З виконання, оформлення і захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З виконання, оформлення і захистуМагістерських робіт

 

для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр правозвавства»

 

 

    Затверджено на засіданні кафедри цивільного права Протокол № 1 від «18» вересня 2013 р. Декан факультету   Гриценко І.С.__________________  

 

 

Київ-2013

 

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту магістерських робіт

 

Укладачі:

К.ю.н. доц. Отраднова О.О.

К.ю.н. доц. Первомайський О.О.

 

 

  Погодженознауково-методичною комісією юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Протокол № ____ Від «___» ___________2013 р. _________ проф. Безклубий І.А.  

 

© Отраднова О.О., 2013

Первомайський О.О., 2013

 

З М І С Т

1. Загальні положення ........................................................................................ 4

2. Призначення наукового керівника. Вибір та затвердження теми

магістерської роботи .......................................................................................... 5

3. Основні вимоги до магістерської роботи ..................................................... 5

4. Правила оформлення магістерської роботи ................................................. 7

5. Правила оформлення джерел у списку літератури ...................................... 9

6. Написання та підготовка до захисту магістерської роботи ........................ 10

7. Захист магістерської роботи .......................................................................... 11

Додатки:

Додаток 1 Зразок заяви студента на виконання магістерської роботи .......... 12

Додаток 2 Зразок титульної сторінки магістерської роботи .......................... 13

Додаток 3 Зразок оформлення плану магістерської роботи ........................... 14

 

Загальні положення

2.

Методичні рекомендації розроблено у відповідності із законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указом Президента України від 12.09.1995 р. № 832 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 5.09.1996 р. № 1074. Методичні рекомендації спрямовані на забезпечення організації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр права» за спеціальністю «Правознавство», в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та визначають основні етапи та вимоги щодо підготовки магістерських робіт.

Написання та захист магістерської роботи є заключним етапом навчання студентів в магістратурі. Магістерська робота є закінченою науково-практичною роботою, виконаною студентом самостійно під загальним керівництвом наукового керівника.

Магістерська робота має своєю метою:

· систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних

· знань по напряму дослідження;

· розвиток навичок ведення самостійної дослідної роботи, опанування методикою досліджень;

· отримання науково - обґрунтованих результатів дослідження;

· формулювання пропозицій та висновків, які мали б практичне застосування.

Цінність магістерської роботи визначається її науково-дослідною значимістю, а також логічністю, ясним та послідовним викладенням матеріалу, наявністю постановлених правових проблем та пропозицій по їх вирішенню. Магістерська робота виконується на основі глибокого вивчення науково-практичної літератури по напрямку дослідження. До виконання магістерської роботи допускаються студенти, які успішно виконали навчальний план з усіх навчальних дисциплін.

Підготовка і захист магістерських робіт відбувається в декілька етапів:

1. Вибір теми роботи та її затвердження;

2. Розробка плану магістерської роботи;

3. Написання та оформлення тексту магістерської роботи;

4. Підготовка до захисту магістерської робот;

5. Захист магістерської роботи перед Державною екзаменаційною комісією

 

Призначення наукового керівника. Вибір та затвердження теми

Магістерської роботи.

 

Керівниками магістерських робіт є викладачі кафедри цивільного права, у яких керування магістерськими роботами включено до учбового навантаження. Студент має право внести свої побажання по кандидатурі наукового керівника. Кінцеве рішення приймається завідувачем кафедри за згодою викладача і у відповідності із плановою кількістю магістерських робіт у даного викладача.

Науковий керівник надає допомогу студентам на всіх етапах підготовки магістерської роботи: допомагає їм у формулюванні теми, розробці її концепції і структури, дає рекомендації по підбору необхідної літератури, контролює хід виконання магістерської роботи, готує письмовий відзив на роботу.

Вибір теми магістерської роботи та її затвердження є першим етапом підготовки магістерської роботи. Темою магістерської роботи є конкретна наукова проблема, обґрунтованість вибору якої та її актуальність мають бути висвітлені в самій роботі. Тема має відповідати загальному стану розвитку юридичної науки, правозастосовної практики, мати теоретичне та прикладне значення.

Вибір теми здійснюється студентом з переліку тем магістерських робіт, що затверджені кафедрою цивільного права на відповідний навчальний рік. Студент не може обрати тему, що вже обрана іншим студентом цієї ж фори навчання (очна або заочна) для її підготуванням в цьому ж навчальному році. У виняткових випадках за наявності згоди наукового керівника студентом може бути обрана тема роботи, що відсутня у затвердженому кафедрою переліку магістерських робіт. Студент має мотивувати науковому керівнику необхідність вибору теми роботи, що відсутня у затвердженому кафедрою переліку магістерських робіт.

З метою винесення обраної теми роботи на затвердження студентом подається письмова заява на ім’я завідувача кафедри про вибір відповідної теми (див. Додаток 1)

Подана студентом заява розглядається завідувачем кафедри. У випадку відсутності перешкод для затвердження теми, завідувач формулює на заяві свої пропозиції. У випадку, якщо тема магістерської роботи не може бути затверджена, завідувач кафедри вказує свої зауваження та пропозиції та повертає заяву студентові.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.14 (0.005 с.)