Укладачі: ст.викладач Грицай О.І.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укладачі: ст.викладач Грицай О.І.Укладачі: ст.викладач Грицай О.І.

Ст. викладач Іванишин Л.Р.

Відповідальний за випуск зав. кафедрою обліку і аудиту

к.е.н., доц..Гавран В.Я.

 

Комп’ютерна

верстка О.І. Грицай


ЗМІСТ

  Вступ..................................................................................................  
1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі  
2. Контрольні запитання для самоконтролю студентів  
3. Практичні завдання та завдання для самостійної роботи студентів  
     
  Додатки.................................................................................................  
  Додаток А. Економічна класифікація видатків бюджету  
     

 


Вступ

Бухгалтерській облік у бюджетних установах спрямований на виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ і є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери тим, що має свої конкретні завдання, специфічні об’єкти обліку, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, відмінному від балансу госпрозрахункових підприємств.

У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, оскільки їх діяльність пов’язана з наданням нематеріальних послуг і фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. Більшість бюджетних установ (організацій) не є платниками податку на додану вартість (ПДВ), а послуги, які вони, в основному, надають в різних життєво необхідних галузях є безоплатними, вони не мають статутного капіталу, а їхні активи є власністю держави.

До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності (освіта, культура, наука, охорона здоров’я, управління тощо), тому бухгалтерський облік цієї сфери повинен враховувати специфіку їхньої діяльності.

Особливості бухгалтерського обліку невиробничої сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні та іншими нормативними документами Міністерства фінансів та Державного казначейства України.

Поглиблення ринкових процесів в Україні, перехід на новий План рахунків та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, починаючи з 2000 року, зумовило зростаючий інтерес до практичного вдосконалення бухобліку в бюджетній сфері і призвело до значних змін щодо його організації, що й потребує нових специфічних знань та навичок, які й планується конкретизувати в процесі вивчення навчальної дисципліни.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку.

 

Предмет: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти основні засади організації і ведення бухгалтерського обліку специфічної бюджетної сфери, спрямованої на виконання своїх кошторисів доходів і видатків здійснення функціональної діяльності.

 

Уміння, якими треба оволодіти студентові:

1. Облікова функція.

1.1.Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку.

1.1.1. вести регістри аналітичного і синтетичного обліку:

- доходів і видатків;

- фінансово-розрахункових операцій;

- необоротних активів;

- запасів;

- виробничих витрат;

- власного капіталу.

2. Фінансово-економічна функція.

2.1. Організація фінансово-господарської діяльності установи.

2.1.1.Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

-здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції. Вживати заходів щодо зміцнення касової розрахункової і платіжної дисципліни;

- документально оформити господарські операції.

2.2. Визначення доходів, видатків і фінансових результатів.

2.2.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

-визначати доходи, видатки, забезпечувати повноту отримання доходів, економно і дбайливо використовувати кошти;

-заповнювати регістри відповідної форми бухгалтерського обліку.

2.3. Планування фінансових показників діяльності установи:

-складати кошторис доходів і видатків.

Зміст дисципліни

Розкривається в темах
Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Тема 2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Тема 3. Облік доходів.
Тема 4. Облік видатків.
Тема 5. Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці, страхування і стипендій
Тема 7. Облік необоротних активів
Тема 8. Облік запасів
Тема 9. Облік виробничих витрат бюджетних установ
Тема 10. Облік власного капіталу
Тема 11. Облік результатів виконання кошторису
Тема 12. Звітність бюджетних установ
Самостійна робота
1. Підготовка до практичних занять
1.1 Самостійне вивчення та повторення теоретичного матеріалу
1.2 Самостійне опрацювання законодавчих і нормативних актів
1.3 Вибір та опрацювання матеріалу для написання реферату за темою дисципліни
2. Підготовка до контрольних робіт з дисмципліни
3. Виконання індивідуальних контрольних завдань

 

 

2. Контрольні запитання для самоконтролю студентів

1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання.

2. Структура балансу і плану рахунків

3. Форми бухгалтерського обліку.

4. Система розпорядників бюджетних коштів.

5. Склад і класифікація доходів бюджетних установ

6. Склад і класифікація видатків бюджетних установ.

7. Структура і порядок складання кошторису доходів і видатків.

8. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету.

9. Облік доходів загального фонду.

10. Облік доходів спеціального фонду.

11. Облік касових видатків.

12. Облік фактичних видатків.

13. Облік зобов’язань.

14. Принципи та форми грошових розрахунків.

15. Облік касових операцій.

16. Облік операцій з іноземною валютою.

17. Облік інших коштів.

18. Облік розрахунків з підзвітними особами.

19. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

20. Праця й заробітна плата в бюджетних установах.

21. Утримання із заробітної плати працівників бюджетної сфери.

22. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати.

23. Облік розрахунків зі страхування.

24. Облік розрахунків зі студентами.

25. Склад і класифікація необоротних активів.

26. Облік надходження і наявності необоротних активів.

27. Облік зносу необоротних активів.

28. Облік нематеріальних активів.

29. Облік орендних операцій.

30. Склад, класифікація і оцінка запасів бюджетних установ.

31. Облік запасів на складах та його зв’язок з обліком в бухгалтерії.

32. Синтетичний облік запасів.

33. Облік виробничих витрат.

34. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ.

35. Облік витрат на НДР.

36. Облік власного капіталу.

37. Облік фондів бюджетних установ.

38. Облік результатів виконання кошторисів.

39. Облік результатів переоцінювання.

40. Зміст, завдання та періодичність проведення інвентаризації в системі бюджетних установ.

41. Інвентаризація необоротних активів.

42. Інвентаризація запасів.

43. Інвентаризація незавершених НДР.

44. Інвентаризація каси установи.

45. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР.

46. Методика складання балансу бюджетної установи?

47. Методика складання Ф № 2км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

48. Методика складання Ф №2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»

49. Методика складання Ф № 7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ»?

50. Терміни подання звітності бюджетних установ

 

3. Практичні завдання та завдання для самостійної роботи студентів

Тема 3. Облік доходів.

1. Написати бухгалтерські проведення з обліку доходів загального фонду для таких операцій

№ з\п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Отримано асигнування головним розпорядником коштів та розпорядником коштів ІІ рівня із загального фонду для подальшого перерозподілу підвдомчим установам    
Отримано асигнування із загального фонду: - установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету - установам, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету - установам, для яких застосовуються поточні рахунки для переказу підвідомчим установам (особові рахунки)    
Переказано кошти РК вищогорівня підвідомчим їм установам (якщо застосовуються особові рахунки або рахунки для переказу підвідомчим установам)    
Відкликанокошти розпорядниками вищогорівня    
Списано з рахунків залишки коштів виділених асигнувань    
Списано доходи в кінці року на результати виконання кошторису за загальним фондом    

2. Написати бухгалтерські проведення з обліку доходів спеціального фонду для таких операцій

№ з\п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано плату за навчання учнів у гуртках при школах    
Нараховано плату за надані послуги з оренди приміщень, квартирної плати, за роботу транспорту та інші послуги    
Надійшли кошти за оренду приміщень, квартирну плату, за роботу транспорту та інші послуги    
Виділено з отримних коштів доходи, що належать до коштів спеціального фонду    
Надійшли кошти на поточний, спеціальний реєстраційни рахунок за навчання учнів у гуртках при школах    
Нараховано плату в навчальних закладах профтехосвіти за підготовку кадрів і підвищення квліфікації    
Нараховано плату за навчання у вищих нвчальних закладах    
Наійшла плата за навчання у вищих нвчальних закладах    
Нараховано плату за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах    
Надійшла плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах    

3. Написати бухгалтерські проведення з обліку доходів спеціального фонду для таких операцій

№ з\п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано плату за користування гуртожитком    
Надійшла плата за користування гуртожитком    
Нараховано плату за харчування дітей в інтернатах при школах    
Надійшла плата за харчування працівників за місцем роботи    
Надійшли кошти для централізованого придбання бланків, літератури, для сплати іменних степендій    
Отримано спонсорські, благодійні внески та іншу гуманітарну допомогу у грошовій формі    

 

Теми рефератів:

1. Облік фінансування бюджених установ через органи Державного казначейства.

2. Розпорядники бюджетних коштів та бюджетні призначення

3. Склад і класифікація доходів.

4. Облік доходів загального фонду.

5. Облік доходів спеціального фонду.

6. Облік грошових коштів і внутрішніх розрахунків.

 

Тема 4. Облік видатків

 

1. Написати зміст операції з обліку касових видатків за вказаним кодом статті і кореспонденцією рахунків для таких операцій

№ з\п Зміст операції Кореспонденція рахунків Код статті
Дебет Кредит
  311, 313, 321, 323-326 1111, 1120, 1140, 1342
  663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323
  311, 313, 321, 323
  651,652,653,654 311, 313, 321, 323, 324, 326
  361, 364, 675, 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139, 2110
  311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1161-1166
  311, 313, 321, 323

2. Написати зміст операції з обліку фактичних видатків за вказаним кодом класифікації і кореспонденцією рахунків для таких операцій

№ з\п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Код статті Кредит
  801, 802, 811-813
  801, 802, 811-813 651, 652, 653
  801, 802, 811-813
  801, 802, 811-813
  801, 802, 811-813
  801, 802, 811-813 231, 234, 239
  801, 802
  801, 802, 811-813
  801, 802, 811-813 1161-1166

3. Написати проведення з погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду для таких операцій

№ з\п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховано заробітну плату за рахунок коштів загального фонду    
Списано доходи спеціального фонду на виплату заробітної плати: а) виділено доходи на покриття дефіциту бюджету б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати в) виплачено зробітну плату г) перераховано податки і платежі (зменшено видатки за бюджетом)    
Відшкодовано видатки під час надходження коштів загального фонду: а) надійшли бюджетні кошти загального фонду б) перераховано кошти з рестраційного (поточного) рахунку на видатки установи в) поновлено доходи за спеціальним фондом, зараховано на поточний (реєстраційний) рахунок за спеціальними коштами г) поновлено видатки за згальним фондом    

Теми рефератів:

1. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків

2. Склад і класифікація видатків.

3. Облік видатків загального фонду.

4. Облік видатків спеціального фонду.

5. Економічна класифікація видатків.

 

Укладачі: ст.викладач Грицай О.І.

Ст. викладач Іванишин Л.Р.

Відповідальний за випуск зав. кафедрою обліку і аудиту

к.е.н., доц..Гавран В.Я.

 

Комп’ютерна

верстка О.І. Грицай


ЗМІСТ

  Вступ..................................................................................................  
1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі  
2. Контрольні запитання для самоконтролю студентів  
3. Практичні завдання та завдання для самостійної роботи студентів  
     
  Додатки.................................................................................................  
  Додаток А. Економічна класифікація видатків бюджету  
     

 


Вступ

Бухгалтерській облік у бюджетних установах спрямований на виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ і є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери тим, що має свої конкретні завдання, специфічні об’єкти обліку, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, відмінному від балансу госпрозрахункових підприємств.

У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахункові відносини, оскільки їх діяльність пов’язана з наданням нематеріальних послуг і фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаються їм безповоротно. Більшість бюджетних установ (організацій) не є платниками податку на додану вартість (ПДВ), а послуги, які вони, в основному, надають в різних життєво необхідних галузях є безоплатними, вони не мають статутного капіталу, а їхні активи є власністю держави.

До бюджетної сфери належать установи різних галузей і видів діяльності (освіта, культура, наука, охорона здоров’я, управління тощо), тому бухгалтерський облік цієї сфери повинен враховувати специфіку їхньої діяльності.

Особливості бухгалтерського обліку невиробничої сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні та іншими нормативними документами Міністерства фінансів та Державного казначейства України.

Поглиблення ринкових процесів в Україні, перехід на новий План рахунків та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, починаючи з 2000 року, зумовило зростаючий інтерес до практичного вдосконалення бухобліку в бюджетній сфері і призвело до значних змін щодо його організації, що й потребує нових специфічних знань та навичок, які й планується конкретизувати в процесі вивчення навчальної дисципліни.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку.

 

Предмет: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти основні засади організації і ведення бухгалтерського обліку специфічної бюджетної сфери, спрямованої на виконання своїх кошторисів доходів і видатків здійснення функціональної діяльності.

 

Уміння, якими треба оволодіти студентові:

1. Облікова функція.

1.1.Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку.

1.1.1. вести регістри аналітичного і синтетичного обліку:

- доходів і видатків;

- фінансово-розрахункових операцій;

- необоротних активів;

- запасів;

- виробничих витрат;

- власного капіталу.

2. Фінансово-економічна функція.

2.1. Організація фінансово-господарської діяльності установи.

2.1.1.Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

-здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції. Вживати заходів щодо зміцнення касової розрахункової і платіжної дисципліни;

- документально оформити господарські операції.

2.2. Визначення доходів, видатків і фінансових результатів.

2.2.1. Використовуючи дані бухгалтерського обліку:

-визначати доходи, видатки, забезпечувати повноту отримання доходів, економно і дбайливо використовувати кошти;

-заповнювати регістри відповідної форми бухгалтерського обліку.

2.3. Планування фінансових показників діяльності установи:

-складати кошторис доходів і видатків.

Зміст дисципліни

Розкривається в темах
Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
Тема 2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Тема 3. Облік доходів.
Тема 4. Облік видатків.
Тема 5. Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці, страхування і стипендій
Тема 7. Облік необоротних активів
Тема 8. Облік запасів
Тема 9. Облік виробничих витрат бюджетних установ
Тема 10. Облік власного капіталу
Тема 11. Облік результатів виконання кошторису
Тема 12. Звітність бюджетних установ
Самостійна робота
1. Підготовка до практичних занять
1.1 Самостійне вивчення та повторення теоретичного матеріалу
1.2 Самостійне опрацювання законодавчих і нормативних актів
1.3 Вибір та опрацювання матеріалу для написання реферату за темою дисципліни
2. Підготовка до контрольних робіт з дисмципліни
3. Виконання індивідуальних контрольних завдань

 

 

2. Контрольні запитання для самоконтролю студентів

1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання.

2. Структура балансу і плану рахунків

3. Форми бухгалтерського обліку.

4. Система розпорядників бюджетних коштів.

5. Склад і класифікація доходів бюджетних установ

6. Склад і класифікація видатків бюджетних установ.

7. Структура і порядок складання кошторису доходів і видатків.

8. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету.

9. Облік доходів загального фонду.

10. Облік доходів спеціального фонду.

11. Облік касових видатків.

12. Облік фактичних видатків.

13. Облік зобов’язань.

14. Принципи та форми грошових розрахунків.

15. Облік касових операцій.

16. Облік операцій з іноземною валютою.

17. Облік інших коштів.

18. Облік розрахунків з підзвітними особами.

19. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

20. Праця й заробітна плата в бюджетних установах.

21. Утримання із заробітної плати працівників бюджетної сфери.

22. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати.

23. Облік розрахунків зі страхування.

24. Облік розрахунків зі студентами.

25. Склад і класифікація необоротних активів.

26. Облік надходження і наявності необоротних активів.

27. Облік зносу необоротних активів.

28. Облік нематеріальних активів.

29. Облік орендних операцій.

30. Склад, класифікація і оцінка запасів бюджетних установ.

31. Облік запасів на складах та його зв’язок з обліком в бухгалтерії.

32. Синтетичний облік запасів.

33. Облік виробничих витрат.

34. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ.

35. Облік витрат на НДР.

36. Облік власного капіталу.

37. Облік фондів бюджетних установ.

38. Облік результатів виконання кошторисів.

39. Облік результатів переоцінювання.

40. Зміст, завдання та періодичність проведення інвентаризації в системі бюджетних установ.

41. Інвентаризація необоротних активів.

42. Інвентаризація запасів.

43. Інвентаризація незавершених НДР.

44. Інвентаризація каси установи.

45. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР.

46. Методика складання балансу бюджетної установи?

47. Методика складання Ф № 2км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи»?

48. Методика складання Ф №2-валюта «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України»

49. Методика складання Ф № 7д «Звіт про заборгованість бюджетних установ»?

50. Терміни подання звітності бюджетних установ

 

3. Практичні завдання та завдання для самостійної роботи студентів

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.025 с.)