Тема 5. Зміст освіти, його складові. Стандарти вищої освіти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Зміст освіти, його складові. Стандарти вищої освіти.Основні поняття: знання, навички, уміння, якості, зміст вищої освіти, пізнавальна діяльність, емоційно-ціннісні ставлення, стандарт, зміст навчання, державний стандарт, галузевий стандарт, стандарт ВНЗ, ОКР, ОКХ, ОПП, навчальний план, програма, підручник, посібник.

Зміст: знаннєво лоієнтований підхід, особистісно орієнтований підхід до визначення сутності змісту освіти. Предметна і діяльнісна складова змісту вищої освіти. Зміст навчання. Сучасні підходи до визначення змісту освіти у зарубіжній вищий школі. Стандарт вищої освіти. Державний, галузеві стандарти, Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Рівні формування змісту освіти. Освітньо-професійна програма. Навчальний план, навчальна програма. Навчальна програма дисципліни: типова, робоча. Структура навчальної програми. Підручник, принципи побудови підручника. Навчальний посібник.

Тема 6. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі

Основні поняття: Форми навчання; форма організації, метод, засіб навчання; класифікація методів навчання.

Зміст: Форми навчання: денна (стаціонарна); вечірня; заочна, дистанційна, екстернат.

Сутність поняття «форми організації навчання». Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Види навчальних занять: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Розвиток і становлення організаційних форм навчання.

Методи навчання. Типологія і характеристика методів навчання. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

Завдання для самостійної роботи (4 год)

Тема: Зміст освіти, форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі.

1 Особливості формування змісту освіти у вищій школі. Курсова, предметна, кредитно-модульна системи організації навчання.

Практичне завдання

· Визначте позитивні і спірні, на Ваш погляд, сторони кредитно-модульної системи організації навчання.

2 Сутність основних підходів до визначення змісту освіти.

3 Складові змісту освіти, їх характеристика.

4 Джерела змісту вищої освіти. Структура навчальних планів і навчальних програм.

5 Стандарти вищої освіти, їх складові.

6 Основні рівні формування змісту освіти.

7 Навчальна програма, її зміст і побудова.

Практичні завдання:

· Проаналізуйте навчальний план Вашої спеціальності. Визначте його структуру (співвідношення гуманітарних, соціально-економічних, професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін). Чи є вона, на Вашу думку, оптимальною?

· Проаналізуйте один з підручників “Педагогіка вищої школи” (за власним вибором) з огляду дотримання в ньому вимог до навчальної літератури.

8 Поняття методів і засобів навчання у вищій школі.

9 Поняття форм організації навчання у вищій школі. Загальна характеристика лекційно-семінарської системи навчання.

Практичні завдання:

Які методи, на Вашу думку, найбільш ефективні у викладанні предметів Вашого фаху, при вивченні теоретичних та практичних дисциплін.

& ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 46-94.

2. Закон України “Про вищу освіту”. – Харків: КСИЛОН, 2002. – С. 1-7; 9-13; 40 (ст. 1, 3, 6-8, 11-14, 41-43).

3. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – С. 34-50.

4. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С.6-8, 13-16, 18-23.

5. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадян­ського суспільства та основа інноваційного розвитку // Вища школа. – 2005. – №1. – С. 13-30.

6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міносвіти 02.06.1993 р. №161) // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: Форум, 2002. – С. 413-432.

Додаткова:

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання / Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підруч. за модульно-рейтинговою системою навч. для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 383 с.

3. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 395 с.

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. Навчальний посібник. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

5. Гебос А.И. Психологические условия формирования положительной мотивации к учению // Воспитание, обучение и психологическое развитие: Тезисы к V съезду психологов. – М., 1977. – Ч. 1. – С. 54-57.

6. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М., Данчук В.Д. Вища освіта і Болонський процес: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2006. – 440 с.

7. Євсєєва О. До питання конкретизації змісту вищої освіти студента педагогічного ВНЗ // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6. – №4. – С. 128-132.

8. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы. – Челябинск, 1990.

9. Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу. – Херсон: ХДУ, 2004. – 172 с.

10. Концептуальная модель и макет образовательного стандарта высшего образования стран СНГ. – М., 2006.

11. Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: УМК ВО, 1990. – 176 с.

12. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М., 1980.

13. Момот Л. Діяльнісний компонент змісту освіти // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7. – №2. – С. 88-92.

14. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с.

15. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І. Методичні матеріали для розробки нормативного та навчально-методичного забезпечення ступеневої підготовки фахівців іноземних мов. – К.: КДЛУ, 1999. – 158 с.

16. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 303 с.

17. Педагогика высшей школы. Учебно-методическое пособие / Научн. ред. Н.М.Пей­сахов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 191 с.

18. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособ. – 2-е изд., доп. и перераб. / Рук. авт. коллектива С.И.Самыгин. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2002. – 545 с.

19. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210 с.

20. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. – К., 2004.

21. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Издат. центр «Академия», 2001. – 304 с.

22. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы. История и современные проблемы. – М., 2002.

23. Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору // Вища школа. – 2004. – №1. – С. 50-62.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)