З навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства. Латинська мова.»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства. Латинська мова.»Тести

З навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства. Латинська мова.»

для інституту мови та літератури

1 курс, 1 семестр, Теми 1-7

Тема 2-11

 

Розробник – Летюча Л.П., Скляренко О.Б.

(кафедра іноземної філології і методики навчання)

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Завідувач кафедри – Туліна Т.О.

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради інституту мови та літератури

 

 

«__»___________2011р. Протокол №__ Директор інституту мови та літератури Смірнова Н.П. ____________ (підпис)

 

ТЕМА 1.1. Предмет і завдання мовознавства. Природа і функції мови.

 

 1. Які мовні універсалії називаються абсолютними:
 2. Яка форма загальнонародної мови виступає в усній і писемній формах, характеризується стилістичною диференціацією:
 3. Діахронія – це:
 4. Що вивчає загальне мовознавство:
 5. Загальні особливості мови абстраговано від конкретних мов вивчає:
 6. Застосування мовознавчої теорії на практиці вивчає: (2)
 7. Конкретно застосована мова, засоби спілкування в їх реалізації – це:
 8. Що означає контактоустановлювальна функція мови:
 9. Метод дослідження, що полягає в логічному висновку від загального до конкретного - це:
 10. Метод дослідження, що полягає в логічному висновку від окремого до загального - це:
 11. Мова – це явище соціальне чи природне:
 12. Мова – це явище психічне чи психофізичне:
 13. Мова – явище загальне чи індивідуальне:
 14. Мова – явище абстрактне чи конкретне:
 15. Мова – явище стабільне чи нестабільне:
 16. Мова – явище лінійне чи нелінійне:
 17. Мова – явище випадкове чи невипадкове:
 18. Мова – явище довговічне чи недовговічне:
 19. Мовлення – явище конкретне чи абстрактне:
 20. Мовлення – явище динамічне чи стабільне:
 21. Мовлення – явище психічне чи психофізичне:
 22. Мовлення – явище лінійне чи нелінійне:
 23. Скільки мов існує на земній кулі:
 24. Яке мовознавство вивчає окремі (конкретні) мови:
 25. Пізнавальна функція - це:
 26. Синхронія – це:
 27. Система одиниць спілкування і правил їх функціонування – це:
 28. Яке мовознавство створює лінгвістичну теорію:
 29. Функція використання мови для опису іншої наукової мови - це:
 30. Функція вираження почуттів - це:
 31. Функція позначення світу речей – це:
 32. Який із стилів деякі мовознавці розглядають як окремий стиль:
 33. Які функції мови є основними:

ТЕМА 1. 2. Походження і розвиток мови.

 

 1. Відтворення крику птахів зумовило появу перших слів відповідно якої гіпотези походження мови:
 2. Відтворення ревіння звірів зумовило появу перших слів відповідно якої гіпотези походження мови:
 3. Відтворення шуму води зумовило появу перших слів відповідно якої гіпотези походження мови:
 4. Гіпотеза трудових вигуків є варіантом якої гіпотези походження мови:
 5. Діодор Сицилійський є основоположником якої гіпотези походження мови:
 6. Економічний та суспільно-політичний розвиток, вплив різних історичних подій, прогрес у науці та техніці, розвиток культури – це зовнішні чи внутрішні причини розвитку мови:
 7. Елементи переможеної мови в мові-переможниці народу-завойовника називаються:
 8. Елементи переможеної прийшлої мови в мові-переможниці називаються:
 9. Емоційна гіпотеза походження мови іншими словами називається?
 10. Есперанто – це яка мова:
 11. Згідно з якою гіпотезою походження мови між почуттями й емоціями людини і звуками є певний зв'язок?
 12. „Мова виникла шляхом наслідування людиною звуків природи” – це суть якої гіпотези походження мови:
 13. Із якою гіпотезою походження мови ототожнюють ономатопоетичну гіпотезу?
 14. Найбільш стійкою до всіх змін, які стаються в суспільстві є яка мовна система: (2)
 15. Найчутливішою до всіх змін, які стаються в суспільстві є яка мовна система:
 16. Ономатопоетична гіпотеза походження мови іншими словами називається?
 17. Перша штучна міжнародна мова – це:
 18. Польський лікар Л.Заменгоф створив яку штучну мову:
 19. Походження всіх мов світу від однієї – це суть теорії:
 20. Процес, за якого з декількох мов виникає одна мова, називається:
 21. Процес, за якого з однієї мови виникає дві або більше мов, називається:
 22. Російський учений М.Я.Марр відстоював яку гіпотезу походження мови?
 23. „Слово – дзеркало душевного стану людини” – це суть якої гіпотези походження мови:
 24. Спрощена мова для тимчасового спілкування між різноманітними прошарками населення називається:
 25. Трудові вигуки виступають символами трудових процесів відповідно якої гіпотези походження мови?
 26. Хто виклав свої думки про походження мови у праці «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину»:
 27. Яка гіпотеза походження мови пов’язана з ідеєю декількох різних центрів походження мов:
 28. Яку гіпотезу походження мови М.Мюллер жартівливо назвав «теорією гав-гав»?
 29. Яку гіпотезу походження мови підтримував український мовознавець О.Мельничук:

ТЕМА 1. 3. Мови світу, їх генеалогічна класифікація.

 1. Яке місце займає в генеалогічній класифікації мов світу англійська мова:
 2. Яке місце займає в генеалогічній класифікації мов світу білоруська мова:
 3. Болгарська, македонська, сербська, словенська і мертва старослов’янська мови – це мови якої слов’янської групи:
 4. Вивчення і групування мов світу на основі споріднених зв’язків між ними (на основі спільного походження від якоїсь прамови) – це:
 5. На чому базується генеалогічна класифікація мов:
 6. Германська, романська групи мов – це групи якої мовної сім’ї:
 7. До індоєвропейської сім’ї входить скільки мовних груп:
 8. До індоєвропейської сім’ї входить скільки мов:
 9. За генеалогічною класифікацією групи мов світу поділяють на: (2)
 10. За генеалогічною класифікацією конкретні мови світу виділяють з:
 11. За генеалогічною класифікацією сім’ї мов світу поділяють на:
 12. Ізольовану мову, генетичних зв’язків якої не вдалося знайти, називають як:
 13. Індійська, іранська групи мов – це яка мовна сім’я:
 14. Кельтська, грецька, албанська, вірменська, анатолійська, тохарська групи мов – це яка мовна сім’я:
 15. Майже половина людства розмовляє мовою якої сім’ї:
 16. Найчисельнішою є яка мовна сім’я:
 17. Нині у світі за даними Інтернету 1999 р. нараховується скільки мов:
 18. Німецька мова – це мова якої сім’ї:
 19. Польська, чеська, словацька, кашубська, лужицька, мертві полабська та поморська мови – це мови якої групи слов’янських мов:
 20. Російська мова – це мова якої слов’янської групи:
 21. Слов’янська, балтійська, групи мов – це яка мовна сім’я:
 22. У наш час виділяють приблизно яку кількість мов:
 23. Українська мова – це мова якої слов’янської групи:
 24. Французька мова – це мова якої мовної групи та сім’ї :
 25. Яку функцію виконує англійська мова щодо функціонального навантаження:
 26. Яку функцію виконує арабська мова щодо функціонального навантаження:
 27. Яку функцію виконує іспанська мова щодо функціонального навантаження:
 28. Яку функцію виконує китайська мова щодо функціонального навантаження:
 29. Яку функцію виконує російська мова щодо функціонального навантаження:
 30. Яку функцію виконує українська мова щодо функціонального навантаження:
 31. Яку функцію виконує французька мова щодо функціонального навантаження:

 

ТЕМА 1. 6. Граматика.

 1. Видозмінюються від однієї словоформи до іншої яке значення:
 2. Виражає відношення людини до висловленої думки яке значення слова:
 3. Граматика складається з таких двох розділів:
 4. До аналітичних способів вираження належить: (4)
 5. До синтетичних способів вираження належить: (5)
 6. До морфологічних категорій належить категорія (7)
 7. До синтаксичних категорій належить категорія: (5)
 8. Злиття в одну морфему двох або більше морфем – це:
 9. Кількісно обмежені й строго фіксовані є які значення слова:
 10. Критерій, за яким до однієї частини мови відносять слова, здатні стояти в реченні в однакових синтаксичних позиціях – це:
 11. Критерій, за яким до уваги береться своєрідність змінювання слів, тобто інвентар їх форм і парадигм – це:
 12. Критерій, за яким передбачається віднесення до однієї частини мови слів із спільним граматичним значенням, як, наприклад, предметність, дія, якість тощо – це:
 13. Масовістю, груповим характером свого вираження характеризується яке значення слова:
 14. Мінімальна двостороння одиниця мови – це:
 15. Морфологічними категоріями є:
 16. Наявність ряду форм, об’єднаних якимсь спільним значенням характерна яким словам:
 17. Незмінні, постійні показники слова, що дають йому певну граматичну класифікацію – це:
 18. Речення є предметом вивчення якого розділу мовознавства:
 19. Розділ граматики, що вивчає граматичні властивості слова, зміну форм слів і пов’язаних із ними граматичних значень – це:
 20. Розділ граматики, який вивчає засоби і правила побудови висловлювань – це:
 21. Система протиставлених одна одній однорідних граматичних величин – це:
 22. Способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться у межах слова, називаються:
 23. Способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться поза межами слова, називаються:
 24. Узагальнене мовне значення, яке властиве рядам слів, словоформ, синтаксичних конструкцій і яке має в мові регулярне вираження – це:
 25. Який із способів не належить до аналітичних способів вираження граматичних значень:
 26. Який із способів не належить до синтетичних способів вираження граматичних значень:
 27. Які афікси не характерні українській мові:
 28. Які типи синтаксичного зв’язку не характерні українській мові:

ТЕМА 1. 7. Мовна типологія.

 1. Аналітичні мови, у яких окремо виражається лексичне і граматичне значення – це:
 2. В’єтнамська мова є зразком якого типу мов:
 3. Вичерпну типологічну класифікацію здійснив який мовознавець:
 4. Індоєвропейські та семіто-хамітські мови – це мови якого типу:
 5. Класифікація, яка ґрунтується на виявленні подібності й відмінності будови мов незалежно від їх генетичної спорідненості називається:
 6. Класифікація, яка об’єднує мови за їх походженням, називається:
 7. Мови, в яких граматичні значення виражаються особливими афіксами-приклейками – це:
 8. Мови, в яких різні частини висловлювання у вигляді аморфних слів-основ об’єднані в єдині складні комплекси, сукупність яких оформляється службовими елементами – це:
 9. Мови, в яких у вираженні граматичних значень провідну роль відіграє флексія – це:
 10. Мови, які не мають афіксів і граматичне значення виражають способом прилягання одних слів до інших або за допомогою службових слів – це:
 11. На синтетичні та аналітичні поділяють які типи мов:
 12. Писемна китайська мова є класичним зразком якого типу мов:
 13. Синтетичні мови, у яких граматичне значення синтезується з лексичним у межах слова – це:
 14. Сучасна китайська мова є зразком якого типу мов:
 15. Тюркські, фінно-угорські, ескімоська, грузинська, японська, корейська – це мови якого типу:
 16. Українська, російська, білоруська, польська, чеська, литовська, німецька, латинська – це мови якого типу: (2)
 17. Уперше типологічну класифікацію мов розробили й обґрунтували які мовознавці:
 18. Усі мови згідно якого автора поділено на 4 типи:
 19. Усі романські, англійська, датська, новогрецька, болгарська, македонська – це мови якого типу: (2)
 20. Фузійними називаються мови:
 21. Хто виділив ізолюючі (кореневі), аглютинативні, інкорпоруючі і флективні мови:
 22. Чи існують чисті типи мов:
 23. Чукотська, більшість мов корінного населення Північної Америки є мовами якого типу:
 24. Які мови вважаються найпоширенішим і найстійкішим типом:
 25. Які мови за допомогою афіксів-приклейок позначають час, особу, число, спосіб, відмінок:
 26. Які мови мають афікси-приклейки, за якими прикріплено одне суворо визначене значення:
 27. Які мови мають основний синтаксичний спосіб зв’язку – прилягання:
 28. Які мови мають речення як певну послідовність незмінних і неподільних на морфеми слів-коренів:
 29. Які мови мають речення як складні слова:
 30. Які мови називаються ще полісинтетичними:
 31. Які мови не мають різниці між коренем і словом:
 32. Які мови одиницею будови мають не слово і не речення, а так званий інкорпоруючий комплекс:
 33. Які мови складаються з незмінних слів-коренів:

Тема №2.6 (Займенники)

1. Де стоїть прийменник cum?

2. До якої особи вживають зворотний займенник?

3. Який займенник відіграє роль особового займенника 3-ї особи однини?

4. Якого відмінка не має зворотній займенник?

5. Як буде на латині «»(2)?

6. Який правильний варіант перекладу (14)"?

 

Тема №2.7. (Пасивний стан)

1. Як буде «amare» у 2 ос. мн. теп. часу пас. стану?

2. Як буде «videre» у 3 ос. одн. теп. часу пас. стану?

3. Як буде «salutare» у 1 ос. мн. теп. часу пас. стану?

4. Як утворюється теперішній час дійсного способу пасивного стану?

5. Як утворюється теперішній час пасивного стану?

6. Як правильно перекласти вираз “Lupus in fabulis”?

7. Як перекласти з латині «» (3)?

8. Як перекласти на латинь «» (4)?

9. Яке особове закінчення має 3 ос. мн теп. часу пасивного стану?

10. Яке особове закінчення має 3 ос. одн. теп. часу пасивного стану?

11. Яке особове закінчення має 1 ос. одн. теп. часу пасивного стану?

12. Яке особове закінчення має 2 ос. одн. теп. часу пасивного стану?

13. Яке особове закінчення має 2 ос. мн одн теп. часу пасивного стану?

14. Яке особове закінчення має 1 ос. мн одн теп. часу пасивного стану?

15. Який правильний варіант перекладу „Qui seminat mala, metet mala'?

Тема №2.8. (Імперфект дієслів)

1. Для чого служить імперфект в латинській мові?

2. Як утворюється Imperfectum для дієслів І - II дієв.?

3. Як утворюється Imperfectum для дієслів III – IV дієв.?

4. Як буде „Imperfectum activi” для 1 ос. од. від дієслова „nutrire”?

5. Як буде „Imperfectum activi” для 3 ос.од. від дієслова „facere”?

6. Як буде „Imperfectum activi” для 1 ос. од. від дієслова „videre”?

7. Як буде „Imperfectum activi” для 3 ос. од. від дієслова „ornare”?

8. Як буде „Imperfectum activi” для 1 ос. мн. від дієслова „audire”?

9. Як буде в Imperfectum ind.passivi „“ для 1 ос мн. (3)?

10. Як буде в Imperfectum ind.passivi „legere“ для 2 ос мн.?

11. Як буде esse у Imperfectum indicativi 1 ос. одн.?

12. Як буде esse у Imperfectum indicativi 2 ос. одн.?

13. Як буде esse у Imperfectum indicativi 3 ос. одн.?

14. Як буде esse у Imperfectum indicativi 1 ос. мн.

15. Як буде esse у Imperfectum indicativi 2 ос. мн.?

16. Як буде esse у Imperfectum indicativi 3 ос. мн.?

17. Яке особове закінчення у 1 ос. одн. Imperfectum ind. Active?

18. Яке особове закінчення у 1 ос.одн. Imperfectum ind. Passive?

19. Який правильний варіант перекладу „” (6)?

 

Тема №2.9. (Майбутній час)

1. Для чого служить Futurum I в латинській мові Як утворюється Futurum I для дієслів I-II дієвім.?

2. Як перекладається Futurum I на українську мову?

3. Як буде у Futurum I act.1 ос. одн.(2)?

4. Як буде ornare у Futurum I passivi 1 ос. одн.?

5. Як буде esse у Futurum I indicativi 1 ос. одн.?

6. Як буде esse у Futurum I indicativi 2 ос. одн.?

7. Як буде esse у Futurum I indicativi 3 ос. одн.?

8. Як буде esse у Futurum I indicativi 1 ос. мн.?

9. Як буде esse у Futurum I indicativi 2 ос. мн.?

10. Як буде esse у Futurum I indicativi 3 ос. мн.?

11. Як утворюється Futurum I для дієслів III-IV дієвідмін?

12. Як перекласти на латинь «балакучий язик шкодить»?

13. Який переклад речення «Переможена Греція полонила переможців»?

14. Який правильний переклад речення «» (3)?

Тести

з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства. Латинська мова.»

для інституту мови та літератури

1 курс, 1 семестр, Теми 1-7

Тема 2-11

 

Розробник – Летюча Л.П., Скляренко О.Б.

(кафедра іноземної філології і методики навчання)

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Завідувач кафедри – Туліна Т.О.

«__»___________2011р. ______________

(підпис)

 

 

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради інституту мови та літератури

 

 

«__»___________2011р. Протокол №__ Директор інституту мови та літератури Смірнова Н.П. ____________ (підпис)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.02 с.)