ТОП 10:

Методика виконання, оформлення і захист курсового проектуКовалевський М.О.,

 

 

 

 

Ветеринарна ГІГІЄНА

ТА санітарія

 

до виконання курсового проекту студентами

факультету ветеринарної медицини

Луганський національний

Аграрний університет

 


 

 

Луганськ - 2011

 

УДК: 619.614.9

 

Ветеринарна гігієна та санітарія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами факультету ветеринарної медицини

 

 

Методичні вказівки склав:

 

Ковалевський М.О. – доцент кафедри біології тварин, канд. біол. наук

 

Рецензенти : Кандидат ветеринарних наук, доцент Руденко А.Ф.

 

 

Затвержено методичною комісією біолого-технологічного факультету

Луганського національного аграрного університету

(протокол №._2____ від «___4___» __жовтня____ 2011р.)

 

 

Вступ

 

Інтенсифікація в тваринницьких галузях не можлива без науково обґрунтованої експлуатації клінічно здорових, високопродуктивних гуртів тварин. В основу сучасного визначення здорового гурту покладена не тільки і не стільки визначення загальних параметрів клінічного статусу кожної тварини, скільки здатність усіх тварин давати продукцію, що відповідає їх генетичному потенціалу. Якщо тварини високопродуктивного гурту не забезпечують очікуваної від них продукції, вони не здорові. Таке визначення забов´язує спеціаліста встановити причини зниження продуктивності і вказати шляхи їх усунення.

В умовах інтенсифікації тваринництва гігієну тварин вважають не тільки основою загальної ветеринарної профілактики, але й етологічною, прикладною наукою, що може дати істотний економічний ефект господарству.

Вирощуючи тварин, спеціалісти і господарі повинні орієнтуватися не лише на підвищення їх продуктивних якостей, але й стан природної стійкості до захворювань і адаптивної здатності організму тварин до нових технологічних умов.

Однією з форм самостійної роботи студентів є виконання курсової роботи, що дає змогу закріпити і систематизувати знання з того чи іншого предмету і практично використовувати одержані теоретичні основи при рішенні питань виробничого характеру.

Виконання курсової роботи студентами факультету ветеринарної медицини сприяє формуванню у них санітарно - гігієнічного і професійного мислення, яке край необхідне при створенні на тваринницьких фермах зоогігієнічних умов в процесі їх проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації. Поряд з цим студент набуває певних навиків в правильному підборі необхідної літератури за темою, аналізу і узагальненню

 

зоогігієнічних позицій, самостійного письмового викладання суті поставленого питання на підставі вивченої літератури і отриманих конкретних практичних результатів.

Завданням курсового проекту з курсу «Ветеринарна гігієна та санітарія» є проведення санітарно-гігієнічного обстеження, глибокого аналізу ферми учбового господарства ЛНАУ під час проходження учбової практики.

Курсовий проект студент виконує за вимогами учбового плану. Таким чином забезпечується теоретична і практична підготовка до самостійного вирішення студентом професійних питань, спрямованих на організацію профілактичних заходів, забезпечення оптимальних умов утримання тварин і зручності праці персоналу шляхом зоогігієнічних, технологічних і проектно-будівельних розробок тваринницьких приміщень і ферм.

Курсовий проект складається із двох розділів: теоретичного і розрахункового. В першому розділі студент повинен дати відповіді на питання з різних розділів з курсу ветеринарної гігієни та санітарії, в другому – виконати зоогігієнічний розрахунок параметрів мікроклімату, теплового балансу, об҆єму на прикладі існуючих проектів.

Крім того, з точки зору ветеринарної санітарії розрахувати потребу в препаратах, обладнанні і працівниках при проведенні дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП. В цьому розділі необхідно відобразити значення, стан розвитку та перспективи тваринництва взагалі і окремої галузі (з теми курсового проекту). Показати значення зоогігієни та ветеринарної санітарії в профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин. Звернути увагу на використання економічно-ефективних технологій виробництва тваринницької продукції. В завершенні розділу необхідно підкреслити актуальність теми і задач, поставлених в курсовому проекті. Обсяг розділу складає 2-2,5 сторінки.

 

РОЗДІЛ 1. Санітарно-гігієнічна характеристика і вимоги до тваринницьких ферм і комплексів (теоретична частина)

Цей розділ студент розкриває використовуючи підручники, учбові посібники та нормативні документи з проектування. У цьому розділі необхідно дати зоогігієнічну і ветеринарно-санітарну характеристику та вимоги до вибору ділянки під будівництво тваринницької споруди, генерального плану, конструктивних елементів приміщень (фундамент, стіни, підлога, стеля, вікна, тамбур, двері, ворота), системи водопостачання, гноєочіщення, вентиляції і технічного обладнання (станки, секції, клітки, годівниці, напувалки).

Окремим підрозділом повинні бути розкриті заходи по охороні навколишнього середовища ( методи утилізації гною, трупів тварин і птахів, улаштування гноєсховища, біотермічної ями; захист населених пунктів від шкідливих газів і мікроорганізмів). Обсяг розділу становить 8-10 сторінок.

Матеріал цього розділу повинен викладатися послідовно і бути логічно взаємопов’язаним. В той же час не слід щільно переписувати матеріал з кожного літературного джерела – це призводить до непотрібного підвищення об’єму роботи. В тексті повинна бути обов’язково довідка на прізвище авторів, чиї дані наводяться в курсовому проекті.

 

 

УЧБОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЛНАУ

В цьому розділі студент повинен привести дані про організацію ветеринарно-санітарних заходів в господарстві: засоби збереження гною, обладнання та стан гноєсховищ. Розкрити методи утилізації трупів тварин, методи і засоби дезинфекції, дезинсекції та дератизації (використання хімічних речовин, обладнання).

І ВИСНОВКИ

Основу цього розділу складає принципова оцінка ветеринарно-санітарного і зоогігієнічного стану ферми учбового господарства ЛНАУ і окремо взятого приміщення.

Аналізуючи стан справ у господарстві, студент повинен запропонувати рішення наявних проблем з урахуванням новітніх технологій утримання тварин і птахів, заготівлі кормів і годівлі, будівельних матеріалів, які відповідають усім вимогам екології і гігієни, а також сучасних технологій будівництва ферм і комплексів.

Студенту слід стисло висловити свою думку у відношенні впливу на здоров’я і продуктивність тварин згідно зроблених ним розрахунків по покращенню параметрів мікроклімату у приміщенні.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Волков Г.К. Гигиена крупного рогатого скота на промышленных комплексах. М.: Россильхозиздат.- 1990

2. Демчук М.В. Гігієна тварин. Київ.- Урожай.- 1996.

3. Демчук М.В. Практикум по гігієні тварин. Київ.- Урожай.- 1991.

4. Кузнецов А.Ф., Демчук М.В. Гигиена сельскохозяйственных животных. Кн.1-2. М.: Агропромиздат.- 1991.

5. Кузнецов А.Ф. Практикум по зоогигиене. М.:Колос.- 1999.

6. Кузнецов А.Ф., Найденский М.С., Шуканов А.А. и др. Гигиена животных.- М.: Колос.- 2001.

7. Петруша Є.З. Експериментальне обгрунтування параметрів утримання молочних корів. Харків.-Орігінал.- 1998.

8. Соколов Г.А. Ветеринарная гигиена. Минск.-Изд.Дизайн ПРО.- 1998.

9. Ходанович В.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов. М.: Агропромиздат.- 1990.

 

Додаток № 1

ЗАВДАННЯ

по виконанню курсового проекту

 

1. Тема курсового проекту:   Ветеринарно-санітарна та гігієнічна оцінка території ферми та окремого приміщення (корівник) в НВАК «Колос» ЛНАУ   Завдання отримав до виконання   П.І.Б___________________________ _______________________________ Курс__________Група____________
2. Термін здачі завершеного проекту   «___» __________201 р. Завдання видав: П.І.Б. викладача, посада Доцент Ковалевський М.О. ______________________ « » 201 р.______ (підпис викладача)_____
3. Перелік питань, які необхідно розробити і описати   За результатами обстеження ферми та окремого приміщення в НВАК «Колос» ЛНАУ оцінити виконання вимог гігієни та ветеринарної санітарії. Вказати ефективні шляхи усунення встановлених недоліків. Надати пропозиції за науково-обгрунтованого ведення тваринництва в господарстві з метою профілактики захворювань тварин.
4. Перелік розрахунків, необхідних при виконанні роботи   Розрахувати об’єм вентиляції та тепловий баланс корівника, надати рекомендації фахівцям господарства за оптимізацією умов утримання тварин. Розрахувати річну кількість дезинфікантів, дезинсекантів та компонентів для приготування отруєних приманок при проведенні деритизації, привести перелік необхідного обладнання та потреби в робочій силі.

 


Додаток 2.

Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет

 

 

Кафедра біології тварин

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія»

Тема:___________________________________________

 

________________________________________________

 

________________________________________________

 

 

Курсовий проект виконав (а):

_____________________________

 

Студент (ка) ______курсу_____гр.

 

Перевірив:____________________

(П.І.Б. викладача, посада)

 

Оцінка:_______________________

 

Луганськ - 20_ рік


Додаток 3.

Таблиця 1.

 

Порівняння фактичних промірів відстані по всім показникам з зоогігієнічними нормативами

 

№ п/ч Назва промірів Фактичні проміри Зоогігієнічні нормативи
1. Санітарно-захисна зона.    
2. Відстань між функціональними зонами:      
а) зона виробництва і зона збереження кормів    
б) зона виробництва і зона утилізації гною;      
в) зона виробництва і адміністративно-господарська зона.    
3. Відстань від ферми до міста утилізації трупів тварин.    
4. Ветеринарно-санітарні розриви між тваринницькими будівлями.    
       

 

 

Додаток 4.

Таблиця 2.

Порівняння характеристика вивченого тваринницького приміщення з зоогігієнічними нормативами

№ п/ч Показники Одиниці виміру У вивченому приміщенню Зоогігієнічні нормативи
1. Розміри тваринницького приміщення по внутрішньому периметру:      
  -ширина м    
  -довжина м    
  -висота м    
2. Розміри приміщення для утримання тварин (за відрахунком допоміжних приміщень):      
  -ширина м    
  -довжина м    
  -висота м    
  -загальна площа м2    
  -кубатура на одну голову м3/гол.    
3. Фронт годівлі на 1 голову м    
4. Світовий коефіцієнт ( площа вікон : площа підлоги)      
5. Характеристика витяжних труб:      
  -кількість шт.    
  -розмір внутрішнього перерізу м2    
  -висота м    
6. Характеристика вентиляторів:      
  -кількість шт.    
  -тип      
  -потужність м3/год.    
7. Кратність повітряного обміну раз/в год    
8. Штучне освітлення ЛК    
9. Природне освітлення (КПО) %    

 

 

Додаток 5.

Таблиця 3.

Найбільш поширені препарати для дезинфекції

 

№ п/ч Препарати Спосіб застосування Робоча концентрація, %
1. Луги:    
  свіже гашене вапно побілка 10-20
  каустична сода миття, обприскування, заправка дезбар´єрів 2-4
  кальцинована сода миття, оприску ванн 2-5
  гідроксид натрію (T =70-80 o C) обприскування гарячим розчином
2. Кислоти:    
  сірчана знезараження ґрунту
  соляна миття молочного посуду (зняття молочного каменю) 0,1
  надоцтова миття, обприскування, аерозоль 0,1
  молочна знезараження повітря у вигляді аерозолю 2-3
3. Препарати хлору:    
  хлорне вапно обприскування, знезараження ґрунту з вмістом активного хлору 25 %
  хлорна вода миття, обприскування 0,2 – 5,0
  гіпохлорид натрію миття, обприскування 0,2 – 5,0
  гіпохлорид калію миття, обприскування 0,2 – 5,0
  хлораміди кислот миття, обприскування 0,2 – 5,0
  хлорантоін обприскування, аерозольна дезинфекція 0,5  
  Трихлорізоцианурова кислота обприскування 0,5
  хлорамін миття 2,0
  однохлористий йод миття вим´я 0,5-1,0
  хлор-бетанафтол миття 5-10
4. Препарати фенолу:    
  карболова кислота знезараження ґрунту 5,0
  креолін заправка дезбар´єрів 1-5
  крезол заправка дезбар´єрів 3-5
  лізол миття 0,5-5

 

 

Продовження таблиці 3.

 

5. Дезинфектанти іншого хімічного складу:    
  формалін обприскування, газова і аерозольна дезинфекція 14-40
  парасол обприскування
  фоспар обприскування
  ДЕМП обприскування
  кристал – 700 обприскування
  перекис водню в суміші з 0,1 % молочною кислотою обприскування
  препарат ВВ-1 обприскування інкубаційних яєць 0,25
6. Мийні і дезинфікуючи засоби:    
  дезмол миття молочного посуду 0,5
  мийний порошок А миття молочного посуду 0,5
  мийний порошок Б миття молочного посуду 0,5
  йодоформ миття молочного посуду 0,1
       

 

 

Примітка: При дезинфекції методом миття і поливання норма витрати 0,5 – 1,0 літр на 1 м2; при дезинфекції аеросуспензіями норма витрати становить 200 мл на 1 м2; при аерозольній дезинфекції норма витрати – 20 мл на 1 м3

 

Додаток 6.

Таблиця 4.

 

Рецепти виготовлення отруєних принад для проведення дератизації на фермі

 

№ п/ч Компоненти принад Кількість окремих компонентів
1. а) каша овсяна 920 г
  б) олія 30мл
  в) фосфід цинку 50 г
2. а) кукурудзяне або пшеничне борошно, по вагі 50 частин
  б) м’ясний фарш, по вагі 50 частин
  в) ратиндан, по вагі 3 частини
3. а) рибний або м´ясний фарш 6 частин по вагі
  б) вівсяна або пшенична каша 13 частин по вагі
  в) зоокумарин 1 частина по вагі
4. а) вівсяна каша 90 частин по вагі
  б) олія 9 частин по вагі
  в) крисид 1 частина по вагі
5. а) пшеничне борошно 630 г
  б) вуглекислий барій 70 г
  в) вода 300 мл
6. Ратиндан на поверхні води 0,3 г на 100 см2

 

 

Примітка: компоненти отруєних приманок перемішують безпосередньо перед використанням. Щоб привчити гризунів їсти принади необхідно протягом 3 – 5 днів розкладати не отруєні, а потім у цих же місцях класти отруєні принади.

 

 

Додаток 7.

Таблиця 5.

 

Інсектициди, які застосовують для дезинсекції тваринницьких приміщень

 

№ п/ч Препарат Форма застосування Робоча концентрація
1. Хлорофос Дуст, розчин, принади 0,5-2,0
2. Дихлофос Розчин, принади 0,2-1,0
3. Севін Розчин 0,5-1,0
4. Скіпідар Розчин ( на нафті) 25,0
5. Формальдегід Розчин, аєрозоль 2,0 -40,0
6. Трихлорметафос Розчин 0,1
7. Креолін Розчин 10,0
8. Хлорне вапно У порошку Не менш як 25 % активного хлору
9. ДДВФ Емульсія 0,5

 

 

Примітка: При проведенні дезинфекції і дезинсекції застосовують прилади і механізми різних конструкцій.

 

 

Ковалевський М.О.,

 

 

 

 

Ветеринарна ГІГІЄНА

ТА санітарія

 

до виконання курсового проекту студентами

факультету ветеринарної медицини

Луганський національний

Аграрний університет

 


 

 

Луганськ - 2011

 

УДК: 619.614.9

 

Ветеринарна гігієна та санітарія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами факультету ветеринарної медицини

 

 

Методичні вказівки склав:

 

Ковалевський М.О. – доцент кафедри біології тварин, канд. біол. наук

 

Рецензенти : Кандидат ветеринарних наук, доцент Руденко А.Ф.

 

 

Затвержено методичною комісією біолого-технологічного факультету

Луганського національного аграрного університету

(протокол №._2____ від «___4___» __жовтня____ 2011р.)

 

 

Вступ

 

Інтенсифікація в тваринницьких галузях не можлива без науково обґрунтованої експлуатації клінічно здорових, високопродуктивних гуртів тварин. В основу сучасного визначення здорового гурту покладена не тільки і не стільки визначення загальних параметрів клінічного статусу кожної тварини, скільки здатність усіх тварин давати продукцію, що відповідає їх генетичному потенціалу. Якщо тварини високопродуктивного гурту не забезпечують очікуваної від них продукції, вони не здорові. Таке визначення забов´язує спеціаліста встановити причини зниження продуктивності і вказати шляхи їх усунення.

В умовах інтенсифікації тваринництва гігієну тварин вважають не тільки основою загальної ветеринарної профілактики, але й етологічною, прикладною наукою, що може дати істотний економічний ефект господарству.

Вирощуючи тварин, спеціалісти і господарі повинні орієнтуватися не лише на підвищення їх продуктивних якостей, але й стан природної стійкості до захворювань і адаптивної здатності організму тварин до нових технологічних умов.

Однією з форм самостійної роботи студентів є виконання курсової роботи, що дає змогу закріпити і систематизувати знання з того чи іншого предмету і практично використовувати одержані теоретичні основи при рішенні питань виробничого характеру.

Виконання курсової роботи студентами факультету ветеринарної медицини сприяє формуванню у них санітарно - гігієнічного і професійного мислення, яке край необхідне при створенні на тваринницьких фермах зоогігієнічних умов в процесі їх проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації. Поряд з цим студент набуває певних навиків в правильному підборі необхідної літератури за темою, аналізу і узагальненню

 

зоогігієнічних позицій, самостійного письмового викладання суті поставленого питання на підставі вивченої літератури і отриманих конкретних практичних результатів.

Завданням курсового проекту з курсу «Ветеринарна гігієна та санітарія» є проведення санітарно-гігієнічного обстеження, глибокого аналізу ферми учбового господарства ЛНАУ під час проходження учбової практики.

Курсовий проект студент виконує за вимогами учбового плану. Таким чином забезпечується теоретична і практична підготовка до самостійного вирішення студентом професійних питань, спрямованих на організацію профілактичних заходів, забезпечення оптимальних умов утримання тварин і зручності праці персоналу шляхом зоогігієнічних, технологічних і проектно-будівельних розробок тваринницьких приміщень і ферм.

Курсовий проект складається із двох розділів: теоретичного і розрахункового. В першому розділі студент повинен дати відповіді на питання з різних розділів з курсу ветеринарної гігієни та санітарії, в другому – виконати зоогігієнічний розрахунок параметрів мікроклімату, теплового балансу, об҆єму на прикладі існуючих проектів.

Крім того, з точки зору ветеринарної санітарії розрахувати потребу в препаратах, обладнанні і працівниках при проведенні дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Методика виконання, оформлення і захист курсового проекту

Перед початком виконання курсового проекту студент отримує завдання і консультації викладача за загальними вимогами оформлення курсового проекту (додаток 1).

Для виконання курсового проекту необхідно здійснити попередню підготовку:

1) Докладне вивчення запропонованої основної і додаткової літератури за темою курсового проекту.

2) Ознайомлення з зоогігієнічним станом в тваринницьких приміщеннях, місцях збереження кормів (сіносховище, силосні споруди, склади комбікормів, бурти коренеплодів та ін.).

3) Проведення аналізу існуючих в учбовому господарстві ЛНАУ систем утримання тварин.

4) Вивчення систем вентиляції, опалення, гноєочищення, які впроваджуються з метою утворення оптимальних параметрів мікроклімату у тваринницьких приміщеннях.

Об’єктом виконання курсового проекту є одне з тваринницьких приміщень для великої рогатої худоби і свиней учбового господарства ЛНАУ, запропонованого викладачем.

До курсового проекту входить аналіз ферми і одного з приміщень і розрахункова частина.

Виконується курсовий проект на стандартних аркушах паперу (формат А 4).

Викладання матеріалу повинно бути чітким, без скорочень слів, без орфографічних і стилістичних помилок, з дотриманням рамки (ліворуч – 3 см, праворуч – 1.5 см, знизу – 2 см, зверху – 2 см).

Загальний обсяг роботи не повинен бути менш як 25-30 сторінок рукописного тексту. Курсовий проект починається з титульного листа (додаток 2).

Після перевірки викладачем курсового проекту і внесення відповідних поправок та доповнень проводиться його захист студентом.

Захист курсового проекту відбувається перед комісією з викладачів кафедри. На протязі 5-7 хвилин студент повинен доповісти загальний зміст роботи і дати оцінку отриманим результатам, а потім відповісти на питання членів комісії. На підставі захисту комісія виставляє оцінку, яка залежить від повноти розкриття теми і якості аналізу, від ступеню виконання методики і правильність розрахунків, якості оформлення роботи (грамотність та акуратність), а також від якості доповіді і ступеню орієнтації в матеріалі, повноті відповідей на питання. При цьому враховується ступень самостійності виконання курсового проекту.

Якщо студент при захисті не орієнтується в наданому матеріалі, незадовільно відповідає на питання членів комісії, тоді визначається термін для повторного захисту проекту.

При низькій якості виконання, не виконанні вимог методики, грубих помилок в розрахунках, а також при списуванні курсового проекту до проект захисту не допускається і повертається студенту для переробки і доопрацювання.

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП. В цьому розділі необхідно відобразити значення, стан розвитку та перспективи тваринництва взагалі і окремої галузі (з теми курсового проекту). Показати значення зоогігієни та ветеринарної санітарії в профілактиці захворювань сільськогосподарських тварин. Звернути увагу на використання економічно-ефективних технологій виробництва тваринницької продукції. В завершенні розділу необхідно підкреслити актуальність теми і задач, поставлених в курсовому проекті. Обсяг розділу складає 2-2,5 сторінки.

 

РОЗДІЛ 1. Санітарно-гігієнічна характеристика і вимоги до тваринницьких ферм і комплексів (теоретична частина)

Цей розділ студент розкриває використовуючи підручники, учбові посібники та нормативні документи з проектування. У цьому розділі необхідно дати зоогігієнічну і ветеринарно-санітарну характеристику та вимоги до вибору ділянки під будівництво тваринницької споруди, генерального плану, конструктивних елементів приміщень (фундамент, стіни, підлога, стеля, вікна, тамбур, двері, ворота), системи водопостачання, гноєочіщення, вентиляції і технічного обладнання (станки, секції, клітки, годівниці, напувалки).

Окремим підрозділом повинні бути розкриті заходи по охороні навколишнього середовища ( методи утилізації гною, трупів тварин і птахів, улаштування гноєсховища, біотермічної ями; захист населених пунктів від шкідливих газів і мікроорганізмів). Обсяг розділу становить 8-10 сторінок.

Матеріал цього розділу повинен викладатися послідовно і бути логічно взаємопов’язаним. В той же час не слід щільно переписувати матеріал з кожного літературного джерела – це призводить до непотрібного підвищення об’єму роботи. В тексті повинна бути обов’язково довідка на прізвище авторів, чиї дані наводяться в курсовому проекті.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.023 с.)