ТОП 10:

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАДПідготовка наказу (розпорядження) про створення конкурсної комісії

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який призначає на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії (№ 1Зразок наказу про створення конкурсної комісії).

Очолює комісію зазвичай заступник керівника державного органу. Секретарем конкурсної комісії можуть обрати працівника служби персоналу.

До складу конкурсної комісії включають працівників служби персоналу та юридичної служби. Можна також включати інших державних службовців державного органу, зокрема й з інших державних органів, а також експертів з-поміж фахівців у відповідній сфері.

Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутня не менше 2/3 її складу.

 

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

ОСОБА, ЯКА ПРЕТЕНДУЄ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, НЕ МОЖЕ ВХОДИТИ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ. БЛИЗЬКІ ЇЙ ОСОБИ — ПОДРУЖЖЯ, ДІТИ, БАТЬКИ, РІДНІ БРАТИ І СЕСТРИ, ДІД, БАБА, ОНУКИ, УСИНОВЛЮВАЧІ, УСИНОВЛЕНІ, А ТАКОЖ ІНШІ ОСОБИ, ЯКІ СПІЛЬНО ПРОЖИВАЮТЬ, ПОВ’ЯЗАНІ СПІЛЬНИМ ПОБУТОМ І МАЮТЬ ВЗАЄМНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІЗ СУБ’ЄКТОМ, НЕ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО ЦІЄЇ ОСОБИ.

 

У державному органі з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурс може проводити керівник цього органу або конкурсна комісія органу вищого рівня.

Для проведення конкурсу в органах місцевого самоврядування розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради утворюється конкурсна комісія, яку очолює зазвичай секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної, районної у місті, обласної ради.

До складу комісії можуть входити керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, посадові особи виконавчих апаратів районної, обласної ради, працівники кадрової і юридичної служб, інші працівники.

У органі місцевого самоврядування з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) конкурсну комісію може очолювати керівник цього органу, а до складу конкурсної комісії можуть входити депутати відповідної ради.

Розроблення та затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців і Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Відповідно до пункту 6 Порядку № 169 у кожному окремому державному органі умови проведення конкурсу визначає його керівник.

Конкурс при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування проводиться згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ (далі — Закон № 2493) і здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляє кадрова служба на основі Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 (далі — Порядок № 164).

Порядком № 164 керуються у проведенні конкурсу органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей проходження служби, визначених Законом № 2493.

Зазначені документи (Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців і Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців) затверджують розпорядженням чи наказом керівника відповідного органу, де проводиться конкурс.

Зразок Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наведено в зразку № 2 (Зразок Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців)

 

Розроблення та затвердження Переліку питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Перелік питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляє кадрова служба на основі пункту 21 Порядку № 169 і додатка 1 до пункту 1.6 Порядку № 164. Цим документом передбачається перевірка й оцінка знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, де проводиться конкурс.

Зазначений Перелік (№ 3 Зразок переліку питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії корупції» та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень) затверджується розпорядженням або наказом керівника відповідного органу, де проводиться конкурс.. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормативно-правових актах.

Переліки питань можна публікувати у друкованих засобах масової інформації, розміщувати на сайті державного органу, в якому оголошено конкурс, та обов’язково надавати для ознайомлення всім учасникам конкурсу під час подання документів для участі у конкурсі.

Органи місцевого самоврядування, проводячи конкурс, повинні керуватися Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Тут має бути наступне:

— у кожному органі місцевого самоврядування треба, з урахуванням загального порядку проведення іспиту, розробити й затвердити власний порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб;

— розробити перелік питань на перевірку у претендентів на посади знання законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну службу» (у частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування);

— розробити переліки питань на перевірку у претендентів на посади знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень та майбутніх функціональних обов’язків на посаді.

Формування екзаменаційних білетів для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Екзаменаційні білети формують на основі Порядку № 164 і розпорядчих документів, розроблених та затверджених в окремому державному органі.

Екзаменаційні білети складаються із п’яти питань.

Перше — на перевірку знання Конституції України.

Друге — на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

Третє — на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Четверте і п’яте — на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу, де проводиться конкурс.

Екзаменаційні білети затверджує голова конкурсної комісії за формою, передбаченою додатком 2 до пункту 1.9 Порядку № 164 (№ 4.Зразок оформлення екзаменаційного білета).

Кількість екзаменаційних білетів не може бути менша, ніж 15.

З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу може бути розроблено кілька варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.У державних органах, що мають комп’ютерні засоби контролю знань, можна проводити іспит комп’ютерним тестуванням з урахуванням положень Порядку № 169, Порядку № 164 та умов проведення конкурсу в окремому державному органі, що його визначає керівник, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

 

ЗВЕРНУТИ УВАГУ! ПРОВОДИТИ ІСПИТ, ПІД ЧАС ЯКОГО КАНДИДАТ ОТРИМУЄ ДВА І БІЛЬШЕ БІЛЕТІВ ІЗ СУМАРНОЮ КІЛЬКІСТЮ П’ЯТЬ ПИТАНЬ, — НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

 

Про розгляд членами конкурсної комісіїекзаменаційних білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців складається відповідний протокол (№ 5 Зразок протоколу розгляду екзаменаційних білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Конкурс у системі державної служби — це особлива процедура добору кадрів на вакантні посади відповідно до рішення конкурсної комісії, яка базується на таких основних принципах:

принцип рівноправності, який унеможливлює дискримінацію за походженням, статтю, віросповіданням або політичними поглядами;

принцип відповідності здібностей та професійного рівня вимогам конкретного виду діяльності в апараті державного управління;

принцип гласності — забезпечення гласності у проведенні конкурсів.

Тобто конкурс є соціально-правовим методом оцінювання ділових якостей претендентів, в основі якого лежать принципи об’єктивності, гласності, порівняльності і змагальності. Конкурс також є основним засобом реалізації громадянами конституційного права на доступ до державної служби.

Конкурсний добір при прийнятті на державну службу — надзвичайно важливий елемент підвищення ефективної діяльності органів виконавчої влади, професіоналізації державної служби, забезпечення балансу досвіду і молодої енергії в колективах державних службовців, зміцнення довіри населення до органів державної влади.

Просування по службі державного службовця здійснюється зайняттям більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України. Переважне право на просування по службі мають державні службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

Спосіб прийняття на роботу за конкурсом був й залишається найбільш поширеним, оскільки питома вага державних службовців третьої-сьомої категорій, які працюють в органах виконавчої влади, становить понад 90 %.

 

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

— визнані в установленому порядку недієздатними;

— мають судимість, що є несумісним із зайняттям посади державного службовця;

— у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

— в інших випадках, установлених законами.

Без конкурсного відбору за рішенням керівника відповідного державного органу може здійснюватися просування по службі державного службовця, якого зараховано до кадрового резерву чи який пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв’язку з відставкою.

 

Етапи проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

1-й етап розроблення та затвердження документації для роботи конкурсної комісії.

2-й етапоголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

3-й етап — прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі.

4-й етап — проведення письмового конкурсу конкурсною комісією.

5-й етап — ухвалення рішення про відбір конкретного кандидата та призначення на посаду.

Розглянемо зазначені етапи детальніше.

1-Й ЕТАП

Розробленнята затвердження документації для роботи конкурсної комісії

Розроблення та затвердження документації для роботи конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців охоплює:

— підготовку наказу (розпорядження) про створення конкурсної комісії;

— розроблення та затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців і Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

— розроблення та затвердження Переліку питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

— формування екзаменаційних білетів для перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

— підготовку наказу (розпорядження) про порядок проведення іспиту.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.009 с.)