Кафедра товарознавства та маркетингуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра товарознавства та маркетингуКафедра товарознавства та маркетингу

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання курсових робіт

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”
напрям підготовки 030507 “Маркетинг”
професійне спрямування 03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

 

 

Вінниця 2009


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Укладачі: С.О. Сіренко, канд. техн. наук, професор,

А.С. Тернова, канд. техн. наук, доцент,

Р.Г. Жарлінська, канд. екон. наук, доцент,

О.М. Танасійчук, канд. екон.наук.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри товарознавства та маркетингу __ січня 2009 р., протокол № __ та методичною комісією факультету економіки та менеджменту ______ 2009 р., протокол № .

 

 

Рецензент О.М. Мороз, к.е.н., доцент.

Загальні положення

 

 

Навчальні плани з напряму підготовки 030507 «Маркетинг» передбачають виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг підприємства". Виконання курсової роботи сприяє кращому опануванню дисципліни, набуттю навичок щодо проведення аналізу конкретного матеріалу, обґрунтування власних висновків і розробки рекомендацій із досліджуваної теми.

У процесі виконання курсової роботи студенти навчаються самостійно працювати зі спеціальною літературою, статистичною інформацією, різними нормативно-правовими документами, науково-методичними розробками.

Виконання курсової роботи також сприяє опануванню методології проведення наукового дослідження з проблем маркетингу, обробки інформації із застосуванням ЕОМ, пізнанню практики і поєднанню її з теорією. Студенти навчаються послідовному та логічному розкриттю проблеми, подаючи текстовий та ілюстративний матеріал.

Курсова робота з дисципліни "Маркетинг підприємства" сприяє підготовці до написання дипломної роботи і може бути однією з її частин.

Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який допомагає студентові вибрати тему, об'єкт дослідження для курсової роботи у її виконанні, надаючи індивідуальні консультації.

Основні етапи проходження і виконання курсової роботи

1. Вибір теми і об'єкта дослідження.

2. Затвердження теми і закріплення за студентом об'єкта дослідження.

3. Складання плану курсової роботи і узгодження його з викладачем - науковим керівником.

4. Видача викладачем - науковим керівником індивідуального завдання на виконання курсової роботи.

5. Підготовка інформаційної бази для написання курсової роботи.

6. Написання й оформлення курсової роботи.

7. Подання курсової роботи на кафедру для рецензування.

8. Робота над зауваженнями рецензента.

9. Захист курсової роботи.

Студенти повинні виконати курсову роботу і подати її на кафедру в термін, що передбачений графіком навчального процесу. Слід також мати на увазі, що курсова робота, яка не містить дослідження проблеми на конкретному торговельному підприємстві і в ній висвітлено лише теоретичні аспекти, а також якщо вона не відповідає вимогам щодо оформлення, до захисту не допускається і повертається студентові на доопрацювання.

Структура курсової роботи і вимоги до її змісту

Структура курсової роботи

Обсяг курсової роботи має складати приблизно 40 сторінок. Курсова робота має містити:

- титульний аркуш;

- індивідуальне завдання на виконання курсової роботи;

- зміст;

- вступ;

- основну частину;

- висновки і пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Захист курсової роботи

 

За місяць до початку екзаменаційної сесії виконану курсову роботу студент подає на рецензування і реєструє на кафедрі.

Перевіривши курсову роботу, викладач пише рецензію та допускає або не допускає роботу до захисту. У разі незадовільної оцінки при рецензуванні курсова робота до захисту не допускається і повертається студентові на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу згідно із зауваженнями рецензента і подати її для повторного рецензування.

Курсову роботу, допущену рецензентом до захисту, студент доопрацьовує відповідно до зауважень, потім захищає згідно з графіком навчального процесу. Захист курсової приймає комісія з двох викладачів.

Студент, який не захистив курсової роботи, до складання іспитів з курсу "Маркетинг" не допускається.

Захищені курсові роботи на кафедру подає науковий керівник.


Додаток 1

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Маркетингова діяльність роздрібного торговельного підприємства.

2. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності виробничого підприємства.

3. Конкурентоспроможність роздрібного торговельного підприємства під кутом зору маркетингу.

4. Конкурентоспроможність оптового торговельного підприємства під кутом зору маркетингу.

5. Формування товарної пропозиції в магазині та шляхи його удосконалення.

6. Проблеми розвитку виставкого бізнесу в Україні.

7. Шляхи розвитку конкуренції в роздрібній торгівлі.

8. Шляхи розвитку конкуренції у посередницько-збутовій діяльності.

9. Вивчення і формування попиту населення на товари і послуги у приватному магазині (у фірмовому магазині, на оптовому підприємстві).

10. Збутова діяльність оптового підприємства та її ефективність.

11. Вплив навколишнього середовища на маркетингову діяльність підприємства.

12. Можливості використання методів маркетингу роздрібним(оптовим, виробничим) підприємством.

13. Маркетингові стратегії роздрібного (оптового, виробничого) підприємства.

14. Організація маркетингової діяльності роздрібного (оптового, виробничого) підприємства.

15. Оцінка привабливості цільового ринку підприємства.

16. Маркетингові дослідження ринку офісних меблів (жіночого одягу, безалкогольних напоїв, кави, сухих сніданків) в Україні.

17. Стан та перспективи розвитку ринку чаю (персональних комп'ютерів, ювелірних виробів і т. ін.) в Україні.

18. Створення маркетингової інформаційної системи підприємства.

19. Організація маркетингових досліджень роздрібного (оптового, виробничого) підприємства.

20. Дослідження поведінки споживачів (конкретного товару, послуги).

21. Сегментація ринку споживачів (конкретного товару, послуги).

22. Товарна політика роздрібного (оптового, виробничого) підприємства.

23. Визначення стадій життєвого циклу товарів виробничого підприємства.

24. Пробний маркетинг нового товару.

25. Цінова політика роздрібного (оптового, виробничого) підприємства.

26. Маркетингові дослідження у сфері цін (на матеріалах роздрібного, оптового, виробничого підприємства або дослідницької фірми).

27. Організація системи збуту товарів (на матеріалах оптового, виробничого підприємства).

28. Функціонування франчайзингового підприємства (на матеріалах конкретного підприємства).

29. Здійснення виставкового бізнесу (на матеріалах підприємства-організатора виставок).

30. Організація участі виробничого (оптового) підприємства у виставках.

31. Здійснення зв'язків з громадськістю на виробничому (оптовому або роздрібному) підприємстві.

32. Планування та реалізація рекламної кампанії підприємства.

33. Директ-маркетинг продукції виробничого підприємства.

34. Методи активізації продажу у магазині

35. Організація діяльності рекламного відділу роздрібного (оптового) підприємства.

36. Мерчандайзинг як спосіб приваблення покупців (на матеріалах конкретного підприємства).

37. Оцінка ефективності рекламних заходів підприємства.

38. Розробка комунікаційної програми для просування товару (послуги) на ринок (на матеріалах конкретного підприємства).


Додаток 2

Кафедра товарознавства та маркетингу

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання курсових робіт

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”
напрям підготовки 030507 “Маркетинг”
професійне спрямування 03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

 

 

Вінниця 2009


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Укладачі: С.О. Сіренко, канд. техн. наук, професор,

А.С. Тернова, канд. техн. наук, доцент,

Р.Г. Жарлінська, канд. екон. наук, доцент,

О.М. Танасійчук, канд. екон.наук.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри товарознавства та маркетингу __ січня 2009 р., протокол № __ та методичною комісією факультету економіки та менеджменту ______ 2009 р., протокол № .

 

 

Рецензент О.М. Мороз, к.е.н., доцент.

Загальні положення

 

 

Навчальні плани з напряму підготовки 030507 «Маркетинг» передбачають виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг підприємства". Виконання курсової роботи сприяє кращому опануванню дисципліни, набуттю навичок щодо проведення аналізу конкретного матеріалу, обґрунтування власних висновків і розробки рекомендацій із досліджуваної теми.

У процесі виконання курсової роботи студенти навчаються самостійно працювати зі спеціальною літературою, статистичною інформацією, різними нормативно-правовими документами, науково-методичними розробками.

Виконання курсової роботи також сприяє опануванню методології проведення наукового дослідження з проблем маркетингу, обробки інформації із застосуванням ЕОМ, пізнанню практики і поєднанню її з теорією. Студенти навчаються послідовному та логічному розкриттю проблеми, подаючи текстовий та ілюстративний матеріал.

Курсова робота з дисципліни "Маркетинг підприємства" сприяє підготовці до написання дипломної роботи і може бути однією з її частин.

Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який допомагає студентові вибрати тему, об'єкт дослідження для курсової роботи у її виконанні, надаючи індивідуальні консультації.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.016 с.)