Семінарське заняття 9. Екологічне право України (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 9. Екологічне право України (2 год.)1. Суб’єкти та об’єкти екологічного права.

2. Джерела екологічного права.

3. Земля, ліси, води, надра та інші види природних ресурсів, як об’єкти правової охорони і використання.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття і ознаки держави.

2. Теорії виникнення держави.

3. Форма правління.

4. Форма державного устрою.

5. Політичний режим.

6. Сутність і ознаки правової держави.

7. Поняття і ознаки права.

8. Теорії виникнення права.

9. Способи, методи і типи правого регулювання.

10. Норма права.

11. Правовідносини. Склад правовідносин.

12. Структура конституції України 1996 р.

13. Конституційно-правове регулювання основних прав, свобод і обов’язків

людини і громадянина.

14. Верховна Рада України, як вищий представницький орган держави.

15. Президент України, його повноваження.

16. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади.

17. Поняття, предмет, метод та функції цивільного права.

18. Цивільна дієздатність фізичної особи. Види дієздатності.

19. Поняття, ознаки та види юридичних осіб.

20. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.

21. Особисті немайнові права фізичної особи.

22. Поняття і зміст права власності.

23. Підстави виникнення права власності.

24. Характеристика та види права спільної власності.

25. Способи захисту права власності.

26. Поняття та особливості права інтелектуальної власності.

27. Право інтелектуальної власності у суб’єктивному та об’єктивному аспектах.

28. Цивільно-правовий договір: поняття, види.

29. Момент укладання консенсуальних та реальних договорів.

30. Основні поняття спадкового права.

31. Підстави спадкування.

32. Час та місце відкриття спадщини та їх значення.

33. Форма і зміст заповіту.

34. Шлюб. Шлюбний вік. Державна реєстрація шлюбу та її значення.

35. Майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.

36. Право спільної сумісної власності подружжя.

37. Шлюбний договір, його зміст і форма.

38. Припинення шлюбу.

39. Правові форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

40. Колективний договір.

41. Трудовий договір. Контракт, як особлива форма трудового договору.

42. Відмінності трудового і цивільно-правового договорів.

43. Припинення трудового договору.

44. Робочий час. Відпочинок.

45. Види відпусток.

46. Правове регулювання праці жінок та неповнолітніх осіб.

47. Суб’єкти адміністративного права.

48. Поняття та підстава адміністративної відповідальності.

49. Адміністративне правопорушення: поняття та склад.

50. Поняття і види адміністративних стягнень.

51. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

52. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, їх компетенція.

53. Поняття та підстава кримінальної відповідальності.

54. Поняття злочину. Класифікація злочинів.

55. Склад злочину.

56. Стадії вчинення злочину.

57. Система та види покарань.

58. Суб’єкти, об’єкти екологічного права.

59. Джерела екологічного права.

60. Окремі види природних ресурсів, як об’єкти правової охорони і використання.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

2. Балюк, Г.І. Екологічне право України (Загальна і Особлива частини): конспект лекцій у схемах: навч. посібник / Г. І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

3. Бойко, М. Д. Трудове право України: навч. посіб. [для студ., які навчаються за спец. "Правознавство"] / М. Д. Бойко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Атіка, 2010. – 316 с.

4. Ведєрніков, Ю. А., Папірна, А. В. Теорія держави і права: навч. посіб. / Ю. А. Ведєрников, А. В. Папірна. – К.: Знання, 2005. – 333 с.

5. Венедиктов, В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие / В. C. Венедиктов. – X.: Консум, 2004. – 320 с.

6. Гончарук, С.Т. Адміністративні стягнення (в запитаннях та відповідях). – К.: КМУЦА, 1998. – 41 с.

7. Гончарук, С. Т. Суб’єкти адміністративного права України: Навч. посіб. / С. Т. Гончарук. – К., 1998. – 112 c.

8. Гражданское право Украины / под ред. Е. О. Харитонова, Н. А. Саниахметовой. – Харьков : Одиссей, 2004. – 960 с.

9. Екологічне право України: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – X.: Право, 2009. – 328 с.

10. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: «Юридична думка», 2005. – 848 с.

11. Загальна теорія держави та права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 584.

12. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

13. Карлицький, С.М. Трудове право України: Навч. посіб. – Вид. 2-е перероб. / Карлицький С. М. – К.: Прецедент, 2006. – 210 c.

14. Конституція (Основний Закон) України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 2005. – № 2. – Ст. 44.

15. Конституційне право України: [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К.: «Ін Юре», 2002. – 544 c.

16. Конституційне право України: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 c.

17. Колпаков, В. К. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, – 1999. – 736 с.

18. Комаров, C. А. Общая теория государства и права: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 1998. – 416 c.

19. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посібник / Кравченко В. В. – [6-те вид., виправл. та доповн.]. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

20. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

21. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

22. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сибільової. – X.: Право, 2008. – 528 с.

23. Основи правознавства: навч. посібник / Бурлаков С. Ю., Венедіктова I. В., Давиденко М. Л., Зінченко В. В., Кагановська Т. Є. та ін.; за ред. І. В. Венедіктової, Т. Є. Кагановської. – X.: Право, 2007. – 349 с.

24. Основи правознавства: навч. посібник / Бігун В. А., Битяк Ю. П., Богачова Л. Л., Борисова В. І., ЖернаковВ. В. та ін.; за ред. В. В. Комарова. – X.: Право, 2006. – 312 с.

25. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, О. О. Підо­пригора; За ред. В. В. Копєйчикова та А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.

26. Рабінович, П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник / Рабінович П. М. – Вид. 9-е, зі змін. – Л.: Край, 2007. – 188 с.

27. Сімейне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. С. Червоний, О. В. Калітенко, Г. С. Волосатий, В. І. Труба. – К.: Істина, 2004. – 400 с.

28. Сімейне право України: [підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів] / Т. О. Ариванюк, І. А. Бірюков, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера, І. О. Дзера, Ю. О. Заіка, В. М. Співак. – К.: Істина, 2008. – 299 с.

29. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – 2-е вид., перер. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2099. – 288 c.

30. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-спра­вочное пособие / под ред. В. В. Жернакова. – X.: Одиссей, 2007. – 664 с.

31. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред.

І. А. Бірюкова, Ю. О. Заїки. – К.: КНТ, 2006. – 480 с.

33.Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт.

кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова [та ін.]; за заг. ред.

В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. − К. :

Юрінком Інтер, 2011. − Т. 1. − 656 c.

34.Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт.

кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова [та ін.]; за заг. ред.

В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. − К. :

Юрінком Інтер, 2011. − Т. 2. − 816 c.

35.Цивільне право України. Загальна частина: підручник / Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової,

Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер,

2010. – 974 с.

36.Цивільне право України. Особлива частина: підручник / Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової,

Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер,

2010. – 1174 с.

 

Нормативні акти:

 

1. Акт проголошення незалежності України: прийнятий Верховною Радою

України 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

2. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов.

Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3. Повітряний кодекс України: від 19.05.2011 р. № 3393 – VI // Відом.

Верхов. Ради України. – 2011. – № 48 – 49. – Cт. 536.

4. Водний кодекс України: від 06.06.1995 р. № 213/95 – ВР // Відом.

Верхов. Ради України. – 1995. – № 24.– Ст. 189.

5. Лісовий кодекс України: від 21.01.1994 р. № 3852 – XII // Відом.

Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Cт. 99.

6. Кодекс України про надра: від 27.07.1994 р. № 132 / 94 – ВР // Відом.

Верхов. Ради України. – 1994. – № 36. – Cт. 340.

7. Земельний кодекс України: від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відом.

Верхов. Ради України. – 2002. – № 3/4. – Ст. 27.

8. Кодекс законів про працю України: від 10.12.1971 р. № 322 – VIII //

Відом. Верхов. Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – Cт. 375.

9. Житловий кодекс УРСР: від 30.06.1983 р. № 5464 – X // Відом. Верхов.

Ради України. – 1983. – додаток до № 28. – Cт. 573.

10. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 р. № 2341 – III // Відом.

Верхов. Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Cт. 131.

11. Cімейний кодекс України: від 10.01.2002 р. № 2947 – III // Відом.

Верхов. Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Cт. 135.

12. «Про правонаступництво України»: Закон України від 12.09.1991 р.

№ 1543 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

13. «Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235 – III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 65.

14. «Про об’єднання громадян»: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460 – XII // Відом. Верхов. Ради України – 1992. – № 34. – Ст. 504.

15. «Про політичні партії в Україні»: Закон України від 5.04.2001 р. № 2365 – III // Відом. Верхов. Ради України – 2001. – № 23. – Ст. 118.

16. «Про свободу совісті та релігійні організації»: Закон України від 23.04.1991 р. № 987 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

17. «Про освіту»: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84.

18. «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»: Закон України від 25.03.1992 р. № 2232 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 27.– Ст. 385.

19. «Про центральну виборчу комісію»: Закон України від 30.06.2004 р. № 1932 – IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 36. –Ст. 448.

20. «Про вибори народних депутатів України»: Закон України від 17.11.2011 р. № 4061 – VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 10 – 11. – Ст. 73.

21. «Про вибори Президента України»: Закон України від 5.03.1999 р. № 474 – XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 14. –Ст. 81.

22. «Про вибори депутатів Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: Закон України від 10.07.2010 р. № 2487 – VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 35 – 36. – Ст. 491.

23. «Про всеукраїнський та місцевий референ­думи»: Закон України від 3.07.1991 р. № 1286 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №33. – Ст. 515.

24. «Про місцеве самоврядування в Україні»: Закон України від 21.05 1997 р. № 280/97 – ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

25. «Про статус народного депутата України»: Закон України від 17.11.1992 р. № 2790 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.

26. «Про Конституційний Суд України»: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96 – ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

27. «Про судоустрій і статус суддів»: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453 – VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 41 – 42, 43, 44 – 45. – Ст. 529.

28. «Про міліцію»: Закон України від 20.12.1990 р. № 565 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

29. «Про прокуратуру»: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

30. «Про Службу безпеки України»: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

31. «Про органи самоорганізації населення»: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625 – III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

32. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045 – XIV// Відом. Верхов. Ради України. –1999. – № 45. – Ст. 97.

33. «Про відпустки»: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96 – ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

34. «Про зайнятість населення»: Закон України від 01.03.1991 р. № 803 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

35. «Про колективні договори і угоди»: Закон України від 01.07.1993 р. № 3356 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

36. «Про оплату праці»: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

37. «Про охорону праці»: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

38. «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»: Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98 – ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

39. «Про господарські товариства»: Закон України від 19.09.1991р. № 1576 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

40. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»: Закон України від 15.05.2003 р. № 755 – IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31 – 32. – Ст. 263.

41. «Про акціонерні товариства»: Закон України від 17.09.2008 р. № 514 – VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2008. – № 50 – 51. – Ст. 384.

42. «Про охорону дитинства»: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402 – III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

43. «Про охорону навколишнього природного середовища»: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. –№ 41. – Ст. 546.

44. «Про тваринний світ»: Закон України від 13.12.2001 р. № 2894 – III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

45. «Про рослинний світ»: Закон України від 09.04.1999 р. № 591 – XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 22 – 23. – Ст.198.

46. «Про попереднє ув'язнення»: Закон України від 30.06.1993 р. № 3352 – XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 35. – Ст.360.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.013 с.)