Поясніть порядок розслідування нещасних випадків в ДНЗ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поясніть порядок розслідування нещасних випадків в ДНЗРОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника, одержання ним поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві (далі - нещасні випадки).

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:

- терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

- повідомити про те, що сталося, роботодавця, керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, зобов'язаний негайно:

- повідомити про нещасний випадок відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі - Фонду), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства - це підприємство, у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі - відповідні органи державної пожежної охорони, а в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) - відповідні установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби;

- утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку в складі не менше трьох осіб та організувати розслідування.

Дайте визначенню понять нещасний випадок на виробництві, нещасний випаок, гостре професійне захворіння(отруєння), та наведіть приклади нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, та які не вважаються такими.

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ

 

— не пов'язані з виконанням труд, обов'язків травми, в т. ч. внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень ін. особою, отруєння, самогубства, опіку, обмороження, утеплення, ураження електр. струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стих, лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до ушкодження здоров'я потерпілого. Облік та розслідування Н. в. н. х. здійснюються відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невироб. характеру (затв. КМ України 22.ІІІ 2001). Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час: 1) прямування на роботу чи з роботи пішки, у громадському, власному чи ін. трансп. засобі, що не належить організації і не використовується в інтересах цієї організації; 2) переміщення повітряним, залізнич., мор., внутр. водним, автомоб. тр-том, електротр-том, метрополітеном, канатною дорогою, фунікулером та ін. видами тр-ту; 3) виконання громад, обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до служб, обов'язків); 4) виконання донор, функцій; 5) участі у громад, акціях (мітингах, демонстраціях тощо); 6) участі в культур.-масових заходах, спорт, змаганнях; 7) проведення культур., спорт, та оздоров. заходів, не пов'язаних з навч.-вихов. процесом у навч. закладах; 8) використання газу в побуті; 9) вчинення протиправних дій проти особи, її майна; 10) користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та вибух, матеріалами; 11) виконання робіт у дом. г-ві, використання побут, техніки; 12) стих, лиха; 13) перебування у громад, місцях, об'єктах торгівлі та побут, обслуговування, у закладах лік.-оздоров., культур.-осв. та спорт.-розважального призначення, в ін. організаціях. Факт ушкодження здоров'я внаслідок Н. в. н. х. встановлює і засвідчує лік.-профілакт. заклад. Док-том, який засвідчує ушкодження здоров'я особи в результаті Н. в. н. х., є лікарняний листок (листок непрацездатності) чи довідка лік.-профілакт. закладу.   Приклад Працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП і у зв’язку з отриманими травмами знаходиться у лікарні у непритомному стані.
Нещасний випадокна виробництві — це обмежена в часі подія або раптовийвплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, щосталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких булозаподіяно шкоду його здоров'ю або настала смерть. нещасний випадок на виробництві- це раптове погіршання стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника".

 

За кількістю потерпілих нещасні випадки бувають одиночні та групові(одночасно з двома і більше працівниками).

 

Наслідком нещасного випадку може бути:

 

> переведення потерпілого на легшу роботу;

 

> одужання потерпілого;

 

> встановлення потерпілому інвалідності;

 

> смерть потерпілого.

Приклади

· перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місціроботи протягом робочого часу, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство і до його виходу (який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку) або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

· підготовки до роботи, приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

· проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на іншомутранспортному засобі, наданому роботодавцем;

· використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого порядку;

· виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не входять до кола виробничого завдання чи прямих обов'язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження роботодавця тощо);

· ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах ітранспортних засобах, що використовуються підприємством;

· надання підприємством шефської допомоги;

· перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

· надання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов'язків;

· прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженимимаршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

· прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку відповідно до завдання про відрядження.

Нещасні випадки визнаються пов'язаними з виробництвом також у випадках:

· раптового погіршення стану здоров'я працівника або його природної смерті під час перебування на підземних роботах чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності;

· нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків незалежно від порушення кримінальної справи;

· які сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням роботодавцем наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою).

Неща́сний ви́падок (подія) — тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.Неща́сний ви́падок (подія) — тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

Професійне захворювання - захворювання, викликане впливом шкідливих умов праці.
Професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва.
Гостре професійне захворювання - захворювання, що виникло після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих професійних чинників.
Хронічне професійне захворювання - захворювання, що виникло після багаторазового і тривалого впливу шкідливих виробничих факторів.
Гострим професійним отруєнням називається захворювання, що виникло після одноразового впливу шкідливої ​​речовини на працюючого. Гострі отруєнняможуть мати місце у випадку аварій, значних порушень технологічного режиму, правил техніки безпеки і промислової санітарії, коли зміст шкідливої ​​речовини значно, в десятки і сотні разів, перевищує гранично допустиму концентрацію. Що виникає в результаті цього отруєння може закінчитися швидким одужанням, виявитися смертельним, або викликати наступні стійкі порушення здоров'я.
Хронічним отруєнням називається захворювання, що розвивається після систематичного тривалого впливу малих концентрацій або доз шкідливої ​​речовини. Мається на увазі дози, які при одноразовому надходженні в організм не викликають симптомів отруєння.
Професійна захворюваність - число осіб з вперше встановленим захворюванням в поточному календарному році, віднесене до числа працюючих.
Групове професійне захворювання - захворювання, при якому одночасно захворіло (постраждало) два і більше осіб.
Термін "профзахворювання" має законодавчо-страхове значення. Список професійних захворювань затверджується в законодавчому порядку.
Єдиної класифікації професійних захворювань немає. Найбільш прийнята класифікація, заснована на етіологічним принципом. Виділяють наступні професійні захворювання, що викликаються дією:
промислового пилу;
хімічних виробничих факторів;
фізичних виробничих чинників;
біологічних виробничих факторів;
перенапруженням.
Багато професійних фактори в сучасних умовах надають комплексний вплив.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.013 с.)