ТОП 10:

Презентаційна частина роботиДля презентації роботи на засіданні ДЕК курсант має підготувати погоджену з керівником кількість електронних слайдів, що ілюструють основні положення роботи. Сюди входять схеми систем, ескізи запропонованих та модернізованих вузлів і деталей, графіки, діаграми тощо. Схеми та ескізи виконують згідно з вимогами ЄСКД. Орієнтовна кількість слайдів для дипломної роботи магістра — 10…15. На слайдах мають бути вказані прізвища виконавця і керівника роботи. На роздруківках — також їхні особисті підписи, а на титульному аркуші альбому слайдів має стояти відмітка про допуск до захисту.

До захисту необхідно підготувати, крім електронної презентації, 7 альбомів роздруківок слайдів (формат А4), 6 з яких подають членам ДЕК, а 1 після захисту разом з роботою здається до архіву.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Контроль за виконанням роботи. Рецензування

6.1.1. Контроль за виконанням кваліфікаційної роботи магістра здійснюється керівником ДРМ. Допускається коригування назви роботи до початку перегляду ДРМ на кафедрі ("малого" захисту).

6.1.2. За 2 тижні до захисту робота розглядається на засіданні кафедри. Здійснюється її контроль на відповідність завданню, виданому кафедрою.

6.1.3. Призначається рецензент з переліку фахівців, визначених вченою радою факультету, які мають право давати рецензію на роботу магістра. Рецензент видає рецензію на проект на руки виконавцю. Термін отримання рецензії — за тиждень до захисту роботи.

6.1.4. При захисті дипломних робіт магістрів у ДЕК подаються:

§ виконана дипломна робота магістра;

§ письмовий відгук наукового керівника;

§ 2 письмові рецензії провідних фахівців на роботу магістра.

Захист роботи

6.2.1. До захисту ДРМ допускаються магістранти, які виконали всі вимоги навчального плану та освітньо-професійної програми з відповідного напряму підготовки.

6.2.2. Допуском до захисту ДРМ є рішення випускаючої кафедри.

6.2.3. Захист дипломних робіт магістра проводиться на відкритому засіданні ДЕК при обов'язковій присутності голови комісії або його заступника.

Для захисту дипломної роботи курсанту (студенту) надається 10 хвилин на доповідь, в якій треба відмітити актуальність тематики та новизну результатів, наукову та практичну цінність виконаних розробок. Автори спільних розробок повинні навести особисті результати.

Звітними документами про захист дипломних робіт курсантами є:

§ виконана дипломна робота;

§ письмовий відгук наукового керівника;

§ 2 письмові рецензії на дипломну роботу;

§ протокол засідання ДЕК.

Загальна оцінка виводиться на закритому засіданні членів ДЕК шляхом обговорення результатів захисту робіт.

Всі звітні документи передаються до деканату факультету після захисту робіт.

Захищена робота направляється до архіву академії


Додаток А
Приклад оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська національна морська академія

 

Судномеханічний факультет

 

Кафедра суднових енергетичних установок


ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему:

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ДИЗЕЛЬ-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ТАНКЕРА

курсанта 6 курсу
Малишка Івана Миколайовича

Керівник:
професор, доктор технічних наук Ханмамедов С.А.

 

Консультанти розділів:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Нормоконтроль _________________________________________________________

 

Роботу заслухано на засіданні кафедри (на якій виконано проект) та рекомендовано до захисту в ДЕК, протокол № __ від __ ______ 20__ р.

 

Завідувач кафедри (на якій виконано проект)

 

 

Рецензент _____________________________________________________________

(ПІБ, підпис, дата)

 

Одеса – 20__

Додаток Б
Приклад оформлення завдання на ДРМ

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

 

Судномеханічний факультет

 

Кафедра суднових енергетичних установок

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідуючий кафедрою СЕУ

________________________

Ханмамедов С.А.

"___" ____________ 20__ р.

 

 

ЗАВДАННЯ

На дипломну роботу магістра

 

Курсанту 6-го курсу СМФ ___________________________________________

 

Тема роботи (предмет дослідження) ___________________________________
__________________________________________________________________

Об'єкт дослідження _________________________________________________

Робота повинна бути виконана у відповідності з «Методичними вказівками до виконання дипломної роботи магістра», затвердженими Радою СМФ від 26.04.2011, протокол № 9.

 

Керівник роботи _______________________________________________

 

Дата подання роботи на кафедру: _____ ______________ 20__

Дата подання роботи на факультет: _____ ______________ 20__

 

Завдання видав

Керівник роботи ___________________ ___________________________

Дата Підпис

 

Завдання прийняв

Курсант ___________________ ___________________________

Дата Підпис

 

 

Одеса – 20__

Додаток В
Приклад оформлення змісту роботи

 

ЗМІСТ

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ... 3

Вступ............................................................................................................................................ 5

1. Огляд праць з обраної теми ....................................................................................... 7

2. Постановка завдання роботи ................................................................................. 11

3. Вибір прототипу елементу енергетичної установки ................................. 13

3.1. Опис досліджуваного процесу .................................................................. 14

3.2. Дослідження впливу експлуатаційних факторів ............................ 19

4. Розрахунок нових елементів установки або їх пристроїв ........................ 25

5. Організація експлуатації …....................................................................................... 48

6. Питання безпеки життєдіяльності……................................................................ 48

Висновки ................................................................................................................................ 55

Список використаної літератури............................................................................... 57

Додатки .................................................................................................................................. 59

 


Додаток Д
Приклади оформлення ілюстративного матеріалу


Рис. 1.2. Схема експериментального стенду: 1 – електродвигун; 2 – насос; 3 – клапан; 4 – підігрівник палива; 5 – термометр; 6 – ВОДД; 7 – контрольний манометр; 8 – волоконна лінія; 9 – оптичний рефлектометр

 


І — повітря для аерування; II — промивна вода; III — за борт;
IV — стічні води; V — господарсько-побутові води; VI — на берег

Рис. 9.1 – Система накопичення стічних вод у збірному танку

 

1 — відмови головного двигуна і валопроводу; 2 — відмови допоміжних механізмів; 3 — відмови дизель-генераторів.

Рис. 4.8. Середні величини відмов елементів СТЗ

 

Рис. 6.15. Концентрація водню у зразках

 

Рис. 3.7. Зовнішні характеристики генератора
в різних варіантах підключення DCT


Додаток Е
Приклади написання формул

 

1. Формула не має номеру. Вона розташовується посередині рядка і відокремлюється від основного тексту вільними рядками:

 

Введемо до розгляду кут δ(i) для судна

 

,

 

де — відстань між точками O і Рi.

 

2. Формула має номер. Вона розташовується посередині рядка, а номер вирівняно по правому краю тесту; формула відокремлюється від основного тексту вільними рядками:

 

Тому швидкість точки Рi судна дорівнює

 

. (3.10)

 

3. Номер формули розташовується на рівні середньої лінії дробу:

 

. (2.34)

 

4. Система рівнянь. Номер розташовується на рівні вістря парантеза:

 

(6.19)


Додаток Ж
Приклади оформлення слайдів


 

Навчальне видання

 

Укладачі:

Ханмамедов Сергій Альбертович
Шакун Сергій Миколайович
Руденко Вадим Іванович
Пічурін Микола Борисович

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
МАГІСТРА

 

 

Підписано до друку __.__.2011. Формат 60х84/16. 1,39 обл.-друк. арк. Наклад 20 прим. Зам. №   ОНМА, центр «Видавінформ» 65029, м. Одеса, Дідріхсона,8, корп. 7 Свідоцтво ДК №1292 від 20.03.2003 Тел./факс:(0482)34-14-12 publish@ma/odessa.ua

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.008 с.)