Розрахунок повної собівартості виробництва рагу «Свиняче» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок повної собівартості виробництва рагу «Свиняче»Собівартість – це грошовий вираз безпосередніх витрат підприємства на виготовлення продукції та її реалізацію.

Собівартість - один з показників, який має велике значення для підприємства, так як собівартість являється основною складовою частиною ціни на виготовлення продукцію.

Залежить собівартість від вартості матеріальних витрат спожитих в процесі виробництва. Від ефективності використання обладнання від організації виробництва та праці.

Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції згідно встановлених статей витрат.

Калькуляцію повної собівартості на підприємстві м’ясної промисловості складається таких статей затрат:

1. Сировина і основні матеріали;

2. Допоміжні матеріали;

3. Паливо та енергія на технічні цілі;

4. Основна та додаткова зарплата виробничих працівників;

5. Відрахування на соціальні заходи;

6. Затрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання;

7. Витрати на підготовку та освоєння виробництва;

8. Загальні виробничі витрати;

9. Інші витрати;

∑ Виробнича собівартість;

10. Загальногосподарські витрати;

11. Поза виробничі витрати (комерційні);

∑ Повна собівартість.

Всі витрати, що включаються у собівартість продукції групуються за економічним змістом в 5 однорідних груп:

· Матеріальні витрати – це спожиті в процесі виробництва предмети праці, втілюючи в себе минулу працю у вигляді сировини, матеріалів, палива.

· Витрати на оплату праці – це заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова) яка нарахована їм за виготовлену продукцію.

· Відрахування на соціальні заходи – це суми коштів нараховані на заробітну плату, передбачені чинним законодавством, забезпечуючи соціальні виплати в державу.

· Амортизація основних фондів – це перенесення у грошовій формі сумі фізичного зносу будівель і обладнань, що приймає участь безпосередньо в виробничому процесі і переносить частину всієї вартості згідно встановлених норм на собівартість продукції, що встановлюється з їх допомогою.

· Інші витрати, передбачені діючими галузевими інструкціями про калькулювання собівартості продукції – це витрати які включають до складу собівартості згідно інструкцій про калькулювання.

Залежно від досліджень, цілей аналізу діяльності підприємства розрізняють індивідуальну та галузеву собівартість продукції.

Індивідуальна собівартість продукції слугує реальним відображенням витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

Галузева собівартість продукцію відображає сукупні витрати на виробництво та реалізацію продукції всіх підприємств галузі, тобто це середня собівартість продукції по галузі.

Усі витрати на підприємство всього обсягу продукції поділяються на загальні витрати та витрати на одиницю продукції.

Загальними називаються витрати на підприємство всього обсягу продукції за певний період. Їх сума залежить від тривалості періоду виготовлення продукції та її кількості.

Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями.

Оскільки витрати є функцією обсягу виробництва з певною еластичністю, існує поняття граничних витрат. Граничні витрати характеризують їх приріст на одиницю приросту обсягу виробництва.

За способом віднесення на собівартість витрати поділяються на прямі і побічні.

Прямі витрати безпосередньо пов’язано з виготовленням певного різновиду продукції, їх можна обчислити на одиницю продукції безпосередньо.

Побічними є витрати, величину яких не можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції, бо вони пов’язані з визначенням різних витрат (заробітна плата обслуговуючого та управлінського персоналу, утримання та експлуатація будівель).

За принципом залежності витрат, від обсягів виробництва, поділяються на постійні і змінні.

Постійні витрати є функцією часу, а не обсягу продукції, їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції в певних межах.

Змінами називаються витрати загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції. Вони поділяються на пропорційні та непропорційні. Непропорційні, в свою чергу, поділяються на прогресуючі і дегресуючі.

 

Розрахунок суми витрат на сировину і матеріали

Сировиною для виготовлення свинячого рагу є свинина в живій вазі. Розрахунок вартості сировини зводимо в таблицю 3.1

Таблиця 3.1. Розрахунок вартості сировини

Найменування сировини Кількість сировини, т Ціна за одиницю, грн Сума, грн
За зміну За рік
Сировина для рагу 2,04   15,0  

 

 

Розрахунок суми витрат на допоміжні матеріали

Для фасування свинячого рагу використовують пакети. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів зводимо в таблицю 3.2

Таблиця 3.2 Розрахунок суми витрат на допоміжні матеріали

Назва матеріалу Одиниця виміру Ціна за одиницю, грн Витрати по нормам Вартість на весь випуск, грн
За зміну За рік
Пакети шт 0,05      

 

 

Розрахунок суми витрат на паливо та енергію

Для виготовлення рагу «Свиняче» застосовують такі види палива та енергії: вода, пара, холод, газ, електроенергія. Розрахунок цих витрат проводять згідно норм витрат та ціни за одиницю. Розрахунок суми витрат палива та енергії зводимо в таблицю 3.3

Таблиця3.3. Розрахунок суми витрат на паливо та енергію

Назва енерговитрат Одиниці виміру Ціна за одиницю, грн Витрати по нормі Вартість енергії всього випуску, грн
За зміну За рік
Вода м3 8,05 32,64   78849,75
Пара т 1220,6 1,12 336,6 410853,96
Холод кДж 1,45 1,02 307,02 445,47
Газ м3 2,45 30,6   2245,28
Електроенергія кВт 0,71 95,88   20422,44
Всього:         533025,9

Розрахунок суми витрат на заробітну платню

Згідно розділу ІІ курсової роботи сума основної заробітної плати становить 899640грн, додаткової заробітної плати 89964грн, загального фонду заробітної плати 989604грн.

 

Розрахунок витрат єдиного соціального випуску

В даний час ці витрати встановлюються законодавчо від загального фонду заробітної плати і залежить від галузі виробництва. Єдиний соціальний внесок для розрахунку курсової роботи приймаємо в розмірі 37,18%.

Згідно розрахунків даної курсової роботи розмір цих відраховувань становить:

989604×0,3718 = 367934,77 грн

 

Розрахунок суми витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Ці витрати пов’язані з утриманням, поточним ремонтом, технічним оглядом, внутрішньозаводським переміщенням вантажів, зносом малоцінних і швидко знищувальних інструментів та пристроїв національного призначення.

Вони включають в себе витрати мастильних, обтирочних матеріалів, заробітну плату слюсарів, електриків, наладчиків.

Ці витрати умовно приймають в розмірі 40% від загального фонду заробітної плати виробничих працівників.

989604×0,4 =395841,6 грн

Розрахунок суми витрат на підготовку і освоєння виробництва

Сума цих витрат включає в себе затрати на виробництво нових видів продукції, нових виробничих цехів і агрегатів. Ці витрати приймають умовно в розмірі 6,5% від загального фонду заробітної плати виробничих робітників.

989604× 0,065 = 64324,26 грн.

Розрахунок суми загальновиробничих витрат

Ці витрати пов’язані з обслуговуванням цеху та управління ним. На практиці ці витрати визначаються попередньо і розділяються за видами продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

За економічним змістом вони поділяються на 2 групи

1) затрати на обслуговування та управління процесом виробництва, заробітна плата адмінуправлінського персоналу амортизація та ремонтні витрати будівлі цеху, споруду, інвентарю лабораторії.

2) циклові витрати поза виробничого характеру – це витрати від пристроїв, норми, системи матеріалів.

ці витрати приймаються умовно в розмірі 95% від загального фонду заробітної плати виробничих робітників.

989604× 0,95 = 940123,9 грн.

Всі витрати по статтях 3,1-3,9 зводимо до табл. 3.8

Таблиця 3.8. Розрахунок суми загальновиробничих витрат

Загальний фонд з/плати, грн Єдиний соціальний внесок, грн Відрахування на експлуатацію обладнання, грн Витрати на освоєння виробництва, грн Загально виробничі витрати, грн
  367934,77 395841,6 64324,26 940123,8

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.012 с.)