ТОП 10:

Кожне семінарське заняття передбачає три види діяльності:1. Перевірка знання текстів, що будуть обговорюватися (у формі, котру пропонує викладач). Це може бути перевірка знання перебігу подій, ролі та функції персонажів тощо.

2. Обговорення теоретичних проблем (у формі, котру пропонує викладач). Може застосовуватися і форма вільної дискусії, і форма фіксованих виступів.

3. Коментар уривків з текстів та виконання завдань до них.

 

Критерії оцінювання роботи на семінарі:

творчо-інноваційна відповідь – “відмінно” (10 балів);

відповідь, що демонструє глибоке знання теми, – “добре” (8 балів);

репродуктивне знання навчального матеріалу, неповна відповідь або доповнення - “задовільно” (6 балів);

відсутність репродуктивного знання теми – “незадовільно” (4 бали).

NB! Відсутність відповіді на запитання репродуктивного характеру (на знання художнього тексту) призводить до негативної оцінки (“незадовільно”) участі у семінарі.

NB! Пропущене семінарське чи лекційне заняття слід відпрацювати. Для відпрацювання пропущеного заняття обов’язковим є написання реферату (7 – 10 сторінок від руки) за планом заняття. Структура реферату: план зі вказаними сторінками, на яких починається те чи інше питання, список використаної літератури. Для відпрацювання пропущеного заняття з оцінкою необхідним є написання відповіді-проекту творчо-інноваційного характеру (5 сторінок від руки або 3 сторінки друкованого тексту) за одним із питань до семінарського заняття з обов’язковими елементами аналізу художнього тексту (або уривку художнього тексту). Структура відповіді-проекту: тема та аспект, що досліджується, культурно-історичний або філософсько-естетичний контекст питання, теоретико-методологічні підвалини дослідження, аналіз художнього тексту, список використаної літератури.

Семінарське заняття 1

Синкретичність далекосхідної міфології: відголоски давнини

Художні тексти для обов’язкового прочитання:міфи Китаю у переказі Юань Ке (в електронному вигляді), «Шаньхайцзін» (фрагменти), «Кодзікі».

 

Коло питань для обговорення на семінарському занятті:

1. Синкретичність далекосхідної (китайської та японської) міфології.

2. Уважно прочитайте уривки із запропонованих робіт М.Еліаде та складіть власний словник понять.

3. Розкрийте семантику наступних понять та міфологем на прикладі прочитаних міфів:

À бінарні опозиції (хаос - космос, верх – низ… - продовжіть список);

À міфологічний час та міфологічний простір;

À світова вісь, Центр, Ворота;

À космогонічний акт, перехід;

À космічна ієрогамія.

 

4. Фетишизм і тотемізм у міфологіях Китаю та Японії (на основі міфів, прочитаних до семінару).

5. Розкрийте поняття деміург, першопращур, культурний герой. Яка їх роль та функція в міфологічних сюжетах? Яку функцію має тіло першопращура? Наведіть приклади. Значення та шляхи розвитку образу культурного героя у міфології (на основі міфів, прочитаних до семінару).

6. Реліктовий шаманізм у міфологічній системі Китаю та Японії. Чи подані у міфах мотиви шаманської ініціації, шаманської хвороби, шаманського польоту? Де саме? Знайдіть уривки на підтвердження. Проаналізуйте.

Практичні завдання:

1. Письмово виконайте аналітичне дослідження одного із міфів на вибір за наступним планом та запропонуйте власну інтерпретацію.Завдання виконується заздалегідь на окремому аркуші та віддається викладачу на семінарі.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ МІФУ

1. Першоджерела даного міфу (де зафіксований? до якої міфологічної системи належить?)

2. Які основні герої міфу, яка їх функція? До якого типу вони належать?

3. Про що розповідає цей міф? До якого типу його можна віднести? Обґрунтуйте свою позицію.

4. Чи є в цьому міфі інші мотиви? Які?

5. Проінтерпретуйте характеристики простору та часу в даному міфі.

6. Символічний рівень тексту: розкрити та проінтерпретувати присутні у тексті символи (при необхідності, послуговуйтесь словником символів).

7. Виділити присутні у тексті паралелі з іншими міфологічними системами або іншими міфами даної системи. Порівняйте їх.

8. Висновки проведеного аналізу

 

 

 

1. Ієрофанія – це

2. Axis Mundi – це

3. Ab origine означає…

 

 

4. In illo tempore означає…

 

 

5. …

 

 

6. …

 

Теоретичні матеріали для опрацювання:

1. Мирча Элиаде. Архетипы и повторяемость / «МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ»

2. Мирча Элиаде. «Шаманизм. Архаические техники экстаза» (Шаманские техники и символизм в Китае; Монголия, Корея, Япония; Магический полет; Мост и "трудный переход; Лестница — дорога мертвых — вознесение; Шаманизм и психопатология…)

  1. Мелетинский Е.М. Мифологическое мышление. Категории мифов / От мифа к литературе. М.: РГГУ, 2000, с. 24-31.

4. Відповідні розділи у підручнику С.М.Руссової «Джерело Перлин»

Семінарське заняття 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.226 (0.006 с.)