ТОП 10:

Циклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологійЦиклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХТЕК КНТЕУ

 

Л.О. Радченко

”___”2016 р.

 

 

ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

 

 

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

 

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

 

 

Харків

УКЛАДАЧ:Н.О. Постольна, викладач циклової комісії економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій

 

Програму обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій

Протокол №___ від______________

 

Зав. циклової комісії_______________ Н.М. Кривошеєва

 

Погоджено:

 

Заст. директора з

навчально-методичної роботи _______________ Л.М. Біленко

 

Завідувач навчально-методичного

кабінету _______________ Н.В. Скіндер

 

Методист вищої категорії _______________ Є.Г. Левицька

 

Завідувач відділення

економіки та підприємництва _______________ Т.П. Кунічева

 


ЗМІСТ

ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ
ЗМІСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
КОНТРОЛЬ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» вимагає закріплення набутих у навчальному закладі теоретичних знань практичними навичками роботи в організації чи на підприємстві. З цією метою студенти у процесі навчання проходять виробничу практику.

Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку студента.

Головною метою практичної підготовки студентів є систематизація і розширення теоретичних навичок самостійної роботи в розв’язанні конкретних економічних та управлінських завдань, які входять у коло обов’язків фінансиста.

Теоретична підготовка студентів є основою для формування сучасного типу економічного мислення, вона створює передумови для свідомого вибору професійного спрямування.

Практична підготовка молодшого спеціаліста покликана забезпечити формування професійних вмінь та здатностей фінансистів.


Загальні положення

Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців з банківської справи є практичне навчання. Програма практики складена у відповідності до навчального плану спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Виробнича (технологічна) практика студентів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування проводиться на 2 курсі навчання, у третьому семестрі, обсяг практики 162 години (3 тижні).

У процесі технологічної практики студенти повинні закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, навчитися застосовувати їх на практиці, а також набути певного практичного досвіду до завершальної стадії навчання, необхідного для формування фахівця з банківської справи.

Завданнями виробничої практики є:

- вивчення організації правової діяльності установ і підприємств, де студенти проходять практику;

- закріплення та поглиблення теоретичних знань завдяки вивченню досвіду роботи фінансових організацій, де студенти проходять практику;

- набуття необхідних навичок і освоєння методів складання фінансових планів;

- участь у підготовці матеріалів студентами, спільно з фахівцями фінансових і податкових служб, відповідно до функцій підрозділів, де студенти перебувають на практиці;

- засвоєння порядку отримання, перевірки та обробки первинних документів;

- виховання в майбутніх фахівців трудової дисципліни.

 


Організація практики

Практика студентів проводиться на робочих місцях установ та організацій банків м. Харкова та Харківської області не залежно від форм власності.

Під час виробничої (технологічної) практики студенти виконують види робіт, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та даною програмою.

Керівництво практикою здійснюють керівники практики від коледжу та банку. Керівники від коледжу забезпечують виконання програми практики у повному обсязі, контролюють терміни виконання завдань, використовуючи групові та індивідуальні консультації. Безпосередньо на робочих місцях керівництво практикою здійснюють керівники практики від банку.

При організації практики для студентів цикловою комісією готується така документація:

- робоча програма навчальної практики;

- календарно–тематичний план практики;

- щоденник про проходження практики;

- бланки договору про проходження практики, лист керівника підприємства, запит з базового підприємства;

- паспорт бази практики;

- направлення кожному студентові на підприємство-базу практики;

- графік відвідування баз практики адміністрацією, затверджений керівництвом коледжу.

Перед виходом на технологічну практику у кожній навчальній групі проводяться консультації, на яких студентам визначають мету і завдання практики, режим і порядок роботи, порядок оцінки знань і результатів практики, проводять попередній інструктаж з техніки безпеки.

Обов`язки студентів:

- своєчасно прибути на місце проходження практики, оформитись у відділі кадрів підприємства, пройти інструктаж з техніки безпеки, узгодити програму практики з керівником від банку;

- ознайомитися з затвердженим адміністрацією установи, підприємства наказом про порядок проведення виробничої практики;

- з’ясувати у керівника практики від підприємства загальний план-графік проходження практики і за необхідності оформити перепустку.

- повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві чи в установі;

- дотримуватися програми, затвердженої керівниками практики від циклової комісії і підприємства, при виконанні студентом індивідуального плану практики;

- виконувати вказівки керівника практики від підприємства (організації, установи);

- систематично вести щоденник виробничої практики із зазначенням обсягу робіт, виконаних за кожний робочий день;

- за потреби звітувати керівнику практики від циклової комісії про виконану роботу;

- подати на циклову комісію керівнику практики від ХТЕК КНТЕУ у визначені терміни письмовий звіт про результати проходження практики, оформлений щоденник.

Керівники практики забезпечують виконання завдань практики, для чого проводяться групові та індивідуальні консультації. Безпосереднє керівництво від підприємства здійснюють керівники банків - баз практики.


3. Календарно-тематичний план і зміст практики

3.1 Календарно-тематичний план

Назва розділу Кількість днів (годин)
на підприємстві в коледжі
1. Загальна організаційно-технологічна характеристика банку. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
1.1. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки у банку, ознайомлення з банком. 1(6 години) 1(3 години)
1.2. Ознайомлення з організацією робочих місць. 1(6 години) 1(3 години)
2. Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
2.1. Ознайомлення зі схемою структури управління банком. 1 (6 годин) 1 (3 години)
2.2. Ознайомлення з установою банку: спеціалізація, клієнти, види послуг. 1 (6 годин) 1 (3 години)
3. Організація обліково-операційної роботи банку. 4 (24 години) 4 (12 годин)
3.1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
3.2. Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
4. Формування ресурсів банківської системи 2 (12 годин) 2 (6 годин)
4.1. Джерела формування ресурсів банківської системи. Аналіз структури капіталу банківської системи. 1 (6 годин) 1 (3 години)
4.2. Аналіз динаміки використання недепозитних джерел у формуванні ресурсів (міжбанківські кредити, емісія цінних паперів) в цілому по банківській системі. 1 (6 годин) 1 (3 години)
5. Розрахунково-касові операції банків 2 (12 годин) 2 (6 годин)
5.1. Проведення банком безготівкових операцій за рахунками фізичних і юридичних осіб 1(6 годин) 1 (3 години)
5.2. Касові операції банку 1(6 годин) 1 (3 години)
6. Розміщення ресурсів банками 4 (24 години) 4 (12 годин)
6.1. Аналіз структури активів банківської системи. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
6.2. Аналіз кредитного портфеля банківської системи. 2 (12 годин) 2 (6 годин)
7. Фінансові результати діяльності банківської системи 2 (12 годин) 2 (6 годин)
7.1. Доходи банківської системи: структура та динаміка. 1 (6 годин) 1 (3 години)

Продовження таблиці

7.2. Витрати банків, їх склад та аналіз. 1 (6 годин) 1 (3 години)
Всього 18 (108 год.) 18 (54 год.)
Разом 18 (162 год).

Зміст практики

Вступ.

У вступівизначаються цілі і завдання виробничої практики, стан і тенденції розвитку банківської системи як галузі в цілому та тієї, в якій функціонує суб'єкт господарювання, де студент проходив практику.

 

1. Загальна організаційно-технологічна характеристика банку.

Ознайомлення з посадовою інструкцією та структурою банку. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві.

 

Висновки та пропозиції.

За результатами розрахунків зробити обґрунтовані висновки. Розробити рекомендації щодо удосконалення фінансової роботи суб’єкта господарювання. Пропозиції повинні мати практичне значення.

4. Контроль роботи студентів і підведення підсумків практики

 

Під час проходження технологічної практики необхідно здійснювати контроль роботи студентів з метою визначення рівня отриманих знань, вмінь і навичок праці, якості виконання завдань, ведення щоденників, написання звітів, відвідування бази практики та дисципліни під час практики. Контроль здійснюється безпосередньо керівниками практики – викладачами циклової комісії коледжу. Контроль роботи студента здійснюють фахівці – керівники практики від банку. Викладачі циклової комісії консультують студентів по усім розділам програми у відповідності до календарно–тематичного плану.

По закінченні практики студенти подають керівнику практики звіт, оформлений щоденник та характеристику з бази практики.

 

Зміст звіту з практики

Зміст звіту з практики має виконуватись за встановленою структурою:

Вступ

1. Загальна організаційно-технологічна характеристика банку.

2. Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів.

3. Організація обліково-операційної роботи банку.

4. Формування ресурсів банківської системи

5. Розрахунково-касові операції банків

6. Розміщення ресурсів банками

7. Фінансові результати діяльності банківської системи

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 

Текст звіту включає матеріали, накопичені у щоденнику, а також результати виконання завдань програми практики, інформацію, отриману з навчальної і наукової літератури.

Обсяг звіту – до 25-35 друкованих аркушів. При оформленні рукопису звіту належить дотримуватись встановлених правил: текст розміщується на одній стороні аркушу формату А4; ліве поле – 25 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; праве поле – 10 мм.

Нумерація сторінок наскрізна, номер проставляється у верхньому правому куті без крапки, нумерація розділів арабськими цифрами, підрозділи нумеруються подвійним кодом (наприклад: 2.1 – перший підрозділ другого розділу). Рисунки, таблиці і графіки нумеруються наскрізною нумерацією в межах розділу з вказівкою їх найменування. Нормативні документи, ілюстративні матеріали розміщуються у “Додатках”. Сторінки у “Додатках” не нумеруються.

На основі даних звіту студент готує доповідь з презентацією на захист результатів практики. З урахуванням якості поданого звіту, результатами захисту та характеристиками керівника практики від підприємства та від циклової комісії виставляється підсумкова диференційована оцінка за практику.

 

Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові:

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність»: редакція від 25.12.2015 р., №928-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

2. Закон України «Про Національний банк України»: редакція від 24.12.2015 р., № 911-VIII. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»: редакція від 01.07.2015 р., N569-VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-144. Декрет Кабінету Міністрів України «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні»: редакція від 12.08.2014 р., N 1636-VII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15-93

5. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління НБУ: редакція від 13.04.2016 р., № 261. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 09.04.2015р., N 221. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04

7. Інструкція про міжбанківські перекази коштів в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ

8. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: затверджені постановою Правління НБУ: редакція від 30.12.2015р., № 994. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06

9. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 06.06.2013 р., N 210. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 07.04.2016 р., № 242. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

11. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України, затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 28.01.2016 р., № 38. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

12. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 12.08.2015 р., N 520. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03

13. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затверджене постановою Правління НБУ: редакція від 28.01.2016 р., №38. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 31.03.2016 р., № 225. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

15. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: затверджена постановою Правління НБУ: редакція від 06.06.2013 р., N 210. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

16. Господарський кодекс України: редакція від 25.12.2015 р., № 922-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

17. Цивільний кодекс України: редакція від 25.12.2015 р., № 922-VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

18. Закон України «Про заставу»: редакція від 15.04.2014 р., N 1206-VII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

 

Основні:

19. Рябініна Л.М. Банківські операції: навч. посібник / за ред. Л.М. Рябініної, Н.Ю. Няньчук, Л.І. Ухлічева - Одеса: ОДЕУ, 2011. – 536 с.

20. Прасолова С. П. Банківські операції: навч. посібник та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

21. Копилюк О. І. Банківські операції: навч. посібник / за ред. О. М. Музичка, О. І. Копилюк [2-ге вид. випр. і доповн.] – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

 

Додаткові:

23. Скоморович І.Г. Банківські операції: навч. посібник / І.Г. Скоморович. — Львів: Магнолія-2006 , 2010. — 482 с.

24. Банківські операції: навчальний посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький економічний інститут. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

25. Банківські операції: навчальний посібник / О. Т. Левандівський, П. У. Деметер. – К.: Знання, 2012. – 463 с.

26. Банківські операції. Кредитно-модульний курс : навч. посібник / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія, 2011. – 646 с.

27. Банківські операції : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 142 с.

Періодичні видання:

28. Журнал «Актуальні проблеми економіки»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011-2016.

29. Журнал «Бізнес інформ»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – Х.: Видавничий дім ІНЖЕК, 2011-2016.

30. Журнал «Економіка України»: щомісячний науковий журнал в галузі економічних наук. – К.: ДП Редакція журналу "Економіка України" Мінекономрозвитку України, 2011-2016.

 

Електронні ресурси:

31. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon. rada. gov. uа;

32. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nau.kiev.uа;

33. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua;

34. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua;

35. Інтернет сайт «Все про банки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.uabanker.net;

36. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 


Додаток А

ЗВІТ

Кредит

_________________________

(Підпис) навчальної групи_______________

ІІ курсу

_________________________ ________________________________

(Дата) (Підпис)

________________________________

(Дата)

 

 

Додаток Б

 

Таблиця 1.1. Значення основних показників ПриватБанку за даними Асоціації українських банків на 31.09.2016

 

Показники Сума, млн. грн. Питома вага у банківській системі, % Позиція в рейтингу
Чисті активи      
Кредитно-інвестиційний портфель      
Капітал      
Депозити фізичних осіб      
Депозити юридичних осіб      
Фінансовый результат      

 

 

Додаток В

 

Таблиця 1.2. Депозити фізичних осіб банку (ПАТ КБ «Приватбанк»)

 

Рік Сума, всього (тис.грн) Частка в зобов'язаннях (%) в тому числі
Кошти до запитання Строкові депозити
1.10.2013 р.        
1.10.2014 р.        
1.10.2015 р.        
1.10.2016 р.        

 


Додаток Ґ

 

Таблиця 1.3. Структура коштів клієнтів ПАТ КБ "Приватбанк"

 

Найменування статті 2015 рік, тис.грн. 2016 рік, тис.грн. Питома вага в 2015 р., % Питома вага в 2016 р., % Абсолютне відхилення, тис.грн. Відносне відхилення, %
Державні та громадські організації:            
Поточні рахунки            
Строкові кошти            
Інші юридичні особи            
Поточні рахунки            
Строкові кошти            
Фізичні особи:            
Поточні рахунки            
Строкові кошти            
Усього коштів клієнтів            

 


Додаток Г

 

Таблиця 1.4. Аналіз структури капіталу банку (ПАТ „Приватбанк”)

 

Показники
Сума, тис.грн. Структура, % Сума, тис.грн. Структура, % Сума, тис.грн. Структура, %
Статутний капітал            
Нерозподілені прибутки            
Прибутки поточного року            
Усього капіталу            

 


Додаток Д

 

Таблиця 1.5. Структура зобов’язань банку (ПАТ „Приватбанк”)

 

Зобов'язання банку
Сума, тис. гри. Структура, % Сума, тис. гри. Структура, % Сума, тис. гри. Структура, %
Коррахунки банків            
Міжбанківські кредити            
Кошти клієнтів до запитання            
Строкові депозити            
Цінні папери власного боргу            
Інші зобов'язання            
Усього зобов`яз.            

 


Додаток Е

 

Таблиця 1.6. Структура активних операцій банку (ПАТ „Приватбанк”)

 

  Активи   Відхилення (2015-2013)
сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % у сумі, тис. гри. уструктурі, %
Валюта, монети                
Кошти на коррахунках у НБУ                
Кошти на коррахунках в інших банках                
Депозити та кредити в інших банках                
Цінні папери у портфелі банку                
Кредити надані, всього                
Інвестиції капіталу                
Нематеріальні активи                
Матеріальні активи                
Інші активи                
Усього                

 


Додаток Є

 

Таблиця 1.7. Аналіз кредитного портфелю банку (ПАТ „Приватбанк”)

за 2016 р.

 

Класифікація кредитів у портфелі банку Сума, тис. грн. Структура, % Коефіцієнт ризику, % Сума резерву, тис. грн.
Стандартні        
Під контролем        
Субстандартні        
Сумнівні        
Безнадійні        
Усього кредитний портфель        

 

Циклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХТЕК КНТЕУ

 

Л.О. Радченко

”___”2016 р.

 

 

ПРОГРАМАПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.027 с.)