ТЕМА 1. 4. Фонетика, графіка.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. 4. Фонетика, графіка. 

 1. Акомодація, асиміляція, дисиміляція, діереза, епентеза, метатеза – це:
 2. Асиміляція – це:
 3. Асиміляція, за якої попередній звук впливає на наступний – це:
 4. Яка фонетика вивчає звуки мови за допомогою точних приладів:
 5. Яка фонетика виявляє і характеризує спільне й відмінне в звукових системах та просодичних засобах двох чи більше мов:
 6. Яка фонетика встановлює формування звукової системи мови, закономірності й тенденції її розвитку:
 7. Гаплологія – це:
 8. Голосні ненаголошених складів утрачають силу й довготу, але зберігають тембр – це:
 9. Губні, язикові, ларингальні, глоткові, увулярні приголосні розрізняються за якою ознакою:
 10. Діереза – це:
 11. Епентеза – це:
 12. За ступенем підняття язика голосні поділяються на:
 13. За тривалістю артикуляції приголосні та голосні бувають:
 14. За участю витягнутих і заокруглених губ вимовляються які голосні:
 15. Звукову систему мови на певному етапі її розвитку вивчає:
 16. Зміни, зумовлені впливом одного звука на інший, називають якими змінами:
 17. Лише із голосу складаються голосні чи приголосні:
 18. М’яке піднебіння підняте і закриває прохід повітря в ніс при творенні яких українських звуків:
 19. Метатеза – це:
 20. Повернення органів мовлення до початкового положення – це яка фаза звукоутворення:
 21. Положення органів мовлення в момент вимови звуків – це яке явище:
 22. Початковий рух органів мовлення, підготовка органів мовлення до вимови звука – це яка фаза звукоутворення:
 23. При творенні яких звуків тони виникають:
 24. При творенні яких звуків видихуваному повітрю не доводиться долати перешкоди:
 25. Приголосні, які утворюються при неповному зімкненні активного та пасивного органів, це:
 26. Редукція голосних, оглушення дзвінких приголосних у кінці слова, протеза – це:
 27. Редукція, за якої голосні ненаголошених складів утрачають деякі ознаки тембру – це:
 28. Розподібнення артикуляції двох однакових або подібних звуків у межах слова – це:
 29. У сонорних приголосних більше голосу чи шуму:
 30. Дайте визначення фонеми:
 31. Фонема є одиницею мови чи мовлення:
 32. Функція верхнього „поверху” апарату мовлення полягає в чому:
 33. Функція нижнього „поверху” апарату мовлення полягає в чому:
 34. Функція середнього „поверху” апарату мовлення полягає в чому:
 35. Шумні та сонорні приголосні розрізняють за якою ознакою:
 36. Язик належить до пасивних чи активних органів:
 37. Язичок та м’яке піднебіння належать до активних чи пасивних органів:
 38. Якщо до основного тембру додається додаткове забарвлення, це звуки тверді чи м’які:

 

ТЕМА 1. 5. Лексика і фразеологія.

 

 

 1. Антоніми, де один із членів утворюється за допомогою префікса не-і не має точної визначеності – це:
 2. Антоніми, у яких немає проміжного члена – це:
 3. Антоніми, які виражають протилежну спрямованість – це:
 4. Антоніми, які виражають якісну протиставленість і утворюють градуальні опозиції – це:
 5. Власний зміст передається елементами з інших мов – це:
 6. Для позначення нових предметів та явищ, що входять у життя, з’являються які слова:
 7. До активної лексики належать:
 8. Запозичення слів шляхом буквального, по морфемного перекладу їх – це:
 9. Метафора – це:
 10. Метонімія – це:
 11. Наявність різних лексичних значень у одного й того ж слова відповідно до різних контекстів – це:
 12. Не виконують номінативну функцію слова:
 13. Оказіоналізми – це:
 14. Окремі лексичні значення слова називають:
 15. Омоніми, які виникли внаслідок розпаду полісемії- це:
 16. Омоформи, омофони, омографи – це:
 17. Питання укладання словників вивчає який розділ лексикології:
 18. Поляризація значень у межах одного слова – це:
 19. Різні за звучанням слова, які мають протилежні, але співвідносні значення – це:
 20. Розвиток нового значення у корінного слова під впливом іншомовного слова – це:
 21. Семантично неподільні ФО, значення яких не випливає зі значень їх компонентів – це:
 22. Синоніми, які повністю збігаються за значенням, не різняться ні відтінками значень, ні емоційним забарвленням – це:
 23. Синоніми, які різняться відтінками значень – це:
 24. Синоніми, які різняться емоційно-експресивним забарвленням – це:
 25. Синоніми, які різняться і відтінками значень, і стилістичним забарвленням – це:
 26. Слова з особливо виразним забарвленням іноземності – це:
 27. Слова, у яких процес адаптації ще не завершився і вони зберігають забарвлення іншомовності - це:
 28. Слова, що в своєму значенні мають семантичний стержень:
 29. Слова, які вживають замість заборонених слів – це:
 30. Слова, які мають значення, що повністю або частково збігаються – це:
 31. Слова, які називають предмети та явища, що існують і тепер, але витіснені з активного вжитку іншими синонімічними словами – це:
 32. Слово-тип, абстрактна одиниця мови, інваріант – це мовні чи мовленнєві одиниці:
 33. Спеціальні слова, типові для якогось соціального прошарку, вживані з метою засекречення спілкування – це:
 34. ФО, які мають зміст, мотивований значенням окремих компонентів фразеологізму – це:
 35. Ядром лексичного (речового) значення є:

ТЕМА 1. 6. Граматика.

 1. Видозмінюються від однієї словоформи до іншої яке значення:
 2. Виражає відношення людини до висловленої думки яке значення слова:
 3. Граматика складається з таких двох розділів:
 4. До аналітичних способів вираження належить: (4)
 5. До синтетичних способів вираження належить: (5)
 6. До морфологічних категорій належить категорія (7)
 7. До синтаксичних категорій належить категорія: (5)
 8. Злиття в одну морфему двох або більше морфем – це:
 9. Кількісно обмежені й строго фіксовані є які значення слова:
 10. Критерій, за яким до однієї частини мови відносять слова, здатні стояти в реченні в однакових синтаксичних позиціях – це:
 11. Критерій, за яким до уваги береться своєрідність змінювання слів, тобто інвентар їх форм і парадигм – це:
 12. Критерій, за яким передбачається віднесення до однієї частини мови слів із спільним граматичним значенням, як, наприклад, предметність, дія, якість тощо – це:
 13. Масовістю, груповим характером свого вираження характеризується яке значення слова:
 14. Мінімальна двостороння одиниця мови – це:
 15. Морфологічними категоріями є:
 16. Наявність ряду форм, об’єднаних якимсь спільним значенням характерна яким словам:
 17. Незмінні, постійні показники слова, що дають йому певну граматичну класифікацію – це:
 18. Речення є предметом вивчення якого розділу мовознавства:
 19. Розділ граматики, що вивчає граматичні властивості слова, зміну форм слів і пов’язаних із ними граматичних значень – це:
 20. Розділ граматики, який вивчає засоби і правила побудови висловлювань – це:
 21. Система протиставлених одна одній однорідних граматичних величин – це:
 22. Способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться у межах слова, називаються:
 23. Способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться поза межами слова, називаються:
 24. Узагальнене мовне значення, яке властиве рядам слів, словоформ, синтаксичних конструкцій і яке має в мові регулярне вираження – це:
 25. Який із способів не належить до аналітичних способів вираження граматичних значень:
 26. Який із способів не належить до синтетичних способів вираження граматичних значень:
 27. Які афікси не характерні українській мові:
 28. Які типи синтаксичного зв’язку не характерні українській мові:

ТЕМА 1. 7. Мовна типологія.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.004 с.)