ВКАЗІВКИ щоДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВКАЗІВКИ щоДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Звіт про лабораторну роботу подається у вигляді протоколу, зміст якого і вимоги до оформлення такі:

3.1. Протоколи всіх лабораторних робіт записують у загальний зошит з єдиною титульною сторінкою, на якій вказують: повні назви міністерства, університету та кафедри, курс, групу, факультет, прізвище, ім’я та по батькові виконавця (студента), а також прізвище й ініціали керівника занять.

3.2. Кожний протокол починається з нової сторінки (права сторінка зошита). Після назви роботи записують технічну характеристику досліджуваного обладнання (машини, апарата тощо). Для цього при написанні протоколу необхідно залишити місце (4 – 5 см по висоті сторінки).

3.3. Далі записують мету і порядок виконання роботи (стисло). Після цього, використовуючи стандартні умовні позначення елементів електричного кола (дод. 3), креслять дослідну схему. Креслення виконують олівцем, чорною або синьою пастою на сторінках зошита, окремих аркушах або міліметровому папері. На схемах наносять тільки інформацію, потрібну для розуміння й аналізу роботи кола (прийняті напрямки дії струмів і напруг, позначення приладів, опорів тощо).

3.4. Протокол кожної лабораторної роботи повинен містити перелік електровимірювальних приладів із зазначенням їх технічних даних і використаних (підкреслюються) меж вимірювання.

3.5. Результати спостереження зводяться в таблиці, форма яких відповідає умовам лабораторної роботи, що виконується. При складанні таблиць слід дотримуватись таких вимог:

- таблиця повинна мати заголовок, що розкриває її або вказує на дослід, до якого належать наведені дані. Заголовок пишуть посередині рядка під словом „Таблиця ”, яке в свою чергу пишуть у кінці попереднього рядка. Заголовок не підкреслюють і крапку в кінці назви не ставлять;

- таблиця складається з боковика та граф (стовпців). Заголовок боковика і заголовки граф починають з великої літери. Підзаголовки граф починають з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої, якщо вони самостійні. Ділення головки таблиці по діагоналі не допускається. Графу „№ пор.” вводити в склад таблиці не потрібно.

- висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. Розміщувати таблицю бажано впродовж довгої сторони аркуша або на двох суміжних сторінках.

- назву параметра у підзаголовках таблиці можна замінити його умовним позначенням згідно зі системою SI (дод. 1 і 2). Якщо величина параметра наводиться в нестандартних одиницях виміру, наприклад в поділках (под.), то в таблиці необхідно також передбачити графу подання виміряної величини в загальноприйнятих одиницях. При цьому в головці таблиці передбачається графа, в якій вказується величина коефіцієнта перерахунку та одиниця його виміру.

- кожній таблиці надається порядковий номер у межах даної роботи.

3.6. Результати математичної обробки дослідних даних подають у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо.

3.6.1. Таблиці оформляють з дотриманням вимог, викладених у п.3.5. При цьому у заголовках граф таблиці розрахунків, яку доцільно сумістити з таблицею дослідних даних, можна записувати формули, що використовуються для обчислення шуканих величин. У кожній графі повинна бути вказана також відповідна одиниця виміру. За складних обчислень в окремих графах подаються проміжні величини, необхідні для одержання кінцевого результату. Результати обчислень подають з дотриманням правил заокруглення з точністю до трьох значущих цифр після коми. У разі потреби для запису результатів обчислень використовують кратний множник 10n, де n — будь-яке ціле число, що менше нуля і більше одиниці. Наприклад, активну провідність величиною 0,000252 См записують як 0,252×10-3 См. При цьому множник виносять у заголовок відповідної графи, де вказують також одиницю виміру величини, наприклад: g∙103, См.

3.6.2. Графічні матеріали оформляють так. На кожному графіку з кривими, що відображають одержані результати, слід дати назву досліду. Якщо це результати однорідних спостережень, зроблених за однакових умов, то ставлять загальний напис, а самі криві повинні відрізнятися одна від одної різними позначеннями нанесених точок.

На осях координат проставляють:

- масштаб осі, виражений цифрами, проставленими на розподілах сітки, наприклад: 1∙10n; 2∙10n; 5∙10n, де n — будь-яке ціле число, крім 0 і 1;

- основні позначення нанесених величин (пишуть уздовж осей із зовнішнього боку, причому уздовж осі ординат знизу догори);

- одиницю виміру нанесеної величини, наприклад, Р, Вт.

Ніякі інші цифри і написи (крім зазначених) на осях координат не допускаються. Усі точки, отримані під час досліду, варто наносити на діаграму особливими чітко позначеними значками (крапки, кружки, хрестики тощо). Через нанесені точки проводять плавні криві, що мають пройти через можливо більшу кількість точок, але не на шкоду плавності. Не допускаються перегини кривої через одну точку. Векторні діаграми креслять у вибраному масштабі, зручному для переведення вектора у фізичну величину: mU = 1 В/мм; mI = 0,1 А/мм і т.д. Для підвищення наочності векторних діаграм вектори, що збігаються за напрямком, показують дещо рознесеними паралельними лініями з відповідним позначенням.

3.6.3. Необхідні пояснення до роботи та критичну оцінку одержаних результатів наводять в кінці звіту як особистівисновки до роботи.

Висновки подають у довільній формі і в них бажано відобразити зіставлення одержаних дослідних даних один з одним або з теоретичними положеннями, а також відмітити фізичну суть досліджуваних явищ, якісні та кількісні характеристики, особливості роботи електротехнічного устаткування тощо. Не варто у висновках констатувати шляхи досягнення мети роботи.

3.6.4. До протоколів лабораторних робіт, обробка результатів яких проведена з використанням комп’ютерних програм, додають алгоритм розрахунку, програму та результати обчислень у вигляді таблиць, графіків і діаграм.

3.7. Зданий звіт з відміткою одержаних балів підписує викладач і зберігається у студента до кінця змістовного модуля. Після зарахування модуля звіти здають викладачеві. Студенти заочної форми здають звіти напередодні іспиту.

3.8. Допускається подання друкованих протоколів лабораторних робіт та на окремих аркушах, оформлених з дотриманням вищезазначених вимог.

Література:1, 2, 4, 5, 6, 16.

 

Лабораторний практикум

 

Лабораторна робота №3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.004 с.)