Кінці XVIII - на початку XIX сторіччя. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кінці XVIII - на початку XIX сторіччя. 

1. Загальна характеристика німецької політико-правової ідеології.

2. Вчення ІммануЇла Канта про державу і право.

І. Кант та традиції європейського Просвітництва.Проблема свободи і необхідності як засада праворозуміння. Свобода особистості і “практичний розум”. Категоричний імператив Канта. Діалектика моральності та легальності як методологічна основа етичного праворозуміння Канта. Розуміння права. Природне і позитивне право. Справедливість як правова категорія. Сутність та призначення держави. Держава і благо громадян. Політичні права народу. Співвідношення держави та права. Проблема методів управління народом. Проект встановлення “вічного миру”. Історичне значення ідей І.Канта.

Політико-правова теорія Іоганна Фіхте

Свобода як моральний борг людини. Суспільний договір як засада соціальної філософії І.Фіхте. Положення про суверенітет народу та зміст революційного демократизму. І.Фіхте про основи природного права. Доктрина ”замкненої торгової держави”. Держава та економіка.

Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

Право и держава у філософській системі Гегеля. “Свобідна воля” як підстава, ґрунт права. Три ступені розвитку свобідної волі. Абстрактне право, мораль, моральність. Філософське обґрунтування приватної власності. Вчення про покарання. Гегелівське розуміння моралі. Сім’я, громадянське суспільство, держава. Діалектика громадянського суспільства та держави. Визначення, сутність та призначення держави. Держава у триадичній єдності елементів: внутрішній устрій, відносини з іншими державами, роль держави у всесвітній історії. Гегель про “розумну монархію”.

5. Соціально-політичні погляди Людвіга Фейєрбаха.

Проблема побудови гуманістичного суспільства. Політичні аспекти критики християнства. Політична активність та природа “істинної держави”. Критика “політичного католицизму”. Сутність “релігійної революції”

6. Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Карл Савіньі, Георг Пухта)

Питання про виникнення права. Теза про самостійний та стихійний розвиток права. Співвідношення позитивного та звичаєвого права. Право і “національний народний дух ”(К.Савіньі), “народна свідомість”. Критерії “гармонії розвитку права”. Питання про стадії розвитку права. Історична обумовленість права (Г.Гуго). “Загальне переконання нації” як імператив нормотворчої діяльності законодавця. (Г.Пухта). Критика доктрини природного права, теорії договірного походження держави та розподілу влад. Питання про консерватизм історичної школи права.

 

 

Семінарське заняття 6. Вчення Іммануїла Канта про право і державу.

1. Творчість І.Канта і європейське Просвітництво ХѴІІІ ст.

2. Праворозуміння І.Канта. Співвідношення моралі і права.

3. І.Кант про природу держави.

4. Вплив І.Канта на політико-правову ідеологію ХІХ - ХХ ст.ст.

 

Навчальна література:

Основна:

Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965.

Кант И. Метафизика нравов. Соч. в 6 т., т.4, М., 1965.

Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

Допоміжна:

1. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. — М.: Канон-пресс, 1998.

2. Галанза П.Н. Учение Канта о государстве и праве. – М., 1960.

3. Гулыга А.В. Кант. – М., 1977.

4. Кант и кантианцы. — М., Наука, 1978.

5. Кассирер 3. Жизнь и учение Канта. — СПб.: Университетская книга, 1997. - 448 с.

6. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІІ - начала ХІХ века. – М., 1989.

7. Кленнер Г. Философско-правовое Просвещение в Берлине в годы

8. Великой французской революции.//Историко-философский ежегодник.1991, – М., 1991

9. Малахов В.А. Проблема нравственной свободы в философии Канта // Критические очерки по философии Канта. — К.: Наукова думка, 1975.

10. Мінаков М. А. Вчення Канта про віру розуму. — К.: Центр практичної філософії, 2001.

11. Нарский И.С. Кант. – М., 1976.

12. Новгородцев П. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901

13. Попов С.И. Кант и кантианство. – М., 1961.

14. Поликарпова Е.В. Учение Канта о праве и государстве. Автореф..дис.канд.филос.наук. – М., 1973.

15. Пионтковский А.А. Теория права и государства Канта //Философия Канта и современность. – М., 1974.

16. Рассел Б. Історія західної філософії. К., Основи, 1995.

17. Соловьев Э.Ю. Теория «Общественного договора» и кантовское моральное обоснование права// Философия Канта и современность. – М., 1974.

18. Соловьев Э.Ю. И.Кант: взаимодополнение морали и права. — М.: Наука, 1992.

19. Суслова Л.А. Философия И. Канта. Учебное пособие для вузов. – М., 1988.

20. Табачковский В.Г. Кант и проблема целостности человеческой деятельности в буржуазном сознании //Критические очерки по философии Канта. Наукова думка, – К., 1975.

21. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. РФО, – М., 1997.

22. Шашков Н.И. Кант и этический социализм. – Свердловск, 1976.

23. Шинкарук В.И., Булатов М.А. Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта // Критические очер­ки по философии Канта. Наукова думка, – К., 1975.

24. Философия Канта и современность. – М., 1974.

Семінарське заняття 7: Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу та право.

 

1. Право и держава у філософській системі Гегеля.

2. “Свободна воля” як основа права. Три ступені розвитку свободної волі. Абстрактне право, мораль, моральність..

3. Визначення, сутність та призначення держави. Держава у триадичній єдності елементів: внутрішній устрій, відносини з іншими державами, роль держави у всесвітній історії. Гегель про “розумну монархію”.

4. Діалектика громадянського суспільства та держави.

5. Історична доля політико-правового вчення Гегеля.

 

Навчальна література:

Основна:

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990.

Гегель Г. Политические произведения. М., Наука, 1978

Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1972. Т.1.

Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М.,1973. Т.2.

Гегель Г.В.Ф. Философия истории. М.-Л., 1935.

Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство. Переклад з нім. Р.Осадчука та М.Кушніра. Юниверс, К., 2000.

Допоміжна:

1. Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль ХIХ века. – М., 1973.

2. Гулыга А.В. Гегель.М.,Молодая гвардия, 1970.

3. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. – К., Основи, 1997.

4. Ильин И.А.Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. – Спб.,1994

5. Киссель М.А. Гегель и современный мир. – Ленинград, 1982.

6. Кечекьян С.Ф. О понятии естественного права у Канта и Гегеля.- Вопросы философии и психологии», Кн. 111, 1965.

7. Клецов Ю.В. Проблемы собственности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. – СПБ,1992.

8. Костенко О.Б. Філософія права Гегеля і становлення громадянського суспільства в Україні.//Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку /міжвузівський збірник наукових праць/. – Рівне.1994.с.43-51

9. Костенко О.Б., Неліп М.І. До проблеми взаємозв’язку громадянського суспільства і держави: в контексті філософсько-правової концепції Гегеля.// Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 4-5.Чернівці,ЧДУ,1996.с.108-112.

10. Костенко О. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства і держави.// Право України, 1998, № 6, с.72-76.

11. Костенко О.Б. Розуміння взаємозвязку держави і громадянського суспільства Г.В.Ф.Гегелем. /Франкфуртський період/. // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Випуск 35, 1998.

12. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. – М., 1987.

13. Малинин В.А. Диалектика Гегеля и антигегельянство. – М.,1983.

14. Малинин В.А., Шинкарук В.И. Левое гегельянство. – К.,1983.

15. Мамут Л.С. Гегелевская концепция соотношения государства и личности //Проблемы государства и права на современном этапе.Вып.7, – М.,1973.

16. Маньковский Б.С. Учение Гегеля о государстве и современность. – М.,1970

17. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Соч. 2-изд. Т.1.

18. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». Наука, – М.,1984

19. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права. – М. Наука, 1974.

20. Нерсесянц В.С. «Философия права»: диалектика объективного духа//Философия Гегеля: Проблемы диалектики. – М.,1987

21. Нерсесянц В.С. Гегель. – М.,1979.

22. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., Юристъ, 1998.

23. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 1991.

24. Овсянников М.Ф. Гегель. – М. Мысль, 1971.

25. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992, т.2.

26. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.,Основи,1995.

27. Фукуяма Френсис. Конец истории? // Страна и мир. 1990, №1.

28. Философия права Гегеля и современность. – М., Наука, 1977.

29. Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. – М.,Л., 1933.

30. Чижевский Д.И. Гегель в России. – Париж, 1939.

31. Лавров П.Л. Гегелизм //Избранные сочинения.Т.1 –М., 1965.

32. Шинкарук В.И. О месте права в формообразованиях человеческого духа в философии Гегеля.-»ѴІ межд.гегелевский философский конгресс», – М., 1968.

33. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. –К. 1964

 


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль ІІ

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 373; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.027 с.)