Підготовка до виступу на засіданні ДЕКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до виступу на засіданні ДЕКПерше і найголовніше, з чого починається підготовка до захисту роботи, - це розробка виступу за результатами дослідження у формі усної доповіді, яка покликана розкрити сутність, теоретичне й практичне значення результатів проведеної роботи.

У структурному відношенні доповідь можна поділити на три частини, які складаються із рубрик, кожна з яких являє собою самостійний смисловий блок, хоча в цілому вони логічно взаємопов'язані і представляють єдність, яку сукупно характеризує зміст проведеного дослідження.

Перша частина доповіді віддзеркалює вступ роботи. Рубрики цієї частини відповідають тим смисловим аспектам, відповідно до яких дається опис наукової проблеми, також формулювання мети роботи. Тут же необхідно вказати методи, за допомогою яких одержано фактичний матеріал робіт, а також охарактеризувати її склад і загальну структуру.

Після першої вступної частини йде друга і найбільша за обсягом частина, яка у послідовності, встановленій логікою проведеного дослідження, характеризує кожну частину роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на підсумкові результати. Відзначаються також критичні співставлення та оцінки.

Закінчується доповідь підсумковою частиною, яка будується за висновками роботи. Тут доречно перерахувати загальні висновки з її тексту (не повторюючи більш часткові узагальнення, зроблені при характеристиці розділів основної частини) і зібрати воєдино основні рекомендації.

До тексту доповіді можуть бути додані додаткові матеріали (схеми, таблиці, графіки, діаграми і т.д.), які необхідні для доказів висунутих положень, зроблених висновків і запропонованих рекомендацій.

Коли текст виступу на захист робіт складений, доречно підготувати письмові відповіді, зауваження й побажання, які наявні у відзиву та рецензії, а потім скласти письмові відповіді на всі питання і зауваження, які містяться у рецензії.

У випадку згоди з зауваженнями рецензента можливо використання відповідей типу: “Із чим не можна не погодитися”, “Вказані недоліки можуть бути виправлені...”, “Я зовсім згодний із тим, що...”, “Зауваження по роботі досить справедливі...”.

У випадку незгоди з зауваженнями рецензента можна заперечувати таким чином : “Я дозволю не погодитися...”, “У зв’язку із зауваженнями хотілося б звернути увагу присутніх на таке...”, “Це питання поки залишається відкритим...”, “Факти (результати, дані) доводять, що...” “Із зауваженнями не можна погодитись, оскільки...”, “Думаю, що це не стосується теми нашого дослідження...”, “Така постановка питання неправомірна, оскільки...” і т. п.

Відповіді мають бути короткими, чіткими й добре аргументованими. Якщо можливі посилання на тексти робіт, то їх слід робити. Це надає відповідям найбільшої переконливості й одночасно дозволяє підкреслити достовірність наведеного дослідження.

При підготовці до захисту бажано ще раз уважно перегорнути весь текст роботи, зробити помітки на сторінках, вкласти у потрібні місця закладки. Особливу увагу слід звернути на аналітичні таблиці, графіки та схеми, що містять у собі в наочній і концентрованій формі найбільш значущі результати роботи. Частину таких матеріалів бажано підготувати для ілюстрації у залі засідань ДЕК. Вони оформлюються таким чином, щоб дипломник міг демонструвати їх без особливих утруднень і вони були доступні усім присутнім у залі.

Тривалість доповіді 7 хвилин.

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Основою для написання кваліфікаційних робіт є підготовка та написання студентами курсових робіт. Курсова робота мусить продемонструвати процес оволодіння студентом навичок роботи з науковими джерелами, науковою літературою, правильно їх класифікувати. У ній перевіряються практичні навички роботи з науковими та методичними джерелами у контексті вивчення різноманітних джерел і грамотність (у науковому розумінні) опису літератури, здатності письмово викласти свої думки та висновки. Робота має будуватися на основі фактичного матеріалу, на ґрунтовній теоретичній базі, але не повинна бути компілятивною. Накопичений у курсових роботах матеріал, вироблені навички наукової роботи складають фундамент підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт.

 

Основні вимоги до курсових робіт :

· актуальність тематики, відповідність її сучасному стану науки та перспективам її розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

· вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми;

· вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

· чітка характеристика предмета, мети , завдань і методів дослідження;

· узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Структура роботи:

І. Вступ. Включає наступні елементи: актуальність проблеми, проблемна ситуація, формулювання об'єкту, предмету дослідження, мети і завдань роботи, методів наукового аналізу, стан вивченості питання у світовій літературі, висновки про вирішені та не вирішені аспекти проблеми.

ІІ.Основна частинаскладається здвох або трьох розділів.Назви та зміст розділів (а при необхідності – параграфів), їх співвідношення визначаються з урахуванням обраної теми, мети та завдань роботи..

У розділах необхідно:

- дати визначення або уточнення основних понять дослідження;

- розглянути історію дослідження проблеми;

- проаналізувати методи дослідження, які можуть бути застосовані для теоретичного та праксеологічного опрацювання проблеми;

- охарактеризувати концепції, теоретичні положення, висновки дослідників щодо досліджуваної проблеми;

- розкрити сутність та можливі варіанти вирішення проблеми;

- провести праксеологічне дослідження проблеми;

- розробити рекомендації щодо застосування результатів теоретико-праксеологічних досліджень

- кожен розділ закінчується висновками по викладеному у ньому матеріалу.

ІІІ. У висновках необхідно підвести підсумки теоретичного та праксеологічного дослідження, виходячи з його об’єкту, предмету та мети і завдань роботи, викласти власну думку автора роботи, сформулювати практичні рекомендації щодо вирішення завдань, які були висунуті у вступі.

ІV.Список літератури –у курсовій роботі повинен як правило налічувати не менше 25 назв.

V. Додатки

Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформлюється у відповідності із вимогами до оформлення кваліфікаційних робіт. Відмінність заключається у

— відсутності завдання на виконання курсової роботи;

— обсяг курсової роботи 25 — 30 листів тексту компьютерного набору у відповідності з вимогами до оформлення кваліфікаційних робіт;

— на титульний аркуш не візується підписом завідуючого кафедрою.

Науковий керівник, оцінюючи курсову роботу, у своєму відзиві повинен вказати основні здобутки та недоліки роботи.

 

 

Додаток Б

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Монографії (один, два або три автори):

 

Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Smith A. D. National identity. – L.: Penguin Books, 1991.

 

Монографії (чотири автори)

Cоциальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, М.Е. Зеленова, М.Ю. Кондратьев / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.; ил.

 

Монографії (п'ять та більше авторів):

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.; іл.

 

Багатотомні видання:

Город в средневековой цивилизации Западной Европы: В 4 т. / Ин-т всеоб ист.РАН. М.: Наука 1999. – Т.1: Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.; ил.

 

Збірки наукових праць:

 

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; Вступ. ст. І.М. Дзюби; Перед. сл. М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. (“Пам’ятки історичної думки України”).

 

Словники:

 

Словник античної міфології / Уклад. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ. ст. А.О. Білецького / Відп. ред. А.О. Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. – 240 с.

Складові частини книги:

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т. 3: От средневековья к новому времени (конец ХV – первая половина ХVII в.). – Ч. V. – Гл. 2. – С. 411-431.

 

Збірки наукових статей:

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю. Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250 с. (Серия “История и память”).

 

Складові частини збірника:

Дмитриев М.В. Польская шляхта в ХVІ – ХVІІІ веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. – М.: Археографический центр, 1997. – С. 192-215.

 

Складові частини журналу:

Фукуяма Френсис. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 134-155.

 

Статті в енциклопедії:

 

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 139-140.

 

Дисертації:

 

Качура Ю.Б. Югославия в концепциях и внешней политике США в 60-х гг.: Дисс… канд. истор. наук: 07.00.02. – М., 1989. – 185 с.

 

Автореферати дисертацій:

 

Брусиловська О.І. Політика США щодо країн Східної Європи після Другої світової війни: аналіз концепцій сучасної американської політології: Автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.02. / Одеський нац. ун-т. – Одеса, 1996. – 18 с.

 

Довідкові видання:

 

Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. – К.: Смолоскип, 2000. – Вип. 3 – 268 с.

Правители Европы. Справочное издание / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: Полис, 1998. – 527 с.

 

Інструкції:

 

Інструкція до “відкритого листа” на право проведення археологічних досліджень на території України (тимчасова): Затв. Інститутом археології НАНУ 12.05.1998. – К., 1998. – 17 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.016 с.)