Рекомендації щодо опису документів, які одержані електронною поштоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації щодо опису документів, які одержані електронною поштоюОпис такого документу включає автора, його адресу, дату відправлення документу, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках < >.

Приклад № 6.

German, C. <germannc@mscd.edu> Our projects [Особисте листування]. (5 лютого 1999).

Рекомендації щодо опису документів, які одержані з телеконференцій (Usenet newsgroups)

Приклад № 7.

Розина И.Н. <rozina@edu.donpac.ru> (7 января 1999). Вопросы для преподавателей. edu@emissia.spb.su GROUP emissia offline, ART 629 (18 лютого 1999).

Примітка: ART 629 - це наскрізний номер статті або повідомлення на телеконференції.


Додаток В

Приклад оформлення титульного листа

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНО

Зав. кафедрою

Соціології

 

(підпис)

Д.ф.н.,доцент

М.А. Лепський

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(дата)

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

МАГІСТРА

 

__________________________________________________________

 

 

Виконав ст.групи ___________________________________________________

(шифр) (підпис і дата) (П.І.П.)

 

Керівник___________________________________________________________

(посада) (підпис і дата) (П.І.П.)

Нормоконтролер____________________________________________________

(підпис і дата) (П.І.П.)

 

Запоріжжя


Додаток Г

Зразок технічного завдання

 

Форма №У-9.1

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет Соціології та управління Кафедра Соціології
Спеціальні сть Соціологія
         

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою соціології

д.ф.н., доцент

М.А. Лепський________________

“____”______________2008р

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

Шевченку Кирилу Григоровичу
1. Тема проекту (роботи) Оптимізація вирішення організаційних конфліктів
затверджена наказом по університету від 03.11.2008 р. № 1834 – С
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 15 травня 2008 р.
3. Вихідні дані до проекту (роботи) Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. –
Спб.: Питер, 2001. –358 с, Колобова Н.В.Личная стратегия руководителя // Социальный
конфликт. -2000.-№ 3. – С .28-32, Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и
развитие организации.– М.: Инфра-М, 1996. - 430 с.,Самоукина Н. В. Конфликты и
средства их регулирования //Деньги и кредит –2000.-№ 8. – С .65-71, Старобинский Э.
Управление конфликтом// Психология в бизнесе.-1999.-№ 2. – С.34-40.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити)
1. Уточнити поняття “вирішення конфлікту” та “оптимізація вирішення конфлікту”.
2. розглянути причини організаційних конфліктів та особливості їх протікання.
3. Побудувати алгоритм вирішення конфліктів.
  Малюнків 12, таблиць 4
         

 

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Розділ I   10.10.2008 р. 10.10.2008 р.
Розділ II   28.11.2008 р. 28.11.2008 р.
Розділ III   09.02.2009 р. 09.02.2009 р.

 

7. Дата видачі завдання 1 грудня 2008 р.

 

Керівник________________________________

Завдання прийняв до виконання_____________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  № Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вступ. Вивчення проблеми, бібліографічний пошук Грудень 2008 р. виконано
2. Написання першого розділу Січень 2008 р. виконано
3. Написання другого розділу Лютий 2009 р. виконано
4. Написання третього розділу Березень 2009 р. виконано
5. Написання висновків Квітень 2009 р. виконано

 

Студент - дипломник ________________________________

(підпис)

Керівник проекту____________________________________

(підпис)

 

Додаток Д

Приклад оформлення змісту та розділу

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ

1.1. Назва параграфу…………………………………..6

1.2. Назва параграфу………………………………….15

РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ

2.1. Назва параграфу………………………………….25

2.2. Назва параграфу………………………………….45

ВИСНОВКИ…………………………………………..55

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………...65

ДОДАТКИ……………………………………………..68

 

 

РОЗДІЛ 1

НАЗВА РОЗДІЛУ

Назва підрозділу

Текст дослідження.

Посилання: [7,28].

Посилання на таблицю, рисунок: (див. табл. 3.2.), (див. рис. 2.1.)

Посилання на додаток: (див. додаток А)

Якщо додаток має кілька таблиць або рисунків: (див. додаток А, рис. 1), (див. додаток А, табл. 3)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)