Дисципліни варіативного циклу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліни варіативного циклу 

РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Програма навчальної дисципліни

«Реформування кримінального процесуального законодавства»

Тема 1. Підстави, цілі і завдання реформування кримінального процесуального законодавства в Україні

Підстави реформування кримінального процесуального законодавства. Цілі реформування кримінального-процесуального законодавства. Напрямки реформування. Погляди вчених та практиків на необхідність реформування окремих напрямків. Основна мета реформування. Погляди та висновки експертів Ради Європи на можливість та необхідність зміни законодавства. Основні моделі реформування. Зв'язок реформування кримінального процесуального законодавства з судовою та іншими реформами в Україні.

Тема 2. Принципи реформування кримінального процесуального законодавства в Україні

Дотримання окремих принципів під час реформування кримінального процесуального законодавства. Визначення меж та кола принципів, необхідних для ефективного реформування кримінального процесуального законодавства. Погляди науковців на принципи. Рекомендації науковців, щодо їх ефективної дії. Характеристика цих принципів. Визначення кола проблем, які існують для їх ефективного використання.

Тема 3. Презумпція невинуватості

Поява принципу презумпція невинуватості. Конституційне закріплення принципу. Європейські стандарти використання презумпції невинуватості. Погляди вчених та практиків на ефективність цього принципу. Співвідношення презумпції винуватості та невинуватості.

Тема 4. Реформування законодавства в частині регламентації заходів кримінального процесуального примусу

Поява заходів процесуального примусу. Види заходів кримінального процесуального примусу. Європейський погляд на заходи процесуального примусу. Погляди науковців та практиків на ефективність окремих заходів кримінального процесуального примусу. Практика рішень Європейського суду з прав людини.

Тема 5. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації доказів та доказування

Визначення поняття доказів. Визначення поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування. Законодавче визначення поняття «докази». Позиції вчених, щодо визначення цього поняття та досвід європейських держав. Співвідношення доказів та об’єктивної істини у кримінальному процесі. Право захисника на паралельний збір доказів. Європейські стандарти доказування. Необхідність та можливість їх використання.

Тема 6. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації процесуального статусу потерпілого

Визначення поняття потерпілого. Погляди науковців та практиків. Набуття потерпілим нового процесуального статусу. Можливість вважання членів певної спільноти потерпілими. Обмеження кількості потерпілих у кримінальному провадженні. Проблеми реформування та визначення рівності прав потерпілого та обвинуваченого.

Тема 7. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації процесуального статусу обвинуваченого, підозрюваного, захисника

Визначення понять обвинуваченого, підозрюваного, захисника. Погляди вчених на їх процесуальний статус. Можливі шляхи реформування процесуального статусу. Огляд судової практики. Коло осіб, які можуть бути захисником. Європейські стандарти процесуального статусу та можливість їх реалізації в Україні.

Тема 8. Реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації процесуального статусу слідчого та державного обвинувача (прокурора)

Визначення понять слідчого та прокурора. Погляди вчених на їх процесуальний статус. Можливі шляхи реформування процесуального статусу. Огляд судової практики. Коло осіб, які можуть бути прокурором та слідчим. Європейські стандарти процесуального статусу та можливість їх реалізації в Україні.

 

Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Реформування кримінального процесуального законодавства»

1. Підстави реформування кримінального процесуального законодавства України.

2. Цілі і завдання реформування кримінального процесуального законодавства України.

3. Формалізм як підстава реформування кримінального процесуального законодавства України.

4. Принципи реформування кримінального процесуального законодавства України.

5. Національні традиції кримінального судочинства.

6. Іноземний досвід реформування кримінального процесуального законодавства.

7. Міжнародні стандарти реформування кримінального процесуального законодавства.

8. Проблеми поєднання національних традицій та іноземного досвіду реформування кримінального процесуального законодавства.

9. Загальні положення реформування кримінального процесуального законодавства України.

10. Реформування кримінального процесуального законодавства України в частині регламентації принципів кримінального процесу.

11. «Розумність» строків як принцип реформування кримінального процесуального законодавства.

12. Презумпція невинуватості в системі принципів реформування кримінального процесуального законодавства.

13. Регламентація заходів кримінального процесуального примусу.

14. Проблеми регламентації доказів.

15. Проблеми регламентації доказування.

16. Загальні положення реформування кримінального процесуального законодавства в частині регламентації доказів і доказування.

17. Проблеми регламентації правової експертизи.

18. Вдосконалення статусу учасника провадження.

19. Проблеми взаємодії учасників кримінального провадження.

20. Вдосконалення процесуального статусу потерпілого.

21. Вдосконалення процесуального статусу підозрюваного.

22. Вдосконалення процесуального статусу обвинуваченого.

23. Вдосконалення процесуального статусу захисника.

24. Вдосконалення процесуального статусу слідчого.

25. Вдосконалення процесуального статусу державного обвинувача (прокурора).

26. Проблеми застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні.

27. Проблеми залучення експерта в кримінальному провадженні.

28. Проблеми залучення спеціаліста в кримінальному провадженні.

29. Проблеми залучення перекладача в кримінальному провадженні.

30. Вдосконалення процесуального статусу експерта.

31. Вдосконалення процесуального статусу спеціаліста.

32. Вдосконалення процесуального статусу перекладача.

33. Вдосконалення процесуального статусу свідка.

34. Доцільність запровадження суду присяжних.

35. Вдосконалення процесуального статусу присяжних.

36. Вдосконалення досудового розслідування.

37. Вдосконалення різних видів процесуального огляду.

38. Вдосконалення допиту.

39. Вдосконалення слідчого експерименту.

40. Вдосконалення обшуку.

41. Вдосконалення пред’явлення для впізнання.

42. Вдосконалення процедури проведення негласних слідчих дій.

43. Подолання багатостадійності кримінального провадження.

44. Розвиток змагальності кримінального провадженні.

45. Розмежування функцій процесуальних суб’єктів.

46. Вдосконалення функцій слідчого судді.

47. Проблеми забезпечення прав громадян під час кримінального провадження.

48. Проблема процесуальної економії в кримінальному провадженні.

49. Проблеми відповідного чинного КПУ Конституції України.

50. Проблеми відповідного чинного КПУ положенням Європейського законодавства.

Список рекомендованих джерел з навчальної дисципліни

«Реформування кримінального процесуального законодавства»

Законодавство

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята i проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 18-24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 36-62.

4. Європейська конвенція про захист прав i основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3 (вкладка).

5. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 9.

6. Закон України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28 – Ст. 180.

7. Закон України від 15 грудня 1992 р. «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. – Ст. 56.

Навчальна література

1. Вапнярчук В.В. Уголовный процесс Украины в схемах и таблицах: Учебное пособие. – Харьков: Издательство СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2005. – 212 с.

2. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

3. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с.

4. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с.

5. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

6. Азрал’ян Б.П. Про стан захисту працівників суду та безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві //Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 5. – С. 34-36.

7. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України //Право України. – 2002. - № 10. – С. 100.

8. Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах уголовного судопроизводства // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 55-57.

9. Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002. - № 6. – С. 42-.

10. Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб’єкт досудового розслідування //Право України. – 2002. - № 4. – С. 113.

11. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 26.

12. Трунов И.Л. Соблюдение процессуальных сроков – гарантия прав граждан // Российский следователь. – 2001. - № 6. – С. 19-21.

13. Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: окремі проблеми // Право України. – 2002. - № 5. – С. 51.

14. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. - № 12.

15. Шошин С.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности при расследовании преступлений в современных условиях //Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 2-3.

16. Шульга А.О. Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії досудового слідства: Навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2001. – 104 с.

17. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

18. Эйсман А. А. Заключение эксперта: структура и научное обоснование. - М., 1967.

19. Эйсман А. А. Логика доказывания. - М., 1971.

20. Якупов Р.Х. Исчисление процессуальных сроков в советском уголовном процессе: Учебное пособие / МВД, Главное управление по работе с личным составом. - М., 1990. - 36 с.

 


 

СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.224 (0.03 с.)