ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

для студентів за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»

 

Укладач: ст. викл. Тобота Ю. А.

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 1401 – «сфера обслуговування» Нормативна  
Напрям підготовки 6.140103 – «Туризм»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки:
3-й  
  Семестр
Загальна кількість годин – 72 5-й  
    Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр   18 год.  
Практичні, семінарські
18 год.  
Лабораторні
Самостійна робота
36 год.  
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 

ВСТУП

 

Правознавство – це навчальна дисципліна, опанування якою є важливою складовою освіти студентів вищих навчальних закладів, що в умовах становлення України як соціальної, демократичної, правової держави набуває особливого значення та дає студентам широкого діапазону світоглядних уявлень про правові реалії повсякденного буття. Вивчення в межах правознавства основних галузей права сприятиме формуванню у студентів базових правових знань, потрібних для ефективної реалізації та захисту своїх прав.

Предмет дисципліни складають загальна теорія держави і права, як методологічна підстава вивчення конституційного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального, адміністративного, екологічного права, які також вивчаються у межах правознавства.

Вивчення цієї дисципліни має за мету ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями загальної теорії держави і права, сутністю основних інститутів цивільного, сімейного, адміністративного, трудового, кримінального та інших галузей права, а також формування у студентів активної позиції щодо реалізації та відстоювання своїх прав та інтересів.

Правознавство пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як філософія, філософія права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, історія політичних та правових вчень, порівняльне правознавство.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» студенти повинні:

знати:

§ основні політико-юридичні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ;

§ зміст основних правових інститутів галузевих юридичних наук (конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального і інших галузей права).

вміти:

§ застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої студенти доповідають попередньо розв’язані ними завдання (казуси) з тієї чи іншої галузі права. Викладач може організовувати дискусію навколо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Тривалість семінарського заняття складає 2 години.

Метою семінарських занять є, з одного боку, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами, а з іншого – це форма активної участі студентів в процесі отримання знань та нави­чок у сфері професійної підготовки.

Формою семінарських занять можуть бути колоквіуми (заняття, що проходять у вигляді опитування всіх студентів групи за темою семінарського заняття викладачем), виконання контрольних письмових робіт, що виконуються протягом заняття. Семінари відбуваються також у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань і доповідей студентів. Водночас ця форма аудиторного заняття використовується викладачем для більш детального розгляду окремих тем та кате­горій курсу. Це дає можливість також перевірити повноту засвоєння матеріалу, виявити недоліки, сприяти формуванню знань на проблем­ному рівні.

Підготовка до семінарського заняття відображається студентом у робочому зошиті. У цитатній, тезовій, схематичній та інших формах фіксується результат роботи з рекомендованою літературою по темі семінарського заняття. Такі матеріали використовуються для відповіді на аудиторних заняттях, а також для усної доповіді по окремій тематиці і обов'язково при відпрацюванні пропущених занять.

В обов'язковому порядку студенти спираються у підготовці на рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних виданнях. Особливо важливим елементом підготовки є опрацювання положень нормативно-правових актів, що стосуються питань теми семінарського заняття.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює розв’язані студентами завдання, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Отримані студентами оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Теорія держави
Теорія права
Конституційне право України
Цивільне право України
Сімейне право України
Трудове право України
Адміністративне право України
Кримінальне право України
Екологічне право України
  Разом

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

для студентів за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»

 

Укладач: ст. викл. Тобота Ю. А.

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 1401 – «сфера обслуговування» Нормативна  
Напрям підготовки 6.140103 – «Туризм»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки:
3-й  
  Семестр
Загальна кількість годин – 72 5-й  
    Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр   18 год.  
Практичні, семінарські
18 год.  
Лабораторні
Самостійна робота
36 год.  
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

 

 

ВСТУП

 

Правознавство – це навчальна дисципліна, опанування якою є важливою складовою освіти студентів вищих навчальних закладів, що в умовах становлення України як соціальної, демократичної, правової держави набуває особливого значення та дає студентам широкого діапазону світоглядних уявлень про правові реалії повсякденного буття. Вивчення в межах правознавства основних галузей права сприятиме формуванню у студентів базових правових знань, потрібних для ефективної реалізації та захисту своїх прав.

Предмет дисципліни складають загальна теорія держави і права, як методологічна підстава вивчення конституційного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального, адміністративного, екологічного права, які також вивчаються у межах правознавства.

Вивчення цієї дисципліни має за мету ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями загальної теорії держави і права, сутністю основних інститутів цивільного, сімейного, адміністративного, трудового, кримінального та інших галузей права, а також формування у студентів активної позиції щодо реалізації та відстоювання своїх прав та інтересів.

Правознавство пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як філософія, філософія права, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, історія політичних та правових вчень, порівняльне правознавство.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» студенти повинні:

знати:

§ основні політико-юридичні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ;

§ зміст основних правових інститутів галузевих юридичних наук (конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального і інших галузей права).

вміти:

§ застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої студенти доповідають попередньо розв’язані ними завдання (казуси) з тієї чи іншої галузі права. Викладач може організовувати дискусію навколо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Тривалість семінарського заняття складає 2 години.

Метою семінарських занять є, з одного боку, перевірка рівня засвоєння програмного матеріалу студентами, а з іншого – це форма активної участі студентів в процесі отримання знань та нави­чок у сфері професійної підготовки.

Формою семінарських занять можуть бути колоквіуми (заняття, що проходять у вигляді опитування всіх студентів групи за темою семінарського заняття викладачем), виконання контрольних письмових робіт, що виконуються протягом заняття. Семінари відбуваються також у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань і доповідей студентів. Водночас ця форма аудиторного заняття використовується викладачем для більш детального розгляду окремих тем та кате­горій курсу. Це дає можливість також перевірити повноту засвоєння матеріалу, виявити недоліки, сприяти формуванню знань на проблем­ному рівні.

Підготовка до семінарського заняття відображається студентом у робочому зошиті. У цитатній, тезовій, схематичній та інших формах фіксується результат роботи з рекомендованою літературою по темі семінарського заняття. Такі матеріали використовуються для відповіді на аудиторних заняттях, а також для усної доповіді по окремій тематиці і обов'язково при відпрацюванні пропущених занять.

В обов'язковому порядку студенти спираються у підготовці на рекомендовану методичними посібниками і настановами викладачів літературу: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних виданнях. Особливо важливим елементом підготовки є опрацювання положень нормативно-правових актів, що стосуються питань теми семінарського заняття.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює розв’язані студентами завдання, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Отримані студентами оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.01 с.)