ТОП 10:

Комплексне модульне завданняРеферат – на одну із запропонованих тем:

1. Філософські образи науки та її методів.

2. Класичне природознавство та його методологія.

3. Революція в природознавстві кінця 19 – початку 20 ст. і становлення ідей і методів некласичної науки.

4. Концептуально-методологічні зміни в природознавстві кінця 20 ст.

5. Філософсько-методологічні проблеми соціального пізнання.

6. Формування соціально – гуманітарної методології в філософії історії.

7. Науки про природу і науки про культуру. \ В. Дільтей, В. Виндельбанд, Г.Риккерт\

8. Методологія соціальних наук К.Поппера.

9. Філософська герменевтика Г.Гадамера.

10. Структурний метод в гуманітарних науках \ М.Фуко\

11. Проблеми філософії і методології науки в постпозитивізмі.

12. Концепція науки і розвитку наукового знання К.Поппера.

13. Концепція зміни парадигм і “методологічні директиви” Т.Куна.

14. Методологія науково – дослідницьких програм І. Лакатоса.

15. Реконструкція історії науки П.Фейєрабендом і його теоретико-методологічний плюралізм.

16. Логіка наукового дослідження.

17. Синергетика як теорія самоорганізації.

18. Мистецтво відкриття : методологія та логіка наукової творчості.

19. Людина та ноосфера.

20. Наука та культура.

21. Самосвідомість і наукова творчість.

22. Герменевтика і психоаналіз.

23. Філософська антропологія і філософія науки.

24. Психологія науки.

25. Гуманістична перспектива в пострадянській психології.

 

Реферат (ІНДЗ) повинен бути завершеною теоретико-практичною роботою, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних занять.Зміст реферату повинен відповідати належній структурі:

· вступ – зазначається тема, мета й завдання роботи та основи її положення (частини, розділи);

· основна частина – вивчення першоджерел, їх систематизація, узагальнення, самостійні твердження щодо наукової спадщини вчених; порівняння різних точок зору сучасних мовознавців; використання науково-методичної та довідкової літератури;

· висновки;

· список використаної літератури.

Порядок подання та захист ІНДЗ (реферату):

1. Реферат подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об’ємом від 10 до 15 друкованих аркушів).

2. ІНДЗ подається лектору не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену.

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному практичному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист реферату шляхом усного звіту (до 5 хвилин).

 


ФОРМИ КОНТРОЛЮ (екзамен).

Питання до екзамену для магістрантів з курсу:

“Філософія та методологія науки”.

 

Вступ:

1. Наука і техніка як предмет філософської рефлексії.

2. Загальна характеристика основних філософських проблем науки і техніки. Класифікація сучасних наук.

Тема 1. Наука як цілісна соціальна система.

3. Наука в системі культури. Багатоаспектність феномена науки.

4. Співвідношення світоглядних, філософських, методологічних, логіко-гносеологічних і соціологічних аспектів науки.

5. Соціальна сутність та функції науки.

6. Структура соціальних відносин у науці.

Тема 2. Виникнення науки і закономірності її розвитку.

7. Соціально-практична зумовленість науки.

8. Основні історичні етапи розвитку науки.

9. Особливості розвитку сучасної науки.

10. Закономірності розвитку науки.

11. Диференціація та інтеграція наук, їх діалектична взаємодія. Формування міждисциплінарних зв’язків.

12. Математизація науки.

13. Управління наукою: сутність, засоби, цілі.

14. Наукові революції, їх структура і різновиди.

15. Загальна модель розвитку науки в концепціях К.Поппера та І. Лакатоса.

16. Загальна модель розвитку науки в концепціях П.Фейєрабента і С. Тулміна.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.003 с.)