Частина ІІ - напрям: кримінально-правовий 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частина ІІ - напрям: кримінально-правовий 

 

Затверджено на засіданні

вченої ради факультету

 

Протокол № 5 від 24 січня 2014 р.

 

 

Донецьк - 2014

 
 


Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту для студентів ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03040101 "Правознавство" денної, заочної форм навчання. Ч. ІІ - напрям: кримінально-правовий / Уклад. Л.М. Лобойко, Моїсєєв О.М. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 22 с.

 

 

Укладачі: Лобойко Л.М., д.ю.н., проф.

Моїсєєв О.М., д.ю.н., проф.

 

Відповідальний за випуск: О.М. Моїсєєв, д.ю.н., проф.

 

© Л.М. Лобойко, 2014

© О.М. Моїсєєв, 2014

© Донецький національний

університет, 2014


 

ВСТУП

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики

 

З дисципліни "Реформування кримінального процесуального законодавства" студенти повинні:

оволодіти знаннямипро сучасні проблеми та погляди на них вчених, що виникають під час реформування кримінального процесуального законодавства.

придбати вміння грамотно використовувати знання з окремих аспектів реформування кримінального процесуального законодавства з метою їх ефективного використання під час практичної діяльності


оволодіти навичкамианалізупроблем, які виникають в умовах реформування кримінального процесуального законодавства, можливих шляхів їх подолання

 

З дисципліни "Судово-експертні технології" студенти повинні

знати:

- правові та організаційні засади використання сучасних судово-експертних технологій;

- права, обов’язки та відповідальність експертів;

- процесуальний порядок призначення і проведення судових експертиз;

- порядок застосування судово-експертних технологій під час проведення окремих видів досліджень;

вміти:

- розпізнавати судово-експертні технології, які необхідні для ефективного проведення експертних досліджень;

- обирати та оптимально застосовувати експертні технології у судовому провадженні;

- визначати особливості оцінки висновків судових експертів;

- надавати консультації з питань можливості судових експертиз та особливостей формулювання питань до судового експерта з урахуванням можливостей судово-експертних технологій.

 

Форма проведення іспиту, структура завдань

Форма проведення комплексного державного іспиту - усна, з наданням можливості підготовки відповіді в письмовій формі.

Білети для іспиту складаються з чотирьох теоретичних питань та практичного завдання:


1-е питання - розглядається в площині нормативної дисципліни "Конкурентне право";

2-е питання - розглядається в площині нормативної дисципліни "Корпоративне право";

3-е питання - розглядається в площині нормативної дисципліни "Охорона прав учасників господарських відносин";

4-е питання - розглядається в площині вибіркової дисципліни "Теоретичні проблеми кримінального процесу";

практичне завдання - розглядається в площині вибіркової дисципліни "Проблеми кваліфікації злочинів";

 

Вимоги до відповідей студентів

Відповіді студентів повинні задовольняти наступним вимогам:

- повинно бути розглянуто теоретичні погляди щодо відповідного питання;

- повинно бути проаналізовано відповідні поняття;

- висунуті положення повинні бути підкріплено фактами та прикладами;

- при необхідності повинно бути використано досягнення інших галузей права.

Відповіді студентів повинні бути самостійними, повними, грамотними як в стилістичному, так і в юридичному значенні.


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.03040101 «Правознавство» (напрям: кримінально-правовий) оцінюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 серпня 1993 року і Загальним положенням про державну атестацію студентів спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету ДонНУ за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Також результат складання державного іспиту студентами денної форми навчання оцінюється на підставі Наказу МОН України № 812 від 20.10.2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» за кредитно-модульною системою в межах 100 балів (за шкалою ECTS).

Державний іспит приймається державною екзаменаційною комісією в усній формі відповідно до змісту білету. Питання, які включено до екзаменаційних білетів, можуть об’єднувати питання, що за змістом відносяться до однієї теми та входять до загального списку контрольних питань. Всі теоретичні питання та практична частина (практичне завдання), що включено до екзаменаційних білетів, повністю охоплюються робочою програмою навчальних дисциплін варіативного циклу «Теоретичні проблеми кримінального процесу» та «Проблеми кваліфікації злочинів».

Відповідь студента на кожне теоретичне питання та виконання практичного завдання оцінюється максимально у 100 балів. Після чого отримані бали за кожне питання екзаменаційного білету та практичне завдання підсумовуються та виводиться середній бал.

Оцінка «відмінно» А (90 - 100) –виставляється студенту, який показав всебічні і глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, яка передбачена програмою курсу, проявив творчі здібності в розумінні, викладі і використанні програмного матеріалу.

Оцінка «добре» В (80 - 89) – виставляється студенту, який продемонстрував повне знання передбаченого програмою матеріалу, засвоїв основну літературу, виявив стабільний характер знань і здатності до їх самостійного оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «добре» С (70 - 79) – виставляється студенту, який продемонстрував знання передбаченого програмою матеріалу, виявив доволі стабільний характер знань і здібності до їх самостійного доповнення та оновлення, але мають місце окремі недоліки, неточності або помилки. недостатньо використано матеріали практики.

Оцінка «задовільно» D (60 - 69) –виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, знайомий з основною літературою, проте припустився багатьох неточностей у відповіді, у формулюванні окремих понять, у випадку недостатньо аргументованого викладенні матеріалу, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білета.

Оцінка «задовільно» Е (50 - 59) – виставляється студенту, який показав поверхове знання основного матеріалу, передбаченого навчальною програмою; допустив грубі помилки, мав недостатньо чітку та послідовну відповідь на питання екзаменаційного білету.

Оцінка «незадовільно» F (0 – 49) –виставляється студенту, який показав суттєві прогалини в знанні основного програмного матеріалу, що виражається в незнанні основних понять і положень навчального курсу, в невмінні пов'язати теоретичний матеріал із прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що і свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Рішення державної комісії щодо оцінки знань студентів при складанні іспиту ухвалюються на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії. При однаковій кількості голосів «за» та «проти» голос голови комісії є вирішальним.

Результати державного іспиту оголошуються студентам в день його проведення після оформлення протоколу державної екзаменаційної комісії.


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.110.128 (0.018 с.)