Показники фінансової стійкості товариства за 2012-2013рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники фінансової стійкості товариства за 2012-2013рр.Показники Нормативне значення 2013р. 2014р. Відхилення(відносне),%
2014/2013
Коефіцієнт фінансової незалежності >0,5 0,75 0,075 -90
Коефіцієнт фінансування <1 зменшення 0,33 12,38 3651,51
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами >0,1 0,35 66,97 19034,3
Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0 збільшення 0,12 12,4 10233,3

Коефіцієнти оборотності – система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

· коефіцієнта оборотності активів;

· коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості;

· коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості;

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Показник оборотності активів показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Ріст даного показника говорить про підвищення ефективності їхнього використання. Формула:

Коеф. оборотності активів = Ф.2 ряд 035/ (Ф.1(ряд 280 на початок періоду + ряд 280 на кінець періоду)/2) (2.8)

2013 рік:

Коеф. оборотності активів =589957/((965786+1315792)/2) = 0,52

2014 рік:

Коеф. оборотності активів = 649558/((1315792+13022811)/2) = 0,1

Як бачимо за досліджуваний період даний показник знизився, а це значить, що ефективність використання капіталу, вкладеного в активи підприємства все менше. Отже, в 2013 році на кожну гривню, вкладену в активи підприємства припадало 0,52 грн. реалізації, а у 2014 році – 0,1 грн.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Формула:

(2.8)

2013 рік:

Коеф. обор. деб. заборг. = 589957/((101789+154665+121998+217888)/2) = 1,98

2014 рік:

Коеф. обор. деб. заборг. = 649558/((121998+217888+87167+29006)/2) = 2,85

Отже, з обчислень видно, що кошти, вкладені в розрахунки з кожним роком обертаються швидше. Відбувається так зване збільшення комерційного кредиту, що надається підприємством. Це позитивне явище для фірми.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Формула:

(2.9)

2013 рік:

Коеф. обор. кредит. заборг. = 438007/((132154+327719)/2) = 1,9

2014 рік:

Коеф. обор. кредит. заборг. = 445494/((327719+180161)/2) = 1,8

За період, що аналізується відбулося зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності діяльності підприємства. До основних показників рентабельності відносять:

· рентабельність активів;

· рентабельність власного капіталу;

· рентабельність продажу(діяльності).

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.

Цей коефіцієнт повинний бути одним з основних робочих інструментів керівника в керуванні компанією. Будучи найважливішим показником ефективності її діяльності, він поєднує весь набір елементів, що описують різні сторони роботи підприємства. Аналізуючи взаємозв'язки, можна виділити елементи, що справляють найбільш сильний негативний вплив, і зосередити увагу на них.

Формула:

(2.13)

2013 рік:

Коеф. рентаб. активів = 0/((656598+315436+442767+873025)/2) = 0

2014 рік:

Коеф. рентаб. активів = 395/((873025+777750+442767+12245061)/2) = 0,00006

Отже, ефективність використання майна протягом 2013-2014рр. в цілому була низкою (при значенні менше 0,1), але простежується тенденція до росту рентабельності активів, що є гарним знаком.

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Цей показник цікавить наявних і потенційних власників і акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця. Це основний показник, що використовують для характеристики ефективності вкладень у діяльність того або іншого виду.

(2.14)

2013 рік:

Коеф. рентаб. капіталу = 0/((875364+988073)/2) = 0

2014 рік:

Коеф. рентаб. капіталу = 395/((988073+972955)/2) = 0,0004

Рентабельність власного капіталу (фактичного) Товариства протягом 2012-2013рр. зросла, що свідчить про можливість і ефективність (хоч і невелику) залучення інвестицій у підприємство.

Рентабельність продажів є одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії. Цей коефіцієнт показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні проданої продукції.

Рентабельність продажів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу від реалізації. Формула:

(2.15)

2013 рік:

Коеф. рентаб. продажу = 0/589957 = 0

2014 рік:

Коеф. рентаб. продажу = 395/649558 = 0,006

Проаналізувавши рентабельність продажу, видно, що у фірми після реалізації послуг впродовж 2013-2014 рр. зростає частка операційного прибутку з кожної гривні реалізованої продукції проте ця частка незначна.

Як можна побачити з табл. 2.4, то показники рентабельності за аналізований період значно зростають, проте їх значення настільки мале, що вони майже не відображають загальний результат діяльності підприємства як задовільний.

 

 

Таблиця 2.4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.009 с.)