ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV. Організація виробничої переддипломної практики 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівника вищого навчального закладу.

Загальне керівництво виробничої переддипломної практики здійснює керівник (директор) структурного підрозділу ВНЗ (інституту, факультету) та керівник практики, який призначається за розпорядженням декана (директора).

Керівник практики від вищого навчального закладу перед початком практики контролює підготовленість баз практики та ініціює за потреби до прибуття студентів-практикантів проведення відповідні заходи; контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів на практику проводиться вищими навчальними закладами з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

Забезпечення якісного проведення практики передбачає виконання низки організаційних заходів:

1. Керівник від структурного підрозділу університету визначає бази практики.

2. Керівник від випускової кафедри за погодження із керівником практики від університету розподіляє студентів за місцем проходження практики.

3. Керівник від кафедри та представник від бази практики забезпечують якісне виконання програми практики.

4. Практика починається з організаційних зборів (настановної конференції) за участю керівників практики від випускових кафедр, кафедр, що здійснюють підготовку фахівців за спеціалізаціями. На настановній конференції обговорюються заходи з організації, проведення та контролю успішності практики, методичні вказівки, права та обов’язки практикантів, керівників від баз практики, керівників від кафедр, загальні вимоги щодо оформлення звітної документації.

5. На період проходження практики керівником практики від кафедри призначається староста групи, що проходитиме практику на визначеній базі.

6. Старости зобов’язані вести облік відвідувань, забезпечувати навчально-виробничу дисципліну студентів-практикантів, своєчасно доводити інформацію про доручення керівника практики до групи.

7. Протягом практики студенти мають звітуватися про результати її проходження керівнику від кафедри та базового закладу.

8. Після закінчення практики всі студенти подають звітну документацію керівникам практикою від кафедр для перевірки та оцінювання.

9. Практика зараховується студентам, які успішно виконали програму практики, вчасно подали звітну документацію і якісно презентували результати її проходження. У деяких випадках можливе проведення звітної конференції (розширене засідання декількох кафедр) для захисту звітів.

Перед початком проходження виробничої переддипломної практики студент-практикант зобов’язаний пройти інструктаж із правил техніки безпеки на робочому місці з обов’язковою фіксацією дати його проходження та підписом у журналі інструктажів студентів із техніки безпеки. Керівник практики від вищого навчального закладу контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки. У випадку нещасного випадку під час проходження практики студентами його врегулювання передбачено законодавчо.

Графік перебігу виробничої переддипломної практики представлено в табл. 1.

Таблиця 1

ГРАФІК ПЕРЕБІГУ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Зміст роботи Дата Підпис керівника практики Примітки
1. Настановна конференція      
2. Затвердження завдань переддипломної практики      
3. Відвідування баз практики: 1) І етап; 2) ІІ етап      
4. Підготовка звітної документації      
5. Звітування про виконання завдань практики      
6. Підготовка виступу на звітній науковій конференції      
7. Підсумкова конференція      

 

 

Таким чином, студенти спеціальності 8.15010005 «Державне управління у сфері освіти» під час проходження практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік із практики.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право повторного її проходження. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав негативну оцінку з практики під час захисту, відраховується з університету.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.005 с.)