ТОП 10:

Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів.Характеристика банківської установи. Основні функції банку. Організаційна структура банку,склад клієнтури, організація робочого дня і документообігу. Права та обов'язки працівників відділів.

Ознайомлення зі статутом банку. Вивчення штатного розкладу і розподілу обов'язків між працівниками певних структурних підрозділів.

 

Організація обліково-операційної роботи.

Перевірка правильності оформлення грошово-розрахункових документів, прийнятих від клієнтів і тих, що надійшли від інших установ банків; контроль за законністю здійснення операцій; ведення оперативного обліку, зміни залишків за рахунками після кожної операції; вивчення вимог щодо оформлення документів; графіки документообігу, формування документів дня.

Використання первинних документів для ведення обліку. Особові рахунки, їх види, призначення, нумерація і порядок ведення.

Формування ресурсів банківської системи.

Ознайомлення зі складом і структурою ресурсів банку. Власні та залучені ресурси, їх економічна характеристика. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Види вкладів та їх характеристика. Вклади, що приймаються від населення. Робота з юридичними та фізичними особами по залученню депозитів. Методи прогнозування банківських ресурсів. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності використання кредитних ресурсів.

 

Розрахунково-касові операції банків.

Характеристика касових операцій та побудова структури касового апарату. Вимоги до устрою приміщення каси, комори та сховищ банків, порядок їх відкриття та закриття.

Технологія здійснення, документальне оформлення та, аналітичний та синтетичний облік касових операцій та операцій, пов'язаних із інкасацією грошової виручки, перевезенням і пересиланням цінностей.

Технологія здійснення, документальне оформлення та облік операцій з пластиковими картками, включаючи видачу готівки через банкомати.

 

Розміщення ресурсів банками.

Аналіз структури активів банківської системи. Порівняльний аналіз структури активів за групами банків. Аналіз кредитного портфеля банківської системи. Характеристика ринку банківського кредитування в Україні. Банківські інвестиції: фінансування капітальних вкладень, операції банку з цінними паперами.

Фінансові результати діяльності банківської системи.

Аналіз доходів банківської системи: структура та динаміка. Витрати банків, їх склад та аналіз. Фінансовий результат діяльності банківської системи. Основні показники діяльності банківської системи.

Висновки та пропозиції.

За результатами розрахунків зробити обґрунтовані висновки. Розробити рекомендації щодо удосконалення фінансової роботи суб’єкта господарювання. Пропозиції повинні мати практичне значення.

4. Контроль роботи студентів і підведення підсумків практики

 

Під час проходження технологічної практики необхідно здійснювати контроль роботи студентів з метою визначення рівня отриманих знань, вмінь і навичок праці, якості виконання завдань, ведення щоденників, написання звітів, відвідування бази практики та дисципліни під час практики. Контроль здійснюється безпосередньо керівниками практики – викладачами циклової комісії коледжу. Контроль роботи студента здійснюють фахівці – керівники практики від банку. Викладачі циклової комісії консультують студентів по усім розділам програми у відповідності до календарно–тематичного плану.

По закінченні практики студенти подають керівнику практики звіт, оформлений щоденник та характеристику з бази практики.

 

Зміст звіту з практики

Зміст звіту з практики має виконуватись за встановленою структурою:

Вступ

1. Загальна організаційно-технологічна характеристика банку.

2. Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів.

3. Організація обліково-операційної роботи банку.

4. Формування ресурсів банківської системи

5. Розрахунково-касові операції банків

6. Розміщення ресурсів банками

7. Фінансові результати діяльності банківської системи

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Текст звіту включає матеріали, накопичені у щоденнику, а також результати виконання завдань програми практики, інформацію, отриману з навчальної і наукової літератури.

Обсяг звіту – до 25-35 друкованих аркушів. При оформленні рукопису звіту належить дотримуватись встановлених правил: текст розміщується на одній стороні аркушу формату А4; ліве поле – 25 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; праве поле – 10 мм.

Нумерація сторінок наскрізна, номер проставляється у верхньому правому куті без крапки, нумерація розділів арабськими цифрами, підрозділи нумеруються подвійним кодом (наприклад: 2.1 – перший підрозділ другого розділу). Рисунки, таблиці і графіки нумеруються наскрізною нумерацією в межах розділу з вказівкою їх найменування. Нормативні документи, ілюстративні матеріали розміщуються у “Додатках”. Сторінки у “Додатках” не нумеруються.

На основі даних звіту студент готує доповідь з презентацією на захист результатів практики. З урахуванням якості поданого звіту, результатами захисту та характеристиками керівника практики від підприємства та від циклової комісії виставляється підсумкова диференційована оцінка за практику.

 

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові:

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність»: редакція від 25.12.2015 р., №928-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

2. Закон України «Про Національний банк України»: редакція від 24.12.2015 р., № 911-VIII. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»: редакція від 01.07.2015 р., N569-VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-144. Декрет Кабінету Міністрів України «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні»: редакція від 12.08.2014 р., N 1636-VII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15-93

5. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління НБУ: редакція від 13.04.2016 р., № 261. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 09.04.2015р., N 221. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04

7. Інструкція про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ

8. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: затверджені постановою Правління НБУ: редакція від 30.12.2015р., № 994. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06

9. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 06.06.2013 р., N 210. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 07.04.2016 р., № 242. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

11. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України, затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 28.01.2016 р., № 38. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

12. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 12.08.2015 р., N 520. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03

13. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 28.01.2016 р., №38. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 31.03.2016 р., № 225. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

15. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 06.06.2013 р., N 210. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

16. Господарський кодекс України: редакція від 25.12.2015 р., № 922-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

17. Цивільний кодекс України: редакція від 25.12.2015 р., № 922-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

18. Закон України «Про заставу»: редакція від 15.04.2014 р., N 1206-VII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

 

Основні:

19. Рябініна Л.М. Банківські операції: навч. посібник / за ред. Л.М. Рябініної, Н.Ю. Няньчук, Л.І. Ухлічева - Одеса: ОДЕУ, 2011. – 536 с.

20. Прасолова С. П. Банківські операції: навч. посібник та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

21. Копилюк О. І. Банківські операції: навч. посібник / за ред. О. М. Музичка, О. І. Копилюк [2-ге вид. випр. і доповн.] – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

 

Додаткові:

23. Скоморович І.Г. Банківські операції: навч. посібник / І.Г. Скоморович. — Львів: Магнолія-2006 , 2010. — 482 с.

24. Банківські операції: навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький економічний інститут. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

25. Банківські операції: навчальний посібник / О. Т. Левандівський, П. У. Деметер. – К.: Знання, 2012. – 463 с.

26. Банківські операції. Кредитно-модульний курс : навч. посібник / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія, 2011. – 646 с.

27. Банківські операції : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 142 с.

Періодичні видання:

28. Журнал «Актуальні проблеми економіки»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011-2016.

29. Журнал «Бізнес інформ»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – Х.: Видавничий дім ІНЖЕК, 2011-2016.

30. Журнал «Економіка України»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – К.: ДП Редакція журналу "Економіка України" Мінекономрозвитку України, 2011-2016.

 

Електронні ресурси:

31. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon. rada. gov. uа;

32. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nau.kiev.uа;

33. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua;

34. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua;

35. Інтернет сайт «Все про банки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.uabanker.net;

36. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 


Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.011 с.)