ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст і структура виконання магістерської роботиНазва розділу магістерської роботи Терміни виконання, відмітка про виконання
Вступ  
Розділ 1.  
Розділ 2.  
Розділ 3.  
Висновки  
Список використаних джерел  
Додатки  
Оформлення магістерської роботи, отримання відгуку наукового керівника на роботу, доопрацювання роботи.  
Попередній захист магістерської роботи на кафедрі.  
Підготовка до захисту магістерської роботи.  
Захист магістерської роботи.  

Індивідуальне завдання на виконання магістерської роботи погоджується з науковим керівником кваліфікаційної роботи і засвідчується особистим підписом наукового керівника і студента. Результати виконання підтверджуються стислою характеристикою виконаної роботи та особистим підписом наукового керівника.

 

VІ. Форми звітності студента

Після закінчення виробничої переддипломної практики (до її захисту) практиканти надають керівникам практики звітні документи:

– Щоденник з виробничої переддипломної практики.

– Письмовий звіт про переддипломну практику.

– Звіт про виконання індивідуального завдання.

– Звіт-самоаналізстудента-практиканта, підписаний студентом.

– Відгук керівника від випускової кафедри.

Усі звітні матеріали надаються для контролю керівникам практики від кафедр і подаються на перевірку в теці, що має назву:

«Документація виробничої переддипломної практики

студента (ПІБ)

спеціальності 8.15010005 «Державне управління у сфері освіти».

 

Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник тощо), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити:

1) відомості про виконання студентом завдань блоків-модулів: виробничого і науково-дослідницького;

2) результати виконання індивідуальних завдань;

3) висновки і пропозиції щодо поліпшення організації практики;

4) список використаних джерел.

Матеріали звіту необхідно переплести чи прошити.

Звіт захищається студентом перед комісією, до складу якої входять керівник практики від навчального закладу, викладачі кафедр.

Комісія приймає залік (диференційований залік) у магістрантів у вищому навчальному закладі в термін, визначений навчальною частиною відповідного структурного підрозділу університету.

Завершує практику звітна (підсумкова) конференція, під час якої магістранти звітуються про виконання програми практики у формі виступів, презентаційних програм, аналітичних звітів тощо, де відображено хід та результати переддипломної практики. Керівники практики підбивають підсумки роботи магістрантів, оголошують оцінки, зауваження та пропозиції керівників практики від вищого навчального закладу, випускової кафедри та студентів.

Результати практики оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип розширення кількості підсумкових балів до 100. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 2.

Як видно з таблиці 2, оцінку «відмінно» отримує студент, сума балів якого становить 100 – 90; «добре» – 89 – 70 балів; «задовільно» – 69 – 60 балів. Студенту, який набрав менш ніж 59 балів, виробнича переддипломна практика не зараховується.

Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. Підсумки практики обговорюються на засіданні відповідної кафедри, а загальні підсумки практики підбиваються на вчених радах вищих навчальних закладів і інститутів (факультетів) не менше від одного разу протягом навчального року. Результатом практики є узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та формування готовності випускників до управлінської та наукової діяльності.

Таблиця 2

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.004 с.)