Розподіл навчального навантаженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл навчального навантаженняЗміст

Пояснювальна записка……………………………………………………….…..4

Програма курсу «основи наукової комунікації іноземною мовою»……...…..5

Розподіл навчального навантаження…………………………………….……..7

Змістовий модуль №1……………………………………………………..……..8

Практичний модуль №1………………………………………………………….9

Практичне заняття №1…………………………………………….………..9

Практичне заняття №2……………………………………………….……..9

Практичне заняття №3……………………………………………………..10

Практичне заняття №4……………………………………………………..10

Практичне заняття №5……………………………………………………...11

Практичне заняття №6…………………………………………………… 12

Практичне заняття №7……………………………………………….……..12

Практичне заняття №8……………………………………………………...13

Модуль самостійної роботи………………………………………… ...………15

Завдання для самостійної роботи №1…………………………………………..16

Змістовий модуль №2…………………………………………………...……….31

Практичний модуль №2…………………………………………………………32

Практичне заняття №1……………………………………………………..32

Практичне заняття №2……………………………………………………..32

Практичне заняття №3……………………………………………………..33

Практичне заняття №4……………………………………………………..33

Практичне заняття №5……………………………………………………..34

Практичне заняття №6……………………………………………………..34

Практичне заняття №7……………………………………..........................35

Практичне заняття №8……………………………………………………..36

Завдання для самостійної роботи №2………………………………………….37

Перелік питань до екзамену…………………………………………………….69

Тести ……………………………………………………………………..………70

Список рекомендованих джерел


Пояснювальна записка

Мета та завдання курсу “Основи наукової комунікації іноземною мовою”:цей курс призначений для магістрантів які оволоділи іноземною мовою в обсязі програмних вимог з курсу іноземної мови для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів і успішно склали іспит на ступінь бакалавра і які продовжують навчання на здобуття ступеня магістра.

Програма передбачає досягнення слідуючи цілей: повторення фонетичних та інтонаційних норм; повторення та систематизація основних лексико-граматичних структур, які найчастіше вживаються в процесі мовлення; накопичення та систематизація словникового запасу найбільш частотних загальновживаних слів, а також термінів, які характерні для текстів за фахом студентів; систематизація правил синтаксичної організації мовлення; розвиток граматичних навичок, які забезпечують комунікацію; дальший розвиток умінь та навичок усного мовлення (діалогічного та монологічного) в науковому стилі; ознайомлення з деякими нормами наукового етикету, із зразками наукової та іншої кореспонденції; розвиток умінь письмового перекладу текстів за фахом; розвиток умінь та навичок усного перекладу текстів за профілем спрямування магістрантів (послідовного та синхронного); розвиток умінь та навичок дискутування та аргументування на науковій конференції; розвиток вміння вести професійну бесіду за профілем спрямування; ознайомлення з країнами, мова яких вивчається (географія, політичний устрій, культура, література).

Тематика навчальної програми має країнознавчий та науково-соціальний напрямок і охоплює такі теми як: система вищої та середньої освіти в Україні та в країнах, мова яких вивчається, майбутня професійна діяльність магістранта, розвиток науки та культури в Україні, організація та проведення наукової конференції.

Навчання базується за ситуативним принципом і структуруванням за модуль-блоками, після кожного модуль-блоку передбачено проведення рейтинг-контролю. Під час укладання цієї навчальної програми було використано передові досягнення вітчизняної та зарубіжної методики та психолінгвістики, передбачено реалізацію комплексного підходу в процесі формування у студентів мовної, мовленнєвої та ділової компетенції, країнознавчої обізнаності у процесі навчання комунікативній діяльності засобами іноземної мови.

На заняттях використовуються слідуючи методичні прийоми: тренування мовленнєвих навичок (мовні лексико-граматичні вправи), умовно-мовленнєві та мовленнєві вправи; розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення мовлення; навчання читанню та перекладу; навчання читанню спеціальної літератури, реферування та анотування; проведення бесід, круглих столів, прес-конференцій з використанням прийомів поглиблення, ділової гри.

Текстовий матеріал складається з уривків та цілих текстів (обсягом 3-5 тисяч друкованих знаків, з оригінальної літератури іноземною мовою) тематика тексів тісно пов’язана з основною темою заняття і служить базою і мовним матеріалом для активізації усного та письмового мовлення.

 

Програма курсу «Основи наукової комунікації іноземною мовою» (англійська)

Граматика

Корективний курс граматики організовано і відібрано по принципу функціонування в усному мовленні та для розвитку умінь і навичок перекладу наукових текстів. Він зорієнтований на профілактику типових помилок студентів і на формування навичок вживання граматичних структур в усному мовленні та вміння перекладати їх у процесі читання тексту.

Лексика

Кожний навчальний текст забезпечений лексичним коментарем, поурочним словниковим списком нових лексичних одиниць, та їх словосполучень, при чому при виборі лексичних одиниць для їх активізації враховується принцип частотності вживання їх в усному мовленні. Лексика активізується в процесі виконання фонетичних, лексико-граматичних та умовно-комунікативних вправ.

Усне мовлення

Згідно з ситуативно-комунікативним принципом навчання проведено тематичний відбір розмовних штампі та мікро діалогів, які ілюструють їх вживання, даються комунікативні вправи для розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення, а також інформативний матеріал, що ознайомить студента з мовним етикетом (знайомство, привітання, форма ввічливості), а також вправи для закріплення цього мовного матеріалу.

· Ділова подорож за кордон. Аеропорт. Митниця. Готель. Ресторан. Пошта.

· Великобританія: Лондон; США: Нью Йорк.

· Культура, мистецтво, традиції, звичаї країни, мова якої вивчається.

· Організація роботи наукової конференції.

· Структурна, змістова частини та оформлення наукової конференції.

· Проблематика наукової роботи студента за фахом. Бесіда за темою наукової праці.

· На міжнародному симпозіумі по збереженню навколишнього середовища.

· На науковій конференції, останні досягнення науки, пов’язані з майбутнім фахом студента

· Конференція по актуальним проблемам сучасності: міжнародна конференція по координаційній хімії, перша міжнародна конференція по модуляційній спектроскопії, третя міжнародна конференція по фероелектричеству, запрошення, відповідь, організація роботи конференції, відкриття конференції, дискусія, закриття конференції наукового дослідження.

Студент повинен знати:

· Лексичні та граматичні особливості наукового стилю;

· Основи перекладу, усного та письмового;

· Особливості ділової та наукової документації.

Студент повинен вміти:

· Та письмово перекладати тексти за професійним спрямування;

· Вести професійні бесіду та конференції;

· Дотримуватися норм ділового етикету;

· Вести ділову та наукову документації.

 

Змістовий модуль №1

Практичний модуль

1. Introduction. 2 год.

2. In the English speaking country. 2 год.

3. Organization of conference. 2 год.

4. Models of announcements and letters about international conference. 2 год.

5. At the international conference. 2 год.

6. The International meeting. 2 год.

7. Participation in the work of the Conference. 2 год.

8. Annotation of the article. 2 год

 

Модуль самостійної роботи

1. Індивідуальне читання за фахом (50 000 друкованих знаків). 10 год.

2. Анотування статті суспільно-політичного змісту. 10 год.


Практичний модуль №1

AT THE CUSTOMS OFFICE

Customs Officer: ……………?

Visitor: That’s right. Shall I open it?

C: ………….

V: I don’t think I have, though I have a box of cigarettes for my own use. I believe they are duty free.

C: ………….

Fill in the Customs Declaration:

CUSTOMS DECLARATION

Full name ____________________________________

Citizenship __________________________________

Arriving from_________________________________

Country of destination__________________________

Purpose of visit________________________________

(business, tourism, private, etc.)

My luggage (including hand luggage) submitted for Customs inspection consists of ___________ pieces.

With me and in my luggage I have:

1. Weapons of all descriptions and ammunition_______________

2. Narcotics and appliances for the use there of _______________

3. Antiques and objects of art (paintings, drawings, icons, sculptures, etc.)________________________________________

4. Ukraininan money ___________________________________

5. Currency other Ukrainian money (bank notes, coins, payment bills, cheques, letters of credit) in foreign currencies, precious metals (gold, silver, platinum) in any form of condition, crude and

processed natural precious stones (diamonds, brilliants, rubies, emeralds saphiresand pearls), jewelry and other articles made of precious metals and precious stones.

Description Amount\quantity In figures\in words For official use
US Dollars    
Pounds Sterling    
French Francs    
Deutschemarks    

6. Ukrainian money, other currency, any objects belonging to other persons_________________________________________

7. I am aware that, in addition to the objects listed in the Customs Declaration, I must submit for inspection: printed matter, manuscripts, films, sound recordings, postage stamps, graphics, etc, plants, fruits, seeds, live animals, birds, as well as raw fodstuffs of animal origin and slaughtered fowl.

8. I also declare that my luggage sent separately consists of _______

pieces.

Date Owner of luggage

Signature

Practical assignments: “ASKING THE WAY”

Make short conversation using the following expressions & sentences:

a)

to go by tram (bus, train) – їхати трамваєм (автобусом, потягом)

to go on foot, to walk – ходити пішки

How does one get to the center of the city? – як проїхати до центру міста?

Route No 5 takes you right there. – П’ятим номером ви дістанетесь туди.

It takes me 15 minutes to get to the station. – Я доїжджаю до станції за 15 хвилин.

There are only 4 stops on the 5th route. – На 5-му маршруті лише 4 зупинки.

Where do we change? – Де ми робимо пересадку?

If we go this way we’ll have to change at Tolstoy Square. – Якщо ми поїдемо цим маршрутом, ми будемо змушені зробити пересадку на площі Толстого.

b)

to pay the fare for the trip – платити за проїзд

Can you change a 10 rouble note? – Можете розміняти 10 рублів?

I have got five roubles in change. – У мене 5 рублів дрібними монетами.

I have no small change. – У мене немає дрібних грошей.

I gave him 2 kopecks change.- Я дав йому 2 копійки решти.

To pick up passengers at special stops – брати пасажирів за вимогою

To draw up to stop – під’їзжати до зупинки

c)

bus service – автобусне сполучення

a private bus service – сполучення автобусом службового призначення

I’ve missed my stop – Я проїхав свою зупинку

The tram is packet full – трамвай дуже заповнений

Rush hours – години пік

Taxi – таксі

The Metro, the underground – метро

Complete the following dialogues:

A: Pardon me, where is the taxi stand?

B:……

A: Oh, yes. Thank you.

d)

A: Excuse me, is this Nevsky Prospect?

B:……

A: Thank you.

e)

A: ……………

B: No, take the street on the left, go straight & the theatre is in the front of you across the river.

A: …………….

B: You’re welcome.

Make up a story of how you got to the place you wanted in the town in which you stayed for the first time. Recall a funny incident that happened to you or one of your friends.

Practical assignments: “HOTEL”

Fill in the reservation card:

HILTON HOTEL 7 Avenue, New York Tel. 728439
ACCOMODATION RESERVED No. of nights……………………………………………………………….. Dates……………………………………………………………………….. Single/Double room………………………………………………………… With/without private bathroom…………………………………………… Name………………………………………………………………………… Address……………………………………………………………………… Tel……………………………………………………………………………

Insert the words from the list in the text according to their meaning:

Most hotels offer and rooms, for one and two people respectively.

The procedure take a few minutes. The guest is given a to fill in: the name and the address, the passport number. When the formalities are over, the shows the guests to their rooms. For each service the bellman will . If any information is required, it can be received at the hotel’s , which is supervised by a .

A hotel bill can be paid in and .

The guests may also pay with when checking out.

List of words:

traveler’s checks double

check-in information desk

expect a tip credit cards

single registration card

concierge

bellman (porter)

Practical assignments: “ORDERING A MEAL”

Fill in each blank with one word related to food. Choose from the list:

Choose the right answer

1. The food they serve is excellent because they have a fine … .

a) chef b) cooker c) headwaiter d) stove

2. What would you like for your first … ? There are a lot of interesting things on the menu.

a) course b) dish c) meal d) plate

3. I enjoyed the dessert so much that I had a second … .

a) helping b) load c) pile d) sharing

4. The management is not … loss or damage to customer’s property.

a) in charge of b) liable to c) responsible for d) worrying for

5. The … at that new restaurant is excellent.

a) attention b) attending c) care d) service

6. A new restaurant has opened here which specializes in French … .

a) cook b) cuisine c) feeding d) kitchen

7. We must go now. Would you mind asking the waiter for the … ?

a) account b) bill c) charge d) price

8. Let me … the bill before we leave this restaurant.

a) arrange b) conclude c) pay up d) settle

Practical assignments: Read and translate the text. Write out the unknown words.

ORGANIZATION OF CONFERENCES

Any scientific Conference or Session is usually convened In Organizing Committee of a national or international character. As a rule the Organizing Committee ceases to exist after the first sitting of the Conference as it is replaced by an elected group.

Initially an Organizing Committee sends to all the establishments concerned the so-called "First Circular" ("Preliminary Announcement", "First Announcement") that states general information about the Conference. Such an announcement acquaints the participants with the main program of the future Conference, order of Plenary Sessions, working languages, rules of scientific contributions, social programs, information about registration, correspondence, hotel reservations, necessary expenditure, etc.

The First Circular usually contains a Preliminary Application Form which gives information on participation. Those who want to attend the Conference should complete the Application Form and mail it without delay. This will ensure the applicant to receive further information in the Second Circular. Such an answer will help the organizers to plan better the work of the Conference.

Further details are usually stated in the Second Circular, which is distributed to all the applicants who have returned the Preliminary Application Form before the Conference starts.

The Second Announcement contains information as to the date of the Conference? Commissions, participation and registration, pre-, mid-, and post- conference tours, scientific visits, living accommodations, hotels, and everything considered necessary for the participants to make maximum use of the occasion.

The course of any Conference is directed by a Chairman.

It is the duty of the promoters of the meeting to elect the Chairman. Usually those present are asked for nominations. If a nomination is offered somebody has to second it. After that the name, which has been proposed and seconded is put to vote. This is done either by a show of hands or by a paper vote.

It is Customary for the newly elected Chairman, before commencing his duties, to thank the members for placing their confidence in him.

The success of the meeting depends considerably on the capabilities of the Chairman. His words are expected to be literally few. His address should be much shorter than any of the speeches that follow. It is his duty to introduce each of the speakers on the list. Before proceeding to the agenda he must also bring before the Conference any communication, which may concern it.

The Chairman directs the debates, maintains order, seesthat all the participants have a fair hearing, closes the debates when necessary, puts questions to the vote and announces the results of the vote.

In the absence of the Chairman the duty elected Vice-Chairman presides. He acts like the Chairman and has the same duties.

When the meeting is opened, the first matter for the Chairman is to read the agenda and to explain the work to be done by the Conference. Then the Chairman reads the correspondence requiring consideration, including letters of apology for absence.

Anyone who wants to take the floor should ask the Chairman beforehand or by simply raising his hand after the Chairman opens the discussion.

Addressing the audience the speakers must begin in moderate tone pronouncing every word slowly and distinctly to attract initial attention. An experienced speaker will never get excited unless he feels that everybody else gets excited with him in response. It is highly advisable to exercise the speech beforehand in order to avoid disappointment.

It is very rare that report is actually read during scientific Conferences. As a rule papers presented at Plenary Sessions are distributed to the delegates in a printed form. The Chairman may require every speaker to keep to the point at issue, to avoid repetition and to use language of a respectable character.

On some occasions the Chairman has to be repeatedly asking for silence. It is highly important for him to know how to act when disorder does occur. The business of the meeting is restricted to that mentioned on the agenda and matters of urgency.

Members stand when peaking and must preface their words with the proper formula: "Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen ..., Mr. Chairman, Dear Colleagues..., Mr. Chairman". To address the Chairman is obligatory in British practice of public meetings.

At each Conference a Secretary sits on the platform close to the Chairman and makes notes from which the minutes must be written up.

After all the points for consideration have been thrashed out, the Committee draws up its report or its resolution, which is submitted to the main body of the Conference. Any scientific Conference or Session may decide to adopt some resolutions or appeals to finish its work. Sometimes the very Conference is called by promoters specially to prepare reports or make recommendations. Very often a Drafting Committee is elected to present a draft resolution. This draft resolution is studied thoroughly by delegates and they are free to make any alterations, propose their own version or even prepare a new resolution. All that is done in the form of motion. When motions are brought certain alterations may be suggested and these alterations are spoken of asamendments to the original motions. All these amendments are discussed and a final resolution is adopted. In such a way the meeting is coming towards the end. The final duty of the Chairman is to call upon a member to make a vote of thanks.

In his closing speech the speaker must express gratitude to the Chair, the contributors, the sponsors, the audience and the services. He should also try to mention favourably as many names as possible. The last speech often includes a very general expression of gratitude to local administration for organization of the Conference and for hospitality. After that the Chairman declares the Conference closed

Practical assignments:

1. Make up the list of items, which are necessary for organization of the conference.

St. Moritz-Bad, Switzerland

September 5 to September 9, 2000 Place

The Conference will be at St. Moritz-Bad, Switzerland, where the headquarters will be installed and all scientific sessions will be held. St Moritz is beautifully situated at an altitude of 1800 от above the sea-level and offers sufficient accommodations in early September. Temperatures in September are normally between 10 and 20 °С but may drop occasionally to the freezing point. Visitors are recommended to have appropriate clothing.

Scope and session

All contributions dealing with the coordination chemistry of metals will be

within the scope of the Conference. Since it is anticipated that the number of offered papers may far exceed the number that can conveniently be presented, a selection of offered papers may be necessary. This selection of about 150 papers will be made by the Executive Committee and the selected papers will be grouped according to their contents into 3 or 4 sections. For each paper 25 minutes will be available, including time for discussion.

Five or six plenary lectures will be held.

Scientific contributions

Those who wish to present a paper should give particulars (title, problem, method, results, etc.) on the enclosed form В and return it to the Secretary of IX I.C.C.C. before December 1, 1999. The selection of papers (see above) will be based on the information obtained.

Publications

Abstracts of the scientific contributions will be printed and the resulting

"Proceedings of IX I.C.C.C." mailed to the attendees of the Conference at least 2 weeks in advance free of charge. All participants will be asked to state to which address the Proceedings should be mailed. Plenary lectures will be published in the IUPAC Journal "Pure and Applied Chemistry".

Language

The official language of the Executive Bodies is English. Although there is

no argument against the use of any other language, it is recommended that papers should be presented in English. Translation facilities are not available. Speakers in other languages are recommended to distribute a written text in English at the presentation of their contribution.

Attendance

Persons desiring to receive the second circular and the final registration form

are asked to complete the enclosed preliminary registration form C by December 1, 1999. The Executive Committee will be grateful for the names and addresses of persons interested in attending the Conference who have not been reached by this circular.

Accommodation

St. Moritz-Bad and St. Moritz offer excellent and extensive hotel

accommodation in every price class.

Accommodation will be secured by returning the completed preliminary registration form C to the Secretary of the Executive Committee. Final registration forms will be sent with the 2nd circular.

Practical assignments: Read these items of information and interview the imaginary participant of the conference. Use the following expressions as introductions to your questions:

It is known that...

• It is a well-known fact that...

• It is believed that...

• It is assumed that...

• I've heard that...

• I'm told that...

• ... in this connection ...

• ... concerning ...

• ... speaking about...

• I wonder ...

• Could you tell me about...

• Could you speak on ...

• Would you tell me about ...

• I'd like to know ...

Reading & translating of the text:

Advance registration

The aim and character of the Conference require attendance to be registered to 150 participants. Attached to this notice is a postcard, which must be filled in and returned before June 20, 2001, in order for a prospective attendee to be considered. Attendees will be notified of acceptance of their advanced registration by July 15. Together with the confirmation of advanced registration, each accepted attendee will receive a form for making reservations at the Westward Look Inn.

Registration fee

A registration fee of 25 dollars, to be collected at the time of the Conference, will entitle the registrant to a free copy of the Proceedings.

Travel stipends

The Conference budget includes contributions to the travel expenses of a small number of graduate students and young faculty members actively working in modulation spectroscopy. Anyone who wishes to be considered for such aid is asked to apply to the Conference Chairman.

Contributed papers

Abstracts of contributed papers should be submitted before June 20. 2001, together with the attached postcard for advance registration. Abstracts should be written in English, their length not to exceed 200 words excluding title, author's name, and name of author's institution.

The papers to be presented will be selected by a program committee.

Authors will be notified about the acceptance of their papers by August 31. Abstracts of accepted papers will be printed in an advance program, to be mailed to the participants prior to their departure for the Conference.

Manuscripts

Manuscripts will be published in the Proceedings if submitted before November 1, 2001. Discussion remarks and final corrections can be added at the time of the Conference.

Manuscripts should be prepared according to the standards of "Surface Science".

Each contributor will receive 25 free reprints of his paper. Additional reprints can be ordered at standard prices.

Deadlines

Submit the attached postcard by June 20. Submit abstracts of papers by June 20. Submit manuscripts by November 1.

Registration postcards, abstracts and manuscripts are to be mailed to the Conference Chairman. Inquiries may be directed to the Chairman or to the Conference Secretary.

Registration

A registration and accommodation form is enclosed, and you are asked to return this before 15th July. The registration fee of 20 pounds is payable by that date, unless you are prevented by currency regulations from paying in advance. If you have to cancel your attendance the fee will be returned, less any expenditure incurred by the organizers on your behalf. The registration fee includes a copy of the Proceedings, the cost of the Conference Dinner and of lunch during the Conference.

A registration desk will be open at the Pollock Halls of Residence on Sunday September 9th, and at the David Hume Tower on September 10th.

Accommodation

Single rooms without private bathrooms are available in the Pollock Halls, which are conveniently situated at the University Halls of Residence (children under 12 years of age cannot be accommodated), the cost of 3 pounds per person per day includes breakfast and dinner, and is to be paid on arrival.

Hotel accommodation will be available in three different grades, and will be arranged by the official Travel Agent. A deposit of 3 pounds per person will be required for all hotel accommodations, and this must accompany the registration and accommodation form. Please make all payments to "3IMF", in British currency. The registration and accommodation form (and advance payment, where appropriate) should be sent to the Conference Secretary, in all cases.

Important dates, 2001

May15th - deadline for receipt of Abstracts

July15th - deadline for registration and advance payments

September 10th- opening of Conference and deadline for submission of

manuscripts.

Invitation

Dear Sir,

It gives me great pleasure to extend to you a formal invitation to attend our Conference that will be held in Oxford in May, 2002.

The Organizing Committee has prepared a program that will be both informative and enjoyable.

We are confident that your presence will contribute toward making the Congress an outstanding event.

We should be very grateful if you would agree to participate. If you wish to make a contribution, please, let us know its title.

Sincerely your, (signature)

Reply

Dear Sir,

Unfortunately I received your kind invitation too late to prepare my contribution for the Conference you have invited. In addition to that I have some previous engagements, which would be most inconvenient for me to cancel.

It was extremely inspiring for me to find in your letter a few words appreciating my studies. Thank you. I wish every success to the Conference.

Yours sincerely, (signature)

or:

Dear Sirs,

I have received your kind invitation. Thank you. It appears from your letter that the Conference will take place in June. It makes my participation impossible because of my previous engagements.

I should like to inform you that I shall be waiting for a new opportunity of meeting my colleagues. I wish every success to the Conference.

I remain, Yours sincerely, (signature)

Opening the Conference

1. Мені випала велика честь It is honour to me to open this conference

відкрити цю конференцію (It gives me the utmost pleasure

to open this conference)

2. Я вітаю відкриття конференції. 1 extend greetings on the opening

of the conference.

3. Мені особливо приємно It gives me the great pleasure

вітати вас тут. to welcome you here.

4. Для мене велика честь It is a special honour for me to

вітати вас тут welcome you here.

5. Хочу передати вітання від... моїх коллег з кафедри образотворчого мистецтва

1 extend greetings from ...

6. Хочу побажати конференції 1 extend best wishes for a productive

продуктивної праці. conference.

7. Мені приємно, що ви є I'm delighted that you are the hosts of

господарями конференції. this conference.

8. Сподіваюсь, що всі ви будете 1 hope each of you will feel at home in почувати себе добре у нашому our community

товаристві.

9. Вважаю для себе великою честю 1 consider it a high honour to have been chosen

вітати всіх учасників конференції. to welcome representatives of this conference

10. Я вважаю великою честю брати I consider it a high honour to

участь в роботі цієї конференції participate in the work of this conference.

11. Я впевнений, що виражаю I'm sure I'm expressing the feelings

почуття всіх присутніх, говорячи про of all of you in paying due tribute to the

необхідність віддання данини generous hospitality of the hosts.

господарям за великодушну гостинність.

12. Я відчуваю радість від It is a joy for me to be able to work here.

можливості прийняти участь в роботі даної конференції

13. Виражаю подяку за запрошення Please know of my personal thanks

прийняти участь у роботі for being invited to participate in the

конференції, Мені близька ця тема, бо я працювала над нею. work of this conference.

14. Я вдячний за надану честь Please know of my personal thanks

головувати на цій конференції. for having the honour to act as a

chairman of this conference.

15. Мені хотілося б особливо 1 should like to thank particularly ...

подякувати...

16. Дякую за співпрацю Thank you for your collaboration in

17. Я хотів би виразити певні I'd like to express certain wishes concerning ...

побажання, що стосуються ...

18. Від імені всієї нашої делегації я 1 express my heartfelt wishes

виражаю щирі побажання продуктивної праці... on behalf of your delegation ...

19. Я покладаю великі надії I'm looking forward with the

(сподівання) на хід та результати greatest optimism to the proceeding and

роботи конференції suits of the conference.

20. Після цих зауважень перейду до With these remarks I'II proceed to

основних питань the ground rules.

21.Надійшла пропозиція, щоб It is suggested that the meeting

конференція зосередила увагу на should focus on the following objectives

 

наступних питаннях ...

22.Я переконаний, що тема I'm convinced that the subject of this

конференції буде становити conference will be of great interest for

(складати) великий інтерес для ...

23.Щодо теми конференції... As for the theme of the conference ...

24.Дякую за увагу. Thank you for (kind) attention.

At the discussion

1. Ця тема конференції викликала 1. It is due to the subject of the
живу дискусію conference, which has produced a lively
discussion (has prompted a discussion).

2. Дискусія була живою і плідною 2. The discussion was lively and fruitful.

3. Тема дискусії... 3. The topic of the discussion is ... (The

discussion will be developed on the
problem of... The discussion deals with

the problem of... will be dealt with in
this discussion).

4. З питання ... мала місце тривала 4. Lightly discussion was held
дискусія concerning ...

5. Дискусія буде проведена після 5. The reports will be followed by a
того, як будуть прочитані доповіді discussion

6. Основна увага дискусії буде 6. The main weight of the discussion
звернена на... will fall upon ...

7. У дискусії були підняті наступні 7. The following points were raised in
питання ... the discussion ...

8. Під час дискусії було прийняте 8. During the discussion it was agreed
рішення про те, що ... that

9. В результаті дискусії 9. As a result of the discussion ...

10. Була виражена згода через ... 10. Agreements were expressed on

11. Були різні думки з приводу ... 11. There were differences of opinion

with regard to ...

12. Основною темою завзятих дебатів 12. Questions as to ... became the object

були питання, що стосувалися ... of an intensive debate

13. Одне з основних питань, яке 13. One of the principal issues discussed

обговорювалося was

14. Живі дебати пройшли з питання ... 14. Lively debates took place about...

15. Результати дебатів показують... 15. The results of our debates show

16. Із виступів ясно, що ... 16. It emerges clearly from your debates

that...

17. Відбувся обмін думками відносно 17. Ideas were exchanged as to ...

18. Було припущено, що ... 18. It was observed that ...

19. Було зазначено, що ... 19. It was noted that ...

20. Декілька учасників вказали, що ... 20. Several participants pointed that

21. Було також вказано, що ... 21. It was also pointed out that...

22. Як вказувалось ... 22. As pointed out by ...

23. Були виражені думки відносно ... 23. Opinions regarding ... were

expressed

24. Була приділена увага розгляду 24. Consideration was given to ...

25. Під час дискусії підкреслювалось, 25. It was stressed in the discussion that
що ...

26. Було відзначено, що ... 26. It was underlined (emphasized,

stated

27. Неодноразово підкреслювалось, що 27. It was repeatedly stressed that ...

28. Професор Н. у своїй цікавій 28. Prof. N. in his interesting paper
доповіді вказував ... pointed out

29. Учасники дискусії підкреслювали 29. Those taking part in the discussion

emphasized

30. Була виражена також точка зору, 30. The view was also expressed on

що ...

31. Була виражена домовленість щодо 31. Agreements were expressed on

32. Розбіжність поглядів була в 32. The differences of opinion основному через ... centered mainly on ...

33. Під час дискусії була прийнята 33. The view was taken during the
точка зору... discussion that ...

34. Деякі тези, що стосувалися ..., 34. Some theses concerning ...

викликали жваву дискусію triggered off a lively discussion on ...

35. Протилежні точки зору були 35. Controversial standpoints were

виражені у зв'язку з поглядами, що expressed in connection with

стосувалися ... opinions regarding ...

36. Різні оцінки були дані... 36. Different assessments were

made of

37. Супротивники цієї точки зору 37. The opponents of this opinion

захищали свою позицію, показуючи defended their position by showing….

38. Різні думки були виражені з 38. Differing opinions were voiced

питань ... regarding the questions ...

39. Декілька учасників виразили своє 39. Several participants expressed

переконання, що ... conviction that...

40. У багатьох випадках учасники 40. In many instances participants

виразили протилежні точки зору з expressed contrary views on ...

41. Як вказувалось у доповідях і 41. As it was pointed out in theses виступах на симпозіумі... and papers read at the symposium ...

42. Найбільш суперечливі погляди 42. The most outstanding differences

були виражені з питання ... of opinion concern ...

43. Питання, яке слід роздивитися 43. A question still to be examined

більш докладно... in detail is ...

44. Я підтримую точку зору ... 44. 1 support the view of...

45. На мою думку, доповідь була 45. In my opinion the report

дуже гарною по формі was extremely wellworded

46. Це наводиться для того, щоб 46. This goes to show that...

показати, що ...

47. Маючи це на увазі... 47. With this in mind ...

48. Серед учасників дискусії були 48. Among those who took part

in the discussion were ...

49. В результаті дискусії, яку ви 49. As a result of the discussion

провели ... you have held ...

50. І що примітно, ваша дискусія 50. And it is remarkable that

показала, що ... your discussion has shown ...

51. Більш того, ваша дискусія 51. Moreover your discussion shows

показує, що ...

52. Я глибоко впевнений, що ... 52. I'm deeply convinced that...

53. Загальні питання викликали 53. The general considerations provide

багато коментарів a rich harvest of comments.

54. Основний висновок з дискусії, що 54. The main conclusion to be drawn

відбулася, може бути from the discussions presented can be

сформульований таким чином ... summarized in the following positions

55. Я, безсумнівно, вітаю ці 55. I naturally welcome these

пропозиції. recommendations.

Practical assignment: Make up a dialogue discussing some theoretical problem.

The Close of the Conference

1. Закриття конференції призначено 1. The close of the conference is
на ... scheduled for ...

2. Сьогодні ми закриваємо 2. Today sees the close of the
конференцію conference

3. Зараз, коли наша робота 3. Now that our work is drawing at a наближається до кінця, дуже доречно close it is only fitting that...

4. Я можу сказати, що ця конференція 4. 1 may say that this conference is an

- видатна подія. outstanding event.

5. Я хотів би зробити висновок про 5. 1 should like to bring out the general

загальне значення конференції. significance of this conference.

6. Я хотів би виразити свою 6. 1 should express my satisfaction at the

задоволеність роботою конференції, work of the conference, the excellent

досягнутими чудовими результатами, results achieved, the atmosphere of

атмосферою щирості і cordiality and mutual understanding

взаєморозуміння, що панували throughout the work of the conference.

на конференції.

7. Не мені казати, що кожен з нас7. It is not for me to judge what each of виніс для себе з цієї зустрічіus may have derived from this meeting.

8. Я впевнений, що обмін думками з 8. It is my belief that exchanges of views

різних питань безперечно підкаже will doubt prompt us

нам …

9. Всі учасники прийшли до 9. All participants agreed on ...

висновку, що ...

10 . Представлені доповіді були добре 10. The papers presented were well підготовлені і написані гарною prepared and well-worded.

мовою

11. Конференція показала, що ... 11. The conference has shown that...

12. Звідси нам слід зробити висновок, 12. From this we have to conclude

що ...

13. Нарешті, я хотів би ... 13. Lastly I'd like to ...

14. У більш загальному значенні 14. In a more general way

я в боргу перед ... I'm indebted to ...

15. Дозвольте мені, нарешті, леді та 15. Permit me finally, ladies and

джентльмени, запропонувати ... gentlemen, to offer ...

16. Із цієї зустрічі Ви можете самі 16. You can judge for yourself from

судити ... your present meeting ...

17. Тим, що ця конференція була 17. That this conference was successful

успішною, ми, в першу чергу, is due foremost to the fact that ...

зобов'язані тому, що ...

18. Я впевнений, що обмін думками і 18. It is my belief that exchanges

досвідом, який мав тут місце, буде of view and comparison of experience

стимулом для ... which have taken place here have a
stimulating effect on ...

19. Ця конференція показала, що 19. This conference has shown that

20. Щодо рекомендації, я можу 20. With regard to the accommodation

тільки сказати, що ... I can only say ...

21. Я хотів би зараз коротко вказати, 21. 1 should now like to indicate briefly

що ...

22. У цьому зв'язку конференція була 22. The conference was of great

дуже важливою. significance in this connection.

23. Особлива цінність цієї 23. Special value attached to this

конференції є у тому, що ... conference has been justified by ...

24. Результати і атмосфера 24. The results and spirit of this

конференції відчувається у нашій conference make themselves felt in our

щоденній роботі. daily work.

25. У цьому заключається справжня 25. Here lies the real test of the success

перевірка результатів роботи, яку ми of the work we have done during ...

провели під час ...

26. Своїми досягненнями 26. The achievements of the conference

конференція зобов'язана, в першу and due primarily to you, Mr. N., the чергу, Вам, містере Н. як голові President of Conference, the

конференції, representatives of the host country.

улаштовувачам конференції.

27. Я хотів би виразити подяку... 27. I’d like to express gratitude to ...

28. І на закінчення мені хотілося 28. In closing I should like

б подякувати всім за участь у to thank all of you for your

роботі цієї конференції. participation in this conference.

29. Голова делегації приєднується 29. The heads of the delegations

у вираженні подяки до ... join me in the expression

of gratitude to ...

30. Від імені всіх присутніх та від 30. On behalf of all, as well as my own,

себе особисто виражаю подяку I thank you, Mr.N., for the work

містерові Н. за проведену роботу. you have done.

31. Я вдячний вам за невтомну 31. Thank you for your

турботу unremitting concern

32. Дякую за цінні вказівки 32. Thank you for the valuable

у нашій роботі directives you gave to our work.

33. Нам слід подякувати 33. We have to thank the secretaries

секретаріату і всьому штату, and the whole staff

які обслуговували конференцію. of the conference.

34. Я хотів би виразити подяку 34. I should like to express my thanks

оглядачам, які з великою увагою to the observers who followed

слідкували за дебатами the debates with great interest

35. Велика подяка леді і джентльменам, 35. I thank the ladies and gentlemen

які приймали участь у перекладацьких prefer booths and the translators’

кабінах і канцеляріях перекладачів, offices who made no small

щоб ми мали змогу зрозуміти contribution to our understanding.

один одного.

36.Моя подяка представникам преси 36. My thanks go to the representatives

та службі інформації, радіо of the press and information

та телебачення. services, the radio and television.

37. Дозвольте мені, нарешті, від 37. Permit me finally to offer

усього серця подякувати... my heartful thanks to …

38. А зараз все, що мені залишилось 38. And now all that remains

сказати ... for me to say ...

39. Зараз необхідно затвердити 39. Now it's necessary to approve the

загальні резолюції. general considerations and

recommendations.

40. Щодо рекомендацій, я можу 40. With regard to the

сказати ... recommendations I can only say ...

41. На цьому проголошую закриття 41. The conference is here closed конференції.

42. Щасливого повернення додому! 42. I wish you happy journey home!

The Nobel Prize

Alfred Nobel, donor of the famous Nobel awards, made his fortune as an inventor of high explosives, and obtained his first American Patent in 1865. He established plants for experiments and tests of his inventions in many different fields, and by 1894 he had been granted 355 patents in various countries. When Nobel died in 1896 he left a willstipulating that the income from his estate should each year be divided into five equal prizes to be given to those who had done works of most benefit for mankind in physics, chemistry, physiology and medicine, literature, and peace.

 

SCIENTIFIC METHODS

Albert Einstein, one of the greatest theoretical physicists, was once asked to explain the way in which a scientist works. "If you want to know the essence of scientific method, don't listen to what a scientist may tell you. Watch what he does". Similarly, if you would ask a hundred scientists to describe the methods of science, you would probably get a hundred different answers. But they would probably all agree with Einstein that science is a way of doing things, a way that involves imagination and creative thinking as well as collecting information and performing experiments. Facts by themselves are not science, but science deals with facts. The French mathematician, Poincare, stated in this way: "Science is built with facts just as a house is built with bricks, but a collection of facts cannot be called a science any more than a pile of bricks can be called a house".

 

London

London is the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is one of the oldest and the largest cities in the world: London is 2000 years old. It grew up around two old historic cities: City of London and City ofПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.105 с.)