ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДО ДРУКУ ДОЗВОЛЯЮ: Проректор з науково-педагогічної роботи М.П. Пан «___»________________ 2011 р. УЗГОДЖЕНО: Заст. декана з методичної роботи К.Б. Сорокіна «___»________________ 2011 р.

2007р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до практичних занять

з дисципліни

«САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

(для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання

за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»,

6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»)

 

Харків

ХНАМГ

 
 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» спеціальностей «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. О. Ковальова, О. В. Булгакова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 51 с.

 

 


Укладачі: О. О. Ковальова,

О. В. Булгакова

 

 

Рецензент: доц., к. т. н. Г. І. Благодарна

 

Затверджено кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол №2 від 24.09.2012 р.


 
 

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ.....................................................................................................................
ЗМ 1.1. Загальні відомості про гігієну та санітарію. Гігієнічні вимоги до якості питної води. Гігієнічні питання спеціальних методів обробки води  
ПР 1.Гігієнічне оцінювання питної води та джерел водопостачання……..
ПР 2.Знезараження і поліпшення якості питної води….………………...…
ЗМ 1.2. Санітарні вимоги до розміщення та експлуатації каналізаційних та водопровідних споруд. Організація санітарного нагляду за системами водопостачання  
ПР 3.Методика санітарного обстеження джерел водопостачання і  
відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного  
дослідження…………………………………………….………………..
ПР 4.Основи попереджувального санітарного нагляду. Методика  
читання будівельних креслень при експертизі проектів…………….
Список джерел....................................................................................................
     

 


ВСТУП

 

Гігієнічне значення води визначається насамперед фізіологічною потребою в ній людини. Вода, як повітря та їжа, є тим елементом зовнішнього середовища, без якого неможливе життя. Людина без води може прожити лише 5-6 діб. Це пояснюється тим, що тіло людини в середньому на 65% складається з води. Вода відіграє в організмі людини важливу роль. Без води не відбувається ні один біохімічний, фізіологічний і физико-хімічний процес обміну речовин і енергії, неможливі травлення, дихання, анаболізм (асиміляція) і катаболізм (дисиміляція), синтез білків, жирів, вуглеводів з чужорідних білків, жирів, вуглеводів харчових продуктів. Така роль води обумовлена тим, що вона є універсальним розчинником, в якому рідкі й газоподібні, тверді неорганічні речовини створюють молекулярні або іонні розчини, а органічні речовини знаходяться переважно в молекулярному і колоїдному стані.


Саме тому вона бере безпосередню або непряму участь практично у всіх життєво важливих процесах: всмоктуванні, транспорті, розщепленні, окисленні, гідролізі, синтезі, осмосі, дифузії, резорбції, фільтрації, виведенні та ін.

Потреба організму в воді задовольняється за рахунок питної води, напоїв і продуктів харчування, особливо рослинного походження.

У разі вживання неякісної води створюється реальна небезпека розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань. Статистика ВООЗ свідчить, що майже 3 млрд. населення планети користуються недоброякісною питною водою. З більш ніж 2 тис. хвороб техногенного походження 80% виникають унаслідок вживання питної води незадовільної якості. З цієї причини щорічно 25% населення світу ризикують захворіти, приблизно кожен десятий житель планети хворіє, майже 4 млн. дітей і 18 млн. дорослих вмирають. Вважається, що з 100 випадків онкологічних захворювань від 20 до 35 (особливо товстої кишки і сечового міхура) обумовлені вживанням хлорованої питної води.

Саме тому надзвичайно важливі гігієнічна роль води та її значення для профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань.

За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано вирішувати питання санітарно-гігієнічних умов очищення природних і стічних вод. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності ”.

Навчальна дисципліна є дисципліною за вибором ВНЗ для підготовки бакалаврів за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво».

 


ЗМ 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІГІЄНУ ТА САНІТАРІЮ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ. ГІГІЄНІЧНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ВОДИ

 

Практична робота 1.

Гігієнічне оцінювання питної води та джерел водопостачання

 

1.1. Мета заняття. Вивчити вплив води на організм людини і основні гігієнічні вимоги, що пред'являються до якості питної води і джерел господарсько-питного водопостачання.

1.2. Практичні навички. Навчити студентів умінню давати санітарно-гігієнічні висновки про якість питної води і джерел господарсько-питного водопостачання за результатами аналізів води та даним санітарно-топографічної характеристики вододжерела і розробляти заходи щодо поліпшення якості води.

1.3. Завдання

1. Вивчити гігієнічні вимоги до якості питної води і джерел водопостачання, викладені в правилах "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) від 12 травня 2010 р.

2. Ознайомитись з методами лабораторного аналізу води.

3. Вирішити ситуативні завдання:

а) за оцінкою джерел централізованого і нецентралізованого господарсько-питного водопостачання;

б) за оцінкою якості питної води.

При вирішенні завдань визначити необхідні заходи щодо поліпшення якості води та її знезараження.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.176.80 (0.007 с.)