Початки державотворення на теренах України 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Початки державотворення на теренах УкраїниПочатки державотворення на теренах України

1. Найдавнішими (першими) державами у Північному Причорномор’ї ще до нової ери IX – VII ст. були….

2. Найбільшою державою кочівників на Півдні України (від VII ст. до н. е.) було….

3. Антична державність у Північному Причорномор’ї була втілена у формі….

4. Перший грецький поліс на теренах України називався….

5. Формою правління в Кіммерії було….

6. Велика Скіфія займала територію….

7. Територіально-адміністративною одиницею у Великій Скіфії був….

8. Формою правління у Великій Скіфії було….

9. Карбування монет на теренах України започаткував цар….

10.Назва столиці Малої Скіфії….

11.Республіканську форму правління в Україні заснували….

12.Особлива модель суспільного устрою, започаткована давніми греками, це….

13.Поділ влади на три гілки на теренах України започаткували….

14.На думку М. Грушевського першими українцями були….

Київська Русь

1. Визначте основні теорії походження держави Київської Русі, які викликали довготривалу дискусію серед істориків:

2. Визначте, який з даних факторів не вплинув на утворення держави у східних словян.

3. Останніми правителями княжого Києва до «приходу варягів на престол» були….

4. Нова династія в княжому Києві з 882 р. від Олега отримала назву….

5. Найбільш повно про східнослов’янську гілку племен повідомляє….

6. Визначте, що не стало причиною прийняття Київською державою християнства.

7. Основним напрямком державницької діяльності князя Святослава було вирішення яких проблем….

8. Коли відбулися зміни в формі правління Київської держави: одноосібна монархія переросла в монархію федеративну.

9. Хто обґрунтував норманську теорію утворення Київської держави.

10.Визначте форму політичного устрою Київської Русі.

11.Хрестителем Русі-України був…..

12.Зародки і традиції демократичного устрою Давньої Русі (України-Русі, Київської Русі) було продовжено в….

13.Первісні зародки демократично-республіканського устрою Давньої Русі (VII – XIIIст.) втілювали….

14.За часів якого київського князя, Київ було проголошено столицею об’єднаної країни.

15.В яких містах Київської Русі громадські справи вирішувалися на громадських зборах.

16.За часів якого князя Давньоруська держава стала найбільшою країною Європи.

17. «Руська земля» починає формуватися як об’єднана держава за часів князя…

18.У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир….

19.Які чинники спричинили феодальну роздробленість Київської Русі.

20.Які зміни у соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави.

21.Коли вперше згадується термін «Україна».

22.За політичним устроєм Київська Русь була….

25.Визначте причину, яка сприяла зміцненню Галицько-Волинської держави і обумовила наступництво державницьких традицій Київської Русі.

26.Новим політичним центром східних слов’ян у кінці ХІІ- початку ХІІІ ст. стало….

27.Перший писаний звід держави Київської Русі було створено в добу князя….

28.Укладання збірки норм давньоруського права «Руська Правда» призвело до….

29.Одним із стародавніх атрибутів української державності є….

Україна в польсько-литовський період історії

1. Держава, що утворилася внаслідок приєднання до Великого князівства Литовського земель колишньої Київської Русі можна назвати….

2. Держава, утворена внаслідок входження українських і білоруських земель до складу Великого князівства Литовського за устроєм була….

3. Основною метою укладання Кревської унії стало….

4. За часів князя Вітовта активно почала впроваджуватися політика….

5. Просування литовців на українські землі відбулося шляхом….

6. Битва об’єднаннях литовсько-українсько-білоруських військ відбулася у 1399 р. на….

7. Наслідком Грюнвальдської битви у 1410 р. стало….

8. Поширення Магдебурзького права в ХУІ – ХУІІ ст. на українських землях сприяло….

9. Визначте українського князя, хто останнім зробив спробу на початку ХУІ ст. завоювати українську державну незалежність….

10.Результатом підписання Люблінської унії 1569 р. стало….

Запорізька Січ – українська козацька протодержава

1. Де й коли зустрічається перші письмові згадки про українських козаків?

2. Перший український чиновник, який звернувся до польського уряду з пропозицією побудувати на Дніпрі фортецю для захисту від татар.

3. Засновник Запорізької Січі – фортеці на Дніпрі.

4. Острів на Дніпрі, де вперше була побудована січ-фортеця.

5. Назва діючої Січі, де знаходилося козацьке управління, ставка кошового отамана.

6. Який острів на Дніпрі, за висловом дослідника історії козацтва Д. Яворницького, є матір’ю козацьких січей?

7. Відомий дослідник історії козацтва Д. Яворницький називав «духовним батьком Запоріжжя»….

8. Назва військової одиниці, на які поділялося Військо Запорізьке.

9. На території якої колишньої паланки побудовано м. Кривий Ріг?

10.Вищий законодавчий орган Запорізької Січі.

11.Назва, яку мала привілейована верства українського козацтва.

12.Назвіть першого козацького гетьмана, який почав серію козацько-селянських повстань кінця XVI – першої третини XVIIст.

13.В битві під П’яткою 1593 р. українські повстанці були розбиті польським військом. Так закінчилося повстання під проводом….

14.Один з провідників антипольського повстання 1595-1597 рр., який виношував проект створення незалежної козацької республіки між Дніпром і Бугом.

15.Гетьман Війська Запорізького, який домігся від єрусалимського патріарха висвячення нового православного київського митрополита Йова Борецького.

16.Кошовий отаман запорозького козацтва, за наказом якого 1635 р. уперше було зруйновано польську фортецю Кодак на Дніпрі, що стало початком антипольського козацького повстання.

Криза української державності у другій половині XVII ст. (1657 – 1687 рр.).

1. Московські статті 1665р., які регламентували взаємовідносини України та Росії, підписав гетьман….

2. За Гадяцькою угодою 1658р. виконавча влада належала гетьманові, який обирався….

3. Кого з українських політичних діячів вважають справжнім автором Гадяцької угоди 1658 р.?

4. По смерті Б. Хмельницького фактичним гетьманом Української держави став…

5. Створення автономії України у складі Речі Посполитої під назвою Велике князівство Руське домагався гетьман….

6. Слободищенський трактат 1660р. про союз України з Річчю Посполитою підписав гетьман….

7. Держава, яка отримала військову поразку від українського війська в Конотопській битві 1659р….

8. На Чорній Раді в Ніжині 1663р. гетьманом було обрано….

9. Назвіть головний наслідок Андрусівського договору (перемир’я) 1667р. між Росією та Польще.

10.У своїй державницькій політиці П. Дорошенко опирався на протекторат….

11.Назва договору, укладеного між Річчю Посполитою і Туреччиною 1672р., за яким Правобережна козацька Україна ставала самостійною державою під протекторатом султана.

12.«Вічний мир» був підписаний між….

Державотворення в УРСР (1945-1985 рр.): декларації і реалії

1. Датою звільнення України від фашистів є ….

2. Передача Кримської області до складу УРСР відбулася ….

3. Повноправним членом ООН УРСР стала ….

4. Доба «відлиги» в СРСР пов’язана з ім’ям ….

5. Політику десталінізації в СРСР проводив ….

6. До групи українських дисидентів 60-70-х рр.. XX ст..входили ….

7. В роки існування Української Радянської Соціалістичної республіки (УРСР) влада повноправно і реально належала ….

8. Найбільш знані постаті, яких в УРСР називали дисидентами, створили в 1976 р. таємну опозиційну організацію політичного спрямування яка називалася ….

9. Найбільш відома праця І. Дзюби яка розвінчала радянську національну політику називалась ….

10. За усі роки Радянської влади 1918 – 1991 рр. у складі УРСР ….

11. Конституційно влада в СРСР, а отже і в УРСР належала ….

12. Конституція СРСР, а відтак і Конституція УРСР проголошувала, що політичним ядром Радянського суспільства, а отже «керівною і направляючою силою» в країні була ….

Історичні терміни і поняття

1. Поліс (міста-поліси)

2. Держави кочових народів на українських землях

3. Протодержава

4. Племінний союз

5. Племена східних слов’ян.

6. Ознаки держави

7. Князь та княжа влада

8. Абсолютна монархія (абсолютизм)

9. Магдебурзьке право

10.Братства

11.Церковна унія 1596 р.

12.Козаки

13.Січ

14.Реєстрове козацтво.

15.Кримське ханство.

16.“Зборівський мир”

17.“Березневі статті”

18.Загальна(Генеральна) військова рада

19.Універсали

20.Курені, полки (паланки)…

21.Генеральний уряд

22.Руїна

23.Гадяцька угода

24.Конституція Пилипа Орлика

25.Малоросійська колегія

26.Кирило-Мефодіївське братство

27.«Руська трійця» (XIX ст.)

28.Громадівський рух (громади) (XIX ст.)

29.«Просвіти»

30.«Народовці» та «москофіли»

31.«Хлопомани»

32.УРСР

33.Гетьманат (1918 р.)

34.Центральна Рада

35.Директорія

36.Донецько-Криворізька радянська республіка

37.НЕП (нова економічна політика в СРСР)

38.СРСР

39.Українізація («коренізація») у 20-ті роки XX ст.

40.«Розстріляне відродження»

41.Форсована індустріалізація

42.Суцільна колективізація

43.Голокост (1932 – 1933 рр.)

44.Остарбайтери

45.План «Ост»

46.Реевакуація (1944 – 1945 рр.)

47.Депортація народів (40-ві роки XX ст.)

48.Тіньова економіка. (90-ті роки XX ст.)

49.Легітимність влади

50. Багатопартійність.

51.Союз незалежних держав (СНД).

52.Позаблоковість держави.

53. Без’ядерний статус держави.

54. Ринкова економіка.

55. Суверенітет (незалежність).

56.Унітарна республіка (держава).

57. Правова держава.

58.Конституція (загальне визначення).

59. Референдум.

60. Президентсько-парламентська (парламентсько-президентська) форма

правління в державі.

Початки державотворення на теренах України

1. Найдавнішими (першими) державами у Північному Причорномор’ї ще до нової ери IX – VII ст. були….

2. Найбільшою державою кочівників на Півдні України (від VII ст. до н. е.) було….

3. Антична державність у Північному Причорномор’ї була втілена у формі….

4. Перший грецький поліс на теренах України називався….

5. Формою правління в Кіммерії було….

6. Велика Скіфія займала територію….

7. Територіально-адміністративною одиницею у Великій Скіфії був….

8. Формою правління у Великій Скіфії було….

9. Карбування монет на теренах України започаткував цар….

10.Назва столиці Малої Скіфії….

11.Республіканську форму правління в Україні заснували….

12.Особлива модель суспільного устрою, започаткована давніми греками, це….

13.Поділ влади на три гілки на теренах України започаткували….

14.На думку М. Грушевського першими українцями були….

Київська Русь

1. Визначте основні теорії походження держави Київської Русі, які викликали довготривалу дискусію серед істориків:

2. Визначте, який з даних факторів не вплинув на утворення держави у східних словян.

3. Останніми правителями княжого Києва до «приходу варягів на престол» були….

4. Нова династія в княжому Києві з 882 р. від Олега отримала назву….

5. Найбільш повно про східнослов’янську гілку племен повідомляє….

6. Визначте, що не стало причиною прийняття Київською державою християнства.

7. Основним напрямком державницької діяльності князя Святослава було вирішення яких проблем….

8. Коли відбулися зміни в формі правління Київської держави: одноосібна монархія переросла в монархію федеративну.

9. Хто обґрунтував норманську теорію утворення Київської держави.

10.Визначте форму політичного устрою Київської Русі.

11.Хрестителем Русі-України був…..

12.Зародки і традиції демократичного устрою Давньої Русі (України-Русі, Київської Русі) було продовжено в….

13.Первісні зародки демократично-республіканського устрою Давньої Русі (VII – XIIIст.) втілювали….

14.За часів якого київського князя, Київ було проголошено столицею об’єднаної країни.

15.В яких містах Київської Русі громадські справи вирішувалися на громадських зборах.

16.За часів якого князя Давньоруська держава стала найбільшою країною Європи.

17. «Руська земля» починає формуватися як об’єднана держава за часів князя…

18.У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир….

19.Які чинники спричинили феодальну роздробленість Київської Русі.

20.Які зміни у соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави.

21.Коли вперше згадується термін «Україна».

22.За політичним устроєм Київська Русь була….

25.Визначте причину, яка сприяла зміцненню Галицько-Волинської держави і обумовила наступництво державницьких традицій Київської Русі.

26.Новим політичним центром східних слов’ян у кінці ХІІ- початку ХІІІ ст. стало….

27.Перший писаний звід держави Київської Русі було створено в добу князя….

28.Укладання збірки норм давньоруського права «Руська Правда» призвело до….

29.Одним із стародавніх атрибутів української державності є….Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.4.147 (0.009 с.)