ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

Цей розділ подається індивідуальними розрахунками кожного студента за завданням викладача.

Перелік основних завдань:

1. Розрахувати об’єм вентиляції за вологістю для тваринницького приміщення (кратність обміну повітря, кількість витяжних труб і припливних каналів). Якщо приміщення потребує штучної вентиляції необхідно привести приклади вентиляторів які використовуються, їх кількість;

2. Розрахувати тепловий баланс приміщення для сільськогосподарських тварин і заходи які необхідно провести на випадок негативного теплового балансу;

3. Скласти план проведення профілактичної дезинфекції тваринницького приміщення. Розрахувати потреби в дезинфікуючих препаратах, необхідної спеціальної техніки, робочої сили (додаток 5);

4. Скласти план проведення дератизації тваринницького приміщення. Розрахувати потреби в окремих компонентах для виготовлення отруйної приманки (отрутохімікати, комбікорм, сонячна олія і таке інше в залежності від використовуваного рецепту), посуду, обладнання і робочої сили (додаток 6);

5. Скласти план проведення загальних і винищувальних заходів дезинсекції приміщення для тварин. Розрахувати потреби в препаратах для дезинсекції приміщень і для захисту тварин від комах на пасовищах, привести необхідну спеціальну техніку (додаток 7).

В розрахунковій частині студент відповідно до теми повинен виконати конкретні розрахунки, використовуючи методику, довідковий і нормативний матеріал, спеціальну літературу і методичні вказівки до виконання конкретних завдань. При виконання розрахунків необхідно бути уважним і не допускати арифметичних і методичних помилок.

 

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

І ВИСНОВКИ

Основу цього розділу складає принципова оцінка ветеринарно-санітарного і зоогігієнічного стану ферми учбового господарства ЛНАУ і окремо взятого приміщення.

Аналізуючи стан справ у господарстві, студент повинен запропонувати рішення наявних проблем з урахуванням новітніх технологій утримання тварин і птахів, заготівлі кормів і годівлі, будівельних матеріалів, які відповідають усім вимогам екології і гігієни, а також сучасних технологій будівництва ферм і комплексів.

Студенту слід стисло висловити свою думку у відношенні впливу на здоров’я і продуктивність тварин згідно зроблених ним розрахунків по покращенню параметрів мікроклімату у приміщенні.

 

РОЗДІЛ 7. список літератури, яка була використана при виконанні курсового проекту

 

Для виконання курсового проекту студент використовує спеціальну літературу та нормативні матеріали. Залежно від теми курсового проекту поряд з основною рекомендованою літературою потрібно використовувати матеріали опубліковані в спеціальних журналах: «Ветеринарна медицина», «Тваринництво», «Зоотехнія», «Вісник аграрної науки» та інші.

Список використаної літератури оформлюється в алфавітному порядку по прізвищу авторів (ініціали автора ставлять після прізвища).Назва книг і окремих статей у журналах, збірниках трудів пишеться без лапок, а перед назвою ставиться знак дві риски навкіс. Всі подальші відомості відокремлюються від назви джерела і один від одного знаком – крапка і тире. Це такі відомості: рік випуску, том і номер видання, сторінки на яких міститься стаття. Список літератури нумерується.

Приклади оформлення списку літератури:

1. Високос Н.П. Прогнозирование роста и резистентности телят.// Животноводство.- 1995.-№11.-С.47.

2. Рогов В.В., Федоров В.В. Влияние объема помещения на микроклимат коровников.//Сб.тр.- НИИ сельского хозяйства Нечерноземной зоны. В.50.-Горький.-1996.- С.71-76.

Перед розділом ВСТУП необхідно оформити «Зміст курсового проекту» з вказівкою всіх глав по сторінкам. Перед списком використаної літератури студент ставить підпис і дату.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Волков Г.К. Гигиена крупного рогатого скота на промышленных комплексах. М.: Россильхозиздат.- 1990

2. Демчук М.В. Гігієна тварин. Київ.- Урожай.- 1996.

3. Демчук М.В. Практикум по гігієні тварин. Київ.- Урожай.- 1991.

4. Кузнецов А.Ф., Демчук М.В. Гигиена сельскохозяйственных животных. Кн.1-2. М.: Агропромиздат.- 1991.

5. Кузнецов А.Ф. Практикум по зоогигиене. М.:Колос.- 1999.

6. Кузнецов А.Ф., Найденский М.С., Шуканов А.А. и др. Гигиена животных.- М.: Колос.- 2001.

7. Петруша Є.З. Експериментальне обгрунтування параметрів утримання молочних корів. Харків.-Орігінал.- 1998.

8. Соколов Г.А. Ветеринарная гигиена. Минск.-Изд.Дизайн ПРО.- 1998.

9. Ходанович В.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов. М.: Агропромиздат.- 1990.

 

Додаток № 1

ЗАВДАННЯ

по виконанню курсового проекту

 

1. Тема курсового проекту:   Ветеринарно-санітарна та гігієнічна оцінка території ферми та окремого приміщення (корівник) в НВАК «Колос» ЛНАУ   Завдання отримав до виконання   П.І.Б___________________________ _______________________________ Курс__________Група____________
2. Термін здачі завершеного проекту   «___» __________201 р. Завдання видав: П.І.Б. викладача, посада Доцент Ковалевський М.О. ______________________ « » 201 р.______ (підпис викладача)_____
3. Перелік питань, які необхідно розробити і описати   За результатами обстеження ферми та окремого приміщення в НВАК «Колос» ЛНАУ оцінити виконання вимог гігієни та ветеринарної санітарії. Вказати ефективні шляхи усунення встановлених недоліків. Надати пропозиції за науково-обгрунтованого ведення тваринництва в господарстві з метою профілактики захворювань тварин.
4. Перелік розрахунків, необхідних при виконанні роботи   Розрахувати об’єм вентиляції та тепловий баланс корівника, надати рекомендації фахівцям господарства за оптимізацією умов утримання тварин. Розрахувати річну кількість дезинфікантів, дезинсекантів та компонентів для приготування отруєних приманок при проведенні деритизації, привести перелік необхідного обладнання та потреби в робочій силі.

 


Додаток 2.

Міністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет

 

 

Кафедра біології тварин

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Ветеринарна гігієна та санітарія»

Тема:___________________________________________

 

________________________________________________

 

________________________________________________

 

 

Курсовий проект виконав (а):

_____________________________

 

Студент (ка) ______курсу_____гр.

 

Перевірив:____________________

(П.І.Б. викладача, посада)

 

Оцінка:_______________________

 

Луганськ - 20_ рік


Додаток 3.

Таблиця 1.

 

Порівняння фактичних промірів відстані по всім показникам з зоогігієнічними нормативами

 

№ п/ч Назва промірів Фактичні проміри Зоогігієнічні нормативи
1. Санітарно-захисна зона.    
2. Відстань між функціональними зонами:      
а) зона виробництва і зона збереження кормів    
б) зона виробництва і зона утилізації гною;      
в) зона виробництва і адміністративно-господарська зона.    
3. Відстань від ферми до міста утилізації трупів тварин.    
4. Ветеринарно-санітарні розриви між тваринницькими будівлями.    
       

 

 

Додаток 4.

Таблиця 2.

Порівняння характеристика вивченого тваринницького приміщення з зоогігієнічними нормативами

№ п/ч Показники Одиниці виміру У вивченому приміщенню Зоогігієнічні нормативи
1. Розміри тваринницького приміщення по внутрішньому периметру:      
  -ширина м    
  -довжина м    
  -висота м    
2. Розміри приміщення для утримання тварин (за відрахунком допоміжних приміщень):      
  -ширина м    
  -довжина м    
  -висота м    
  -загальна площа м2    
  -кубатура на одну голову м3/гол.    
3. Фронт годівлі на 1 голову м    
4. Світовий коефіцієнт ( площа вікон : площа підлоги)      
5. Характеристика витяжних труб:      
  -кількість шт.    
  -розмір внутрішнього перерізу м2    
  -висота м    
6. Характеристика вентиляторів:      
  -кількість шт.    
  -тип      
  -потужність м3/год.    
7. Кратність повітряного обміну раз/в год    
8. Штучне освітлення ЛК    
9. Природне освітлення (КПО) %    

 

 

Додаток 5.

Таблиця 3.

Найбільш поширені препарати для дезинфекції

 

№ п/ч Препарати Спосіб застосування Робоча концентрація, %
1. Луги:    
  свіже гашене вапно побілка 10-20
  каустична сода миття, обприскування, заправка дезбар´єрів 2-4
  кальцинована сода миття, оприску ванн 2-5
  гідроксид натрію (T =70-80 o C) обприскування гарячим розчином
2. Кислоти:    
  сірчана знезараження ґрунту
  соляна миття молочного посуду (зняття молочного каменю) 0,1
  надоцтова миття, обприскування, аерозоль 0,1
  молочна знезараження повітря у вигляді аерозолю 2-3
3. Препарати хлору:    
  хлорне вапно обприскування, знезараження ґрунту з вмістом активного хлору 25 %
  хлорна вода миття, обприскування 0,2 – 5,0
  гіпохлорид натрію миття, обприскування 0,2 – 5,0
  гіпохлорид калію миття, обприскування 0,2 – 5,0
  хлораміди кислот миття, обприскування 0,2 – 5,0
  хлорантоін обприскування, аерозольна дезинфекція 0,5  
  Трихлорізоцианурова кислота обприскування 0,5
  хлорамін миття 2,0
  однохлористий йод миття вим´я 0,5-1,0
  хлор-бетанафтол миття 5-10
4. Препарати фенолу:    
  карболова кислота знезараження ґрунту 5,0
  креолін заправка дезбар´єрів 1-5
  крезол заправка дезбар´єрів 3-5
  лізол миття 0,5-5

 

 

Продовження таблиці 3.

 

5. Дезинфектанти іншого хімічного складу:    
  формалін обприскування, газова і аерозольна дезинфекція 14-40
  парасол обприскування
  фоспар обприскування
  ДЕМП обприскування
  кристал – 700 обприскування
  перекис водню в суміші з 0,1 % молочною кислотою обприскування
  препарат ВВ-1 обприскування інкубаційних яєць 0,25
6. Мийні і дезинфікуючи засоби:    
  дезмол миття молочного посуду 0,5
  мийний порошок А миття молочного посуду 0,5
  мийний порошок Б миття молочного посуду 0,5
  йодоформ миття молочного посуду 0,1
       

 

 

Примітка: При дезинфекції методом миття і поливання норма витрати 0,5 – 1,0 літр на 1 м2; при дезинфекції аеросуспензіями норма витрати становить 200 мл на 1 м2; при аерозольній дезинфекції норма витрати – 20 мл на 1 м3

 

Додаток 6.

Таблиця 4.

 

Рецепти виготовлення отруєних принад для проведення дератизації на фермі

 

№ п/ч Компоненти принад Кількість окремих компонентів
1. а) каша овсяна 920 г
  б) олія 30мл
  в) фосфід цинку 50 г
2. а) кукурудзяне або пшеничне борошно, по вагі 50 частин
  б) м’ясний фарш, по вагі 50 частин
  в) ратиндан, по вагі 3 частини
3. а) рибний або м´ясний фарш 6 частин по вагі
  б) вівсяна або пшенична каша 13 частин по вагі
  в) зоокумарин 1 частина по вагі
4. а) вівсяна каша 90 частин по вагі
  б) олія 9 частин по вагі
  в) крисид 1 частина по вагі
5. а) пшеничне борошно 630 г
  б) вуглекислий барій 70 г
  в) вода 300 мл
6. Ратиндан на поверхні води 0,3 г на 100 см2

 

 

Примітка: компоненти отруєних приманок перемішують безпосередньо перед використанням. Щоб привчити гризунів їсти принади необхідно протягом 3 – 5 днів розкладати не отруєні, а потім у цих же місцях класти отруєні принади.

 

 

Додаток 7.

Таблиця 5.

 

Інсектициди, які застосовують для дезинсекції тваринницьких приміщень

 

№ п/ч Препарат Форма застосування Робоча концентрація
1. Хлорофос Дуст, розчин, принади 0,5-2,0
2. Дихлофос Розчин, принади 0,2-1,0
3. Севін Розчин 0,5-1,0
4. Скіпідар Розчин ( на нафті) 25,0
5. Формальдегід Розчин, аєрозоль 2,0 -40,0
6. Трихлорметафос Розчин 0,1
7. Креолін Розчин 10,0
8. Хлорне вапно У порошку Не менш як 25 % активного хлору
9. ДДВФ Емульсія 0,5

 

 

Примітка: При проведенні дезинфекції і дезинсекції застосовують прилади і механізми різних конструкцій.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.011 с.)