Правовий статус профспілок у трудових правовідносинахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правовий статус профспілок у трудових правовідносинахПрофесійні спілки є громадськими організаціями, що об’єд­нують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності; вони створюються без поперед­нього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Основним завданням профспілок є захист трудових і соціально-економіч­них прав та інтересів своїх членів. Абсолютну більшість прав і обов’язків профспілок визначає трудове право. Це дозволяє розглядати їх як учасників трудових правовідносин.

Правосуб’єктності профспілки набувають за фактом легалі­зації, яка відповідно до ст. 16 Закону України від 15 вересня 1999 р. “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” здійснюється шляхом їх реєстрації відповідними органами Міністерства юстиції, після чого профспілки та їх об’єднання набувають статусу юридичної особи.

Повноваження профспілок за трудовим правом є досить ши­рокими та різноплановими. Вони здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місце­вого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки здійснюють представництво та захист інтересів працівників не­залежно від їх членства у профспілках.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідно­синах з роботодавцями, органами державної влади та органами

Органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи

колективних договорів та угод, а також відповідно до законо­давства.

Профспілки та їх об’єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладення колективних договорів, генеральної, галу­зевих, регіональних, міжгалузевих угод під імені працівників.

Вони також здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчох влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об’єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень. У разі відмови усунути порушення або недо- сягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тариф­ні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочу­вальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та га­лузевими (регіональними) угодами. У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноваже­ний ним орган зобов’язаний погодити ці питання з профспіл­ковим органом.

Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтере­си працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, а також при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Представники профспілок беруть участь у діяль­ності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Вони мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання тру­дового договору (контракту) з керівником підприємства, устано­ви або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Роль та значення профспілок в умовах ринкових перетво­рень, що відбуваються в Україні, все більше зростатимуть. Важливо лише, щоб повноваження, визначені законодавством про профспілки, були реалізовані в інтересах найманих праців­ників, що є однією з гарантій законності трудових право- нідносин.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.005 с.)