – М., 1983.

Курилович Е. Проблема классификации падежей // очерки по лингвистике. – М., 1962.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М., 1972.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – Т. 1-2. – Т.1.– С. 44-61.

Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 1959.

Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. – М.-Л., 1965.

Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. – М., 1987.

Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.

Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. – Л., 1979.

Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Якобсон Р.О. Избранные работы. – М., 1985.

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 7.

Словосполучення і речення.

План

1. Поняття словосполучення.

2. Типи словосполучень.

3. Синтаксичні зв’язки слів.

4. Речення та його ознаки.

5. Структура речення.

6. Види речень.

7. Складне синтаксичне ціле.

8. Актуальне членування речення.

 

Ключовіпоняття: словосполучення, його типи; синтаксичні зв’язки слів; синтагма; граматична валентність, лексична валентність; речення та його ознаки; види речень, просте речення, двоскладне речення, односкладне речення, різновиди односкладних речень, члени речення, поширене речення, непоширене речення; складне речення, безсполучникове складне речення, складносурядне речення, складнопідрядне речення, види підрядних речень; синтаксичні категорії речення: категорія синтаксичного часу, синтаксичного способу, об’єктивної модальності, суб’єктивної модальності, предикативності; синтаксема, алосинтаксема; висловлення; актуальне членування речення; текст, його компоненти.

 

Написання модульної контрольної роботи.

 

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 307-320.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 218-235.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 301-320.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 236-247.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 167-185.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С.324-345.

 

Додаткова література

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 2005.

Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М., 1968.

Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка) // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1993.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу. – К, 1989.

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Мельничук О.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису словосполучень // Мовознавство. – 1970. - № 6.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.

Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. – М., 1966.

Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – М., 1970.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К., 1994.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968.

Шахматов А.А. Синтаксис русского литературного языка. – 2-е изд. – М., 1941.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

1. Пред’явити конспект відповідної теми.

2. Виконати домашню самостійну роботу, законспектувати першоджерела (1-2).

3. Вивчити матеріал, уміти давати розгорнуту відповідь на питання семінару.

4. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

 

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 1.

Виникнення і розвиток мовознавства.

План

  1. Мовознавство як наука, його структура, об׳єкт і предмет вивчення, проблематика.
  2. Зародження і розвиток описового мовознавства. Наука про мову в давній Індії, Китаї, давній Греції та Римі.
  3. Європейське мовознавство середньовіччя та Відродження.
  4. Мовознавство XVII –XVIII століття.
  5. Зародження і розвиток порівняльно-історичного мовознавства.
  6. Основні напрями в мовознавстві ХІХ століття.
  7. ХХ століття: мовознавчі напрями та школи.

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 2

Актуальні напрями мовознавства

План

1. Витоки сучасних напрямів лінгвістики.

2. Психолінгвістика, головні завдання та проблеми.

3. Соціолінгвістика, її основні поняття та завдання.

4. Проблематика етнолінгвістики.

5. Когнітивна лінгвістика: основні поняття та проблеми.

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 3

Методологічна основа мовознавства.

План

1. Методологія мовознавства.

2. Синхронія і діахронія. Індукція та дедукція.

3. Описовий метод.

4. Проівняльно-історичний метод.

5. Зіставний метод.

6. Структурний метод.

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 4

Мова як система знаків.

План

1. Семіотичний аспект мови. Семіотика як наука.

2. Сутність знака, його ознаки.

3.Теорія мовних рівнів.

4. Специфіка мовного знака.

5. Лінгвосеміотика.

6. Місце мови серед інших знакових систем

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Семінар 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.01 с.)