Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політикиПлан (логіка) викладу матеріалу

 

1. Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики.

2. Цільова організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики

3. Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики

 

Короткий зміст та методичні рекомендації до питання

 

1. Основні поняття механізму реалізації державної регіональної економічної політики полягають в тому, що це є система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних засобів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на просторову організацію продуктивних сил. За допомогою цього механізму забезпечуються соціально-економічний розвиток регіонів, удосконалюється структура їх господарського комплексу.

Основними складовими механізму державної регіональної економічної політики України, які випливають із чинних законодавчо-нормативних документів, виступають:

- прийнята державою законодавчо-нормативна база;

- державне бюджетно-фінансове регулювання розвитку економіки регіонів;

- прогнозування і програмування розвитку різних форм територіальної організації продуктивних сил (створення спеціальних (вільних) економічних зон, міжрегіональне та прикордонне співробітництво тощо).

Механізм державної регіональної економічної політики базується на законах і законодавчих актах. Він визначає взаємовідносини держави і регіонів та відповідні організаційні структури і системи управляння соціально-економічними процесами. Механізм як інструмент державної регіональної економічної політики поєднує в собі систему методів прямого і опосеред-кованого впливу на соціально-економічні процеси. За своїм характером ця система методів має бути заохочувальною та обмежувальною, активною та пасивною.

Основними напрямами вдосконалення механізму і посилення ролі державної регіональної економічної політики повинні бути такі:

- розроблення новітньої сучасної стратегії державної регіональної економічної політики, яка 6 сприяла прискоренню економічних перетворень в державі, забезпечила успішне входження суб’єктів господарювання в систему ринкової економіки;

- визначення нових перспективних напрямів державної регіональної економічної політики, спрямованої на загальне піднесення економічного розвитку і виробництва конкурентоспроможної продукції на світовому ринку;

- формування ефективного регіонального господарського механізму управління з використанням сучасної системи програмно-цільових методів.

2. В рамках наступного питання варто вивчити засади цільової організаційно-правової бази реалізації регіональної економічної політики.

Організаційно-правова база реалізації регіональної політики охоплює державне регулювання територіального розвитку на основі системи законів, законодавчих нормативів, програмні методи впливу на розвиток регіонів, власне економічні регулятори. Система економічних регуляторів має забезпечувати рівновагу між економічною доцільністю та соціальною справедливістю. Тут має бути сформований відповідний комплекс економічних регуляторів, які взаємопов'язані між собою і не суперечать один одному.

Найважливішими економічними регуляторами з боку держави є такі:

- грошово-фінансові (норма обов'язкових резервів, ставка міжбанківського кредиту, операції національного банку з державними облігаціями на ринку цінних паперів);

- податкові фактори (види і ставки податків, об'єкти оподат­кування, пільги);

- цінова політика як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку;

- норми амортизаційних відрахувань, прискорена амортизація;

- квоти і ліцензії;

- зовнішньоторговельні та митні регулятори;

- дотації і субсидії для економічного розвитку, господарювання в ринкових умовах;

- державне і регіональне замовлення (стимулювання поставок продукції і надання послуг для державних потреб).

 

3. Наступним кроком є вивченняосновних важелів та ключових елементів механізму реалізації регіональної економічної політики.Найбільш важливими і провідними механізмами державної регіональної економічної політики є бюджетно-фінансові важелі.

Головним напрямом зміцнення фінансово-економічної бази регіонів є:

- підвищення ролі в бюджетній системі місцевих податків і зборів;

- збільшення питомої ваги закріплених у бюджетах доходів;

- чітке визначення порядку надання дотацій, субвенцій і субсидій місцевим бюджетам.

Важливим елементом механізму державної регіональної економіч­ної політики є прогнозування як з'єднувальна ланка між теоретичними розробками та господарською практикою. Регіональні прогнози класифікують за ознаками:

- за терміном: оперативні, короткострокові, середньострокові, довгострокові;

- за функціональною ознакою: пошукові, нормативні.

Регіональне прогнозування базується на принципах:

- системності;

- багатоваріантності стратегічних і тактичних завдань;

- єдності кількісних і якісних характеристик прогнозу;

- оптимального поєднання різних підходів і системи методів щодо розроблення регіональних прогнозів;

- ієрархічності та програмності у виборі конкретних засобів вирішення соціально-економічних завдань;

- агрегованості основних індикаторів і показників регіонального прогнозу залежно від прогнозного періоду, послідовності і можливих етапів досягнення визначених цілей.

 

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність і складові механізму реалізації державної регіональної економічної політики.

2. Сформуйте основні напрями вдосконалення механізму і посилення ролі державної регіональної економічної політики.

3. Назвіть елементи організаційно-правової бази регіональної політики.

4. Визначте державні економічні регулятори регіональної політики.

5. Обґрунтуйте сутність і принципи регіонального прогнозування.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.009 с.)