Напряму підготовки «Економіка підприємства»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напряму підготовки «Економіка підприємства» 

Київ – 2012-13

ЗМІСТ

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ курсу «Маркетинг   С.2
Змістовий модуль 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ   С.4
  Змістовий модуль 2. Розробка маркетингових програм С.12
4. Контрольні запитання до змістового модуля 1 С.22
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 С.24
Контрольні запитання до змістового модуля 2 С.27
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 С.30
Перелік запитань до іспиту С.32
Типове екзаменаційне завдання С.34
Наскрізне завдання для індивідуального самостійного виконання С.36
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ С.37
Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни «Маркетинг» С.38

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ курсу «Маркетинг»

№ п/п Тема Кількість навчальних годин, у тому числі
Разом годин/ кредитів Аудиторних Сам. роб. студ. (год.) Інд. робота сту-дента (год.)
Лекції (годин) Семінари/ практичні заняття (годин)
  Змістовий модуль І. Методологічні основи маркетингу
1. Сутність маркетингу. Концепції маркетингового розвитку
2. Маркетингове середовище
3. Дослідницька функція маркетингу
4. Комплексний аналіз та прогнозування розвитку ринку
5. Моделі поведінки споживачів
6. Конкуренція та конкуренти
  Усього за модулем 1
  Змістовий модуль ІІ. Розробка маркетингових програм
7. Розробка товарної політики підприємств
8. Життєвий цикл товару. Інноваційна політика фірми
9. Ціноутворення в комплексі маркетингових зусиль
10. Розподіл та збут товарів
11. Комунікації в маркетинговій діяльності
12. Реклама в системі маркетингової діяльності
13. Міжнародний маркетинг
14. Розробка стратегії маркетингу
  Усього за модулем ІІ
  Усього годин

 

Загальний обсяг 216 год., в тому числі:

Лекцій51 год. Семінари– 51год. Самостійна та індивідуальна робота- 114 год.


Змістовий модуль 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

Лекція. Тема 1. Сутність маркетингу. Концепції маркетингового розвитку

(4 год.)

1.Маркетинг як сучасна філософія бізнесу. Історія застосування маркетингу на Заході та на території України.

2. Функції маркетингу.

3. Базові поняття теорії маркетингу. Потреби та попит

4.Основні концептуальні підходи до здійснення маркетингової діяльності.

5.Сфера застосування маркетингу. Види маркетингу.

 

Семінар.Тема 1. Сутність маркетингу. Концепції маркетингового розвитку

(4 год.)

Питання для обговорення:

1. Необхідність та зміст маркетингової діяльності підприємств.

2. Базові поняття теорії маркетингу. Потреби та попит. Класифікація потреб та її важливість.

3. Основні функції маркетингу. Принципи маркетингу.

4. Основні концептуальні підходи до здійснення маркетингової діяльності.

5. Маркетинг та управління попитом.

6. Види маркетингу

Завдання для самостійної домашньої роботи (4 год.)

1. Скласти словник основних понять теми (письмово).

2. Виконайте невелике дослідження за посібниками з маркетингу та подайте свою класифікацію визначень маркетингу. Запропонуйте своє визначення маркетингу (письмово).

 

Проблемні теми для обговорення та фіксовані виступи

1. Маркетинг територій.

2. Маркетинг ідей.

3. Маркетинг осіб.

4. Політичний маркетинг в сучасній Україні та світі.

5. Маркетинг в епоху Інтернету.

 

Література до фіксованих виступів

1. Житкова Е.Л. Маркетинг города: перспективные направления совершенствования (на примере г. Тольятти) // Маркетинг в России и за рубежом-№5'–2006//Режим доступу: http://dis.ru:80/magaz/market/annotations/2006/5

2. Исаев В. В. Маркетинг личности. // http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=006656

3. Сотникова А.С.Формирование и оценка имиджа и репутации организации // Маркетинг в России и за рубежом - №6 – 2009.

4. Визгалов Д.В.Маркетинг города: практики в поисках теории // Маркетинг в России и за рубежом - №3 – 2008.

5. Горчакова В.Г. Искусство имиджевой композиции в маркетинге личности // Маркетинг в России и за рубежом - №2 – 2008.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.018 с.)