Наведіть приклади, де застосовується метод “зведення до абсурду”.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наведіть приклади, де застосовується метод “зведення до абсурду”.Наведіть приклади критики, яка будується шляхом обгрунтування антитези.

12.Проаналізуйте наведені тексти, визначте помилки:

1) - Отже, по-вашому переконань немає. - Немає, і не існує.

- Це ваше переконання? - Так.

- Як же ви говорите, що їх немає? Ось вам перше переконання.

2)Двічі по два є 4- каже розум. Двічі по два є 5 – каже варвар, ударяючи мечем по столу, де розкладені написані плани і рахунки. І поки той меч на столі, двічі по два є 5...

3)У старій гімназії учень запитує: “Пане вчителю, хто такий був Діоген?” “Діоген...Хм..Діоген? Ну, ти ще малий, щоб ставити такі запитання”.

4) “Панове присяжні засідателі, пане суддя! Мій клієнт зізнався, що крав.Це цінне і щире визнання.Я б, навіть, сказав, що воно свідчить про надзвичайну цілісність і глибину натури, про людину сміливу і чесну. Але, чи можливо, панове, щоб людина, яка має такі якості, була злодієм?”

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальна робота, об’ємом до 20 сторінок машинописного тексту формату А4, (шрифт Times New Roman14, інтервал 1,5, поля стандартні) повинна включати:

1. Титульний лист на якому вказується назва вузу, кафедри на якій виконана робота, тема роботи, курс, група та П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача.

2. План роботи (простий або складний), тобто ті питання, які будуть розглянуті в роботі.

3. Вступ.

4. Основна частина.

5. Висновки (до 1 стор. тексту).

6. Література (в тому числі Інтернет), яка була використана при виконанні роботи.

Індивідуальна робота може бути виконана у вигляді презентації в форматі Power Point, та містити до 25 слайдів.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Дармакірті і розвиток вчення про судження і умовивід в його праці «Крапля логіки».

2. Теорія аргументації в працях Чуньцю і Чжанього.

3. Мо-цзи і теорія «правильних» понять (імен).

4. Теорія гіпотези в трактаті «Мобянь» школи Мо-цзи.

5. Апорії Зенона Елейського та їх вклад в розвиток логіки.

6. Протагор і його вчення про умовиводи.

7. Геракліт про загальні закони мислення.

8. Демокріт і його внесок в розвиток індуктивної логіки.

9. Софісти про мистецтво логічних дискусій.

10. Сократ про вчення дефініції (визначення) і його значення для істини.

11. Чуттєве і раціональне (логічне) пізнання в працях Платона.

12. Аристотель - засновник сучасної модальної логіки. Основні ідеї.

13. Зенон про логічні критерії істини.

14. Вчення стоїків про істинність і хибність, судження, умовиводи.

15. Вчення І. Росцеліна про одиничні поняття.

16. Розвиток П. Абеляром логіки в працях «Логіка», «Діалектика».

17. У.Оккам, розвиток теорії знаків в логіці.

18. П.Іспанський - вчення про модуси категоричного силогізму.

19. Ф.Аквінський - вчення про модальну логіку і види умовиводів.

20. Розвиток логічних операцій в працях Р.Луллія.

21. Ф.Бекон -засновник індуктивної логіки. Основні ідеї.

22. Р. Декарт основні правила нової логіки і критерії істини.

23. Т.Гоббс - вчення про теорію умовиводів і силогізмів.

24. Г.Лейбніц про основні принципи логіки і логічні модальності.

25. Вчення І.Канта про трансцедентальну логіку.

26. Діалектична логіка Г.В. Гегеля. Основні ідеї.

27. Дж.С.Мілль як систематизатор індуктивної логіки.

28. Вчення Г.Фреге про квантори і логічні функції.

29. Б.Рассел як засновник філософії логічного аналізу. Парадокси Рассела.

30. К.Гедель про принципи формалізації наукових знань.

31. Л. Вітгенштейн про логічно довершену (ідеальну) мову науки.

32. Основні ідеї некласичної логіки М. Васил'єва. Металогіка.

33. Вклад С.Поварніна в розробку теорії доведення і спростування.

34. Ф Прокопович про важливість логічного мислення в процесі пізнання істини.

35. Розвиток логіки в Україні в XX ст. (П.В. Конкін, В.І. Шинкарук,
М. Попович та ін.).

 

Критерії оцінки індивідуальних завдань

Критерії Бали (тах - 15)
Відповідність завданню Так / Ні - 0 балів за все завдання
Володіння термінологічним апаратом дисципліни 0-1-2-3-4-5
Логічність, стиль викладення матеріалу 0-1-2-3-4-5
Знання літератури та коректне цитування 0-1-2-3-4-5
Формулювання висновків, що утворюють новий сенс 0-1-2-3-4-5

 

Методи навчання

Методи навчання: за джерелом інформації – вербальні, герменевтичний та феноменологічний методи, історичний метод, наочні, логічні, практичні; за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; за компонентами навчальної діяльності – організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання, мотивації навчальної діяльності, контролю, аналізу, оцінювання навчальної діяльності.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання індивідуально-дослідницьких завдань, ілюстративні матеріали.

Методи контролю: усна, письмова і практична перевірка знань.

Форми контролю:

Поточний контроль:

опитування під час семінарських занять, оцінка якості доповідей, співдоповідей та рефератів, індивідуально-контрольні співбесіди, тестування, оцінка виконання модульних та проектних завдань.

Модульний контроль:

Модульна контрольна робота,тестування

Виконання і захист ІНДЗ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)