ТОП 10:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліниМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

для студентів спеціальності 5.03040101 „Правознавство”

галузь знань 0304 „Право”

 

 

Маріуполь

 

 

РОЗРОБНИК:

 

Кащеєв Леонід Інокентійович, викладач МК ДВНЗ «ПДТУ»,

викладач вищої категорії.

 

 

Обговорено та рекомендовано на засіданні циклової комісії соціально-економічних та правознавчих дисциплін.

Протокол від “ 28серпня 2014 року № 1

 

Голова циклової комісії соціально-економічних та правознавчих дисциплін.

 

 

_______________________ ( Табала О.Е.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____” _____________ 2014 року.

 

Вступ

Вивчення кримінального процесу має на меті засвоєння студентами комплексу теоре тичних знань кримінально-процесуального законодавства України, що визначає діяльність правоохоронних органів, яка здійснюється у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кри мінального процесуального кодексу України (далі – КПК).

Знання з кримінального процесу покликані підвищувати рівень професійної підго товки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

З метою забезпечення найбільш ефективної боротьбизізлочинністю і створення для громадян гарантій від безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності перед бачається відповідний порядок діяльності органів досудового слідства, прокуратури, суду (судді), що регулюється кримінально-процесуальним правом.

У сучасних умовах перед законодавчими органами, юридичною наукою і практикою стоїть завдання забезпечити формування суверенної правової держави, тому останнім ча сом був введений в дію новий КПК України.

Кримінальний процес – специфічна галузь, в якій дістає вираження правоохоронна функція держави, яку виконують спеціальні органи держави. Важливо знати, яке місце посідає кримінальний процес у справі зміцнення пра­вової основи державного і громадсь кого життя, забезпечення законності та правопорядку, розкриття і розслідування злочинів, який його виховний зміст.

Від правильного розуміння поняття, сутіта завдання кримінального процесу зале жить і загальний підхід до вчення про кримінально-процесуальну форму, процесу­альні га рантії, про стадії, суб’єктів і функції криміналь­ного судочинства.

Діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і судді (суду) з розслі дування і судового розгляду кримінальних справ має публічно-правовий характер. Злочин завжди завдає громадянам, державі певну шкоду, і це зобов’язує органи держави, що пок ликані вести боротьбу зі злочинністю, в межах своєї компетенції порушувати кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вживати усіх передбачених зако­ном заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання (ст. 4 КПК України).

Працюючи в цьому напрямі, правоохоронні органи вирішують загальні завдання боротьби зі злочинністю.

Держава, визнаючи і встановлюючи правову базу для протидії злочинності, передба чає, по-перше, які саме діяння (дії чи бездіяльність) визнаються злочинами і які заходи по­карання повинні застосовуватись до осіб, які їх вчинили (що становить предмет вивчення кримінального права); по-друге, які державні органи покликані здійснювати пра­вову боротьбу зі злочинами, як ці органи утворюються і функціонують (законодавство про судоустрій і прокуратуру); по-третє, в якому порядку, якими заходами і з додер­жанням яких принципів і правил повинно проводитись встановлення обставин вчинення злочинів, винних осіб і їх покарання (кримінальний процес). Усе це і складає кри­мінально-процесуа льне право.

Підготовка молодших спеціалістів з права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального процесу, вивчення якого потребує, крім засвоєння теоретичного матеріа лу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання іспиту, а по закінченні терміну навчання – написання контрольної роботи для студентів заочної фор ми навчання.

1. Мета контрольної роботи

Контрольна робота — одна з основних і ефективних форм самостійної роботи сту дентів заочної форми навчання. Вона підбиває підсумки у вивченні теоретичного курсу.

Мета контрольної роботи — закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення курсу.

При її написанні студент повинен виявити глибокі знання законів України, поста нов та декретів уряду, спеціальної літератури з питань теми.

Виконання контрольної роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працю вати з інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глиб ше вивчити основні проблеми; оцінити їх та внести пропозиції з удосконалення вітчизня ної правової системи, показати знання інструктивних матеріалів, нормативних актів, лі тератури з проблемних питань обраної теми, висловити і обґрунтувати свою точку зору на ту чи іншу проблему теоретичного чи практичного значення.

2. Загальні вимоги до контрольної роботи

У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної те ми, показати знання літературних джерел.

В контрольній роботі студенту необхідно показати знання основних питань теми та вміння виділити в неї головне. Теоретичний матеріал потрібно зв’язувати з практичною діяльністю правоохоронних органів.

Контрольна робота переслідує важливу мету – набуття студентами вміння аналізу вати дію норм закону, застосовувати керівні роз’яснення пленумів Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ма теріали судової практики, творчо і самостійно вивчати літературні джерела.

Контрольна робота носить комплексний характер, складається із двох частин: пер ша – присвячена теоретичному питанню кримінального процесу; друга – розв’язанню задач, які надані як приклади із судової практики.

Матеріали до контрольної роботи повинні бути основані на глибокому аналізі ке рівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, вивчених нормативних матеріа лів, рекомендованої літератури, матеріалів судової і слідчої практики.

Контрольна робота виконується самостійно і не передбачає механічного перепису вання літературних джерел. У випадках використання цитат (думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити про це помітки (зноски), які в кінці роботи нумеруються по черзі застосування, і подаються за таким стандартом, наприклад: Яновська О. Г. Кон цептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія / О. Г. Яновська. – К. : Прецедент, 2011. – 303 с.; Удалова Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : монографія / В. Я. Корсун, Л. Д. Удалова. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с..

Зміст теоретичного розділу контрольної роботи має відповідати сучасному рівню розвитку юридичної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити актуальні проблеми сучасних питань кримінального процесу, проаналізувати фактичні дані щодо юридичної практики, дати оцінку позитивних та негативних аспектів, вказати напрямки удосконалення вітчизняного законодавства.

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в юридичній літературі немає єди ної точки зору з питань, які досліджуються. В цьому випадку слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їх точок зору та одночасно викласти власні погляди з да ного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 сторінок стандартного фор мату А - 4. Зміст роботи повинен відповідати плану, який в свою чергу має відбивати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.Приблизний план роботи додається, але за студентом залишається право скласти самостійно план роботи.

3. Етапи підготовки контрольної роботи

Підготовка контрольної роботи включає такі етапи: вибір теми, складання поперед нього плану, підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного ма теріалу; консультація з викладачем і уточнення плану роботи; передача її до учбової частини для рецензування викладачем та захист.

4. Вибір теми контрольної роботи і складання плану

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання розподіляються від повідно до списку у журналі академгрупи. Перший по списку виконує тему 1, другий – тему 2 і т. д.

Перший етап виконання контрольної роботи — вибір теми.

Запропонована тематика контрольних робіт приведена нижче.

На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної лі тератури, консультацій з викладачем сту­дент складає деталізований план контрольної роботи, який протягом подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись, або використовує приблизний план наведений до кожної контрольної роботи.

План — основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємо зв’я зок частин роботи.

5. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Літературу з питань контрольної роботи студент підбирає як самостійно, використо вуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на спеціальну літературу, що стосується теми, періо дичні видання (газети, журнали), наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Уряду, офіцій них сайтах ВРУ, міністерств, періодичних виданнях .

Після складання бібліографії студент повинен приступити до вивчення літератури.

6. Структура і зміст контрольної роботи

При написанні контрольної роботи слід дотримуватись наступних вимог:

· відповідність основних положень роботи, її спрямованості законам України та пос тановам і декретам Уряду;

· достатня повнота і комплексність фактичного матеріалу, що дозволяє аналізувати всі основні питання зібраної теми;

· юридична грамотність і достатня глибина аналізу матеріалу;

· наявність у роботі пропозицій і висновків щодо вдосконалення питань обраної теми;

· акуратність виконання роботи.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно показати актуальність обраної теми, її теоретичну і практичну значущість, а також мету і завдання контрольної роботи; методи дослідження, що вико ристовувались при написанні контрольної роботи.

При написанні основної частини роботи необхідно відповідно до плану глибоко і все бічно розкрити суть проблеми. Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд з нормативними документами, статистичними даними необхідно використовува ти фактичні статистичні дані. На використані матеріали в контрольній роботі необхід но зробити посилання за встановленою формою.

У висновках контрольної роботи слід підбити підсумки дослідження, дати реко мендації за всіма його аспектами, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бу ти розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення і узагальнення пере дового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрун то ваними, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Після додатків розміщується список використаних літературних джерел.

7. Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути написана чітким розбірливим почерком, грамотно і охайно або набрана на комп’ютері. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уважно сте жити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями.

При оформленні контрольної роботи слід дотримуватись встановлених стандартом вимог.

Текст пишеться з однієї сторони білого паперу формату А - 4. Кожна сторінка обме жується полями: лівим — не менше 30 мм, правим — не менше 20 мм.

Відстань між заголовком і текстом має бути 15—20 мм. Кожне питання, зазначене в плані контрольної роботи, починається з нової сторінки і повинно мати свій заголовок.

На всі таблиці, схеми, малюнки, графіки у тексті необхідно давати посилання. Назви таблиць повинні відображати основний зміст числової інформації. Таблицю розміщу ють після першого посилання на неї в тексті. Кожна таблиця супроводжується порядко вим номером.

У списку використаної літератури треба подати джерела у такій послідовності: Конс титуція України, закони України, постанови і декрети Уряду, статистичні збірники, а по тім додаткова література в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів ав тора.

Використані книги і брошури слід записувати у такій формі:

прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання. Міста Москва, Київ визначаються першими літерами: — М., — К., а назви ін ших міст подаються повністю.

Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік ви дання, номер журналу чи газети.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, позначається порядковим номером, який проставляється в правому верхньому кутку сторінки.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Текст контрольної роботи можна писати від руки чорнила ми (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на ком п’ютері.

Титульний аркуш оформляється відповідно до зразка. Завершену роботу студенти подають до учбової частини не пізніше місячного терміну до початку зимової сесії.

8. Рецензування і захист роботи

Контрольну роботу перевіряє викладач дисципліни. В рецензії викладач має вказати позитивні сторони та недоліки роботи.

Контрольна робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті студенту необхідно розкрити основний зміст роботи, навести пропозиції, обґрунтувати свою точку зору та відповісти на питання викладача.

Після захисту контрольної роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно»).

Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробці протягом терміну, встановлено го викладачем, але не пізніше тижня до початку сесії. Студент, що отримав незадовіль ну оцінку, не допускається до іспиту з даного курсу.

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого акуратно і правильно оформлена кон трольна робота, яка має цільову спрямованість, вміщує практичний результат і глибо кий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» отримує студент за роботу, у якій виконані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропози ції. Ця робота повинна бути виконана правильно і акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в якого робота вміщує мало елементів науко вого дослідження, слабо проведений аналіз, висновки і пропозиції аргументовані недос татньо, робота оформлена неакуратно з порушенням вимог до виконання.

Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються на доопрацювання через учбову частину коледжу.

 

 

тематика, Приблизні плани та рекомендована література

Висновки

Список використаної літератури

Задача № 1

Після повідомлення Калову І.В. про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 185 КК Украї ни, слідчий обрав йому запобіжний захід – домашній арешт, однак Калов І.В. через кіль ка днів зник з постійного місця проживання. Після вжиття відповідних заходів встанови ти його місце перебування не вдалося.

Які дії необхідно вчинити слідчому?

Задача № 2

В ході розслідування злочину, передбаченого ст. 257 КК України, на адресу старшого слідчого у особливо важливих справах Іванова неодноразово надходили анонімні листи з вимогами відмовитися від розслідування справи і погрозами знищити його майно шля хом підпалу. Якось, до Іванова з’явився представник садівничого товариства, до якого входив слідчий, і повідомив, що на його (Іванова) дільниці сталася пожежа, в результаті якої повністю згорів садовий будинок та майно, яке знаходилося в ньому. Іванов виїхав на огляд місця події, після чого, повернувшись в свій службовий кабінет, вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передба ченого ст. 347 КК України, та розпочав досудове розслідування.

Оцініть правомірність дій слідчого Іванова та процесуальне значення прийнятих ним рішень.

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 9, 28, 29, 51, 53, 54, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 85, 95, 96].

 

Тема 8. Судовий розгляд

Приблизний план

Вступ

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні.

3. Межі судового розгляду.

4. Процедура судового розгляду.

Висновки

Список використаної літератури

Задача № 1

17 грудня 2012 року були внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення крадіжки в автобусі у Редьки В. К. господарської сумки з ре чами. Слідчий, який провадив досудове слідство, встановивши, що зазначений злочин вчинив Піпкін, через 7 днів повідомив йому про підозру у вчиненні злочину та допитав Піпкіна як підозрюваного. 26 грудня 2012 року слідчий склав обвинувальний акт і напра вив справу до суду.

Чи є в діях слідчого порушення норм кримінального процесуального закону?

Задача № 2

Власов, Петров і Чемченко вчинили п’ять розбійних нападів з метою заволодіння мате ріальними цінностями в промтоварних магазинах. Діючи за попередньою змовою, вони під’їжджали до магазину на автомобілі «Жигулі», який належав Чемченку, і, погрожую чи сторожу обрізом мисливської рушниці, зв’язували його, після чого зламували запори. Із магазину співучасники, зазвичай, розкрадали найцінніші речі та завантажували їх в ав томобіль, після чого Чемченко відвозив украдене до себе додому.

Під час обшуку у Власова в сараї було знайдено та вилучено обріз мисливської рушниці з дванадцятьма патронами. У квартирі Петрова слідчим були знайдені ломик «Фомка», відмички та зв’язки ключів. За місцем проживання Чемченка були вилучені лише деякі з украдених товарів, так як більшість із них він встиг реалізувати. Під час обшуку у Чем ченка був описаний та вилучений його власний автомобіль «Жигулі».

Визначте вид речових доказів, виявлених під час обшуків, і їх долю після вирішення справи. Який порядок приєднання до кримінальної справи виявлених під час обшуку предметів?

Література: [5, 7, 9, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 85, 93, 95, 96].

Тема 20. Запобіжні заходи

Приблизний план

Вступ

1. Загальна характеристика заходів процесуального примусу за кримінально-процесуаль ним правом України, їх поняття, види та значення.

2. Поняття та види запобіжних заходів. Підстави і мета застосування запобіжних захо дів.

3. Порядок обрання, зміни та скасування запобіжного заходу.

Висновки

Список використаної літератури

Задача № 1

Сантехнік ЖЕКу М., який був запрошений для участі в обшуку приміщення офісу нота ріуса як спеціаліст, попросив слідчого вручити йому про це копію постанови, де були б перераховані його права.

Чи підлягає дане клопотання задоволенню?

Задача № 2

Громадянин Д. був викритий у скоєнні трьох квартирних крадіжок у Харкові, двох крадіжок з ювелірних магазинів у Дніпропетровську і вбивства в Києві. Затримали його в Миколаєві при спробі вбити працівника міліції.

Де повинно провадитись і завершуватися досудове розслідування щодо Д.? Кому його доручити?

Література: [5, 7, 9, 55, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 85, 95, 96].

Рішення

Відповідно до п.20 ст.7 КПК України проголошується принцип гласності і відкри тості судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

Частина 2 ст.27 КПК України закріплює те, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

В умовах задачі гр. Бойко підозрюється у вчиненні розкрадання державного майна і хабара, що не підподає під будь який пункт цієх статті.

Закритий судовий розгляд, крім того, допускається за мотивованою ухвалою суду в справах про злочини осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, в справах про ста теві злочини, а також в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі та у разі коли цього пот ребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист. Слухання справ у закритому засіданні суду здійснюється з додержанням усіх правил судочинства. Вироки судів у всіх випадках проголошуються публічно.

Отже в даній статті визначається зміст принципу гласності, але цей принцип стосується саме судового розгляду справи і оголошення вироку суду, і аж ніяк не присут ність на слідчих діях. Тому в цьому випадку принцип гласності порушено не було.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року //Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24.

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.

4. Конституція України від 28.06.96 р. // ВВР. – 1996. – № 30.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України. – 2012. – № 90–91.

6. Кримінальний кодекс України: чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 ро ку. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

7. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К. : ПАЛИВОДА .А. В., 2011. − 456 с.

8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // ВВР. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Cт. 2509.

10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

12. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. № 4715.

13. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 4.

14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

15. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 червня 1993 р.// ВВР. –1993 –№ 35.

16. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.

17. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р./ВВР–1992.–№ 27

18. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 28.

19. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року // ВВР. – 2010. – № 41–45. – Ст. 529.

20. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

21. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підроз ділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопо рушення та інші події та положень про комісії : Наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 1. – Ст. 30.

22. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні : Указ Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Додаткова

23. Адвокатура України: навчальний посібник у 2-х книгах / за заг. ред. С. Я. Фурси. − К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

24. Басиста І. В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розсліду вання : монографія. – Івано-Франківськ : «Тіповіт», 2011. – 500 с.

25. Бахин В. П. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. – К., 2007. – 489 с.

26. Баулін О. В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гаран тії / О. В. Баулін, Н. С. Карпов. – К. : НАВСУ, «Охорона праці», 2001. – 232 с.

27. Березняк В. С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: монографія / В. С. Березняк, В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

28. Верхогляд-Герасименко О. В.Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія. – Харків:Вид-во «Юрайт», 2012.

29. Гаюр І. Й.Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: автореф.дис. на здобуття наук. ступ. канд.юрид. наук: спец. : 12.00.09 / І. Й. Гаюр. – Київ, 2011. – 20 с.

30. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. − К. : КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

31. Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінально му процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею,судового розгляду та апеляційного провадження: монографія / М. М. Гультай. – Х. : «Кроссроуд», 2008. – 174 с.

32. Джига М. В. Провадження дізнання в Україні /О. В. Баулін, М. В. Джига, С. І. Лук`янець, С. М.Стахівський. – К., 1999. – 156 с.

33. Дізнання в органах внутрішніх справ: навч.-метод. посібник / Ю. І. Азаров, О. В. Бу гаков, Н. І. Щегель. – К. : КНУВС, 2007. – 182 с.

34. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України: монографія / О. М. Дроздов. – Х. : Видавець ФОП Вапнярчук Н. М., 2008. – 208 с.

35. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному су дочинстві: монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К. : БМК, 2011.

36. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар / Я. П. Зейкан. – 4-те вид. – К. : КНТ, 2009. – 600 с.

37. Зеленський С. М. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної від повідальності: навчальний посібник/ С. М. Зеленський,С. П. Назаренко, Д. П. Письмен ний. – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

38. Зеленецкий В. С. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголов ных дел / В. С. Зеленецкий, В. Ю. Кузьминова. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

39. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: практичний. посібник / В. В. Рожнова, Ю. І. Азаров, В. Г. Фатхутдінов ; за заг. ред. В. Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009.

40. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / за ред. Ю. М. Грошевого. – Х. : Вапнярчук, 2010. – 568 с.

41. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах : навчальний посібник / С. О. Бандурка, Р. В. Єдин, С. О. Сичов, С. В. Слінько. – Х. : Золота миля, 2011.

42. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального пра ва: монографія / О. В. Капліна. – Харків : Право, 2008. – 296 с.

43. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: монографія / Н. С. Карпов. − К. : КНУВС, 2007. – 522 с.

44. Карпенко М. О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: мо нографія / М. О. Карпенко. – Х. : Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

45. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної.–Х.: Право, 2010. – 608 с.

46. Кримінально-процесуальне право: навч. посібник/ Ю. І. Азаров, С. О. Заїка, В. Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.

47. Кримінальний процес України: тестові завдання: навч. посібник / В. Т. Нор, В. П. Бойко, Н. Р. Бобечко [та ін.]. – К. : Правова єдність, 2010. – 373 с.

48. Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: монографія /Т. В. Корчева.– Х.:Видавець ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. – 200 с.

49. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним ко дек сом України (Загальна частина) / В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, Я. Ю. Конюшенко [та ін.]. – К. : НАВС, 2012. – 280 с.

50. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодек сом України (Особлива частина) / О. Ю. Хабло, О. С. Степанов, М. П. Климчук [та ін.]. – К. : НАВС, 2012. – 200 с.

51. Кучинська О. П. Кримінальний процес України: навч. посібник / О. П. Кучинська, О. А. Кучинська. – К. : Прецедент, 2005. – 202 с.

52. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провад ження : навч.-практ. посібник / О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

53. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право. Курс лекцій: навч. посібник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2005. – 405 с.

54. Лобойко Л. М. Уголовно-процессуальное право. Курс лекцій: учеб. пособие / Л. М. Лобойко. – Х. : Одиссей, 2007. – 457 с.

55. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна компетенція: монографія / Л. М. Лобойко. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.

56. Лоскутов Т. О. Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим: монографія / Т. О. Лоскутов. – Дніпропетровськ : «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.

57. Ляш А. О. Кримінальний процес (Особлива частина): навчальний посібник для дис танційного навчання / А. О. Ляш. – К. : Університет «Україна», 2006. – 470 с.

58. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

59. Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європей ських стандартів. Теорія, історія і практика: монографія / В. Т. Маляренко.− К.: Кон церн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 544 с.

60. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства/В. Т. Маляренко. – К., 2000. – 320 с.

61. Малярчук Т. В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: авто реф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.юрид. наук : спец. : 12.00.09 / Т. В. Малярчук. – Київ, 2011. – 16 с.

62. Мірошніков І. Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: монографія /І. Ю. Мірош ніков. – Харків : Право, 2007. – 192 с.

63. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посібник / А. В. Молдован. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с.

64. Назаров В. В. Кримінальний процес України : підручник / В. В. Назаров, Г. М. Оме льяненко. – К. : Юридична думка, 2008. – 548 с.

65. Назаров В. В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України : монографія / В. В. Назаров. – Х. : «Золота миля», 2009. – 400 с.

66. Пашинін О. І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України : монографія / О. І. Пашинін. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 164 с.

67. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М. А. Погорецький. − Х.: Арсіс, ЛТД, 2007.

68. Письменний Д. П. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: навч. посібник / Д. П. Письменний, О. Є. Омельченко. – К., 2005. – 158 с.

69. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

70. Поповченко О. І.Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід / О. В. Баулін, Н. С. Карпов, О. І. Поповченко, Д. О. Савицький, – К. : Се менко Сергій, 2004. – 213 с.

71. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видав ництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

72. Пукач І. Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.юрид.наук:спец.: 12.00.09 / І. Б. Пукач. – Київ, 2011. – 17 с.

73. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досу дового провадження: матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2012. – 224 с.

74. Рожнова В. В. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: посібник / Ю. І. Азаров, С. О. Заїка, В.В. Рожнова. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 260 с.

75. Сізінцова Ю. Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування : навч. посібник / Ю. Ю. Сізінцова. – К.: Дакор, 2010. – 128с.

76. Смоков С. М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінально му судочинстві / К. Г. Горелкіна, С. М. Смоков. – Одеса : Астропринт, 2012. – 152 с.

77. Слінько С. В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: моногра фія / С. В. Слінько. – Х. : РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

78. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному зако нодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2011. – 168 с.

79. Статіва І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І. І. Статіва. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

80. Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: моногра фія / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – 216 с.

81. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : підручник / Л. Д. Удалова. − К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 158 с.

82. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посібник / Л. Д. Удалова. – 2-ге вид. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

83. Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : навч. посібник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, О. В. Шпотаківська. – К. : КНТ, 2010. – 360 с.

84. Удалова Л. Д. Зловживання у сфері кримінального процесу : монографія / Л. Д. Уда лова, О. Ю. Хабло. – К. : Дакор, 2010. – 176 с.

85. Удалова Л. Д. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата міс цевої ради : монографія / Л. Д. Удалова, Г. М. Доросінська. – К. : КНТ, 2011. –

86. Удалова Л. Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинувачено го: навчальний посібник / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр. – К. : КНТ, 2012. – 168 с.

87. Удалова Л. Д. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудово го розслідування : навчальний посібник / Л. Д. Удалова, І. В. Паризький. – К. : Видавни чий дім «Скіф», 2012. – 184 с.

88. Удалова Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : моногра фія / В. Я. Корсун, Л. Д. Удалова. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.

89. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010.

90. Хавронюк М. І. Конституція України : коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / М. І. Хавронюк. – К. : Літера, 2008. –384 с.

91. Черненко А. П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій : монографія / А. П. Черненко. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

92. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримі нального судочинства : монографія / О. Г. Яновська. – К. : Прецедент,Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.034 с.)