Розрахунок виробничої програми 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Розрахунок виробничої програмиРозрахунок виробничої програми

Виробнича програма визначає необхідний об’єм виробництва в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажі.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємством при найкращому використані їх ресурсів та отримання максимального прибутку.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції.

Асортимент продукції – це різновидність виробів в межах даної номенклатури.

Виробнича програма розраховується на основі науково – обгрунтованих норм, враховуючи стан сировинної бази, темп росту чисельності населення.

Згідно розрахунків з навчальної дисципліни «Технологія м’яса» кількість виготовленої продукції за зміну складає 3 тонни. Кількість змін роботи підприємства за рік приймаємо рівно 300. Річний обсяг виробництва за зміну на кількість змін роботи підприємства за рік. Визначаємо за такою формулою:

Орв = Пзм × Кзм; де

 

Пзм – кількість продукції, що виготовляється за зміну, т;

Кзм – кількість змін роботи підприємства за рік.

Орв = 2,04 × 300 = 612 (т)

 

Розрахунок обсягів товарної продукції

У товарному вигляді виробничої програми розраховують показники – товарна продукція.

Товарна продукція – це готова продукція підприємства, обробка якої повністю закінчена на даному виробництві, вона відповідає вимогам стандарту або технічним умовам, перевірка ВВВК і передача на склади (в експлуатацію підприємства).

Обчислюють товарну продукцію в діючих оптових цінах підприємства.

Розрахунок обсягів товарної продукції проводять за формулою:

Тп = Цопт × Орв, де

 

Тп – товарна продукція, грн.;

Цопт – оптова ціна, грн.;

Орв – об’єм річного виробництва,т;

Тп=32000×960=30720000(грн.)

Розрахунок обсягів виробництва товарної продукції заносимо в таблицю 1.1

Таблиця 1.1 Розрахунок обсягів товарної продукції

Номенклатура продукції Кількість продукції виготовленої за зміну, т Кількість продукції виготовленої за рік Діюча оптова ціна, грн
т грн
Рагу «Свиняче» фасоване 2,04      

 

 

Розрахунок обсягів реалізованої продукції

Реалізована продукція – це продукція,яка продана споживачам і гроші за яку надійшли на поточний рахунок підприємства в банк.

Розраховують реалізовану продукцію з врахуванням залишків готової продукції на початок та кінець планового періоду. Визначається за формулою:

Рп = Зп + Тп – Зк, де

Рп – обсяг реалізованої продукції, грн.;

Зп – залишок готової продукції нереалізованої на початок періоду, грн.;

Тп – обсяг товарної продукції виготовленої за весь перід, грн.;

Зк – Залишок готової нереалізованої продукції на кінець періоду,грн..

Для спрощення розрахунків прирівнюємо Зп = Зк = 0, тоді Рп = Тп, отже згідно розрахунків курсової роботи Рп = 9792000 грн.

 

Розрахунок загального фонду заробітної плати виробничих робітників

Мірою оцінки праці являється заробітна плата. Згідно Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, яку власник або уповноважений ним орган виплачує робітникові за виконану ним роботу згідно трудового договору у грошовому виразі.

Питання оплати праці регламентується законодавством – Конституція України, Кодекс Законів «Про працю» України, Господарський Кодекс України і т.д..

Основні функції заробітної плати:

- відтворювальна: забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації;

- стимулююча: спонукає працівників до високопродуктивної, ефективної праці на робочих місцях;

- регулююча – це засіб розподілу і перерозподілу працівників по регіонах країни відповідно до кон’юктури ринку;

- соціальна – це забезпечення соціальної справедливості, однакова винагорода за однакову працю.

В умовах національної ринкової економіки заробітна плата, як економічна категорія, виступає у вигляді номінальної і реальної заробітної плати.

Номінальна заробітна плата – це сума грошових коштів, яку отримує в касі підприємства працівник у вигляді грошових знаків відповідно до кількості затраченої праці.

Реальна заробітна плата – це кількість робіт, товарів і послуг, які можуть придбати працівники за номінальну заробітну плату, тобто – купівельна спроможність номінальної заробітної плати.

Згідно Закону України «Про оплату праці» заробітна плата по своїй структурі неоднорідна і складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних витрат.

Основна заробітна плата – це винагорода згідно встановлених норм праці: норми часу, норми виробітку, чисельності і обслуговування.

Вона встановлюється у вигляді годинних тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів – для керівників, спеціалістів, службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода до понад встановлені норми за трудові успіхи та досягнення, винахідливість, а також за особливі умови праці.

Вона встановлює доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, які передбачені ним законодавством. Відносять премії, які пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Мірою кількості затраченої праці в процесі виготовлення продукції може бути або відпрацьований час, або кількість виготовленої продукції, відповідно до цього розрізняють погодинну і відрядну форму оплати праці.

Заробітна праця працівника погодинна залежить від кількості відпрацьованих годин і розміру годинної тарифної ставки. Вона визначається множення годинної тарифної ставки на кількість відпрацьованих годин.

Відрядна форма оплати праці – це оплата праці робітників за кожну одиницю виготовленої продукції або виконаної роботи.

Залежно від умов організації праці відрядна оплата праці може бути індивідуальна або колективна.

Відрядна форма оплата праці буває:

- пряма відрядна – визначається множенням відрядної розцінки на кількість виготовленої продукції. Відрядна розцінка – це міра оплати за одиницю виготовленої продукції.

- при відрядно – преміальній – передбачається крім відрядного заробітку, ще й премія, яка передбачена за поліпшення якісних показників роботи згідно «Положення про преміювання».

- пряма – відрядна – застосовується для оплати праці працівників заробіток яких залежить від результату праці працівників основного виробництва.

- акордна – застосовується в тих випадках, коли потрібно виконати роботи в стислий період часу (монтажні роботи).

Керівники, спеціалісти і службовці отримують заробітну плату згідно відпрацьованого часу і місячних посадових окладів.

Розрахунок загально фонду заробітної плати виробничих робітників зводиться до таблиці 2.1

Таблиця 2.1 Розрахунок загального фонду заробітної плати виробничих робітників

Найменування продукції Обсяги в-ва за рік, т Відрядна розцінка за одиницю виготовленої продукції Відрядний фонд з/плата, грн Премії і доплати 40%, грн Основний фонд з/плати, грн Додаткова з/плата (10%) від основної, грн Загальний фонд з/плати, грн
Рагу «Свиняче» фасоване     1,05грн          

 

Розрахунок суми витрат на сировину і матеріали

Сировиною для виготовлення свинячого рагу є свинина в живій вазі. Розрахунок вартості сировини зводимо в таблицю 3.1

Таблиця 3.1. Розрахунок вартості сировини

Найменування сировини Кількість сировини, т Ціна за одиницю, грн Сума, грн
За зміну За рік
Сировина для рагу 2,04   15,0  

 

 

Розрахунок суми витрат на допоміжні матеріали

Для фасування свинячого рагу використовують пакети. Розрахунок вартості допоміжних матеріалів зводимо в таблицю 3.2

Таблиця 3.2 Розрахунок суми витрат на допоміжні матеріали

Назва матеріалу Одиниця виміру Ціна за одиницю, грн Витрати по нормам Вартість на весь випуск, грн
За зміну За рік
Пакети шт 0,05      

 

 

Розрахунок суми витрат на заробітну платню

Згідно розділу ІІ курсової роботи сума основної заробітної плати становить 899640грн, додаткової заробітної плати 89964грн, загального фонду заробітної плати 989604грн.

 

Розрахунок виробничої програми

Виробнича програма визначає необхідний об’єм виробництва в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажі.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємством при найкращому використані їх ресурсів та отримання максимального прибутку.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції.

Асортимент продукції – це різновидність виробів в межах даної номенклатури.

Виробнича програма розраховується на основі науково – обгрунтованих норм, враховуючи стан сировинної бази, темп росту чисельності населення.

Згідно розрахунків з навчальної дисципліни «Технологія м’яса» кількість виготовленої продукції за зміну складає 3 тонни. Кількість змін роботи підприємства за рік приймаємо рівно 300. Річний обсяг виробництва за зміну на кількість змін роботи підприємства за рік. Визначаємо за такою формулою:

Орв = Пзм × Кзм; де

 

Пзм – кількість продукції, що виготовляється за зміну, т;

Кзм – кількість змін роботи підприємства за рік.

Орв = 2,04 × 300 = 612 (т)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.015 с.)