ТОП 10:

Оформлення результатів дослідження обраної теми у вигляді таблицьЦифровий матеріал розміщують у вигляді таблиць. Використовують такі типи таблиць: таблиці якісних ознак, статистичні таблиці і таблиці функцій. У таблицях якісних ознак показують зв’язок явищ і процесів, які не можуть бути описані чіткими цифровими параметрами.

Статистичні таблиці використовуються для показу масивного цифрового матеріалу у тих випадках, коли немає потреби акцентувати увагу на функціональній залежності досліджуваних процесів. У цьому випадку одиниці вимірів вказують у заголовках таблиць, у колонках наводять тільки стовпчики цифр. За відсутності цифрових даних у колонках роблять прочерк.

Таблиці функцій використовують для співставлення процесів, які можна подати у вигляді незалежної перемінної (аргументу), зв’язаних відношень типу y = a •x. Числа у таблицю заносять з однаковим ступенем точності, водночас числа, які мають більш високий ступінь точності, округляють до розряду числа з найменшою точністю.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Нумерується таблиця арабськими цифрами в межах пункту. Слово “Таблиця” розміщують зліва над таблицею. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву починають з великої літери.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною, над іншими частинами пишуть “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовж. табл. ….”.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, а в другому – боковик.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Таблиці, у разі необхідності, можуть бути зазначені у змісті із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те саме”, а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Приклад оформлення і підпису таблиці

Таблиця 1.1. Наявність госпрозрахункових відособлених підрозділів на підприємствах Укоопспілки на 1.01.2010 року. (одиниць)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.005 с.)