ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯЕтапи виконання дослідження

Процес підготовки курсової роботи має свої особливості, зумовлені цільовим призначенням, джерельною базою, методичним та інформаційним забезпеченням, обсягом і термінами виконання. Водночас цьому процесу притаманні ті особливості, якими характеризується процес підготовки будь-якого наукового дослідження. Він поділяється на певні етапи. Доцільно дотримуватися такої послідовності:

1) вибір теми, визначення об'єкта, предмета, мети та завдань дослідження;

2) складання попереднього плану;

3) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (бажано включення літератури, в якій досліджуване питання було розглянуте вперше, проте перевага має віддаватися дослідженням, здійсненим за останні 3–5 років); складання бібліографії й робочої картотеки літератури;

4) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

5) вибір методів дослідження, як інструментів здобуття фактичного матеріалу;

6) подання чорнового варіанту на розгляд викладачеві, який керує курсовою роботою з метою уточнення очікуваної новизни роботи;

7) написання перших фрагментів, а потім – чорнового варіанту основної частини роботи;

8) написання вступу і висновків;

9) складання списку літератури; оформлення додатків;

10) редагування та оформлення роботи;

11) подання чорнового варіанту роботи викладачу;

12) усунення зауважень та доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій викладача;

13) чистове оформлення роботи;

14) підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Курсова робота повинна носити проблемний характер, сутність якого по­лягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему за допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матері­ал, планувати та проводи заходи з психолого-педагогічного, управлінського впливу, передбачені діяльністю соціального працівника, розробляти рекомендації на рівні тактичних та стра­тегічних рішень.

 

Вибір теми

Першим і найважливішим етапом дослідження є вибір його проблеми, а також теми наукової роботи. Вдало й обґрунтовано обрана тема значною мірою визначає доцільність і результа­тив­ність усього дослідження.

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється викладачами кафе­др, відповідно до їх наукових напрямів роботи, запроваджених наукових тем.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вибір теми зумовлюється низкою обставин:

1) коло зацікавлень самого студента;

2) наявність джерел і літератури з проблеми;

3) проблемність, актуальність і новизна теми;

4) стан наукового розроблення теми (при цьому слід вра­хо­ву­вати, чи не розроблялась уже обрана тема; чи достатньо забез­печена джерелами тощо);

5) тема не повинна бути надто широкою, наприклад, дублювати тему лекції, натомість відображати проблемність постановки питання.

2.3. Складання попереднього плану курсової роботи

Обравши тему наукового дослідження, студент за порадами викладача та виходячи з власних наукових інтересів, виробляє попередній план, який у ході пошуку буде вдосконалюватися та уточнюватися.

За весь період роботи може бути складено декілька планів дослідження. Часто остаточний план роботи може значно відрізнятися від початкового робочого плану.

Вивчивши бібліографічні джерела за тематикою дослідження, визначивши приблизний напрям і обсяги власних розробок, свої можливості і вподобання, можна й відразу скласти остаточний план. Якщо ж ідеї майбутньої роботи ще не сформувалися, можна скласти декілька варіантів плану, або скласти попередній робочий план, перелічивши через дефіс питання, які слід розкрити в рамках курсової роботи.

У плані слід уникати дуже загальних фраз і назв, але й не слід сильно «звужувати» план, адже питання, винесене в назву пункту плану, доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються дуже довгі назви, що займають більше трьох рядків. План може допомогти скласти й керівник. Проте автором курсової роботи як наукового дослідження є студент, який завдяки «зануренню» в проблему та окремі її аспекти може виявитися більш компетентним у специфічних деталях. Обговорення чорнового плану з керівником курсової роботи – це також нагода для студента виявити свою здатність до наукової полеміки, вміти обґрунтовувати свою думку, доводити її, що за умови дотримання певної етики також є етапом становлення студента як наукового дослідника.

 

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РОБОТИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.004 с.)