ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сформулюйте основні положення щодо служби ОПЗгідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створю-ється власником або уповноваженим ним органом на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-еконо-мічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення про службу охорони праці підприємства (установи, організації) керую-чись Типовим положенням, розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на підприєм-ствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях неви­робничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприєм­ства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціаліс­тів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці фор­мується із спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробницт­ва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці вирішує завдання:

— забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

— забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

— професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охо-
.рони праці, пропаганди безпечних методів праці;

— вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працівників;

 

— професійного відбору виконавців для визначених видів робіт.
Служба охорони праці виконує такі основні функції:

— опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці;

— проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

 

— складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні захо­
ді! щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі;

— проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

— готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних
для всього підприємства;

— розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи
здоров'я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього природного середо­
вища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи;

організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами,
положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; пас­
портизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх до вимог охорони
праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також
шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства з питань охоро­
ни праці; розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

бере участь у: розслідуванні нещасних__випалків та аварій; формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів; роботі комісії з питань охорони праці підприємства; роботі комісії по введенню в дію закінчених будівни­цтвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соці­ального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та
інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охо­
рони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань
уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використан­
ня за призначенням коштів фонду охорони праці; своєчасне проведення навчання та
інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових
осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог
безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального
захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчови­
ми продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; використання
праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; проходження
попереднього і періодичних медичних оглядів працівників; виконання заходів, наказів,
розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещас­
них випадків і аварій, які визначені у актах розслідування;

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

— представляти підприємство в державних та громадських установах при роз­
гляді питань охорони праці;

— безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні
підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу
життю або здоров'ю працюючих;

— одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення
з питань охорони праці;

— перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єк­
тах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обо­
в'язковий для виконання припис;

— вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не
пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці,
не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охоро­
ну праці;

— надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідаль­
ності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь
у підвищенні безпеки та покращенні умов праці.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.013 с.)