ТОП 10:

Компаративний аналіз військово-політичної терміносистеми в англійській та українській мовах на словотворчому рівніСловотворчий аналіз(СА) - поступове бінарне членування похідної основи на максимальні словотворчі компоненти [3, с. 88].

Для здійснення СА термінів з метою розкриття їх словотворчої структури і змісту необхідно враховувати наступне:

1) Під терміном «словотвір» слід розуміти не історичний процес утворення слова, а його результат, тобто словотворчу структуру «готового» слова на сучасному етапі розвитку мови.

2) СА потрібно відрізняти від морфемного аналізу, який є лінійним виділенням мінімальних структурно-семантичних відрізків-сегментів. Здійснюючи морфемний аналіз слова, ми встановлюємо наявність морфем у слові, тобто його морфемний склад. При морфемному аналізі використовується один умовний знак – крапка або риска. Тому морфемний аналіз може використовуватися тільки при одно - чи двоморфемному складі слова, тобто при наявності двох основ, які функціонують самостійно.

Як уже відзначалося морфемний аналіз багатокомпонентних похідних основ не може розкрити ні структуру, ні семантику слова.

У таких випадках слід використовувати СА, який, на відміну від морфемного аналізу, є поетапним виділенням максимальних структурно-семантичних словотворчих компонентів і допомагає розкрити словотворчу структуру слова, а саме модель, за якою утворена та чи інша основа слова.

Аналізуючи способи словотворення військово-політичної термінології, ми брали до уваги, що частина виявлених одиниць не може бути проаналізована з точки зору словотворення. Таким чином, під час дослідження військово-політичних термінів ми розглядали групу термінів за наступними способами словотворення:

- афіксального способу словотворення (суфіксального та префіксального),

- осново складання,

- абревіація,

- лексико-семантичний;

Афіксація - один з найпоширеніших способів словотвору, який є приєднанням афікса до твірної основи. При цьому афікси, префікси і суфікси можуть розрізнятися не тільки по місцю в слові, але і по ступеню самостійності. Суфікси, що оформляють слово як певну частину мови, тісніше пов'язані з основою (constitute//ion - конституція ), тоді як префікси головним чином змінюють семантику слова ( post//war- післявоєнний ). Деякі суфікси історично сходять до кореневої морфеми, яка з часом втратила самостійність і тепер зустрічається тільки в похідних словах, об'єднуючи їх загальним додатковим смислом. Така, наприклад, морфема -dom, словоформа староанглійського дієслова із значенням «робити», в сучасній мові присутня тільки як суфікс із значенням «Rank, condition» або ТО збірних іменників (free//dom fighter- борець за незалежність, official//dom - чиновництво). Продуктивні афікси в основному відносяться до одвічної англійської лексики (-fy, -er, -izer), непродуктивні - до запозиченої (-or, -ous), але і ті та інші легко взаємодіють і з одвічними, і із запозиченими основами. Наприклад, в (anti//drug war – боротьба проти наркотиків) сполучені запозичена основа і суфікс [ ].

Афіксальний спосіб словотворення в свою чергу поділяється на суфіксальний та префіксальний.

Суфіксальний спосіб словотворення. Як дериваційні елементи, суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс, проте, має, семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало до численних класифікацій суфіксів стосовно їх походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності/непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і емоційного забарвлення.

Окремі морфеми можуть нести подвійну функцію – як граматичних засобів творення, так і лексичних. Морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -er – як прикметникове закінчення вищого ступеня порівняння) і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи: (peacekeeper – миротворець). Таким чином, різниця між закінчення і суфіксом полягає в тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення. Суфіксальний дериватив – це двох морфемне слово, що вживається як ціле і граматично рівнозначне простому слову в усіх можливих синтаксичних конструкціях. Морфеми ж, що несуть ознаки граматичних категорій часу, числа чи відмінка, визначаються як закінчення, оскільки вони утворюють не нові слова, а лише форми слів.[3, с.79]

Суфіксальний словотвір розрізняється в залежності:

1) Від суфікса, що походить з власної мови. У цих випадках наголос новотвору не змінюється, навіть у словах з трьома складами: (commonness- посередність).

2) Від запозиченого суфікса, що приєднується як до власно мовних, так і до запозичених коренів, не змінюючи при цьому наголосу: (available- наявність, serviceable – надійний).

3) Від запозиченого суфікса, що вживається з іншомовними коренями, змінюючи при цьому наголос і/або голосний чи приголосний кореня: (ChinaКитай, Chinese – Китайський).

Коли до запозиченого слова, утвореного за допомогою іншомовного суфікса, приєднується ще один, власно мовний, суфікс, таке утворення називається корелятивним: (presidentпрезидент, presidency – президентський).

Суфіксація як словотвір значно ширша, ніж префіксація. Пропорційна частина власно мовних суфіксів також більша, ніж серед префіксів. Це означає, що активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витіснило словотворчі елементи власної мови, продуктивність яких може час від часу поновлюватись. Спостерігається і зворотній процес: власне англійські слова витісняються словами, утвореними за допомогою романського суфікса –(b)le: (double decision- подвійне рішення).

Підгрупи різних за походженнями суфіксів можуть утворювати один клас певної частини мови. За такими спільними ознаками розрізняються групи суфіксів, що утворюють:

Назви конкретних імен: -ician (politician - політик), -ist (socialist - соціаліст), -ant (emigrant - переселенець). Ці іменники можна розподілити на дві підгрупи з переважаючими ознаками:

а) той, що вказує на дію,

б) той, що стосується її.

Назви абстрактних найменувань: -ance (alliance – союз ), -dom (freedom-свобода), -hood (nationhood-державність mobilization - загальна мобілізація ),-ion (constitution- конституція ) .

Певну лексико-граматичну категорію: існують декілька суфіксів, що утворюють іменники жіночого роду: Значна кількість суфіксів надає словам емоційного забарвлення.

Це, в першу чергу, суфікси, які відбивають характеристики зменшування: -en .

Більш поширену вживаність мають суфікси, що чергують між собою: -у (-еу) -іе. Суфікси ефективно вживаються у звертаннях – як у власних назвах, так і у загальних. У повсякденному мовленні суфікс може утворювати колоквіалізми . Зменшувальних ознак надає за своїм значенням напівсуфікса -mini: (minister of defense –міністр оборони).

Ряд суфіксів відбиває негативні якості та ознаки речей. Однак, ця риса властива не усім утворенням. Заслуговує на увагу синонімія суфіксів.

Семантичне накладання значень – це явище у мові досить поширене і збереження варіанта як основного лексично-семантичного центра – виразника значень кількох лексем, спостерігається серед слів з суфіксами -an, -ese,- er, -or, -ite. Залежить це явище, головним чином, від етимології суфікса. Утворення типу spin doctorполіттехнолог, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -or і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям „лікар”, проте значення першого іменника за обсягом значно ширше . [10, с.33]

У вживанні прикметників з суфіксами -іс та -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як polotical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях зберігається: economic (based on profit) – economical .

Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, має скорочену форму.

Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозичено словотворчі елементи.

Якщо порівняти суфіксацію та префіксацію як засоби словотвору, то можна зробити висновок, що суфіксація є значно ширшою, ніж префіксація, бо пропорційна частина власно мовних суфіксів значно більша, ніж серед префіксів. Навіть активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витиснуло власні англійські словотворчі елементи. Хоча, час від часу спостерігається зворотній процес: власні англійські слова витісняються словами утвореними за допомогою запозичених суфіксів.

Префіксальний спосіб словотворення.Префіксація, як словотвір, полягає у модифікації основи, до якої префікс приєднується. Префікси розрізняються за своїм походженням: вони можуть походити із власної мови або бути іншомовними. Модифікуючи лексичне значення слова, префікс рідко змінює граматичний характер слова в цілому, тому і просте слово, і його префікс-дериватив у більшості випадків належать до однієї частини мови.

Лексико-семантичне навантаження префікса визначається способом надання основі такого відтінка значення, що відображає спосіб дії, місце, час, ступінь її завершення тощо.

Власне англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів не багато – а-, be-, fore-, mid-, un- та префікс mis- - змішаного типу.

Префікс а-, що походить від давньоанглійського прийменника an, вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища.

Поряд з власним префіксом а- в англійській мові існує префікс а-, запозичений з грецької мови, що має значення протилежності. Цей префікс вживається рідко, переважно у складі запозиченого слова [5, с.75].

Від прийменника походить і префікс be - (ненаголошена форма від by). Основне значення префікса (як і прийменника) – „біля”, проте за відтінками значення відповідні деривативи діляться на декілька підгруп.

Та частина слів, де префікс утворює прислівники, невелика, причому окремі прислівники сприймаються як прості слова, напр.: before, beyond. У тих випадках, де давня форма by залишилась наголошено, утворились похідні слова, що пишуться через риску, напр.: (by-law).

В сучасній англійській мові префікс be- вживається головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити:

Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення „всюди, скрізь”, напр.: belays, beset, bedeck.

Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення завершеності чи надмірності дії, напр.: becall, betray.

Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, напр.

Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням „творити, робити”, напр.: belate, belittle.

Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні слова із загальним значенням „називати таким чином”, утворених від іменників.

Підгрупу перехідних дієслів із значенням „оточувати; впливати на щось; обходитись з кимсь певним чином”, утворених від іменників.

За допомогою префікса be- від іменників утворюються також прикметники. До окремої групи відносяться слова з префіксом be-, що історично складають нерозривну основу: beneath, between, beware, beyond. Узагальненого значення набрали у процесі історичного розвитку дієслова become і begin.

До власне англійських належить і префікс for-. Префікс був продуктивний у давньоанглійському періоді розвитку мови, але у новітній час його можна зустріти у десятку слів, хоч значення, закріплене за ним, - широкі (заборони, винятковості, пропуску, невдачі, відмови).

Невизначена морфологічна сутність форми fore- спонукала до того, що думки щодо неї розійшлись: американські мовознавці вважають її комбінуючою формою, англійські – прислівником і прийменником, що вільно вживається як префікс з дієсловами, дієприкметниками, віддієслівними іменниками. Незаперечно маючи ознаки префікса for-, форма fore-, завдяки її фонетичній будові, вживається значно ширше, ніж префікс for-. Значення , що префікс fore- додає як дієсловам, так і іменникам, розподіляться наступним чином: „in front of”: a) foregoer, forerunner; b) fore-run, foreshow.

“beforehand, in advance”: forebode, forego, foreknow, foresee.

“front”: forecourt, forefinger, forefront (одне з псевдоутворень), foreground, foreman.

“front part of”: forearm, forehead, foreshore.

“of, near or towards the stem of a ship or connected with the foremast”: forecabin, foresail, foretop.

“anticipating, precedent”: foreplane, foretime.

Префікс mis-, що має аналоги і в давньогерманській, і в латинській мовах, вживається з дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками і прикметниками, надаючи їм значень зворотного характеру – „badly, unfavorably, wrongly”. Сполучуваність префікса з власно мовною лексикою значно ширша, ніж із запозиченою.

Германський mis-: misbehave, miscall, misgive, mislay, mistake, mistrust, mistreat.

Латинський mis – mischief, misplace.[9, с.44]

Префікс non- - це морфологічний варіант частки no, що вживається перед прикметниками; значення префікса вказує на заперечення, напр.: non-operational, non-government вживається префікс і при утворенні іменників, напр.: non-priority, non-utility. Загалом цей префікс може спонтанно вживатись майже з кожним іменником чи прикметником, вказуючи на відсутність якості.

Префікс on- вживається з дієприкметником, герундієм, віддієслівним іменником та іменником-агентом (носієм дії), що закінчується на суфікс –er. Особливість префікса полягає у його здатності вживатися з похідними іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення. Звідси походять такі пари слів як to come on – oncoming, to flow on – onflow, goings-on – ongoings.

Власне англійський префікс out- - один із найпоширеніших у мові. Разом з префіксом un- він є найтиповішою морфемою англійського словотвору; за підрахунками і той, і другій входять до складу майже тисячі слів кожний.

Вживання префікса досить розгалужені. Головні з них такі:

Префікс може вживатись з кожним дієсловом, що має еквівалентне словосполучення, напр.: to outspeak – to speak out, to outspread – to spread out.

Часто дієслова утворюють разом з префіксом дієприкметник, герундій та віддієслівний іменник, набираючи при цьому іншого значення, напр.: outclearing (видатки на прання білизни), outfighting (боксування на відстані довжини руки), outstanding (визначний).

При утворенні іменників від дієслів, після яких може вживатися прийменник out, від простих дієслів та похідних іменників виникають значення:

а) процесу;

б) наслідку дії;

в) пасивної залежності від дії;

г) місця або часу дії.

При утворенні прикметників від іменників з описовими якостями префікс надає значення:

а) зовнішніх рис чи характеристики;

б) відокремлених особливостей, що властиві цілому.

При утворенні прикметників від іменників префікс надає їм значення незалежності від об’єкта або суб’єкта дії

Префікс може надавати новому слову значення надмірності. До цієї групи належать різні частини мови. Подібне вживання спостерігається навіть з власними іменниками [1, с.50].

Префікс over- також один з найуживаніших англійських словотвірних засобів. Префікс значно впливає на значення слова, до якого приєднується; при цьому наголос в словах, що мають два склади, обов’язково переноситься на префікс. У процесі новоутворення префікс сам може набувати характеристик окремої частини мови. Така властивість спостерігається в тих випадках словотвору, коли при узгодженні з комбінованою частиною мови префікс over- виконує функції:

1) Прикметника зі значенням „зверхній, вищій”: overhand, overtime.

2) Прийменника, що набуває значення „над”: overland, oversize, overhead.

3) Прийменника, що модифікує значення дієслова, збільшуючи інтенсивність дії: to overcome, to overpass; в окремих випадках за допомогою префікса визначається найвищій ступінь інтенсивності: to overmaster.

4) Прислівника, що вказує на надлишок, необхідність виконуваної дії, ознаки або якості предмета: overbusy, to overbuy, to overhaste.

У вживанні з перехідними дієсловами префікс може вказувати на негативні наслідки виконуваної дії: to overdrink, to oversleep.

Un - власне англійський префікс. Сучасний префікс un- вживається практично з необмеженою кількістю дієслів, надаючи їм зворотних (негативних) семантичних ознак: unclose, unlay, unpack. До дієслівних значень відносяться і такі, що відбивають виділення, переміщення, зупинку, перерву, зниження тощо.

У сполученні з прикметниками, віддієслівними формами, окремим іменниками префікс або має просте значення „not”, або надає їм зворотних характеристик: unfair, ungraceful, unhappy.

Префікс under- складає опозицію префікса over-. Його головна сполучуваність пов’язана з дієсловом, якому він надає додаткового сполучення „під, нижче”: undercut, underplay. У значенні „не досить” префікс сполучується з віддієслівними формами і деякими прикметниками: underdone, undersized. Іменників, що вживаються з цим префіксом небагато: underground, underflow.

Невелику кількість утворень маємо з префіксами n- (з негативним значенням), to- „до, разом”,with- „проти”: never, none; together; withdraw. Окремі утворення з’явились як наслідок поєднання власно мовних слів та латинських і грецьких префіксів, проте такі явища – не виняток при запозиченнях.

Префікси романського походження були запозичені у різні часи розвитку мови і різними шляхами – як безпосередньо з класичних мов, так і через французьку мову. У зв’язку з цим спостерігається варіювання форм одних і тих самих префіксів [6,с.46].

Префікс ad- має кілька варіантів, що відбивають асиміляцію приголосного d на початку слова і є наслідком запозичення з різних мов: al- належить до арабської мови. Варіанти префікса є такі: ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-: acclimatize, affirm, allocate, arrest. Усі варіанти зберігають здатність підсилювати ознаки у значенні додавання, що його набуває утворене слово.

Префікс bi-, що має варіанти bin- і bis- - латинського походження і означає „подвійний”: binocular, bivalent.

Префікс со- означає споріднене, спільне походження дії чи процесу і має варіанти col-, com-, con-, cor-: concord ,correct.

Декілька етимологічних значень має префікс de-, серед них: depend, deduce, declare, deceive.

У значенні „позбавляти” префікс збігається з іншим префіксом dis-. Останній має силу лише зворотної опозиції до значення сполучуваного слова: charge – discharge, close – disclose. Проте префікс dis- не може конкурувати з префіксом un-, який вживається практично з кожним дієсловом.

Префікс en- походить від латинського in-. Його вживання пов’язано з наданням дієсловам кількох значень, а саме: „класти, охоплювати” – entrust; „розташовувати один об’єкт в іншому” – enjewel; „ доводити до певного стану” – enslave; „надавати об’єктові інтенсивні ознаки” – encourage.

Подвійного походження і префікс ех-. Латинський ех- у цій формі вживається перед приголосними h, c, p, q, s (останній часто пропускається), t; перед f вживається варіант ef-; перед іншими приголосними – е-. Утворені при цьому слова набувають додаткових значень: „з, далі” – exit; „нагору, вверх” – extol; „ґрунтовно” – excruciate; „звільняти” – expatriate. Прикметники з префіксами ех-, е- мають негативне ознаки. Префікс зрідка вживається з іменниками, надаючи їм значення „колишній”: ex-chancellor, ex-President.

Префікс ех- грецького походження вживається рідше: exodus; перед приголосними він має форму ес-: ecclesia.

Досить поширену варіативність має префікс in-. Кінцеве n асимілюється в l перед приголосною l, в m перед губними b, m, p і в r перед приголосною r. Утворені з префіксом прикметники мають значення „ні-, не-„, іменники – „відсутність чогось”: illiberal, immortal, irregular, inaction.

В сучасній англійській мові префікс in- часто чергується з префіксом un-, якому надається перевага у словах, запозичених з латинської мови: uncertain. Окремі слова вживаються з обома префіксами: instable – unstable, за винятком, коли префікс in- не може вживатися через милозвучність: unindicated [7, 15].

Чергування префіксів не стосується тих випадків, коли сполучувані форми майже не вживаються без префікса: unbeknown.

Значну групу морфем, що вживаються як префікси, складають запозичення пізнього періоду – ante, extra, hyper, intra, meta, para, tetra. Це явище пов’язане з розвитком технології, і залучення подібних словотворчих елементів продовжується в наш час. В деяких класичних мовах вживалися як самостійні слова, але в англійській мові ці елементи самостійного значення не мають, не вживаються окремо, а є лише словотворчими елементами.

Підсумовуючи усе вищезазначене, слід підкреслити, що префіксація набула широкого вжитку в англійській мові завдяки відсутності закінчень. Вирівнювання відмінкових закінчень та зникнення дієслівних флексій призвели до глибоких лексичних розмежувань, що викликаються вживанням префіксів.

В ході проведення аналізу військово-політичної терміносистеми англійської мови, ми дослідили способи словотворення військово-політичних термінів. Як і більшість спеціальних термінів, військово-політичні терміни англійської мови творяться наступними способами: суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним, осново-складанням, абревіацією, лексико-семантичним.

Суфіксальний спосіб:

-er: member states, Foreign Minister, NATO's headquarters, Supreme Allied Commander, manpower, NATO leaders, partner, officer, fighter, peacekeeper;

-ion: (foreign policy) dimension, (European) Commission, Organization for Security and Co-operation in Europe, (military) intervention, an expansion, (controversial) negotiations, (conflict) prevention, action, (military) interaction, (military and political) cooperation;

-ment: (NATO) agreement, (nuclear) disarmament, (State) Department, enforcement (of economic sanctions), (military environment), (crisis) management, movement (of terrorist), (forces) involvement, enlargement, engagement, (security) equipment, commitment, enhancement (of operational capabilities);

-man: Chairman (of the Joint Chiefs of Staff);

-ive: collective (defence), offensive (capabilities), (cooperation) initiative, (EU) representative;

-able: sustainable (capability);

-ize: authorized (military action), reorganized (Armed Forces), ininstitutionalized (dialogue programme);

-al: military and political Cooperation, informal intergovernmental (consultation), mutual (defense), external (party), special (relationship), official, regional (cooperation), bilateral (relations), operational (work);

-ing: negotiating (process), restructuring (of the NATO military commands), peacekeeping (force), training (mission), serving (members of the armed forces), emerging threat (of WMD proliferation), working (group), (strategic) planning, fighting (terrorism), (terrorist hijacking), combating (terrorism), maneuvering, training, addressing (threats);

-ent: apparent (threat), (nuclear) deterrent, Permanent (Joint Council), current (operations);

-ant: participant, servant, Assistant (Secretary of Defense), сommandant, сombatant;

-ee (eer): refugee, (Defence) Committee, volunteer, career in the U.S. military, detainee;

-ly: politically, militarily, officially (defined), unanimously, permanently, assembly, friendly (forces), effectively (employed);

-ness: weakness (of the enemy), High Readiness Forces, (operational) effectiveness, (military) competiveness;

-ty (-ity): security (policy), (external) party, (North Atlantic) Treaty, unity (of efforts), sovereignty, authority (of the alliance), intensity (of the fighting), (combat) capability, (command) responsibility, Deputy (Chairman of the Defence Committee),( training) facility, interoperability;

-age: coverage, (personnel) hostage, package (of arrangements);

-ship: leadership, partnership (relations), (military and political) relationships, NATO membership;

Префіксальний спосіб:

Anti- : anti-terrorism (coalition), anti-piracy (operation), anti-hijacking (exercise);

Counter- : counter-piracy (operation), countermeasures, counterpart, counterdrug, counter-insurgency;

De- : declassified documents, debarkation, destabilization, deconcentration, de-conflicting (military activities);

Dis- : (nuclear) disarmament, dissolution (of the Warsaw Pact), disposition;

Ex- : (nuclear security) exchanges;

In- : independent (French nuclear deterrent), indivisibility of security;

Inter- : intergovernmental (consultation), international (reaction forces), interoperability, interaction (among security experts), (military and political) interdependence, inter-personal disputes;

Il- : improvement (of operational capability);

Re- : restore (and maintain the security), (NATO's purpose) re-evaluation, reorganized (Armed Forces), (post-Cold War) restructuring, remove (forces), (Military) Representative, rejoin (an organization), (military) reform, NATO Review Process, Joint Rapid Reaction Forces, reconciliation (process), reintegration;

Over- : Overseas (departments of France), overall (conduct of the military affairs), overview (of the International Security Assistance Forces);

Multi- : multinational (exercises), multidimensional operations, NATO’s multi-faceted response;

Non- : Non-Proliferation Treaty, non-NATO (nations), non-governmental (organization), Non-Commissioned (Officer), non-bloc status, non-alignment (policy);

Out- : outbreak (of war), (military command) outpost;

Self- : (collective) self-defence, self-evaluation;

Sub- : Sub-Working (Group);

Un- : unpredictable challenges;

Post- post-conflict (rehabilitation);

Суфіксально-префіксальний:

De- ...-ion: debarkation, destabilization, deconcentration, (declaration) independenc);

Re- ...-ing: restructuring (of the Armed Forces), reunification

Multi- ... (non- ..., inter- ...) – al: multinational cooperation, non-governmental (organization), intergovernmental (consultation), international (reaction forces);

Основоскладання: decision-making (body), peacekeeping (force), manpower, self-defense, high-level (representative), common-funded (acquisition), consensus-building, chairman, data-link system, capacity-building support, long-term (peacekeeping) capabilities, withdrawal, Euro-Atlantic integration

Абревіація: ANP (Annual National Programme), ISAF (International Security Assistance Forces), NATO (North Atlantic Treaty Organization), KFOR (Kosovo Force), UN (United Nations), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), ICI (Istambul Cooperation Initiative), WMD (weapon of mass destruction), HRFs (High Readiness Forces), NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), NRF (NATO Response Force), IS (International Staff), IMS (International Military Staff),CFE (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe), BMD (Ballistic Missile Defense), UNSCR (United Nations Security Council Resolution), ANSF (Afgan National Security Forces), SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), SACT (Supreme Allied Commander, Transformation), ACT (Allied Commander, Transformation), ACO (Allied Command Operations), SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), SFOR (Stabilization Force),(NTM-I) NATO Training Mission in Iraq, MSU (Multinational Specialised Unit);

Лексико-семантичний:

Оperation «Active Endeavour», «open door» principle, Operation Unified Protector, Operation Ocean Shield, Operation Allied Provider, buffer zone.

Таким чином, провівши аналіз військово-політичної терміносистеми англійської мови, можна зробити висновок, що суфіксація представлена наступними моделями:

Іменник утворюється від дієслова (aggressor ← aggress, commander ← command, intrusion ← intrude, ratification ← ratify, withdrawal ← withdraw);

Іменник утворюється від іменника (partnership ← partner, piracy ← pirate, terrorism ← terror, weaponry ← weapon, alliance ← ally);

Іменник утворюється від прикметника (intelligence ← intelligent, violence ← violent).

Префіксація представлена наступними моделями:

Іменник утворюється від іменника (cooperation ← operation, demobilization ← mobilization, disarmament ← armament, ex-combatant ← combatant);

Дієслово утворюється від дієслова (destabilize ← stabilize);

Прикметник утворюється від прикметника (nonmilitary ← military).

Таким чином, найбільш поширеним способом творення військово-політичних термінів англійської військово-політичної терміносистеми, відповідно до результатів даного дослідження є афіксальний, менш поширеними виступає лексико-семантичний. В ході дослідження було проаналізовано1000 військово-політичних термінів, утворених за допомогою різних способів словотворення. Ми отримали наступні результати щодо частотності використання того чи іншого способу словотворення військово-політичних термінів (див. табл.2.1) :

 

Спосіб словотворення Кількість найме- нувань Частотність використання (у % від загальної кількості похідних лексем) Приклади
Суфіксація 24% Fighter, commander, intervention, partnership
Префіксація 17% Co-responsibility, paramilitary, resettlement, ex-combatant
Суфіксація із префіксацією 10% deconcentration, independency, intergovernmental
Лексико-семантичний 5% Operation «Active Endeavour», «open door»principle
Основоскладання 6% decision-making, peacekeeping, manpower, self-defense,capacity-building
Абревіація 38% ICI (Istambul Cooperation Initiative), WMD (weapon of mass destruction), HRFs (High Readiness Forces), LZ – landing zone

 

Табл.2.1

Кількісне співвідношення військово-політичних термінів утворених різними способами словотвору представлене у наступній діаграмі (див. рис. 2.5):

 

Рис. 2.5

Таким чином, найбільш поширеним способом утворення найменувань у терміносистемі військово-політичної терміносистеми англійської мови виступає абревіація. Це пояснюється прагненням до економії мовних засобів та часу передачі повідомлень, що має важливе значення у даній сфері. Проте слід зазначити, що поряді з абревіатурами можуть паралельно використовуватися і розгорнені найменування у вигляді словосполучень, наприклад: LZ – landing zone. Також досить численними є найменування, утворені шляхом суфіксації. Найменш частотними способами утворення військово-політичної термінології виступають суфіксально-префіксальний спосіб та конверсія, що пояснюється відносно низькою продуктивність даних способів словотворення в англійській мові в цілому.

Серед найбільш поширених моделей словотворення слід відзначити суфіксальне утворення віддієслівних іменників та відіменникових іменників (по 5 випадків відповідно), кожна з цих моделей складає 19,2 % від усіх аналізованих військово-політичних термінів.

В ході проведення аналізу військово-політичної терміносистеми української мови, ми дослідили способи словотворення військово-політичних термінів. Як і більшість спеціальних термінів, військово-політичні терміни української мови творяться наступними способами: суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним, осново-складанням, абревіацією, лексико-семантичним.

Таким чином, найбільш поширеними суфіксами військово-політичної терміносистеми української мови є наступні:

-ар: (верховний) комісар, (Генеральний) секретар, монарх;

-ець: посланець;

-ник: керівник, повноважний представник держави, помічник (Голови ОБСЄ), правозахисник, начальник (штабу), учасник (договору), держава-засновник, співзасновник (ООН), захисник (Вітчизни), порушник (повітряного простору), учасник (засідання), союзник, противник, (військовий) радник, постачальник (озброєння та військової техніки), чинник (стабільності);

-ер: військово-політичний характер, військово-політичний партнер;

-ак: (бойовий) літак;

-ист: (колективний) захист, сепаратист, терорист, пропагандист;

-ість: домовленість, діяльність (місії ОБСЄ), (організована) злочинність, Співдружність (незалежних держав), законність (колективних інтервенцій), громадськість, відповідальність (за підтримку міжнародного миру), присутність (миротворчих сил), (військово-політична) залежність, готовність (до збройної боротьби), неспроможність (подолати агресію), (військово-політична) стабільність, незалежність (держави); військова присутність

-нн: підписання (угоди), зміцнення (довіри), запобігання (конфліктам), рішення (саміту), планування (оборони), узгодження, використання, застосування (збройних сил), чинний (договір), засідання (глав держав), раннє попередження, врегулювання (кризових ситуацій), проведення (військово-політичних консультацій), ухвалення (рішень), відрядження (офіційних місій), зміцнення (демократичних інститутів), виконання (мандату), багатосторонні (переговори), рішення (ради), закордонні (справи), (організована) злочинність, досягнення (цілей), (національне) командування, проголошення (демократичних принципів), протистояння, підтримання (міжнародного миру), нерозповсюдження (ядерної зброї), прикордонний (конфлікт), (військово-політичне) значення, посилення (впливу), налагодження (діалогу), воєнне (втручання), надання (військової допомоги), ведення (бойових дій);

-ка: Парламентська (Асамблея), підготовка (та прийняття рішень), (зовнішня) політика, Європейська (Комісія), безпека, війська (коаліції);

-ств (-цтв): протиборство, керівництво (державою), партнерство, (регіональне) представництво, (військово-політичне) співробітництво, будівництво (військових об’єктів);

-изн: (захист) Вітчизни,

-от: (внутрішній військовий) переворот, патріот;

-н: військово-політичний союзник, консультативний орган, заключний (акт), глобальний обмін (військовою інформацією), Північноатлантичний Альянс, Генеральний секретар, збройний (напад), міжнародний (військовий штаб), об’єднаний (штаб), ядерний (потенціал), повітряний (простір), мирний (договір), зацікавлена сторона, спільний (комітет), єдиний (оборонний простір), союзний (договір), стратегічна (політика);

-ов: військовий (контингент), правовий (статус), кризова (ситуація);

-ськ: військова (сфера), Парламентська (Асамблея), партнерські (відносини);

-цьк: представницький (орган), союзницькі (відносини);

-ичн: (військово-політичне) співробітництво, демократична (держава), зовнішньополітичний (курс);

-шн: непорушність (кордонів), зовнішня (політика);

-жн: спостережна (місія), основоположний (принцип), повноважний (представник держави)

Для префіксального способу словотворення військово-політичної терміносистеми характерні такі префікси, як:

В-(ви-) : втручання (у військово-політичні інтереси держави), використання (зброї масового ураження), вирішення (військово-політичних питань), вироблення (та прийняття рішень), виділення (військових ресурсів);

До- : Договір (про звичайні збройні сили в Європі), додаткові (стабілізаційні заходи), досягати домовленості, доповідь (міністра оборони), дотримання (режиму), доукомплектування (особовим складом), добросусідство;

По- : (раннє) попередження;

За- : запровадження (санкцій), засідання (Ради), міністр закордонних справ, затвердження (розпорядження), забезпечення (стабільності), закріплення (позицій), залякування, загострення (ситуації);

На- : нарада (з безпеки), нарощування (агресії), налагодження (діалогу), надання (військової допомоги), (збройний) напад, нанесення (ударів), наділяти (повноваженнями);

Пере- : (мирні) переговори, перевірка (дотримання) санкцій, перепідготовка (особового складу), переглядати (договір), перехідний (режим), перебазовувати (сили), переміщати (частини), переходити (під охорону), перекидання (військ), перевищувати (повноваження), перелом (у військово-політичних відносинах), перевага (за чисельністю), переорієнтування (політики), передислокування (кораблів);

Перед- : передбачати ( налагодження діалогу) ;

По-: (стандарт міжнародної) поведінки, поваги (до прав людини), положення, (раннє) попередження, посередництво (міжнародних організацій), посилення (іноземної військової присутності), порушення (угоди), поліпшувати (бойову готовність), попередня (домовленість), посадка (космічних кораблів);

Поза- : позарегіональна (держава), позаблокова (держава);

При-: примирення, приділяти (увагу військово-політичним питанням), приєдналася (до програми співробітництва), призначення (міністра), призупинення (партнерської діяльності);

Роз-: роззброєння, розгляд поточних питань, розробляти ядерну політику, розпорядження міністра оборони, розв'язання військово-політинчих проблем, розширення можливостей, розгортання (сил швидкого реагування), обмінюватися розвідувальної інформацією;

Дієслова творяться й за допомоги запозичених префіксів:

Де- (дез-): демобілізувати, деескалація (конфлікту), дезінфікувати, дезорієнтувати);

Дис- :дискваліфікувати, дисасоціювати, дислокування, диспропорція;

Ре- :реорганізація (Збройних сил), ретранслювання, реформування держави, реконструкція);

Також, у сучасному словотворі військово-політичної терміносистеми продуктивними є наступні префікси іншомовного походження:

Анти- антиіракська (коаліція), антитерористична (операція), антикорупційне розслідування), антиконституційна (дія), антикризова (діяльність);

Віце- :віце-президент, віце-консул;

Екс- :(екс-міністр);

Суб- : субінспектор, субконтинент, субрегіональна (міждержавна організація);

Збільшили продуктивність нові східнослов'янські префікси прийменникового походження, серед яких найпоширенішими є наступні:

Над-: надзвичайна (ситуація); надсилати (кораблі);

Без- : безпосереднє (керівництво), (гарантування) безпеки, без’ядерна (держава), безоплатна (допомога);

Від- : відкриття (саміту), відповідь (на атаку), відновлення (та підтримання миру), відповідальність (за підтримання міжнародного миру та безпеки), відводити (війська), відновлення (миру), (зона) відчуження, відчуження (між державами), відмовляти (у наданні військової допомоги);

Не- : неволя, неправда, незгода;

Під-: підписання (угоди), підсумковий (документ саміту),підготовчий (комітет), підтримка (суверенітету), польовий підрозділ ОБСЄ, підтвердження (готовності), підвищення (можливостей Збройних Сил), підпорядкування;

Арсенал запозичених префіксів постійно поповнюється

префіксоїдами — початковими елементами, що перестали сприйматиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.231 (0.047 с.)