ТОП 10:

Основні правила оформлення та змісту робітПравило 1. Оформлення та зміст кожної роботи повинні строго відповідати цим Загальним методичним рекомендаціям щодо оформлення замовлень при роботі у Єдиній інформаційній системі (далі – методичним рекомендаціям), якщо у замовленні не обумовлено інше (методичні рекомендації надані замовником або у виконанні роботи є певні особливості).

Правило 2. Зміст роботи повинен відповідати темі.

Правило 3. Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів.

Правило 4. При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:

- не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;

- не слід користуватись надто часто вживаними, мало інформаційними штампами;

- намагатися викладати думки просто і образно;

- абзаци не повинні складатися з одного речення.

Правило 5. Робота повинна бути оформлена відповідно до ГОСТ 7.32-91, а дані таблиць і графіків повинні бути опрацьовані за допомогою пакету програм Microsoft Office.

Правило 6. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом.

Правило 7. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються рецензентом в актив роботи, а й відносяться в пасив, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

1.2. Виконання курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

1. Вибір теми курсової роботи, подання завдання і затвердження розробленого плану роботи.

2. Ознайомлення зі спеціальною літературою за тематикою курсової роботи, нормативними документами, статистичною інформацією. Проведення додаткових обслідувань торговельних об’єктів, анкетних опитувань покупців, фахівців торгівлі тощо.

3. Написання теоретичної частини курсової роботи.

4. Вивчення об’єкта досліджень, опрацювання зібраних матеріалів, їх економічний аналіз. Застосування комп’ютерних програм для обробки отриманої інформації.

5. Написання основної (дослідницької) частини курсової роботи.

6. Написання заключної частини роботи: висновків і пропозицій, оформлення переліку літературних джерел та додатків.

7. Загальне оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог.

8. Представлення роботи на кафедру, рецензування і допуск її до захисту.

9. Захист курсової роботи.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, шляхом ознайомлення із рекомендованою тематикою, яка охоплює основні розділи, теми, сучасні проблеми розвитку внутрішньої торгівлі, комерційної діяльності на ринку товарів та послуг.

Обравши тему, студент пише завдання (Додаток А, у 2 екземплярах: один залишається у студента, інший – зберігається на кафедрі до моменту захисту виконаних робіт), узгодивши попередньо неможливість її дублювання іншими студентами з керівником.

Студент може вибрати тему курсової роботи, не передбачену наведеною рекомендованою тематикою при умові узгодження її з керівником і відповідності змісту навчальної програми з дисципліни.

Приступати до написання курсової роботи за обраною темою студент може лише з моменту письмового затвердження завдання керівником.

Керівник курсової роботи:

- затверджує складений студентом завдання з планом курсової роботи;

- визначає порядок і терміни виконання курсової роботи;

- рекомендує студентам сучасні літературні джерела та дає поради щодо збору практичних матеріалів та статистичної звітності на підприємстві, які необхідні для виконання курсової роботи;

- визначає консультаційні дні щодо процесу виконання курсової роботи;

- періодично перевіряє якість і своєчасність виконання курсової роботи;

- у разі недотримання термінів виконання курсової роботи студентом доповідає завідувачу кафедри або запрошує його на засідання кафедри.

Вимоги до курсової роботиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.003 с.)